Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31996D1254.pdf

31996D1254

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1254/96/EG av den 5 juni 1996 om en serie riktlinjer för transeuropeiska nät inom energisektornEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 161 , 29/06/1996 s. 0147 - 0153EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 1254/96/EG av den 5 juni 1996 om en serie riktlinjer för transeuropeiska nät inom energisektorn

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 129d första stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (3),

i enlighet med det i artikel 189b i fördraget angivna förfarandet (4), mot bakgrund av det gemensamma utkast som godkändes av förlikningskommittén den 4 april 1996, och med beaktande av följande:

(1) Energi bör på grund av sin särskilda beskaffenhet produceras, distribueras och användas så rationellt som möjligt med tanke på en hållbar utveckling. Möjligheterna att utnyttja förnybara energikällor i de berörda regionerna bör inte på något sätt hindras eller försenas.

(2) Upprättandet och utvecklingen av transeuropeiska nät medverkar till att viktiga mål för gemenskapen uppnås, exempelvis förverkligandet av den inre marknaden och stärkandet av den ekonomiska och sociala sammanhållningen.

(3) Upprättandet och utvecklingen av transeuropeiska nät inom energisektorn inom hela gemenskapens område har även som särskilda mål att öka tillförlitligheten och säkerheten i gemenskapens energiförsörjning, att få till stånd en balanserad inre energimarknad samt att stärka gemenskapens konkurrenskraft.

(4) I samband med planeringen, utvecklingen och förverkligandet av de länkar som ännu felas i de transeuropeiska näten för transport av energiprodukter bör man se till att dessa länkar blir så korta som möjligt och att de anläggs optimalt med avseende på ekonomiska faktorer och miljöfaktorer.

(5) För att bidra till att dessa mål uppnås bör utbyggnaden av sammankopplingarna mellan transportnäten för elektricitet och naturgas inom gemenskapen påskyndas, särskilt i områden där näten behöver förstärkas eller i regioner som fortfarande är isolerade, samt med europeiska länder utanför gemenskapen samt i Medelhavsområdet.

(6) För att en inre energimarknad skall uppnås, krävs det att olika initiativ tas med i en övergripande energistrategi som inte enbart anger gemenskapens huvudsakliga kriterier och mål på detta område, utan också speciellt fastställer villkoren för en avreglering av marknaden för energiprodukter.

(7) Elektricitets- och gasnätens sammankoppling med nät i tredje länder som undertecknat Energistadgefördraget (5) bör ske i enlighet med denna stadga.

(8) Det krävs gemenskapsriktlinjer för transeuropeiska energinät med iakttagande av subsidiaritetsprincipen.

(9) Utvecklingen av dessa nät på gemenskapsnivå kräver att det preciseras vilka projekt som är av gemensamt intresse och att ett gynnsammare sammanhang för att förverkliga näten och deras driftskompatibilitet inrättas.

(10) Projekt av gemensamt intresse bör uppfylla dessa mål och tillhöra dessa prioriteringar. Endast sådana projekt bör beaktas som uppvisar en potentiell ekonomisk bärkraft, med beaktande av ekonomiska, sociala och tekniska faktorer. I detta hänseende innebär begreppet bärkraft inte bara projektens ekonomiska lönsamhet, utan även andra faktorer såsom energiförsörjningens tillförlitlighet och säkerhet, stärkandet av den ekonomiska och sociala sammanhållningen samt miljöskydd inom gemenskapen.

(11) Privat kapital används nu och kommer även fortsättningsvis att användas för flertalet projekt inom energisektorn. Vid preciseringen av vilka projekt som är av gemensamt intresse bör man ta särskild hänsyn till nödvändigheten att undvika snedvridning av konkurrensen.

(12) De riktlinjer där projekt av gemensamt intresse preciseras i enlighet med artikel 129c.1, första strecksatsen, i fördraget skall antas i enlighet med artikel 129d, första och andra stycket.

(13) Projekt av gemensamt intresse bör preciseras genom en tillräckligt detaljerad beskrivning, vilket innebär att en lista över dessa projekt och en beskrivning av dem såsom i bilagan till detta beslut utgör det lämpligaste sättet att precisera dem i enlighet med artikel 129c i fördraget.

(14) Förfarandet i artikel 129d, första och andra stycket, i fördraget skall även tillämpas då listan över projekt skall utvidgas eller förkortas.

(15) Det ankommer på kommissionen att fastställa projektens specifikationer, vilka inte skall påverka deras transeuropeiska dimension.

(16) Kommissionen måste se till att projekten uppdateras utan att detta påverkar något projekts natur vad beträffar dess transeuropeiska dimension.

(17) Kommissionen måste biträdas av en kommitté.

(18) Den 20 december 1994 enades Europaparlamentet, rådet och kommissionen om ett modus vivendi avseende genomförandeåtgärder för de rättsakter som antas enligt förfarandet i artikel 189b i fördraget (6).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I detta beslut anges arten av och räckvidden för gemenskapens riktlinjer för transeuropeiska energinät. Det ställer upp en serie riktlinjer som omfattar såväl mål och prioriteringar som gemenskapens huvudlinjer för transeuropeiska energinät. Riktlinjerna anger vilka projekt som är av gemensamt intresse i fråga om de transeuropeiska näten för elektricitet och naturgas.

Artikel 2

Tillämpningsområde

Detta beslut omfattar följande:

1. för kraftledningsnäten:

- samtliga högspänningsledningar, med undantag för sådana som ingår i distributionsnäten, samt undervattenskablar i den mån installationerna används för interregionala och internationella överföringar,

- all utrustning och alla installationer som krävs för att systemet i fråga skall fungera korrekt, inbegripet system för skydd, övervakning och styrning.

2. för rörledningsnäten för naturgas:

- högtrycksgasledningar, med undantag för sådana som ingår i distributionsnäten, vilka möjliggör försörjning av gemenskapens regioner från interna och externa källor,

- lagringsutrymmen under jord som är anslutna till dessa högtrycksgasledningar,

- terminaler för mottagning, lagring och återförgasning av flytande naturgas (LNG) samt LNG-tankfartyg, motsvarande de volymer som skall levereras,

- all utrustning och alla installationer som krävs för att systemet i fråga skall fungera korrekt, inbegripet system för skydd, övervakning och styrning.

Artikel 3

Mål

Gemenskapen skall främja samtrafikförmåga, driftskompatibilitet och utveckling av transeuropeiska energinät samt tillgång till sådana nät, i enlighet med gällande gemenskapslagstiftning, i syfte att:

- möjliggöra ett effektivt förverkligande av den inre marknaden i allmänhet och den inre energimarknaden i synnerhet, samtidigt som såväl rationell produktion, distribution och användning av energiresurser som utnyttjandet av förnybara energikällor främjas, i syfte att minska konsumenternas energikostnader och att öka den europeiska ekonomins konkurrensförmåga,

- underlätta utvecklingen och bryta isoleringen av gemenskapens minst gynnade regioner och därigenom bidra till att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen,

- förbättra säkerheten i energiförsörjningen, bl.a. genom att fördjupa energisamarbetet med tredje land i parternas ömsesidiga intresse, särskilt inom ramen för Energistadgefördraget och de samarbetsavtal som gemenskapen ingått.

Artikel 4

Prioriteringar

Gemenskapen prioriterar följande åtgärder för transeuropeiska energinät:

1. för kraftledningsnäten:

- anslutning av isolerade elnät till sammankopplade europeiska nät (a),

- utveckling av sammankopplingar mellan medlemsstaterna (b) samt nationella förbindelser i den utsträckning som det krävs för att kunna utnyttja dessa sammankopplingar (c),

- utveckling av sådana sammankopplingar med tredje länder i Europa samt Medelhavsområdet som bidrar till att förbättra tillförlitligheten och säkerheten hos gemenskapens elnät eller till gemenskapens elförsörjning (d).

2. för rörledningsnäten för naturgas:

- införande av naturgas i nya regioner (e),

- anslutning av isolerade gasledningsnät till sammankopplade europeiska nät, inbegripet nödvändiga förstärkningar av befintliga nät, samt anslutning av enskilda naturgasnät (f),

- ökning av transportkapacitet (gasledningar för tillförsel) (h), mottagning (LNG) och lagring (g) för att möta efterfrågan, samt en diversifiering av källor och tillförselvägar för naturgas.

Artikel 5

Huvudlinjer

Huvudlinjerna i gemenskapens insatser för transeuropeiska energinät skall vara:

- att precisera vilka projekt som är av gemensamt intresse,

- att skapa en situation som gynnar utvecklingen av dessa nät i enlighet med bestämmelserna i artikel 129d tredje stycket i fördraget.

Artikel 6

Kriterier

1. Alla energinätsprojekt som uppfyller samtliga nedanstående kriterier kan utgöra projekt av gemensamt intresse:

- det skall ingå i det tillämpningsområde som anges i artikel 2,

- det skall motsvara de mål och prioriteringar som anges i artikel 3 respektive 4,

- det skall uppvisa en potentiell ekonomisk bärkraft.

2. Den vägledande förteckningen över projekt av gemensamt intresse återfinns i bilagan.

3. Alla ändringar som påverkar beskrivningen av ett projekt såsom den anges i bilagan skall fastställas enligt det förfarande som anges i artikel 189b i fördraget.

4. Projektens specifikationer finns inte med i bilagan. De skall fastställas enligt det förfarande som anges i artikel 9.

Om en medlemsstat eller kommissionen begär uppdatering av ett projekts specifikationer skall denna begäran framföras av kommissionen och beslut fattas enligt det förfarande som anges i artikel 9.

5. De kriterier som anges i punkt 1 är tillämpliga för beslut om ändringar, specifikationer och begäran om uppdatering.

Projekt av gemensamt intresse som berör en medlemsstats territorium kräver denna stats godkännande.

6. Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder som de finner nödvändiga för att underlätta och påskynda genomförandet av projekt av gemensamt intresse och minimera förseningarna, dock med beaktande av gemenskapens lagstiftning och internationella miljökonventioner. I synnerhet skall nödvändiga tillståndsförfaranden slutföras skyndsamt.

7. När delar av ett projekt av gemensamt intresse är belägna på ett område tillhörande tredje land, kan kommissionen i samråd med berörda medlemsstater framföra förslag, i förekommande fall inom ramen för gemenskapens avtal med dessa tredje länder och, i fråga om tredje land som undertecknat Energistadgefördraget, i enlighet med bestämmelserna i det fördraget, för att projekten ifråga även av de berörda tredje länderna skall erkännas vara av ömsesidigt intresse, detta för att underlätta genomförandet av projekten.

8. Bedömningen av den ekonomiska bärkraft som avses i punkt 1 tredje strecksatsen skall grunda sig på en lönsamhetsanalys i vilken hänsyn tas till alla kostnader och intäkter, även på medellång och/eller lång sikt, i samband med miljöaspekterna, säkerheten i energiförsörjningen och bidraget till den ekonomiska och sociala sammanhållningen.

Artikel 7

Vid prövningen av projekt bör följderna för konkurrensen och möjligheterna till privat finansiering eller finansiering genom ekonomiska aktörer beaktas.

Artikel 8

Detta beslut fastställer inte på förhand något ekonomiskt åtagande från en medlemsstat eller gemenskapen.

Artikel 9

Kommittébestämmelser

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté, som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall avge sitt yttrande med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Vid omröstningen i kommittén skall medlemsstaternas röster vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall själv anta de föreslagna åtgärderna om de är förenliga med kommitténs yttrande.

b) Om de föreslagna åtgärderna inte är förenliga med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 10

Vartannat år skall kommissionen utarbeta en rapport över hur beslutet genomförs, och rapporten skall överlämnas till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén.

Artikel 11

Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 12

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 5 juni 1996.

På Europaparlamentets vägnar

K. HÄNSCH

Ordförande

På rådets vägnar

P. FASSINO

Ordförande

(1) EGT nr C 72, 10.3.1994, s. 10 och EGT nr C 205, 10.8.1995, s. 6.

(2) EGT nr C 195, 18.7.1994, s. 33.

(3) EGT nr C 217, 6.8.1994, s. 26.

(4) Europaparlamentets yttrande av den 18 maj 1995 (EGT nr C 151, 19.6.1995, s. 228), rådets gemensamma ståndpunkt av den 29 juni 1995 (EGT nr C 216, 21.8.1995, s. 31) och Europaparlamentets beslut av den 26 oktober 1995 (EGT nr C 308, 20.11.1995, s. 113). Rådets beslut av den 7 maj 1996 och Europaparlamentets beslut av den 21 maj 1996 (ännu ej offentliggjorda i EGT).

(5) EGT nr L 380, 31.12.1994, s. 24.

(6) EGT nr C 102, 4.4.1996, s. 1.

BILAGA

TRANSEUROPEISKA ENERGINÄT

>Plats för tabell>