Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31996L0048_supplement_0.pdf

31996L0048

Rådets direktiv 96/48/EG av den 23 juli 1996 om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetstågEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 235 , 17/09/1996 s. 0006 - 0024RÅDETS DIREKTIV 96/48/EG av den 23 juli 1996 om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 129d tredje stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (3),

i enlighet med det i artikel 189c i fördraget angivna förfarandet (4), och

med beaktande av följande:

För att göra det möjligt för unionsmedborgare, ekonomiska aktörer samt regionala och lokala samhällen att i full utsträckning utnyttja fördelarna med att skapa ett område utan inre gränser bör gemenskapen bidra till att främja samtrafikförmågan och driftskompatibiliteten hos de nationella näten för höghastighetståg liksom tillgängligheten till dessa nät.

En grupp på hög nivå bestående av företrädare för medlemsstaternas regeringar, de europeiska järnvägarna och den europeiska järnvägsindustrin och som av kommissionen sammankallades på begäran av rådet i dess resolution av den 4 och 5 december 1989, har utarbetat en översiktsplan för ett transeuropeiskt nät för höghastighetståg.

I december 1990 framlade kommissionen ett meddelande för rådet om detta höghastighetstågnät, vilket rådet välkomnade i sin resolution av den 17 december 1990 (5).

I artikel 129c i fördraget föreskrivs att gemenskapen skall genomföra de åtgärder som kan visa sig nödvändiga för att säkerställa nätens driftskompatibilitet, särskilt när det gäller teknisk standardisering.

Kommersiell drift av höghastighetståg förutsätter en utomordenligt god enhetlighet mellan infrastrukturens och den rullande materielens egenskaper. Prestanda, säkerhet, kvaliteten på servicen och kostnaderna för denna är beroende av denna enhetlighet, vilken är av särskild vikt för driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg.

Rådets direktiv 91/440/EEG av den 29 juli 1991 om utvecklingen av gemenskapens järnvägar (6) innebär att järnvägsföretagen måste ha ökad tillgång till medlemsstaternas järnvägsnät, vilket sålunda förutsätter driftskompatibilitet mellan infrastrukturer, utrustning och rullande materiel.

Medlemsstaterna är ansvariga för att säkerställa att de säkerhets-, hälso- och konsumentskyddsregler som gäller för järnvägsnät i allmänhet följs vid projektering, anläggning, ibruktagande och under drift. Tillsammans med de lokala myndigheterna har de även ansvar för frågor rörande marklagstiftning, fysisk planering och miljöskydd. Detta är särskilt viktigt vad beträffar nät för höghastighetståg.

I enlighet med direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (7) skall det göras en bedömning av hur anläggning av järnvägslinjer för fjärrtrafik påverkar miljön.

Det råder stora skillnader mellan de nationella föreskrifter och interna regler samt tekniska specifikationer som järnvägarna tillämpar. Dessa nationella föreskrifter och interna regler omfattar tekniker som är speciella för varje lands industri. I dem ges föreskrifter om dimensioner och särskilda anordningar samt särskilda egenskaper. Detta medför särskilt att höghastighetståg inte kan framföras under gynnsamma villkor inom hela gemenskapen.

Denna situation har under årens lopp gett upphov till mycket nära band mellan den nationella järnvägsindustrin och de nationella järnvägarna, vilket hindrat marknaderna från att öppnas. För att kunna bli konkurrenskraftiga på världsmarknaden måste dessa industrier ha tillgång till en öppen och konkurrensutsatt europeisk marknad.

Det är sålunda nödvändigt att för hela gemenskapen fastställa väsentliga krav för det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg.

På grund av omfattningen av och komplexiteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg har det av praktiska skäl visat sig nödvändigt att dela upp det i delsystem. För varje sådant delsystem måste det för hela gemenskapen fastställas väsentliga krav och grundläggande egenskaper samt sådana tekniska specifikationer, särskilt vad gäller komponenter och gränssnitt, som är nödvändiga för att uppfylla de väsentliga kraven. För vissa delsystem (miljö, användare och drift) skall emellertid tekniska specifikationer om driftskompatibilitet (TSD) utarbetas endast om det visar sig nödvändigt för att säkerställa driftskompatibiliteten i fråga om infrastruktur, energi, kontrollstyrning samt signalsystem och rullande materiel.

Genomförandet av bestämmelserna om driftskompatibilitet hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg bör inte medföra några oberättigade hinder vad gäller lönsamheten för att bibehålla enhetligheten i medlemsstaternas befintliga järnvägsnät samtidigt som ansträngningar görs för att målet att möjliggöra trafik med höghastighetståg inom hela gemenskapen kvarstår.

I särskilda fall kan en medlemsstat tillåtas att inte tillämpa vissa tekniska specifikationer för driftskompatibilitet och förfaranden för att säkerställa att sådana möjligheter till undantag är berättigade. I artikel 129c i fördraget föreskrivs att vid gemenskapens insatser avseende driftskompatibilitet skall hänsyn tas till projektens potentiella ekonomiska livskraft.

För att de relevanta bestämmelserna om upphandlingsförfaranden inom järnvägssektorn, särskilt direktiv 93/38/EEG (8), skall uppfyllas, måste de upphandlande enheterna inkludera de tekniska specifikationerna i de allmänna dokumenten eller i de kontraktbestämmelser som hänför sig till varje kontrakt. Det är nödvändigt att utarbeta en uppsättning europeiska specifikationer som referenser för dessa tekniska specifikationer.

I direktiv 93/38/EEG definieras en europeisk specifikation som en gemensam teknisk specifikation, ett europeiskt typgodkännande eller en nationell standard som inför en europeisk standard. En harmoniserad europeisk standard kommer att på uppdrag av kommissionen utarbetas av ett europeiskt standardiseringsorgan, Europeiska standardiseringskommittén (CEN), Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering (CENELEC) eller Europeiska standardiseringsinstitutet för telekommunikation (ETSI). En hänvisning till den kommer att offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Det är i gemenskapens intresse att ett internationellt standardiseringssystem finns, som kan utforma standarder som verkligen kan utnyttjas av internationella handelspartner och som uppfyller gemenskapspolitikens krav. De europeiska standardiseringsorganen bör följaktligen fortsätta sitt samarbete med de internationella standardiseringsorganen.

De upphandlande enheterna fastställer de ytterligare specifikationer som krävs för att komplettera de europeiska specifikationerna eller övriga standarder. Dessa specifikationer får inte hindra att de väsentliga krav uppfylls, vilka harmoniserats på gemenskapsnivå och som det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg måste uppfylla.

Förfarandena för bedömning av komponenternas överensstämmelse eller lämplighet bör grunda sig på utnyttjandet av de moduler som avses i beslut 93/465/EEG (9). För att främja utvecklingen av de berörda industrierna är det nödvändigt att i största möjliga utsträckning utveckla förfaranden med kvalitetssäkringssystem. Begreppet komponent täcker såväl materiella föremål som immateriella föremål, såsom programvara.

Bedömningen av lämpligheten kommer att göras för de komponenter som är mest avgörande för systemets säkerhet, tillgänglighet eller ekonomi.

I sina kontraktsbestämmelser fastställer de upphandlande enheterna, särskilt i fråga om komponenterna och med hänvisning till de europeiska specifikationerna, de egenskaper som tillverkarna kontraktsmässigt skall uppfylla. Under dessa omständigheter är komponenternas överensstämmelse i huvudsak knuten till deras användningsområde för att systemets driftskompatibilitet skall säkerställas och garanteras, och inte bara till deras fria rörlighet på den gemensamma marknaden.

Tillverkaren behöver sålunda inte anbringa en EG-märkning på de komponenter som lyder under bestämmelserna i detta direktiv utan - på grundval av den bedömning av överensstämmelse och/eller lämplighet som görs i enlighet med de tillämpliga förfarandena i detta direktiv - tillverkarens försäkran om överensstämmelse är tillräcklig. Detta påverkar inte den skyldighet som tillverkarna har att anbringa en EG-märkning på vissa komponenter för att bestyrkas deras överensstämmelse med andra relevanta gemenskapsbestämmelser.

De delsystem som utgör det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg skall underkastas ett kontrollförfarande. Genom denna kontroll skall de ansvariga myndigheter som tillåter ibruktagande kunna försäkra sig om att resultatet på projekterings-, konstruktions- och ibruktagandestadiet överensstämmer med tillämpliga regler samt tekniska och driftsmässiga bestämmelser. Kontrollförfarandet gör även att tillverkarna kan räkna med likabehandling i alla länder. Det är sålunda nödvändigt att utforma en modul som fastställer principerna och villkoren för en EG-kontroll av delsystemen.

Förfarandet för EG-kontroll grundar sig på TSD. På uppdrag av kommissionen utarbetas dessa TSD av ett gemensamt representativt organ som företräder infrastrukturförvaltarna, järnvägsföretagen och industrin. En hänvisning till TSD är oundgänglig för att säkerställa driftskompatibiliteten för det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg. Dessa TSD lyder under bestämmelserna i artikel 18 i direktiv 93/38/EEG.

De anmälda organ som har till uppgift att handha förfarandena för bedömning av komponenternas överensstämmelse eller lämplighet liksom förfarandet för kontroll av delsystemen måste, särskilt om någon europeisk specifikation inte finns, samordna sina beslut i så nära samarbete som möjligt.

I rådets direktiv 91/440/EEG föreskrivs, vad gäller redovisningen, att åtskillnad skall göras mellan aktiviteter som avser transportverksamheten och förvaltningen av järnvägsinfrastrukturen. I detta sammanhang bör de särskilda tjänster som utförs av de förvaltare av järnvägsinfrastrukturen som kan komma att utses som anmälda organ struktureras så att de uppfyller de kriterier som gäller för denna typ av organ. Andra specialiserade organ kan bemyndigas när de uppfyller samma kriterier.

Driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg är en fråga som berör hela gemenskapen. Medlemsstaterna kan inte var för sig vidta de åtgärder som krävs för att uppnå denna driftskompatibilitet. Med tillämpning av subsidiaritetsprincipen måste denna insats sålunda göras på gemenskapsnivå.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

1. I enlighet med artikel 129b och 129c i fördraget syftar detta direktiv till att fastställa de villkor som måste uppfyllas för att driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg, såsom det beskrivs i bilaga I, skall kunna genomföras inom gemenskapen.

2. Dessa villkor gäller för projektering, anläggning, anpassning samt drift av infrastruktur och rullande materiel som samverkar till detta systems funktion och som tas i bruk efter detta direktivs ikraftträdande.

Artikel 2

I detta direktiv avses med

a) transeuropeiskt järnvägssystem för höghastighetståg: det system som beskrivs i bilaga I och som består av järnvägsinfrastrukturer, som omfattar järnvägslinjer och fasta installationer och som ingår i det transeuropeiska transportnätet samt som konstruerats eller anpassats för trafik med höghastighetståg samt den rullande materiel som är avsedd att framföras på dessa infrastrukturer,

b) driftskompatibilitet: möjlighet att med det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg erbjuda säker trafik utan driftsavbrott med höghastighetståg samtidigt som angivna prestandakrav uppfylls. Denna möjlighet grundar sig på alla de föreskrifter samt tekniska och driftsmässiga villkor som skall iakttas för att de väsentliga kraven skall uppfyllas,

c) delsystem: det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg är, som anges i bilaga II, uppdelat i delsystem av strukturell eller funktionell beskaffenhet, för vilka väsentliga krav skall anges,

d) driftskompatibilitetskomponenter: alla grundläggande komponenter, grupper av komponenter, underenheter eller kompletta enheter av materiel som har införlivats eller avses att införlivas i ett delsystem och som driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg är direkt eller indirekt beroende av,

e) väsentliga krav: alla de krav som beskrivs i bilaga III och som måste uppfyllas av det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg, delsystemen och driftskompatibilitetskomponenterna,

f) europeisk specifikation: en gemensam teknisk specifikation, ett europeiskt tekniskt godkännande eller en nationell standard som genomför en europeisk standard, så som de definieras i artikel 1.8 1.12 i direktiv 93/38/EEG,

g) tekniska specifikationer för driftskompatibilitet, nedan kallade "TSD": de specifikationer som samtliga delsystem skall tillgodose för att de väsentliga kraven skall vara uppfyllda genom upprättande av ett nödvändigt inbördes funktionellt förhållande mellan delsystemen i järnvägssystemet för höghastighetståg samt genom säkerställande av detta systems enhetlighet,

h) gemensamt representativt organ: det organ som består av företrädarna för infrastrukturförvaltarna, järnvägsföretagen och industrin och som har till uppgift att utarbeta TSD. Med infrastrukturförvaltare menas de som avses i artiklarna 3 och 7 i direktiv 91/440/EEG,

i) anmälda organ: de organ som skall bedöma överensstämmelsen eller lämpligheten hos driftskompatibilitetskomponenterna eller handlägga förfarandet för EG-kontroll för delsystemen.

Artikel 3

1. Detta direktiv innehåller de bestämmelser som gäller för samtliga delsystems egenskaper, driftskompatibilitetskomponenter, gränssnitt och förfaranden, samt de villkor för allmän enhetlighet för det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg som krävs för att uppnå driftskompatibilitet i systemet.

2. Bestämmelserna i detta direktiv skall tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av andra relevanta gemenskapsbestämmelser. Vad gäller driftskompatibilitetskomponenterna kan emellertid uppfyllandet av de väsentliga kraven i detta direktiv innebära att särskilda europeiska specifikationer som fastställts för detta ändamål måste tillämpas.

Artikel 4

1. Det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg, delsystemen och driftskompatibilitetskomponenterna skall uppfylla de väsentliga krav som de berörs av.

2. De tilläggskrav som avses i artikel 18.4 i direktiv 93/38/EEG och som krävs för att komplettera de europeiska specifikationerna eller andra standarder som tillämpas inom gemenskapen får inte strida mot de väsentliga kraven.

KAPITEL II

Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet

Artikel 5

1. Varje delsystem skall vara föremål för TSD. För delsystem som berör miljön, driften eller användarna skall TSD utarbetas endast om det visar sig nödvändigt för att säkerställa driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg i fråga om infrastruktur, energi, kontrollstyrning samt signalsystem och rullande materiel.

2. Delsystemen skall överensstämma med TSD, och denna överensstämmelse skall upprätthållas under hela den tid som de olika delsystemen används.

3. TSD skall, i den mån det är nödvändigt för att uppnå driftskompatibilitet hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg,

a) noga ange de väsentliga kraven för delsystemen och deras gränssnitt,

b) fastställa de grundläggande egenskaper som beskrivs i bilaga II punkt 3 och som krävs för att uppfylla de väsentliga kraven,

c) fastställa de villkor som skall iakttas för att särskilt angivna prestanda för följande kategorier av linjer skall vara uppfyllda:

- Linjer som särskilt anläggs för höghastighetståg.

- Linjer som särskilt anpassas för höghastighetståg.

- Linjer som särskilt anpassas för höghastighetståg och med särdrag på grund av topografiska svårigheter, relief eller stadsmiljö.

d) fastställa eventuella tillämpningsregler i vissa särskilda fall,

e) bestämma de driftskompatibilitetskomponenter och gränssnitt som skall bli föremål för europeiska specifikationer, däribland de europeiska standarder som krävs för att uppnå driftskompatibilitet hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg med iakttagande av de väsentliga kraven,

f) för varje planerat fall definiera vilka av de moduler som anges i beslut 93/465/EEG eller, i förekommande fall, vilka specifika förfaranden som skall tillämpas vid bedömning av driftskompatibilitetskomponenternas överensstämmelse eller lämplighet samt EG-kontrollen av delsystemen.

4. TSD skall inte hindra medlemsstaterna att fatta beslut om att utnyttja ny eller anpassad infrastruktur som är avsedd för trafikering med andra tåg.

5. Efterlevnaden av samtliga TSD gör det möjligt att bygga upp ett sammanhängande transeuropeiskt järnvägssystem för höghastighetståg som på lämpligt sätt kommer att bevara enhetligheten hos medlemsstaternas befintliga järnvägsnät.

Artikel 6

1. TSD-förslagen skall utarbetas av det gemensamma representativa organet på uppdrag av kommissionen fastställt enligt det förfarande som anges i artikel 21.2. TSD skall antas och ses över enligt samma förfarande. Kommissionen skall offentliggöra TSD i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

2. Det gemensamma representativa organet skall ansvara för att förbereda översyn och uppdatering av TSD samt lämna alla lämpliga rekommendationer till den kommitté som avses i artikel 21 för att den tekniska utvecklingen eller utvecklingen av de samhälleliga kraven skall kunna beaktas.

3. För att de mest lönsamma lösningarna skall kunna fastställas och genomföras skall vid utarbetande, antagande och översyn av TSD hänsyn tas till den förutsebara kostnaden för de tekniska lösningar som möjliggör att TSD uppfylls. För detta ändamål skall det gemensamma representativa organet till varje TSD-projekt foga en kostnadsberäkning och en bedömning av de förutsebara fördelar som dessa tekniska lösningar innebär för samtliga berörda ekonomiska aktörer och ombud.

4. Den kommitté som avses i artikel 21 skall regelbundet informeras av det gemensamma representativa organet om arbetet med att utarbeta TSD. Kommittén kan på grundval av väsentliga krav och kostnadsberäkningen till det gemensamma representativa organet ge sådana uppdrag eller rekommendationer som kan vara till nytta för utformningen av TSD.

5. Vid antagandet av samtliga TSD skall dagen för ikraftträdandet härav fastställas enligt det förfarande som avses i artikel 21.2.

6. Det gemensamma representativa organet skall verka på ett öppet sätt som medger insyn i enlighet med de allmänna gemenskapsförfarandena för standardisering.

Artikel 7

En medlemsstat kan tillåtas att inte tillämpa vissa TSD, däri inbegripet sådana som gäller rullande materiel, i följande fall och under följande omständigheter:

a) För ett projekt som gäller en ny linje eller anpassning av en befintlig linje till trafik med höghastighetståg om projektet är långt framskridet den dag då dessa TSD offentliggörs.

Den berörda medlemsstaten skall på förhand meddela kommissionen sin avsikt att göra en avvikelse, informera om hur långt projektet framskridit och överlämna underlag med uppgifter om vilka TSD eller delar av TSD som den önskar avvika från, vilka bestämmelser den avser införa vid genomförandet av projektet för att främja dess driftskompatibilitet på sikt samt de tekniska, administrativa eller ekonomiska skäl som berättigar denna avvikelse.

b) För ett projekt som gäller anpassning av en befintlig linje till trafik med höghastighetståg när denna linjes lastprofil, spårvidd eller avstånd mellan spåren skiljer sig från motsvarande egenskaper som gäller för större delen av det europeiska järnvägsnätet och när denna linje inte utgör någon direkt anslutning till järnvägssystemet för höghastighetståg i någon annan medlemsstat som hör till det transeuropeiska höghastighetsnätet.

Den berörda medlemsstaten skall meddela kommissionen sin avsikt att göra en avvikelse och överlämna underlag med uppgifter om vilka TSD eller delar av TSD beträffande den eller de fysiska egenskaper som anges i första stycket och som den önskar avvika från, vilka bestämmelser den avser införa vid genomförandet av projektet för att främja dess driftskompatibilitet på sikt, vilka övergångsåtgärder som medger säkerställande av driftens kompatibilitet samt de tekniska, administrativa eller ekonomiska skäl som berättigar avvikelsen.

c) För projekt som rör nya linjer eller anpassning av befintliga linjer till trafik med höghastighetståg som genomförs på denna medlemsstats territorium på denna medlemsstats järnvägsnät är isolerat eller av havet avskuret från den övriga gemenskapens järnvägsnät för höghastighetståg.

Den berörda medlemsstaten skall på förhand meddela kommissionen sin avsikt att göra en avvikelse och överlämna underlag med de uppgifter som anges i punkt b andra stycket.

d) För projekt som rör anpassning av en befintlig linje till trafik med höghastighetståg när tillämpningen av dessa TSD äventyrar projektets ekonomiska livskraft.

Den berörda medlemsstaten skall på förhand meddela kommissionen sin avsikt att göra en avvikelse och överlämna underlag med uppgifter om vilka TSD eller delar av TSD som den önskar avvika från. Kommissionen skall undersöka om de åtgärder som medlemsstaten planerar är berättigade och skall fatta beslut enligt det förfarande som avses i artikel 21.2.

KAPITEL III

Driftskompatibilitetskomponenter

Artikel 8

Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att driftskompatibilitetskomponenterna

- endast släpps ut på marknaden om de gör det möjligt att uppnå driftskompatibilitet i det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg samtidigt som de uppfyller de väsentliga kraven,

- används inom det användningsområde och på det sätt som de är avsedda för och installeras och underhålls korrekt.

Dessa bestämmelser utgör inte något hinder för att komponenterna släpps ut på marknaden för andra tillämpningar eller att de används på konventionella järnvägslinjer.

Artikel 9

Medlemsstaterna får inte, på sitt territorium och med hänvisning till detta direktiv, förbjuda, begränsa eller förhindra att driftskompatibilitetskomponenter släpps ut på marknaden för användning i det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg om de uppfyller bestämmelserna i detta direktiv.

Artikel 10

1. Medlemsstaterna skall betrakta driftskompatibilitetskomponenter som är försedda med en EG-försäkran om överensstämmelse eller lämplighet, vilka närmare beskrivs i bilaga IV, som överensstämmande med de väsentliga krav i detta direktiv som gäller för dem.

2. En driftskompatibilitetskomponents överensstämmelse med de väsentliga krav som gäller för den, skall fastställas i förhållande till de relevanta europeiska specifikationerna när sådana finns.

3. Hänvisningarna till europeiska specifikationer skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

4. Medlemsstaterna skall offentliggöra hänvisningarna till de nationella standarder genom vilka de europeiska standarderna genomförs.

5. I avsaknad av europeiska specifikationer och utan att det påverkar artikel 20.5, skall medlemsstaterna meddela övriga medlemsstater och kommissionen vilka standarder och tekniska specifikationer som används för att uppfylla de väsentliga kraven.

Artikel 11

Om en medlemsstat eller kommissionen upptäcker att europeiska specifikationer inte uppfyller de väsentliga kraven kan det enligt det förfarande som anges i artikel 21.2 och efter samråd med den kommitté som inrättats genom rådets direktiv 83/189/EEG av den 28 mars 1983 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (10) när det gäller europeiska standarder, beslutas att specifikationerna eller ändringar av dessa helt eller delvis dras tillbaka från de publikationer där de är införda.

Artikel 12

1. Om en medlemsstat konstaterar att en driftskompatibilitetskomponent som är försedd med EG-försäkran om överensstämmelse eller lämplighet, som släppts ut på marknaden och används på det sätt som den är avsedd för utgör en risk för att de väsentliga kraven inte längre kommer att uppfyllas, skall denna medlemsstat vidta alla nödvändiga åtgärder för att begränsa dess tillämpningsområde, för att förbjuda dess användning eller för att dra tillbaka den från marknaden. Medlemsstaten skall genast underrätta kommissionen om de åtgärder som vidtagits och ange skälen till beslutet, samt särskilt ange om avvikelsen beror på

- att de väsentliga kraven inte har uppfyllts,

- att de europeiska specifikationerna tillämpats på ett felaktigt sätt, i den mån det hänvisas till dessa specifikationer,

- att de europeiska specifikationerna är otillräckliga.

2. Kommissionen skall snarast möjligt samråda med de berörda parterna. Om kommissionen efter detta samråd konstaterar att åtgärden är motiverad skall den genast underrätta den medlemsstat som har tagit initiativet samt övriga medlemsstater. Om kommissionen efter samrådet konstaterar att åtgärden inte är motiverad skall den genast underrätta den medlemsstat som har tagit initiativet samt tillverkaren eller dennes i gemenskapen etablerade ombud om detta. Om det beslut som avses i första stycket motiveras med en brist i de europeiska specifikationerna skall förfarandet som anges i artikel 11 tillämpas.

3. Om en driftskompatibilitetskomponent som är försedd med en EG-försäkran om överensstämmelse, visar sig icke vara i överensstämmelse, skall den behöriga medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder gentemot den som utfärdat försäkran samt underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna om detta.

4. Kommissionen skall försäkra sig om att medlemsstaterna hålls informerade om förloppet och resultatet av detta förfarande.

Artikel 13

1. För att utfärda en EG-försäkran om överensstämmelse eller lämplighet för en driftskompatibilitetskomponent skall tillverkaren eller dennes i gemenskapen etablerade ombud tillämpa de bestämmelser som anges i de TSD som gäller för den.

2. Om TSD så föreskriver skall bedömningen av överensstämmelsen eller lämpligheten för en driftskompatibilitetskomponent handläggas av det anmälda organ hos vilket ansökan gjorts av tillverkaren, eller dennes i gemenskapen etablerade ombud.

3. Om driftskompatibilitetskomponenter är föremål för andra gemenskapsdirektiv som behandlar andra aspekter skall EG-försäkran om överensstämmelse eller lämplighet i detta fall visa att driftskompatibilitetskomponenten också svarar mot kraven i dessa andra direktiv.

4. Om varken tillverkaren eller dennes i gemenskapen etablerade ombud har uppfyllt skyldigheterna i punkterna 1, 2 och 3, skall dessa skyldigheter åligga varje person som släpper ut driftskompatibilitetskomponenten på marknaden. Samma skyldigheter skall åvila den som monterar driftskompatibilitetskomponenter eller delar av driftskompatibilitetskomponenter av olika ursprung eller den som tillverkar driftskompatibilitetskomponenter för eget bruk, vad detta direktiv beträffar.

5. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 12 gäller följande:

a) Varje gång en medlemsstat konstaterar att en EG försäkran om överensstämmelse har utfärdats på ett otillbörligt sätt, skall detta medföra en skyldighet för tillverkaren eller dennes i gemenskapen etablerade ombud att återställa driftskompatibilitetskomponentens överensstämmelse och att se till att överträdelsen upphör på de villkor som medlemsstaten fastställt.

b) Om icke-överensstämmelsen kvarstår skall medlemsstaten vidta alla lämpliga åtgärder för att begränsa eller förbjuda att den berörda driftskompatibilitetskomponenten släpps ut på marknaden eller sörja för att den dras tillbaka från marknaden enligt de förfaranden som anges i artikel 12.

KAPITEL IV

Delsystem

Artikel 14

Det åligger varje medlemsstat att tillåta att de strukturella delsystem tas i bruk vilka ingår i det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg och som är belägna på dess territorium eller drivs av de järnvägsföretag som är etablerade där.

För detta ändamål skall medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att delsystemen skall kunna tas i bruk endast om de har utformats, anlagts och installerats och/eller drivs så att de inte inverkar menligt på uppfyllandet av de väsentliga krav som gäller för dem, när dessa delsystem integreras i det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg.

Artikel 15

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 19 får medlemsstaterna inte, på sitt territorium och med hänvisning till detta direktiv, förbjuda, begränsa eller förhindra anläggandet, ibruktagandet eller driften av strukturella delsystem som ingår i det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg och som uppfyller de väsentliga kraven.

Artikel 16

1. Medlemsstaterna skall betrakta de strukturella delsystem som ingår i det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg och vilka är försedda med EG kontrollförklaringen som driftskompatibla och överensstämmande med de väsentliga krav som gäller för dem.

2. Kontrollen av driftskompatibiliteten i överensstämmelse med de väsentliga kraven, hos ett strukturellt delsystem som ingår i det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg, skall genomföras med hänvisning till TSD när sådana finns.

3. I avsaknad av TSD skall medlemsstaterna till övriga medlemsstater och till kommissionen överlämna en förteckning över de tekniska regler som används för tillämpning av de väsentliga kraven.

Artikel 17

Om det visar sig att TSD inte helt uppfyller de väsentliga kraven kan ärendet på begäran av en medlemsstat eller på kommissionens initiativ föreläggas den kommitté som avses i artikel 21.

Artikel 18

1. För att utfärda EG-kontrollförklaringen skall den upphandlande enheten eller dess ombud se till att förfarandet för EG-kontroll handhas av det anmälda organ som han har utsett för detta ändamål.

2. Arbetet för det anmälda organ som fått i uppdrag att utföra EG-kontroll av ett delsystem skall börja på projektstadiet och sedan följa hela byggnadstiden ända fram till typgodkännandestadiet innan delsystemet tas i bruk.

3. Det anmälda organet skall ansvara för att sammanställa det tekniska underlag som skall medfölja EG kontrollförklaringen. Detta tekniska underlag skall innehålla alla nödvändiga dokument som rör delsystemets egenskaper liksom, i förekommande fall, alla intyg om driftskompatibilitetskomponenternas överensstämmelse. Det bör också innehålla alla detaljer om villkor och begränsningar för användandet, skötselföreskrifter, kontinuerlig eller periodisk övervakning, inställningar och underhåll.

Artikel 19

1. Om en medlemsstat konstaterar att ett strukturellt delsystem, försett med EG-kontrollförklaringen tillsammans med det tekniska underlaget, inte till fullo motsvarar bestämmelserna i detta direktiv och särskilt de väsentliga kraven, kan den begära att kompletterande kontroller genomförs.

2. Den medlemsstat som gjort denna begäran skall omedelbart informera kommissionen om de kompletterande kontroller som har begärts och redovisa skälen för dem. Kommissionen skall utan dröjsmål inleda det förfarande som anges i artikel 21.2.

KAPITEL V

Anmälda organ

Artikel 20

1. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om vilka organ som har fått till uppgift att genomföra förfarandet för bedömning av överensstämmelse eller lämplighet enligt artikel 13 och kontrollförfarandet enligt artikel 18, samt ange varje organs kompetensområde.

Kommissionen skall tilldela dessa organ identifikationsnummer. Den skall i Europeiska gemenskapernas officiella tidning offentliggöra en förteckning över dessa organ med identifikationsnummer och kompetensområde, samt tillse att förteckningen uppdateras.

2. Medlemsstaterna skall vid bedömning av de organ som skall anmälas tillämpa de kriterier som anges i bilaga VII. De organ som uppfyller bedömningskriterierna enligt relevanta europeiska standarder skall anses uppfylla dessa kriterier.

3. En medlemsstat skall upphäva godkännandet av ett organ om det inte längre uppfyller de kriterier som avses i bilaga VII. Medlemsstaten skall omedelbart informera kommissionen och övriga medlemsstater om detta.

4. Om en medlemsstat eller kommissionen anser att ett organ som anmälts av en annan medlemsstat inte uppfyller de relevanta kriterierna, skall frågan föreläggas den i artikel 21 angivna kommittén, som skall avge ett yttrande inom tre månader; mot bakgrund av kommitténs yttrande skall kommissionen informera den berörda medlemsstaten om samtliga ändringar som är nödvändiga för att det anmälda organet skall kunna behålla den ställning som det tilldelats.

5. I förekommande fall skall samordningen av de anmälda organen genomföras i enlighet med det förfarande som anges i artikel 21.4.

KAPITEL VI

Kommitté

Artikel 21

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté bestående av företrädare för medlemsstaterna och med en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Vid omröstning i kommittén skall medlemsstaternas röster vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall själv anta de föreslagna åtgärderna om de är förenliga med kommitténs yttrande.

Om de förslagna åtgärderna inte är förenliga med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget.

3. Kommittén kan behandla alla frågor som rör driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg.

4. Kommittén kan vid behov tillsätta arbetsgrupper som skall bistå kommittén med att fullgöra dess uppgifter, särskilt för att säkerställa samordningen mellan de anmälda organen.

5. Kommittén skall tillsättas när detta direktiv träder i kraft.

KAPITEL VII

Slutbestämmelser

Artikel 22

Varje beslut som fattas i enlighet med detta direktiv och som rör bedömning av överensstämmelse eller lämplighet för driftskompatibilitetskomponenter, kontroll av delsystem i det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg, samt beslut som fattas i enlighet med artiklarna 11, 12, 17 och 19 skall motiveras noggrant. Beslutet skall snarast delges den berörda parten med angivande av möjligheter och frister för överklagande enligt gällande lagstiftning i den berörda medlemsstaten.

Artikel 23

1. Medlemsstaterna skall ändra och anta de lagar och andra författningar så att användning av driftskompatibilitetskomponenter och ibruktagande och drift av delsystem som överensstämmer med detta direktiv tillåts senast trettio månader efter den dag då detta direktiv har trätt i kraft. Medlemsstaterna skall omedelbart underrätta kommissionen om detta.

2. När medlemsstaterna antar de bestämmelser som avses i punkt 1, skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 24

Kommissionen skall vartannat år till rådet och Europaparlamentet överlämna en rapport över de framsteg som gjorts vad beträffar driftskompatibiliteten för det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg.

Artikel 25

Detta direktiv träder i kraft tjugoen dagar efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 26

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 juli 1996.

På rådets vägnar

I. YATES

Ordförande

(1) EGT nr C 134, 17.5.1994, s. 6.

(2) EGT nr C 397, 31.12.1994, s. 8.

(3) EGT nr C 210, 14.8.1995, s. 38.

(4) Europaparlamentets yttrande av den 19 januari 1995 (EGT nr C 43, 20.2.1995, s. 60), rådets gemensamma ståndpunkt av den 8 december 1995 (EGT nr C 356, 3.12.1995, s. 43) och Europaparlamentets beslut av den 16 april 1996 (EGT nr C 141, 13.5.1996, s. 48).

(5) EGT nr C 33, 8.2.1991, s. 1.

(6) EGT nr L 237, 24.8.1991, s. 25.

(7) EGT nr L 175, 5.7.1985, s. 40.

(8) Rådets direktiv 93/38/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av upphandlingsförfarandena inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna (EGT nr L 199, 9.8.1993, s. 84). Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(9) Rådets beslut 93/465/EEG av den 22 juli 1993 om moduler för olika stadier i förfaranden vid bedömning av överensstämmelse samt regler för anbringande och användning av CE-märkning om överensstämmelse, avsedda att användas i tekniska harmoniseringsdirektiv (EGT nr L 220, 30.8.1993, s. 23).

(10) EGT nr L 109, 26.4.1983, s. 8. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

BILAGA I

DET TRANSEUROPEISKA JÄRNVÄGSSYSTEMET FÖR HÖGHASTIGHETSTÅG

1. Infrastrukturer

a) Infrastrukturer för det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg utgörs av de linjer i det transeuropeiska transportnätet som definieras inom ramen för riktlinjerna i artikel 129c i fördraget, dvs. sådana

- som särskilt anläggs för att kunna trafikeras med höghastighetståg,

- som särskilt anpassas för att kunna trafikeras med höghastighetståg.

Infrastrukturen kan omfatta sammankopplings- och anslutningslinjer, särskilt förbindelser mellan nya linjer eller linjer som anpassats för höghastighetståg och stationerna i innerstäderna, där hastigheterna måste anpassas till de lokala förhållandena.

b) Höghastighetssträckorna skall omfatta

- de linjer som särskilt anläggs för höghastighetståg och som utrustats för hastigheter som i allmänhet motsvarar eller överstiger 250 km/tim,

- de linjer som särskilt anpassas för höghastighetståg och som utrustats för hastigheter på omkring 200 km/tim,

- de linjer som särskilt anpassas för höghastighetståg och med särskilda egenskaper på grund av svårigheter till följd av topografi, höjdskillnader eller stadsbebyggelse, och där hastigheten måste anpassas från fall till fall.

2. Rullande materiel

Tekniskt avancerade höghastighetståg skall konstrueras för att garantera en säker trafik utan driftsavbrott

- vid en hastighet på minst 250 km/tim på de linjer som särskilt anläggs för höghastighetståg, samtidigt som det under lämpliga förhållanden skall vara möjligt att uppnå hastigheter på över 300 km/tim,

- vid en hastighet på omkring 200 km/tim på befintliga linjer som särskilt anpassas,

- vid högsta möjliga hastighet på övriga linjer.

3. Enhetlighet mellan infrastruktur och rullande materiel

Kommersiell drift av höghastighetståg förutsätter en utomordentligt god enhetlighet mellan infrastrukturens och den rullande materielens egenskaper. Prestanda, säkerhet, kvaliteten på servicen och kostnaderna för denna är beroende av denna enhetlighet.

BILAGA II

DELSYSTEM

1. I detta direktiv kan det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg indelas i delsystem, som motsvarar

1.1 antingen strukturellt definierade områden som

- infrastruktur,

- energiförsörjning,

- kontrollstyrning och signalering,

- rullande materiel,

1.2 eller funktionellt definierade områden som

- underhåll,

- miljö,

- drift,

- användare.

2. För varje delsystem skall en förteckning upprättas över aspekter med anknytning till driftskompatibiliteten i uppdragen till det gemensamma representativa organ som skall utarbeta TSD-projekten.

Enligt bestämmelserna i artikel 6.1 fastställs dessa uppdrag i enlighet med förfarandet i artikel 21.2.

Förteckningen över de aspekter med anknytning till driftskompatibiliteten som upprättas i uppdragen skall i förekommande fall preciseras av det gemensamma representativa organet i enlighet med bestämmelserna i artikel 5.3e.

3. Enligt artikel 5.3b skall särskilt följande egenskaper betraktas som grundegenskaper i genomförandet av driftskompatibiliteten:

GRUNDEGENSKAPER

- Infrastrukturens minsta lastprofil.

- Minsta kurvradie.

- Spårvidd.

- Maximala spårbelastningar.

- Minsta perronglängd.

- Perronghöjd.

- Försörjningsspänning.

- Kontaktledningsgeometri.

- ERTMS (1*)-värden

- Axeltryck.

- Tågens maximilängd.

- Lastprofil för den rullande materielen.

- Minimivärden för bromssystemet.

- Gränsvärden för elektriciteten i den rullande materielen.

- Gränsvärden för mekaniken i den rullande materielen.

- Driftsvärden för tågsäkerheten.

- Gränsvärden för yttre buller.

- Gränsvärden för yttre vibrationer.

- Gränsvärden för yttre elektromagnetiska störningar.

- Gränsvärden för inre buller.

- Gränsvärden för luftkonditioneringen.

- Värden för transport av handikappade.

(1*) European Rail Traffic Management System.

BILAGA III

VÄSENTLIGA KRAV

1. Allmänna krav

1.1 Säkerhet

1.1.1 Utkast, utformning eller tillverkning samt underhåll och övervakning av säkerhetskritiska komponenter och särskilt av komponenter som är av betydelse för tågens framförande skall garantera en säkerhetsnivå som motsvarar de mål som ställts upp för nätet, också under vissa angivna, försämrade förhållanden.

1.1.2 De egenskaper som avser kontakten mellan hjul och räls skall följa de kriterier för körstabilitet som är nödvändiga för att garantera säker trafik vid högsta tillåtna hastighet.

1.1.3 De komponenter som används skall under hela sin livslängd kunna motstå angivna, normala eller exceptionella påkänningar. Genom lämpliga åtgärder skall konsekvenserna för säkerheten av oförutsedda brister begränsas.

1.1.4 Fasta anläggningar och rullande materiel skall utformas och material väljas i syfte att begränsa uppkomst, spridning och följder av eld och rök i händelse av brand.

1.1.5 Anordningar som är avsedda att hanteras av användarna skall vara så utformade att en förutsägbar användning i strid med anvisningarna inte medför någon säkerhetsrisk.

1.2. Tillförlitlighet och tillgänglighet

Övervakning och underhåll av fasta eller rörliga komponenter som ingår i tågtrafiken skall organiseras, genomföras och kvantifieras på så sätt att komponenteras funktionsduglighet bibehålls under specificerade förhållanden.

1.3 Hälsa

1.3.1 Material som genom det sätt de används på kan komma att innebära en hälsofara för de personer som utsätts för dem får inte användas i tågen eller i järnvägsinfrastrukturen.

1.3.2 Dessa material skall väljas, iordningställas och användas på så sätt att utsläppen av rök eller skadliga och farliga gaser begränsas, särskilt i händelse av brand.

1.4. Miljöskydd

1.4.1 Den miljöpåverkan som anläggning och drift av det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg medför skall bedömas och beaktas vid utformningen av detta system i enlighet med gällande gemenskapsbestämmelser.

1.4.2 De material som används i tågen och i infrastrukturen får inte medföra utsläpp av rök eller gaser som är skadliga och farliga för miljön, särskilt i händelse av brand.

1.4.3 Rullande materiel och energiförsörjningssystem skall utformas och utföras på så sätt att de är elektromagnetiskt kompatibla med allmänna eller privata nät samt installationer och anläggningar med vilka det föreligger risk för interferens.

1.5 Teknisk kompatibilitet

Infrastrukturens och de fasta installationernas tekniska egenskaper skall vara kompatibla inbördes samt med de tåg som skall trafikera det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg.

När det på vissa delar av nätet visar sig svårt att ta hänsyn till dessa egenskaper kan tillfälliga lösningar som garanterar framtida kompatibilitet utnyttjas.

2. Särskilda krav för varje delsystem

2.1 Infrastruktur

2.1.1 Säkerhet

Anpassade åtgärder skall vidtas för att hindra oönskat tillträde till eller oönskat intrång i installationerna av de linjer som trafikeras med höghastighetståg.

Åtgärder skall vidtas för att begränsa den olycksrisk människor utsätts för, särskilt när tåg passerar stationer i hög hastighet.

Den infrastruktur till vilken allmänheten har tillträde skall utformas och utföras på så sätt att säkerhetsriskerna för människor begränsas (stabilitet, brand, tillträde, evakuering, perronger osv.).

Lämpliga åtgärder skall vidtas för att ta hänsyn till de särskilda säkerhetsförhållandena i långa tunnlar.

2.2 Energi

2.2.1 Säkerhet

Driften av energiförsörjningssystemen får varken inverka på säkerheten för höghastighetståg eller personer (användare, driftspersonal, personer som bor nära järnvägen och tredje man) för olycksrisker.

2.2.2 Miljöskydd

Driften av energiförsörjningssystemen får inte ge skador på miljön utöver angivna gränsvärden.

2.2.3 Teknisk kompatibilitet

De försörjningssystem för elektrisk energi som används vid det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg skall

- möjliggöra för tågen att uppnå angiven prestanda, samt

- vara kompatibla med de strömavtagare som är installerade på tågen.

2.3 Kontrollstyrning och signalering

2.3.1 Säkerhet

De anläggningar och de åtgärder för kontrollstyrning och signalering som används vid det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg skall möjliggöra tågtrafik med en säkerhetsnivå som motsvarar de mål som fastställts för nätet.

2.3.2 Teknisk kompatibilitet

All ny infrastruktur och all ny rullande materiel för höghastighetstrafik som tillverkas eller utvecklas efter det att kompatibel kontrollstyrning och signalering antagits, skall anpassas så att de kan användas med dessa system.

Kontrollstyrning och signalering som installeras i tågförarhytterna skall möjliggöra normal drift under angivna förhållanden i det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg.

2.4 Rullande materiel

2.4.1 Säkerhet

Konstruktionen av den rullande materielen och förbindelserna mellan vagnarna skall vara sådan att utrymmena för passagerare och tågpersonal skyddas i händelse av kollision eller urspårning.

Den elektriska utrustningen får inte försämra driftsäkerheten för kontrollstyrnings- och signalanläggningarna.

Bromstekniken och den påverkan denna förorsakar skall vara förenliga med spårens, de tekniska installationernas och signalsystemens konstruktion.

Åtgärder skall vidtas för att hindra tillgången till spänningsförande komponenter för att inte äventyra personsäkerheten.

Det skall finnas anordningar som möjliggör för de resande att i händelse av fara göra lokföraren uppmärksam på situationen och för personalen att komma i kontakt med denne.

Dörrarna skall vara försedda med lås- och öppningssystem som garanterar de resandes säkerhet.

Nödutgångar skall finnas och dessa skall vara utmärkta.

Lämpliga åtgärder skall vidtas för att ta hänsyn till de särskilda säkerhetsförhållandena i långa tunnlar.

En tillräckligt kraftfull och självständig anläggning för nödbelysning är obligatorisk i tågen.

Tågen skall vara utrustade med en högtalaranläggning som möjliggör för tågpersonal och personal i kontrollcentraler utanför tåget att överföra meddelanden till de resande.

2.4.2 Tillförlitlighet och tillgänglighet

Grundläggande utrustning för hjul, drivsystem och bromsar liksom för kontrollstyrning skall vara utformad på så sätt att tågets färd kan fortsätta under angivna, försämrade förhållanden utan allvarliga konsekvenser för den utrustning som fortfarande fungerar.

2.4.3 Teknisk kompatibilitet

Den elektriska utrustningen skall vara kompatibel med driften av installationerna för kontrollstyrning och signalering.

Strömavtagarnas egenskaper skall möjliggöra tågtrafik med strömförsörjningssystemen vid det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg.

Den rullande materielens egenskaper skall möjliggöra trafik längs alla de linjer som den planeras trafikera.

2.5 Underhåll

2.5.1 Hälsa

De tekniska installationerna och de metoder som används vid underhållsanläggningarna får inte medföra risk för människors hälsa.

2.5.2 Miljöskydd

De tekniska installationerna och de metoder som används vid underhållsanläggningarna får inte överskrida tillåtna miljögränsvärden.

2.5.3 Teknisk kompatibilitet

De underhållsanläggningar som används för höghastighetståg skall kunna användas för att genomföra åtgärder för säkerhet, hygien och komfort på alla tåg för vilka de är avsedda.

2.6 Miljö

2.6.1 Hälsa

Det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg skall drivas under iakttagande av föreskrivna gränsvärden för buller.

2.6.2 Miljöskydd

Det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg skall inte ge upphov till markvibrationer som är oacceptabla för aktiviteter och omgivningar som ligger nära infrastrukturen och som är normalt underhållna.

2.7 Drift

2.7.1 Säkerhet

Enhetliga regler för drift av nätet och för lokförarnas och tågpersonalens kvalifikationer skall garantera säker internationell drift.

Underhållsåtgärder och underhållsfrekvens, underhållspersonalens utbildning och kvalifikationer samt det kvalitetssäkringssystem som inrättats vid underhållningsanläggningarna hos de berörda driftsansvariga skall garantera en hög säkerhetsnivå.

2.7.2 Tillförlitlighet och tillgänglighet

Underhållsåtgärder och underhållsfrekvens, underhållspersonalens utbildning och kvalifikationer samt det kvalitetssäkringssystem som inrättats vid underhållningsanläggningarna hos de berörda driftsansvariga skall garantera en hög tillförlitlighet och tillgänglighetsnivå.

2.7.3 Teknisk kompatibilitet

Enhetliga regler för drift av nätet och för lokförarnas samt tåg- och driftledningspersonalens kvalifikationer skall garantera effektiv drift av det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg.

BILAGA IV

DRIFTSKOMPATIBILITETSKOMPONENTER

EG-försäkran - om överensstämmelse, - om lämplighet.

1. Driftskompatibilitetskomponenter

EG-försäkran är tillämplig på de i artikel 3 angivna driftskompatibilitetskomponenter som är relevanta för det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg. Dessa driftskompatibilitetskomponenter kan vara följande:

1.1 Komponenter för flera användningsområden

Detta är komponenter som inte är specifika för järnvägssystemet och som i befintligt skick kan användas också på andra områden.

1.2 Komponenter för flera användningsområden med särskilda egenskaper

Detta är komponenter som inte i sig själva är specifika för järnvägssystemet men som skall uppfylla särskild prestanda om de skall användas på järnvägsområdet.

1.3 Särskilda komponenter

Detta är komponenter som är ämnade för användning i järnvägssystem.

2. Användningsområde

EG-försäkran avser

- antingen ett eller flera anmälda organs bedömning av om en driftskompatibilitetskomponent i sig själv överensstämmer med de tekniska specifikationer som den skall uppfylla,

- eller ett eller flera anmälda organs bedömning/värdering av en driftskompatibilitetskomponents lämplighet när den betraktas i dess järnvägsmiljö, särskilt när det handlar om gränssnitt; bedömningen skall göras med hänsyn till de tekniska specifikationer, särskilt av funktionellt slag, som skall kontrolleras.

För de bedömningsförfaranden som de anmälda organen tillämpar på konstruktions- och tillverkningsstadiet används de moduler som anges i beslut 93/465/EEG, i enlighet med de regler som anges i TSD.

3. EG-försäkrans innehåll

EG-försäkran om överensstämmelse eller lämplighet samt medföljande dokument skall dateras och skrivas under.

Denna försäkran skall avfattas på samma språk som instruktionsboken och innehålla följande uppgifter:

- Hänvisningar till direktivet.

- Tillverkarens eller dennes i gemenskapen etablerade ombuds namn och adress. (Firmanamn och fullständig adress skall uppges. Om det är fråga om ett ombud skall tillverkarens eller konstruktörens firmanamn också uppges.)

- Beskrivning av driftskompatibilitetskomponenten (märke, typ osv.).

- Uppgift om vilket förfarande som tillämpats för försäkran om överensstämmelse eller lämplighet (artikel 13).

- Alla relevanta beskrivningar av driftskompatibilitetskomponenten, särskilt användningsbetingelserna.

- Namn på och adress till det eller de anmälda organ som medverkat i förfarandet för förklaringen om överensstämmelse eller lämplighet, provningsintygets datum samt vid behov giltighetstid och giltighetsvillkor för intyget.

- I förekommande fall, hänvisning till de europeiska specifikationerna.

- Identitet på den som av tillverkaren eller dennes i gemenskapen etablerade ombud bemyndigats att sluta avtal med bindande verkan.

BILAGA V

DELSYSTEM

EG-KONTROLLFÖRKLARING

EG-kontrollförklaringen och medföljande dokument skall vara daterade och underskrivna.

Denna förklaring skall avfattas på samma språk som det tekniska underlaget och innehålla följande uppgifter:

- Hänvisningar till direktivet.

- Den upphandlande enhetens eller dennas i gemenskapen etablerade ombuds namn och adress. (Firmanamn och fullständig adress skall uppges. Om det är fråga om ett ombud skall den upphandlande enhetens firmanamn också uppges.)

- Kortfattad beskrivning av delsystemet.

- Namn på och adress till det anmälda organ som utfört den EG-kontrollförklaring som anges i artikel 18.

- Hänvisningar till dokumenten i det tekniska underlaget.

- Alla relevanta, tillfälliga eller slutliga bestämmelser som delsystemet skall uppfylla, särskilt eventuella begränsningar av eller villkor för driften.

- Om EG-förklaringen är tillfällig skall giltighetstid anges.

- Undertecknarens identitet.

BILAGA VI

DELSYSTEM

EG-KONTROLL

1. EG-kontroll är det förfarande genom vilket ett anmält organ på anmodan av en upphandlande enhet eller dess ombud i gemenskapen kontrollerar och intygar att ett delsystem

- överensstämmer med direktivets bestämmelser,

- överensstämmer med andra regler som skall tillämpas i överensstämmelse med fördraget,

och att det kan tas i drift.

2. Kontrollen av ett delsystem skall omfatta följande etapper:

- Utformning av helheten.

- Delsystemets konstruktion, särskilt hur ingenjörsarbetet utförts, hur komponenterna monterats och helheten reglerats.

- Provning av det färdiga delsystemet.

3. Det anmälda organ som ansvarar för EG-kontrollen skall utfärda en försäkran om överensstämmelse för den upphandlande enheten eller dennes i gemenskapen etablerade ombud, som därefter skall utfärda den EG-kontrollförklaring som är avsedd för tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där delsystemet inrättats och/eller är i drift.

4. Det tekniska underlag som åtföljer kontrollförklaringen skall innehålla

- för infrastrukturen: ritningar över anläggningarna, besiktningsprotokoll för jordarbeten och järnarmeringar, provnings- och kontrollrapporter om betongarbeten,

- för övriga delsystem: allmänna ritningar och detaljritningar som överensstämmer med utförandet, elektriska och hydrauliska diagram, styrkretsdiagram, beskrivningar av datasystem och automatiska system, drifts- och underhållsinstruktioner osv.,

- en förteckning över driftskompatibilitetskomponenter som avses i artikel 3 och som ingår i delsystemet,

- kopior av de EG-försäkringar om överensstämmelse eller lämplighet som skall vara utfärdade för komponenterna i enlighet med bestämmelserna i artikel 13 i direktivet vid behov åtföljda av tillhörande beräkningar och av en kopia av de provnings- och undersökningsprotokoll som upprättats av de anmälda organen på grundval av gemensamma tekniska specifikationer,

- intyg från det anmälda organ som ansvarar för EG-kontrollen om att projektet överensstämmer med bestämmelserna i detta direktiv, åtföljt av tillhörande beräkningar som det anmälda organet attesterat och med uppgivande av eventuella förbehåll som givits under arbetets utförande och som inte dragits tillbaka, samt åtföljt av inspektions- och revisionsrapporter som det anmälda organet utarbetat inom ramen för sitt uppdrag, enligt vad som anges i punkterna 5.3 och 5.4 nedan.

5. Övervakning

5.1 Målet med EG-övervakningen är att säkerställa att förpliktelserna från det tekniska underlaget uppfyllts under utförandet av delsystemet.

5.2 Det anmälda organ som ansvarar för att kontrollera utförandet skall ha permanent tillträde till byggplatsen, till lokaler för tillverkning, lagerhållning och eventuell prefabricering, till provningsanläggningarna och i allmänhet till samtliga platser som organet anser sig behöva ha tillgång till för att utföra sitt uppdrag. Den upphandlande enheten eller dennes i gemenskapen etablerade ombud skall till det anmälda organet överlämna eller låta överlämna samtliga relevanta dokument för detta, särskilt arbetsplaner och teknisk dokumentation för delsystemet.

5.3 För att kontrollera utförandet skall det anmälda organet regelbundet genomföra kontroller för att säkerställa att bestämmelserna i direktivet följs. Det skall vid dessa tillfällen överlämna en kontrollrapport till de parter som ansvarar för utförandet. Det kan kräva att få närvara vid vissa faser i arbetet.

5.4 Det anmälda organet kan också avlägga oanmälda besök på byggarbetsplatsen eller i tillverkningsanläggningarna. Vid dessa besök kan det anmälda organet genomföra fullständiga eller partiella kontroller. Det skall överlämna en inspektionsrapport och vid behov en kontrollrapport till de parter som ansvarar för utförandet.

6. Hela det tekniska underlag som anges i punkt 4 skall deponeras hos den upphandlande enheten eller dennes i gemenskapen etablerade ombud och utgöra stöd för det intyg om överensstämmelse som utfärdas av det anmälda organ som ansvarar för kontrollen av det driftklara delsystemet. Det tekniska underlaget skall bifogas den EG-kontrollförklaring som den upphandlande enheten överlämnar till tillsynsmyndigheten i den berörda medlemsstaten.

En kopia av underlaget skall behållas av den upphandlande enheten under delsystemets hela livstid. Det skall överlämnas till de övriga medlemsstater som begär detta.

7. Varje anmält organ skall regelbundet offentliggöra relevant information om

- inkomna ansökningar om EG-kontroll,

- utfärdade intyg om överensstämmelse, och

- ej beviljade ansökningar om intyg om överensstämmelse.

8. Dokument och korrespondens om EG-kontrollförfaranden skall vara avfattade på ett av de officiella språken i den medlemsstat där den upphandlande enheten eller dennes ombud i gemenskapen är etablerad, eller på ett språk som denna godkänner.

BILAGA VII

MINIMIKRITERIER SOM MEDLEMSSTATERNA SKALL BEAKTA DÅ DE ANMÄLER ORGAN

1. Organet, dess chef och den personal som skall utföra kontrollarbetet får varken direkt eller som ombud medverka i utformning, tillverkning, konstruktion, marknadsföring eller underhåll av driftskompatibilitetskomponenterna eller delsystemen och inte heller i driften. Detta utesluter inte möjligheten till utbyte av teknisk information mellan tillverkaren eller uppföraren och det anmälda organet.

2. Organet och den personal som ansvarar för inspektionen skall utföra sitt kontrollarbete med största möjliga yrkesintegritet och tekniska kompetens och skall stå fria från alla påtryckningar och incitament, särskilt av ekonomisk art, som skulle kunna påverka bedömningen eller inspektionsresultaten, särskilt från personer eller grupper av personer som har intresse av kontrollresultaten.

3. Organet skall förfoga över den personal och de medel som behövs för att det på ett adekvat sätt skall kunna uppfylla de tekniska och administrativa uppgifterna i samband med genomförandet av kontrollerna; det skall också ha tillgång till nödvändig materiel för extraordinära kontroller.

4. Den personal som ansvarar för kontrollerna skall ha

- god teknisk yrkesutbildning,

- tillräckliga kunskaper om föreskrifterna för de kontroller som den utför och tillräcklig erfarenhet av sådana kontroller,

- erforderlig förmåga att utforma de intyg, protokoll och rapporter som utgör dokumentationen för de utförda kontrollerna.

5. Kontrollpersonalens oberoende måste garanteras. Ersättningen till den anställde får inte vara knuten till antalet kontroller som genomförs och inte heller till kontrollresultaten.

6. Organet skall teckna en ansvarsförsäkring om inte ansvar redan täcks av staten på grundval av nationell rätt eller kontrollerna utförs direkt av medlemsstaten.

7. Organets personal har tystnadsplikt beträffande allt som den får kännedom om under utövandet av sina funktioner (förutom gentemot de behöriga administrativa myndigheterna i den stat inom vilken den utövar sin verksamhet) i samband med detta direktiv eller nationell lagstiftning för direktivets tillämpning.