Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31999D1719.pdf

31999D1719

1719/1999/EG: Europaparlamentets och Rådets beslut av den 12 juli 1999 om en rad riktlinjer, innefattande fastställande av projekt av gemensamt intresse, för transeuropeiska nät för elektroniskt datautbyte mellan förvaltningar (IDA)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 203 , 03/08/1999 s. 0001 - 0008EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 1719/1999/EG

av den 12 juli 1999

om en rad riktlinjer, innefattande fastställande av projekt av gemensamt intresse, för transeuropeiska nät för elektroniskt datautbyte mellan förvaltningar (IDA)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 156 första stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(3),

i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 251 i fördraget(4), och

av följande skäl:

1. Rådet underströk i sin resolution av den 20 juni 1994(5) behovet av samordning av informationsutbytet mellan förvaltningar.

2. Rådet fastställde i sin resolution av den 21 november 1996(6) nya politiska prioriteringar beträffande informationssamhället.

3. Kommissionen föreslog i sitt meddelande av den 19 juli 1994 ett handlingsprogram för informationssamhället.

4. Kommissionen har föreslagit ett handlingsprogram för den inre marknaden.

5. Europaparlamentet uppmanade i sin resolution av den 12 juni 1997(7) Europeiska unionen och medlemsstaterna att vidta åtgärder med avseende på utveckling och tillämpning av ny informations- och kommunikationsteknik (IKT) under nästa decennium.

6. Europaparlamentet och rådet antog i beslut nr 2717/95/EG(8) en rad riktlinjer för utveckling av Euro-ISDN som ett transeuropeiskt nät.

7. Europaparlamentet och rådet antog i beslut nr 1336/97/EG(9) en rad riktlinjer för transeuropeiska telekommunikationsnät.

8. För att upprätta den ekonomiska och monetära unionen och genomföra gemenskapens politik och aktiviteter är det nödvändigt för medlemsstaternas förvaltningar och för gemenskapen att få tillgång till, utbyta och bearbeta en ökad mängd information.

9. För att gemenskapens institutioner skall kunna utöva de befogenheter som de tilldelats är det nödvändigt för dem att få tillgång till, utbyta och bearbeta en ökad mängd information.

10. Ett ändamålsenligt, effektivt och säkert utbyte av bearbetningsbar information kräver integrerade datakommunikationssystem, nedan kallade telematiknät.

11. Telematiknät som kopplar samman informationssystem i medlemsstaternas förvaltningar och gemenskapen i hela Europa är transeuropeiska telekommunikationsnät för förvaltningar.

12. En smidigt fungerande inre marknad och undanröjande av hinder för kommunikation mellan offentliga förvaltningar och den privata sektorn är viktiga faktorer för gemenskapsindustrins framgång och konkurrenskraft.

13. Användning av telematiknät kan bidra till skyddet av gemenskapens ekonomiska intressen och kampen mot bedrägerier.

14. Medlemsstaterna bör ta hänsyn till de telematiknät som utvecklats inom ramen för en gemenskapsåtgärd, när de tillsammans utarbetar projekt på områden som omfattas av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen till följd av Amsterdamfördraget och på andra områden som omfattas av Fördraget om Europeiska unionen, samt varje annan åtgärd som de kan komma att vidta som motsvarar de mål som fastställs i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt i artiklarna 3d, 14, 18 och 39 i detta.

15. Ändring och förbättring av telematiknät kan krävas under förberedandet av Europeiska unionens utvidgning.

16. Tillgängliga och öppna offentliga förvaltningar kommer att uppmuntra Europeiska unionens medborgare att dra nytta av informationssamhället.

17. Gemenskapen använder eller drar nytta av de telematiknät som stöder gemenskapens politik och verksamhet, interinstitutionell kommunikation och den ekonomiska och monetära unionen.

18. Uppgiften att inrätta sådana nät åligger både gemenskapen och medlemsstaterna.

19. Det är av avgörande betydelse att optimera användningen av standarder, allmänt tillgängliga specifikationer och fritt tillgängliga program för att säkerställa en problemfri driftskompatibilitet i syfte att uppnå stordriftsfördelar och öka nyttan av sådana nät.

20. Genom samordnad utveckling bör sådana nät konvergera mot ett gemensamt telematikgränssnitt mellan gemenskapen och medlemsstaterna.

21. För att effektivt utnyttja gemenskapens finansiella medel är det nödvändigt att dela kostnaderna för sådana nät mellan medlemsstaterna och gemenskapen på rättvis grund och samtidigt undvika en onödig mångfald av utrustning, upprepning av utredningar och mångfald av tillvägagångssätt.

22. Medlemsstaterna skall i princip själva stå för kostnaderna för sitt eget genomförande av IDA-projekt och IDA-tjänster.

23. Det finns därför behov av att fastställa särskilda riktlinjer för allmän tillämpning för alla sådana nät samt en särskild finansieringsram för projekt av gemensamt intresse enligt sådana riktlinjer.

24. I överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen fastställda i artikel 5 i fördraget kan målet att inrätta dessa nät inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna och kan därför, på grund av den planerade åtgärdens omfattning och verkningar, bättre uppnås på gemenskapsnivå. Den föreslagna åtgärden går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det angivna målet.

25. Genomförandet av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och associeringsavtalen med Europeiska gemenskapen kräver en ändring och förbättring av de ifrågavarande telematiknäten.

26. Det finns en naturlig internationell dimension i telematiknät och elektronisk kommunikation.

27. De åtgärder som syftar till att säkerställa driftskompatibilitet i telematiknät mellan förvaltningar överensstämmer med de prioriteringar som antagits i samband med riktlinjerna för transeuropeiska telekommunikationsnät.

28. Åtgärder har vidtagits med hänvisning till beslut 95/468/EG av den 6 november 1995 om gemenskapsbidrag till informationsutbyte med stöd av telematik mellan förvaltningar inom gemenskapen (IDA)(10). Domstolen ogiltigförklarade beslut 95/468/EG den 28 maj 1998. Verkningarna av de åtgärder som kommissionen vidtagit på grundval av detta beslut innan det ogiltigförklarades av domstolen skall bestå.

29. I det här beslutet fastställs en finansieringsram, som bör utgöra den särskilda referensen, i den mening som avses i punkt 1 i Europaparlamentets, rådets och kommissionens förklaring av den 6 mars 1995(11), för budgetmyndigheten under det årliga budgetförfarandet.

30. Europaparlamentet, rådet och kommissionen slöt den 20 december 1994 ett modus vivendi beträffande genomförandeåtgärder för rättsakter som antas enligt förfarandet i artikel 251 i Romfördraget(12).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Räckvidd och mål

1. Gemenskapen skall i samarbete med medlemsstaterna verka på området transeuropeiska telematiknät för förvaltningar samt vidta de åtgärder som anges i detta beslut, i syfte att

a) inrätta operativa, driftskompatibla transeuropeiska telematiknät mellan medlemsstaters förvaltningar, nationella eller regionala, liksom mellan sådana förvaltningar och gemenskapsinstitutioner och gemenskapsorgan, alltefter omständigheterna, och möjliggöra ett ändamålsenligt, effektivt och säkert utbyte av information för att stödja upprättandet av den ekonomiska och monetära unionen och för att medlemsstaterna och gemenskapen inom sina respektive behörighetsområden skall kunna genomföra den gemenskapspolitik och den gemenskapsverksamhet som anges i artiklarna 3 och 4 i fördraget, med beaktande av det arbete som redan pågår i befintliga gemenskapsprogram eller medlemsstaternas befintliga program,

b) inrätta integrerade telematiknät för att underlätta kommunikationen mellan gemenskapsinstitutioner och som stöd för gemenskapens beslutsprocess.

2. Detta beslut omfattar alla nät enligt IDA-programmet.

Artikel 2

Definitioner

I detta beslut används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) "telematiknät": ett omfattande datakommunikationssystem, bestående av inte endast fysisk infrastruktur och anslutningar utan även av de tjänster och tillämpningsprogram som har byggts på denna infrastruktur och som möjliggör ett elektroniskt utbyte av information mellan organisationer och enskilda individer,

b) "IDA-nät": ett transeuropeiskt telematiknät för förvaltningar inrättat eller vidareutvecklat inom ramen för detta beslut. Ett sådant nät inrättas på initiativ av gemenskapen som användare av eller part i nätet, eller som förmånstagare som har intresse av att säkerställa nätets inrättande,

c) "sektornät": ett transeuropeiskt telematiknät för förvaltningar eller en uppsättning tjänster och tillämpningar, avsett för genomförandet av eller som administrativt stöd för en särskild gemenskapspolitik eller -verksamhet eller mål, nedan kallad förvaltningssektor,

d) "IDA-projekt": en uppsättning sammanhörande åtgärder som vidtas eller vidareutvecklas enligt detta beslut, och som fastställs i bilagan och gäller inrättande eller förstärkning av sektornät.

Artikel 3

Projekt av gemensamt intresse

1. För att uppnå de mål som fastställs i artikel 1 skall gemenskapen och medlemsstaterna genomföra projekt av gemensamt intresse som fastställs i bilagan.

2. Genomförandet av dessa projekt skall ske i enlighet med IDA:s arbetsprogram och med de globala genomförandeplaner som beskrivs i artikel 5.

Artikel 4

Prioriteringar

I syfte att inrätta IDA:s arbetsprogram och vid tilldelning av gemenskapens finansiella medel till IDA-projekt skall de projekt prioriteras som stärker den ekonomiska livskraften i de offentliga förvaltningarna, Europeiska gemenskapens institutioner, medlemsstaterna och regionerna och som genom inrättandet eller förstärkningen av ett sektornät

a) direkt bidrar till att avlägsna hinder för fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital, eller

b) direkt bidrar till ett framgångsrikt genomförande av den ekonomiska och monetära unionen eller till att den fungerar tillfredsställande, eller

c) uppmuntrar det interinstitutionella samarbetet mellan gemenskapsinstitutioner, samt mellan dessa och de nationella och regionala förvaltningarna, inbegripet de nationella och regionala parlamenten, eller

d) bidrar till att skydda gemenskapens och medlemsstaternas ekonomiska intressen eller till kampen mot bedrägerier, eller

e) underlättar förberedandet av Europeiska unionens utvidgning, eller

f) underlättar industriell konkurrenskraft i gemenskapen, med särskild betoning på de små och medelstora företagens konkurrenskraft, eller

g) är till nytta för personer inom Europeiska unionen.

Artikel 5

Huvudlinjer för genomförande

1. Vid genomförandet av IDA-projekt skall de principer som anges i denna artikel beaktas.

2. Genomförandet av ett IDA-projekt skall kräva en rättslig grund. I detta beslut skall ett IDA-projekt anses uppfylla detta krav om det eller de berörda näten stöder kommunikation mellan förvaltningar inom ramen för genomförandet av en eller flera gemenskapsrättsakter.

Det första stycket skall inte gälla för projekt som stöder interinstitutionell kommunikation eller gemenskapens beslutsprocess eller för gemensam verksamhet till stöd för ett eller flera IDA-projekt.

3. IDA-projekt skall omfatta alla nödvändiga åtgärder för inrättande eller förstärkning av sektornät, inklusive genomförbarhetsstudier och demonstrationsprojekt, inrättande av arbetsgrupper bestående av experter från medlemsstaterna och gemenskapen samt i förekommande fall upphandling av varor och tjänster för gemenskapen.

4. IDA-projekt skall innefatta en förberedande fas, en genomförbarhetsstudiefas, en utvecklings- och godkännandefas samt en genomförandefas.

Den förberedande fasen skall leda till upprättandet av en förberedande rapport som omfattar mål, räckvidd och motiv för projektet, särskilt de kostnader och den nytta som förväntas samt till att uppnå nödvändigt engagemang och insikt hos deltagarna genom lämpliga överläggningar.

Genomförbarhetsstudiefasen skall leda till upprättandet av en global genomförandeplan som skall omfatta

a) en beskrivning av det eller de nät som planeras inrättas inom ramen för projektet i fråga om mål, funktionalitet, deltagare och tekniska metoder,

b) de roller och uppgifter som skall tilldelas gemenskapen och medlemsstaterna under de påföljande utvecklings-, godkännande- och genomförandefaserna,

c) en närmare beskrivning av de förväntade fördelarna, innefattande bedömningskriterier för att mäta dessa fördelar efter genomförandefasen,

d) en plan som fastställer en rättvis fördelning mellan gemenskapen och medlemsstaterna av drifts- och underhållskostnader för de berörda näten efter det att genomförandefasen är avslutad.

Under utvecklings- och godkännandefasen får, om detta är relevant, den föreslagna lösningen för det eller de berörda näten konstrueras, testas, utvärderas och följas upp i liten skala, och resultaten skall användas för att anpassa den totala genomförandeplanen i enlighet därmed.

Under genomförandefasen skall det eller de berörda, helt fungerande näten inrättas i enlighet med den globala genomförandeplanen.

5. IDA-projekt skall baseras på de övergripande insatser och åtgärder som vidtas av gemenskapen inom ramen för Europaparlamentets och rådets beslut 1720/1999/EG av den 12 juli 1999 om att anta en rad insatser och åtgärder för att säkerställa driftskompatibilitet och tillträde till transeuropeiska nät för elektroniskt informationsutbyte mellan förvaltningar (IDA)(13). I synnerhet skall gemensamma allmänna tjänster och tillämpningar användas när så är lämpligt.

6. Igångsättandet och genomförandet av ett IDA-projekt, fastställandet av dess faser samt fastställandet av såväl tekniska som funktionella användarkrav för det eller de nät som berörs inom ett sådant projekt skall ske inom ramen för den berörda gemenskapspolitiken eller gemenskapsverksamheten samt kontrolleras i enlighet med eventuellt tillämpligt kommittéförfarande.

Om inget sektorskommittéförfarande är tillämpligt skall gemenskapen och medlemsstaterna inrätta sektoriella expertgrupper för att behandla dessa frågor.

Kommissionen skall överlämna slutsatserna från sektorskommittéer och expertgrupper till den kommitté som avses i artikel 8 tillsammans med sina förslag till sådana åtgärder som avses i artikel 7.

7. Varje IDA-projekt skall tekniskt specificeras med hänvisning till europeiska standarder eller i förekommande fall allmänt tillgängliga specifikationer, till exempel öppna Internetstandarder, för att säkerställa en hög grad av driftskompatibilitet mellan nationella system och gemenskapssystem inom och mellan förvaltningssektorer och med den privata sektorn. Särskild hänsyn skall tas till gemenskapsriktlinjer och hjälpmedel inom standardiseringsområdet vid offentlig upphandling av informations- och kommunikationssystem och -tjänster.

8. Fastställandet och genomförandet av varje IDA-projekt skall bygga på lämpliga resultat som uppnåtts i andra relevanta gemenskapsverksamheter, i synnerhet gemenskapens program för forskning och teknisk utveckling och gemenskapsverksamheter på området transeuropeiska telekommunikationsnät.

9. En översyn av varje IDA-projekt skall efter genomförandet vidtas i samordning med medlemsstaterna inom ramen för den gemenskapspolitik eller gemenskapsverksamhet som berörs och läggas fram för den relevanta sektorskommittén och den kommitté som avses i artikel 8, inom ett år efter genomförandefasens slut. Översynen skall innefatta en kostnadsnyttoanalys.

Artikel 6

Gemenskapens ekonomiska bidrag

1. Vid genomförandet av IDA-projekt skall gemenskapen bära kostnader i förhållande till sina intressen.

2. Gemenskapens ekonomiska bidrag för varje IDA-projekt skall fastställas i enlighet med punkterna 3 till 7. Detta bidrag skall inte täcka några kostnader som uppstår till följd av fortsatt användning av tillämpningar eller specifikationer som strider mot de prioriteringar eller krav som fastställs i detta beslut eller i Europaparlamentets och rådets beslut 1720/1999/EG.

3. Under ett projekts förberedande fas och genomförbarhetsstudiefas kan gemenskapens bidrag täcka den totala kostnaden för nödvändiga undersökningar.

4. Under ett projekts utvecklings- och godkännandefas samt genomförandefas skall gemenskapen bära kostnaderna för de uppgifter som den har tilldelats i den globala genomförandeplanen för projektet.

5. Gemenskapen kan, i undantagsfall och i enlighet med förfarandet i artikel 8, direkt bidra till kostnader som en eller flera medlemsstater ådragit sig för att dessa medlemsstater skall kunna

a) genomföra aktiviteter som avser ett IDA-projekt eller ett IDA-nät som bedöms vara till nytta för andra deltagare eller för andra IDA-projekt eller IDA-nät,

b) förbättra ett system som bedöms nödvändigt för att förbättra eller förenkla det totala genomförandet av ett särskilt IDA-nät.

De planerade bidragen skall specificeras i IDA:s arbetsprogram för varje IDA-projekt eller IDA-nät som berörs och för det aktuella budgetåret, med avseende på högsta tillåtna bidragsbelopp, förväntad nytta för IDA-projekten och IDA-näten, mål som skall uppnås, bidragsmottagande förvaltningar i medlemsstaterna samt de uppgifter som skall finansieras genom sådana bidrag.

Bidragen får endast i undantagsfall överstiga hälften av de kostnader som varje berättigad medlemsstat ådragit sig vid genomförandet av de uppgifter för vilka bidraget tilldelats.

6. Gemenskapsfinansiering enligt detta beslut skall upphöra när ett IDA-projekts genomförandefas har avslutats. Ytterligare finansiering får i undantagsfall och i enlighet med förfarandet i artikel 8 beviljas enligt detta beslut för att helt eller delvis täcka kostnaderna för driften och underhållet av ett IDA-nät fram till slutet av det år som följer på det år under vilket genomförandet avslutades.

7. Gemenskapen får även inom ramen för detta beslut och fram till slutet av 1999 bära kostnaderna för driften och underhållet av de IDA-nät som fortsätter enligt detta beslut och som redan är i drift den dag då detta beslut träder i kraft.

8. De finansiella medel som föreskrivs enligt detta beslut får i princip inte tilldelas projekt eller faser av projekt som får gemenskapsfinansiering från andra källor.

Artikel 7

Genomförande

1. Kommissionen skall genomföra de gemenskapsåtgärder som avses i artiklarna 3-6.

2. Det förfarande som anges i artikel 8 skall tillämpas vid godkännandet, på grundval av iakttagande av de prioriteringar som fastställs i artikel 4 och de principer som fastställs i artikel 5, av den del av IDA:s arbetsprogram som rör genomförandet av detta beslut, och som årligen skall upprättas av kommissionen. IDA:s arbetsprogram skall omfatta en fördelning, projektvis, av tidigare utgifter för det/de föregående året/åren.

3. Det förfarande som anges i artikel 8 skall tillämpas med avseende på godkännandet, på grundval av iakttagande av de principer som fastställs i artikel 5, av den förberedande rapporten och den globala genomförandeplanen för varje IDA-projekt i slutet av genomförbarhetsstudiefasen och i slutet av utvecklings- och godkännandefasen, liksom vid godkännandet av varje senare betydande ändring av denna genomförandeplan.

4. Det förfarande som anges i artikel 8 skall tillämpas med avseende på godkännandet, på grundval av de prioriteringar som anges i artikel 4 och de principer som anges i artiklarna 5 och 6, av fördelningen, projektvis, av de årliga budgetutgifterna enligt detta beslut. Detta förfarande skall även gälla för alla förslag till budgetändringar på mer än 250000 euro per projektpost och år.

5. De tekniska specifikationerna för anbudsinfordringar vid genomförandet av detta beslut skall vid kontraktvärden som överstiger 500000 euro fastställas i samordning med medlemsstaterna.

Artikel 8

Kommittéförfarande

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté bestående av företrädare för medlemsstaterna och med en företrädare för kommissionen som ordförande. Denna kommitté skall kallas Kommittén för telematikutbyte mellan förvaltningar (TAC).

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 205.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionens beslut skall ha omedelbar verkan. Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall:

skall kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna i tre månader från dagen då rådet underrättats,

får rådet fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i föregående stycke.

2. Kommissionen skall årligen rapportera till TAC om genomförandet av detta beslut.

Artikel 9

Översyn och utvärdering

1. Kommissionen skall, i samordning med medlemsstaterna, vartannat år genomföra en utvärdering av genomförandet av detta beslut.

2. Utvärderingen skall fastställa utvecklingen av och rådande läge för de projekt av gemensamt intresse som fastställs i bilagan.

Utvärderingen skall också, mot bakgrund av de kostnader som gemenskapen ådragit sig, undersöka de fördelar som IDA-nätet givit gemenskapen för att främja gemensam politik och institutionellt samarbete, medlemsstaterna, gemenskapsindustrin och Europeiska unionens medborgare, och fastställa områden för möjliga förbättringar och kontrollera synergieffekter med andra gemenskapsverksamheter på området transeuropeiska telekommunikationsnät.

3. När TAC har granskat kommissionens utvärdering skall kommissionen vidarebefordra den till Europaparlamentet och rådet tillsammans med lämpliga förslag om ändring av bilagan. Utvärderingarna skall inte överlämnas senare än budgetförslaget för år 2001, 2003 och 2005.

Artikel 10

Utvidgning till EES-länder och associerade länder

1. IDA-programmet kan inom ramen för respektive avtal med Europeiska gemenskapen öppnas för deltagande för länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och de associerade länderna i Central- och Östeuropa samt Cypern i projekt av gemensamt intresse som är relevanta för sådana avtal.

2. Under genomförandet av projekt skall samarbete med icke-medlemsländer och med internationella organisationer eller organ uppmuntras i förekommande fall.

Artikel 11

Övriga sektornät

1. I fråga om inrättandet eller förbättrandet av alla övriga sektornät som inte är IDA-projekt (i fortsättningen kallade övriga sektornät) skall medlemsstaterna och gemenskapen, i överensstämmelse med relevanta bestämmelser i gemenskapslagstiftningen beträffande genomförandet av sådana sektornät, säkerställa att punkterna 2-6 följs.

2. De övriga sektornäten skall använda sig av de övergripande insatser och åtgärder som gemenskapen vidtagit inom ramen för Europaparlamentets och rådets beslut 1720/1999/EG om inte dessa insatser och åtgärder är olämpliga för att uppfylla användarkraven inom de övriga sektornäten.

3. Vart och ett av de övriga sektornäten skall specificeras tekniskt med hänvisning till europeiska standarder eller i förekommande fall allmänt tillgängliga specifikationer, till exempel öppna Internetstandarder, för att säkerställa en hög grad av driftskompatibilitet mellan nationella system och gemenskapssystem inom och mellan förvaltningssektorer och med den privata sektorn. Särskild hänsyn skall tas till gemenskapsriktlinjer och hjälpmedel inom standardiseringsområdet vid offentlig upphandling av IKT-system och IKT-tjänster.

4. Vid fastställandet och genomförandet av vart och ett av de övriga sektornäten skall det noga tillses att dessa grundar sig på lämpliga resultat som uppnåtts inom annan gemenskapsverksamhet, i synnerhet gemenskapens program för forskning och teknisk utveckling och gemenskapens verksamhet inom området transeuropeiska telekommunikationsnät.

5. En översyn av de övriga sektornäten skall vidtas efter det att de genomförts.

6. Vid genomförandet av de övriga sektornäten skall gemenskapen bära kostnaderna i förhållande till sina intressen.

7. Kommissionen skall senast den 3 oktober 1999, och därefter årligen, till TAC överlämna en rapport om genomförandet av punkterna 1-6. I den rapporten skall kommissionen noga ange relevanta användarkrav som hindrar övriga sektornät från att använda allmänna tjänster enligt punkt 2 samt diskutera möjligheten att bygga ut sådana allmänna tjänster för att tillmötesgå användarkraven.

Artikel 12

Finansieringsram

Finansieringsramen för genomförandet av gemenskapsåtgärder enligt detta beslut under perioden 1998-2000 fastställs till 38,5 miljoner euro.

De årliga anslagen skall godkännas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.

Artikel 13

lkraftträdande

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Det träder i kraft samma dag som det offentliggörs och skall tillämpas till och med den 31 december 2004.

Artikel 14

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 juli 1999.

På Europaparlamentets vägnar

J. M. GIL-ROBLES

Ordförande

På rådets vägnar

S. NIINISTÖ

Ordförande

(1) EGT C 54, 21.2.1998, s. 3 och EGT C 23, 28.1.1999 s. 8.

(2) EGT C 214, 10.7.1998, s. 33.

(3) EGT C 251, 10.8.1998, s. 1.

(4) Europaparlamentets yttrande av den 18 november 1998 (EGT C 379, 7.12.1998, s. 68), rådets gemensamma ståndpunkt av den 21 december 1998 (EGT C 55, 25.2.1999, s. 1) och Europaparlamentets beslut av den 13 april 1999 (EGT C 219, 30.7.1999). Rådets beslut av den 21 juni 1999.

(5) EGT C 181, 2.7.1994, s. 1.

(6) EGT C 376, 12.12.1996, s. 1.

(7) EGT C 200, 30.6.1997, s. 196.

(8) EGT L 282, 24.11.1995, s. 16.

(9) EGT L 183, 11.7.1997, s. 12.

(10) EGT L 269, 11.11.1995, s. 23.

(11) EGT C 102, 4.4.1996, s. 4.

(12) EGT C 102, 4.4.1996, s. 1.

(13) Se sidan 9 i detta nummer av EGT.

BILAGA

PROJEKT AV GEMENSAMT INTRESSE PÅ OMRÅDET TRANSEUROPISKA NÄT FÖR DATAUTBYTE MELLAN FÖRVALTNINGAR

Följande projekt skall vara projekt av gemensamt intresse enligt IDA-programmet:

A. Allmänt

1. Utvecklande och genomförande av telematiknät till stöd för EMU och gemenskapens politik och verksamhet (i enlighet med avsnitt B), interinstitutionellt informationsutbyte (i enlighet med avsnitt C), samt globalisering av IDA-nät (i enlighet med avsnitt D).

2. Fortsättning och förbättring av sektorprojekt och nät som igångsatts enligt rådets beslut 95/468/EG, med undantag för de nät som nämns i avsnitt E.

3. Genomförande av de nät som behövs för att de europeiska organen skall fungera och för att stödja den rättsliga ram som härrör från inrättandet av de europeiska organen.

4. Genomförande av nät på det politikområde som har samband med den fria rörligheten för personer såtillvida som de är nödvändiga för att stödja gemenskapens och/eller medlemsstaternas åtgärder enligt Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

5. Genomförande av sådana nät som, inom ramen för gemenskapens politik och verksamhet och under oförutsebara omständigheter, brådskande behövs för att stödja gemenskapens och medlemsstaternas åtgärder, bland annat för att skydda liv och hälsa för människor, djur och växter, europeiska konsumenters rättigheter, levnadsvillkoren för personer i Europeiska unionen eller gemenskapens grundläggande intressen.

B. Särskilda nät för att stödja EMU och gemenskapens politik och verksamhet

1. Telematiknät avseende den ekonomiska och monetära politiken, särskilt för att underlätta övervakningen av efterlevnaden av konvergenskriterierna och införandet av euron.

2. Telematiknät för Europeiska unionens utvidgning, särskilt genom att effektiv elektronisk kommunikation genomförs mellan, å ena sidan, kommissionens och rådets översättningsavdelningar och, å andra sidan, de tillfälliga byråer för översättning och granskning som kan upprättas i varje kandidatland.

3. Telematiknät för regional politik och sammanhållningspolitik, särskilt för att underlätta insamling, hantering och spridning av information om genomförandet av regional politik och sammanhållningspolitik på central och regional nivå inom förvaltningen.

4. Telematiknät för gemenskapsfinansiering, särskilt för att skapa ett gränssnitt till kommissionens befintliga databaser för att underlätta europeiska organisationers och i synnerhet små och medelstora företags tillgång till information om gemenskapens finansieringskällor.

5. Telematiknät inom statistikområdet, särskilt för insamling och spridning av statistikuppgifter.

6. Telematiknät inom området för offentliggörande av officiella handlingar.

7. Telematiknät inom jordbruks- och fiskerisektorn, särskilt när det gäller stöd till förvaltningen av jordbruksmarknaderna och jordbrukets struktur, effektivare ekonomisk förvaltning, utbyte av jordbruksföretagens redovisningsuppgifter (ISJR) mellan nationella organ och kommissionen, samt kampen mot bedrägerier.

8. Telematiknät inom industrisektorn, särskilt för utbyte av information mellan förvaltningar med ansvar för industrifrågor, samt mellan sådana förvaltningar och industriförbund, för utbyte av uppgifter om biltypgodkännande mellan förvaltningar, samt tjänster för att förenkla och förbättra ifyllandet av förvaltningsformulär.

9. Telematiknät för konkurrenspolitik, särskilt genom genomförande av ett förbättrat elektroniskt datautbyte med nationella förvaltningar i syfte att underlätta informations- och samrådsförfaranden.

10. Telematiktjänster på kultur-, informations- och kommunikationsområdena samt inom den audiovisuella sektorn, särskilt för informationsutbyte om innehåll i öppna nät, samt för att främja utveckling och fri omsättning av nya audiovisuella tjänster och informationstjänster.

11. Telematiknät inom transportsektorn, särskilt till stöd för utbyte av uppgifter om förare, fordon och transportföretag.

12. Telematiknät inom området för turism, miljö, konsumentskydd och skydd av konsumenternas hälsa till stöd för informationsutbytet mellan medlemsstaterna.

C. Interinstitutionella nät

Telematiknät till stöd för interinstitutionellt informationsutbyte, särskilt

1. till stöd för gemenskapens beslutsprocess samt parlamentsfrågor,

2. för inrättande av de nödvändiga telematiklänkarna mellan kommissionen, Europaparlamentet, andra europeiska institutioner och rådet (inklusive webbsidan för Europeiska unionens sittande ordförandeskap och medlemsstaternas ständiga representationer),

3. för att underlätta flerspråkigheten i interinstitutionellt informationsutbyte genom hantering av flödet av översättningar samt översättningshjälpmedel, gemensamt utnyttjande och utbyte av flerspråkiga resurser samt organiserandet av gemensam tillgång till termdatabaser,

4. för europeiska organs och institutioners gemensamma utnyttjande av handlingar.

D. Globalisering av IDA-nät

Utbyggnad av IDA-näten så att de omfattar länderna inom EES och Efta, länderna i Central- och Östeuropa och andra associerade länder samt G7-länderna och internationella organisationer, särskilt när det gäller telematiknäten för social trygghet, hälsovård, läkemedel och miljö.

E. Övriga sektornät

De projekt som tidigare finansierades genom IDA-programmet och som nu har egen gemenskapsfinansiering hör ändå till gruppen övriga sektornät enligt artikel 11 i detta beslut.