Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31999D1720.pdf

31999D1720

1720/1999/EG: Europaparlamentets och Rådets beslut av den 12 juli 1999 om att anta en rad insatser och åtgärder för att säkerställa driftskompatibilitet och tillträde till transeuropeiska nät för elektroniskt datautbyte mellan förvaltningar (IDA)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 203 , 03/08/1999 s. 0009 - 0013EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 1720/1999/EG

av den 12 juli 1999

om att anta en rad insatser och åtgärder för att säkerställa driftskompatibilitet och tillträde till transeuropeiska nät för elektroniskt datautbyte mellan förvaltningar (IDA)

EUROPAPARLAMENTET OCH

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 156 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(3),

i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 251 i fördraget(4), och

av följande skäl:

1. Rådet underströk i sin resolution av den 20 juni 1994(5) behovet av samordning av informationsutbytet mellan förvaltningar.

2. Rådet fastställde i sin resolution av den 21 november 1996(6) nya politiska prioriteringar beträffande informationssamhället.

3. Kommissionen föreslog i sitt meddelande av den 19 juli 1994 ett handlingsprogram för informationssamhället.

4. Kommissionen har föreslagit ett handlingsprogram för den inre marknaden.

5. Europaparlamentet uppmanade i sin resolution av den 12 juni 1997(7) Europeiska unionen och medlemsstaterna att vidta åtgärder med avseende på utveckling och tillämpning av ny informations- och kommunikationsteknik (IKT) under nästa decennium.

6. Europaparlamentet och rådet antog i beslut nr 2717/95/EG(8) en rad riktlinjer för utvecklingen av Euro-ISDN som ett transeuropeiskt nät.

7. Europaparlamentet och rådet antog i beslut nr 1336/97/EG(9) en rad riktlinjer för transeuropeiska telekommunikationsnät.

8. Rådet rekommenderade i sin rekommendation av den 7 april 1995 om gemensamma kriterier för utvärdering av informationsteknologisk säkerhet (ITSEC)(10) användningen av kriterier för att utvärdera säkerheten inom utvärderings- och certifieringsscheman.

9. För att upprätta den ekonomiska och monetära unionen, genomföra gemenskapens politik och verksamheter och stödja kommunikationen mellan gemenskapsinstitutioner och organ är det nödvändigt att inrätta integrerade datakommunikationssystem mellan förvaltningar, nedan kallade telematiknät.

10. Dessa nät måste kunna koppla samman både medlemsstaternas förvaltningar och gemenskapens existerande och framtida informationssystem i hela Europa och utgör därför transeuropeiska telekommunikationsnät för förvaltningar.

11. En effektiv sammankoppling av dessa informationssystem kräver största möjliga grad av driftskompatibilitet mellan de olika systemen och deras komponenter.

12. Det är av avgörande betydelse att optimera användningen av standarder och av allmänt eller fritt tillgängliga specifikationer och program för att säkerställa en problemfri driftskompatibilitet i syfte att uppnå stordriftsfördelar och öka nyttan av sådana nät.

13. Förbättrade kommunikationsmöjligheter med offentliga förvaltningar kommer att uppmuntra Europeiska unionens medborgare att dra nytta av informationssamhället.

14. Undanröjande av hinder för kommunikation mellan offentliga förvaltningar och den privata sektorn är en viktig faktor för gemenskapsindustrins framgång och konkurrenskraft.

15. Gemenskapen använder eller drar nytta av de telematiknät som stöder gemenskapens politik och verksamhet, interinstitutionell kommunikation och den ekonomiska och monetära unionen.

16. Uppgiften att inrätta sådana nät åligger både gemenskapen och medlemsstaterna.

17. För att effektivt utnyttja gemenskapens finansiella medel är det nödvändigt att undvika en onödig mångfald av utrustning, upprepning av utredningar och mångfald av tillvägagångssätt.

18. Gemensamma verktyg och tekniker för sektornätstillämpningar kan bland annat avse dokumentförvaltning, dokumentspridning, datainsamling, flerspråkiga användargränssnitt och säkerhet för elektronisk kommunikation.

19. Kostnadseffektivitet, tillgänglighet, flexibilitet och anpassbarhet till teknologiska förändringar vid inrättandet och driften av dessa nät kan bäst uppnås genom ett marknadsorienterat tillvägagångssätt och således välja leverantörer i en miljö med flera leverantörer i inbördes konkurrens.

20. Varje åtgärd för att garantera driftskompatibilitet mellan och tillträde till sådana nät måste bevara en skälig balans mellan uppfyllandet av gemensamma krav och bibehållandet av en nationell, specifik karaktär.

21. Det är därför nödvändigt att vidta horisontella insatser och åtgärder för att säkerställa driftskompatibilitet mellan sådana nät.

22. I överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen fastställda i artikel 5 i fördraget kan målet att genomföra dessa övergripande insatser och åtgärder inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna och kan därför på grund av den planerade åtgärdens omfattning och verkningar bättre uppnås på gemenskapsnivå. Den föreslagna åtgärden går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det angivna målet.

23. Genomförandet av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och associeringsavtalen med Europeiska gemenskapen kräver en hög grad av driftskompatibilitet inom och mellan de relevanta telematiknäten.

24. Det finns en naturlig internationell dimension i telematiknät och elektronisk kommunikation.

25. De åtgärder som syftar till att säkerställa driftskompatibilitet i telematiknät mellan förvaltningar överensstämmer med de prioriteringar som antagits i samband med riktlinjerna för de transeuropeiska telekommunikationsnäten.

26. Åtgärder har vidtagits enligt rådets beslut 95/468/EG av den 6 november 1995 om gemenskapsbidrag till informationsutbyte med stöd av tetematik mellan förvaltningar inom gemenskapen (IDA)(11). Domstolen ogiltigförklarade beslut 95/468/EG den 28 maj 1998. Verkningarna av de åtgärder som kommissionen vidtagit på grundval av beslutet innan det ogiltigförklarades av domstolen skall bestå.

27. I det här beslutet fastställs en finansieringsram som skall utgöra den särskilda referensen, i den mening som avses i punkt 1 i Europaparlamentets, rådets och kommissionens förklaring av den 6 mars 1995(12), för budgetmyndigheten under det årliga budgetförfarandet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Räckvidd och mål

1. Gemenskapen skall verka på området transeuropeiska telematiknät för förvaltningar och vidta de åtgärder som anges i detta beslut, i syfte att

a) uppnå en hög grad av driftskompatibilitet inom och mellan olika förvaltningssektorer och, vid behov, med den privata sektorn, mellan telematiknät inrättade i medlemsstaterna och mellan gemenskapen och medlemsstaterna, för att stödja upprättandet av den ekonomiska och monetära unionen och genomföra gemenskapens politik och verksamhet, i enlighet med artiklarna 3 och 4 i fördraget, med beaktande av arbete som redan pågår inom gemenskapens eller medlemsstaternas befintliga program,

b) få sådana nät att konvergera mot ett gemensamt telematikgränssnitt mellan gemenskapen och medlemsstaterna,

c) uppnå konkreta fördelar för medlemsstaternas förvaltningar och för gemenskapen genom att effektivisera insatserna, reducera underhållet, påskynda genomförandet av nya nät och införa förbättringar för att överlag åstadkomma ett säkert och tillförlitligt datautbyte, samt uppnå större kostnadseffektivitet, tillgänglighet, flexibilitet och anpassbarhet till tekniska förändringar och marknadsutveckling vid inrättandet och driften av sådana nät,

d) utvidga fördelarna av nät enligt föregående punkt till gemenskapsindustrin och Europeiska unionens medborgare,

e) främja spridningen av bästa praxis och uppmuntra till utveckling av nydanande telematiklösningar i förvaltningar.

2. Detta beslut utgör en del av IDA-programmet.

Artikel 2

Definitioner

I detta beslut används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) telematiknät: ett omfattande datakommunikationssystem, bestående av inte endast fysisk infrastruktur och anslutningar utan även av de tjänster och tillämpningsprogram som har byggts på denna infrastruktur och som möjliggör ett elektroniskt utbyte av information mellan organisationer och enskilda individer,

b) sektornät: ett transeuropeiskt telematiknät för förvaltningar eller en uppsättning tjänster och tillämpningar, avsett för genomförande av eller som administrativt stöd för en speciell gemenskapspolitik eller gemenskapsverksamhet eller mål nedan kallad förvaltningssektor,

c) allmänna tjänster: de funktioner i telematiknät som uppfyller allmänna användarkrav, såsom datainsamling, dataspridning och datautbyte samt säkerhet. Egenskaperna hos varje tjänst skall klart specificeras och kopplas till en garanterad kvalitetsnivå.

Artikel 3

Horisontella insatser och åtgärder

1. För att uppnå de i artikel 1 fastställda målen skall gemenskapen vidta horisontella insatser och åtgärder i enlighet med artiklarna 4-10 till stöd för sektornäten och enligt IDA:s arbetsprogram.

2. För varje insats eller åtgärd som planeras enligt detta beslut skall IDA:s arbetsprogram på lämpligt sätt innehålla

- en fullständig redogörelse för de avsedda insatserna, inbegripet deras mål, räckvidd, motiv och potentiella förmånstagare samt de beräknade kostnaderna och fördelarna,

- en fullständig beskrivning av funktionerna och den tekniska lösningen, samt

- en utförlig plan för genomförandet där de enskilda uppgifterna och deras ordningsföljd anges.

3. Genomförandet av de horisontella insatserna och åtgärderna skall allt efter omständigheterna innefatta genomförbarhetsstudier och demonstrationsprojekt, inrättande av arbetsgrupper bestående av experter från medlemsstaterna och gemenskapen samt upphandling av varor och tjänster för gemenskapen.

4. Genomförandet av de horisontella insatserna och åtgärderna skall bygga på relevanta resultat från andra tillämpliga gemenskapsverksamheter, i synnerhet gemenskapens program för forskning och teknisk utveckling och gemenskapens verksamhet på området transeuropeiska telekommunikationsnät.

5. Horisontella insatser och åtgärder skall, när så är lämpligt, hänvisa till europeiska standarder eller allmänt tillgängliga specifikationer, som öppna Internet-standarder, för att säkerställa en hög grad av driftskompatibilitet mellan nationella system och gemenskapssystem inom och mellan förvaltningssektorer och med den privata sektorn. Hänsyn skall tas till riktlinjer och hjälpmedel på standardiseringsområdet vid offentlig upphandling av IKT-system och IKT-tjänster.

Artikel 4

Allmänna tjänster

1. Gemenskapen skall anta alla nödvändiga åtgärder för att en miljö med flera leverantörer i inbördes konkurrens skall kunna förse sektornät med ett lämpligt utbud av gemensamma, allmänna tjänster som uppfyller sektornätanvändarnas krav. Dessa åtgärder skall i förekommande fall innefatta fortsatta lämpliga åtgärder vidtagna enligt beslut 95/468/EG.

2. I syfte att göra det möjligt för användare av sektornät att fastställa sina tekniska krav och tillhandahålla ett lämpligt utbud av gemensamma allmänna tjänster som motsvarar sektornätanvändarnas krav skall gemenskapen i synnerhet

a) fastställa riktlinjer för arkitekturen i sektornät, utformade för att säkerställa driftskompatibilitet mellan de olika fysiska infrastrukturerna och tjänsterna,

b) fastställa och offentliggöra specifikationer för de allmänna tjänster som allmänt krävs i telematiknät mellan förvaltningar, inklusive tjänsternas kvalitet och tillämpliga krav på driftskompatibilitet som krävs i en miljö med flera leverantörer i inbördes konkurrens,

c) fastställa och/eller specificera lämpliga standardgränssnitt för att uppmuntra flyttbarhet och kopieringsmöjlighet av tillämpningar,

d) fastställa och genomföra ett system med vars hjälp graden av driftskompatibilitet mellan de tjänster som erbjuds av leverantörer av telematiktjänster kan bedömas och offentliggöras,

e) säkerställa en kontinuerlig utveckling av allmänna krav och en fortsatt övervakning av de telematiktjänster som erbjuds av nämnda leverantörer.

Artikel 5

Gemensamma verktyg och tekniker

Gemenskapen skall säkerställa att gemensamma verktyg och tekniker för sektornätstillämpningar anskaffas på marknaden eller utvecklas om marknaden inte på lämpligt sätt kan uppfylla kraven, i syfte att minska de totala kostnaderna i samband med utveckling av tillämpningar, rationalisera och förbättra tekniska lösningar, minska den tid som krävs för att genomföra driftssystem samt effektivisera systemunderhåll.

I detta syfte skall gemenskapen identifiera och specificera de i sektornät grundläggande och återkommande funktioner som kan utgöra bas för gemensamma verktyg och tekniker eller moduler.

Gemenskapen skall också uppmuntra utveckling och användning av sådana gemensamma verktyg och tekniker och moduler i sektornät, och i synnerhet skall lämpliga lösningar som utvecklats inom ett sektornät säkerställas.

Artikel 6

Kompatibilitet vad gäller innehållet i information

1. Gemenskapen skall uppmuntra kompatibilitet vad gäller innehållet i den information som utbyts inom och mellan förvaltningssektorer och med den privata sektorn. För detta ändamål, och i överensstämmelse med sektoranvändarnas rättsliga, säkerhets-, dataskydds- och konfidentialitetskrav, skall gemenskapen vidta lämpliga åtgärder och i synnerhet

a) stödja medlemsstaternas förvaltningars ansträngningar för att säkerställa sådan kompatibilitet, förenkla administrativa förfaranden och förbättra informationsflödet,

b) samordna krav från sektornät om format i den information som sänds och säkerställa spridning av lämpliga lösningar,

c) övervaka lämpliga teknologiska utvecklingar på området elektronisk datakommunikation, inklusive nydanande metoder för datainsamling och presentation, undersökning av deras effekt och uppmuntrande av att de antas av sektornät.

2. För de ändamål som avses i punkt 1 skall lösningar som underlättar kompatibilitet mellan olika meddelandeformat föredras men inte utesluta utveckling av harmoniserade meddelandeformat. Vederbörlig hänsyn skall tas till den språkliga mångfalden i gemenskapen.

Lösningar som möjliggör för den privata sektorn att lätt integrera administrativa krav i affärsverksamheten skall också gynnas.

Artikel 7

Standarder för rättsliga förfaranden och säkerhetsförfaranden

Utan att det påverkar medlemsstaternas behörighet och särskilda skyldigheter på de områden som omfattas av denna artikel skall gemenskapen bidra till att identifiera hinder för ett smidigt datautbyte mellan nätanvändare och säkerställa en lämplig grad av säkerhet inom sektornät. Framförallt skall gemenskapen

a) i samarbete med medlemsstaterna fastställa en referensram för rättsliga förfaranden och säkerhetsförfaranden för transeuropeiskt datautbyte mellan förvaltningar inbördes och mellan förvaltningar och den privata sektorn för att underlätta ett gemensamt tillvägagångssätt,

b) utfärda lämpliga rekommendationer för att stödja medlemsstaternas ansträngningar att tillämpa de förfaranden som anges i punkt a inom deras egna förvaltningar,

c) säkerställa, i fråga om sektornät och i enlighet med de förfaranden som avses i punkt a, erkännandet av bevisvärdet av de data som utbytts inom gemenskapens administrativa miljö, införandet av en metodik för skydd av personuppgifter, en definition av användares rättigheter och skyldigheter, den utbytta informationens konfidentialitet, integritet, verifiering och erkännande av utbytt information liksom åtgärder för att kontrollera tillträdet till näten,

d) fastställa och analysera de olika säkerhetsnivåer som krävs för de olika typerna av sektornät, beroende på deras art och syfte,

e) sammanställa riktlinjer och tillhandahålla gemensamma lösningar för val och genomförande av verktyg, komponenter och system som säkerställer de fastställda säkerhetsnivåerna.

Artikel 8

Kvalitetsgaranti och kvalitetskontroll

Gemenskapen skall, med beaktande av resultaten från liknande insatser fastställa, genomföra och fortlöpande uppdatera ett särskilt en integrerat kvalitetsprogram som skall tillämpas för de övergripande insatser och åtgärder som föreskrivs i detta beslut samt för de projekt av gemensamt intresse som omfattas av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1719/99/EG av den 12 juli 1999 om en rad riktlinjer, innefattande fastställande av projekt av gemensamt intresse, för transeuropeiska nät för elektroniskt datautbyte mellan förvaltningar (IDA)(13). Detta kvalitetsprogram skall innefatta nödvändiga åtgärder för att

a) förbättra sättet att fastställa användarkrav och projektspecifikationer,

b) förbättra projektresultatens kvalitet både i fråga om uppfyllelse av projektspecifikationer och användarförväntningar,

c) säkerställa att de erfarenheter som samlas är kunskapsbyggande och sprids genom utbyte av bästa praxis som beskrivs i artikel 10.

Artikel 9

Driftskompatibilitet med nationella och regionala initiativ

Vid genomförandet av IDA-programmet skall gemenskapen i förekommande fall sträva efter att underlätta driftskompatibilitet och ömsesidigt utbyte med liknande nationella och regionala initiativ avseende datautbyte mellan förvaltningar inom medlemsstaterna.

Artikel 10

Spridning av bästa praxis

1. Gemenskapen skall säkerställa samordning och utbyte av åsikter, kunskap och erfarenheter inom och mellan sektornät i syfte att uppmuntra ett större utnyttjande av bra och nydanande lösningar.

2. Vederbörlig hänsyn skall tas till den språkliga mångfalden i gemenskapen. Gemenskapen skall säkerställa en allmän medvetenhet om IDA-programmets resultat och nytta, en spridning av IDA:s riktlinjer och rekommendationer samt samordning av användarkrav och erfarenheter med standardiseringsorgan och gemenskapens standardiseringsinitiativ.

Artikel 11

Genomförande

1. Kommissionen skall genomföra de gemenskapsåtgärder som avses i artiklarna 3-10.

2. Den del av IDA:s arbetsprogram som berör genomförandet av detta beslut, och som för hela löptiden skall upprättas av kommissionen och ses över minst två gånger om året, skall i fråga om sin överensstämmelse med de tillämpliga bestämmelserna i artiklarna 3-10 godkännas enligt det förfarande som anges i artikel 12.

3. De gemensamma reglerna och förfarandena för att skapa driftskompatibilitet på teknisk och administrativ nivå skall antas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 12.

4. Det förfarande som anges i artikel 12 skall även tillämpas för godkännandet av den årliga fördelningen av de budgeterade utgifter som följer av detta beslut. Samtliga förslag till ändringar i budgeten på mer än 250000 euro per projekt och år skall också vara föremål för detta förfarande.

5. De tekniska specifikationerna för anbudsinfordringar för genomförande av detta beslut skall fastställas tillsammans med medlemsstaterna när kontraktsbeloppet överstiger 500000 euro.

Artikel 12

Kommittéförfarande

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté bestående av företrädare för medlemsstaterna och med en företrädare för kommissionen som ordförande. Denna kommitté skall kallas Kommittén för telematikutbyte mellan förvaltningar (TAC).

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 205.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionens beslut skall ha omedelbar verkan. Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall

får kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna i tre månader från dagen då rådet underrättats.

rådet får fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i föregående stycke.

2. Kommissionen skall en gång per år rapportera till TAC om genomförandet av detta beslut.

Artikel 13

Utvärdering

1. Kommissionen skall en gång vartannat år i samordning med medlemsstaterna utvärdera genomförandet av detta beslut.

2. Utvärderingen skall fastställa utveckling och rådande status i de övergripande åtgärder som föreskrivs i detta beslut.

Utvärderingen skall också, mot bakgrund av kostnader som gemenskapen ådragit sig, undersöka de fördelar som vunnits av dessa övergripande insatser och åtgärder för gemenskapen, medlemsstaterna, gemenskapsindustrin och Europeiska unionens medborgare, fastställa områden för möjliga förbättringar och kontrollera synergieffekter med andra gemenskapsverksamheter på området transeuropeiska telekommunikationsnät.

3. När TAC har granskat kommissionens utvärdering skall kommissionen vidarebefordra den till Europaparlamentet och rådet. Kommissionen skall även överlämna eventuella lämpliga förslag till ändring av detta beslut. Utvärderingarna får inte överlämnas senare än budgetförslaget för år 2001, 2003 och 2005.

Artikel 14

Utvidgning till EES-länder och associerade länder

1. IDA-programmet kan inom ramen för respektive avtal med Europeiska gemenskapen öppnas för deltagande av länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och de associerade länderna i Central- och Östeuropa samt Cypern i fråga om övergripande insatser och åtgärder enligt detta beslut.

2. Under genomförandet av detta beslut skall samarbete med icke-medlemsländer och internationella organisationer eller organ i förekommande fall uppmuntras.

Artikel 15

Finansieringsram

Finansieringsramen för gemenskapsåtgärden i enlighet med detta beslut skall vara 33,1 miljoner euro för perioden 1998-2000.

De årliga anslagen skall godkännas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.

Artikel 16

Ikraftträdande

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Det träder i kraft samma dag som det offentliggörs och skall tillämpas till och med den 31 december 2004.

Utfärdat i Bryssel den 12 juli 1999.

På Europaparlamentets vägnar

J. M. GIL-ROBLES

Ordförande

På rådets vägnar

S. NIINISTÖ

Ordförande

(1) EGT C 54, 21.2.1998, s. 12 och

EGT C 10, 14.1.1999, s. 8.

(2) EGT C 214, 10.7.1998, s. 33.

(3) EGT C 251, 10.8.1998, s. 1.

(4) Europaparlamentets yttrande av den 18 november 1998 (EGT C 379, 7.12.1998, s. 74), rådets gemensamma ståndpunkt av den 21 december 1998 (EGT C 55, 25.2.1999, s. 15) och Europaparlamentets beslut av den 13 april 1999 (EGT C 219, 30.7.1999). Rådets beslut av den 21 juni 1999.

(5) EGT C 181, 2.7.1994, s. 1.

(6) EGT C 376, 12.12.1996, s. 1.

(7) EGT C 200, 30.6.1997, s. 196.

(8) EGT L 282, 24.11.1995, s. 16.

(9) EGT L 183, 11.7.1997, s. 12.

(10) EGT L 93, 26.4.1995, s. 27.

(11) EGT L 269, 11.11.1995, s. 23.

(12) EGT C 102, 4.4.1996, s. 4.

(13) Se sidan 1 i detta nummer av EGT.