Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/63


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/32/EG

av den 1 juni 2007

om ändring av bilaga VI till rådets direktiv 96/48/EG om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg och bilaga VI till Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/16/EG om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 96/48/EG av den 23 juli 1996 om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg (1), särskilt artikel 21c,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/16/EG av den 19 mars 2001 om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg (2), särskilt artikel 21b, och

av följande skäl:

(1)

Den upphandlande enheten eller dess ombud skall i enlighet med artikel 18 i direktiv 96/48/EG och artikel 18 i direktiv 2001/16/EG låta det anmälda organ som den utser för ändamålet handlägga förfarandet för EG-kontroll, vilket anges i bilaga VI till dessa direktiv.

(2)

På grundval av det intyg om överensstämmelse som utfärdas av det anmälda organet, och det tekniska underlag som åtföljer intyget, skall den upphandlande enheten eller dess ombud utfärda en EG-kontrollförklaring.

(3)

I punkt 2 i bilaga VI till direktiv 96/48/EG och punkt 2 i bilaga VI till direktiv 2001/16/EG fastställs att kontrollen av delsystemet skall innehålla följande etapper: ”Konstruktion”, ”Tillverkning, t.ex. byggnads- och anläggningsarbeten, tillverkning, montering av komponenter och avstämning av hela delsystemet” samt ”Slutprovning av det färdiga delsystemet”.

(4)

Det nuvarande begreppet ”Slutprovning av det färdiga delsystemet” är inte tillräckligt tydligt och exakt. Det omfattar kontroller av att delsystemet uppfyller bestämmelserna i direktiv 96/48/EG och direktiv 2001/16/EG och andra gällande bestämmelser, och att det kan tas i drift, särskilt genom att kontrollera gränssnitten till andra delsystem under driftsförhållanden.

(5)

Det finns emellertid provningar som tillverkaren kan genomföra på en enstaka driftskompatibilitetskomponent eller ett enstaka delsystem, oberoende av den slutliga omgivning där driftskompatibilitetskomponenten eller delsystemet kommer att installeras och användas. Dessa ändamålsenliga och slutliga ”fristående” provningar är oberoende av det järnvägsnät inom vilket produkten kommer att tas i drift.

(6)

Det är därför nödvändigt att i bilaga VI till både direktiv 96/48/EG och direktiv 2001/16/EG fastställa tillverkarens möjlighet att ansöka om inledande (i konstruktions- eller färdigställandefasen) bedömningar, på grundval av vilka det anmälda organet utfärdar mellanliggande kontrollintyg (Intermediate Statements of Verification). På grundval av dessa mellanliggande kontrollintyg kommer huvudentreprenören eller tillverkaren att kunna utfärda en ”Mellanliggande EG-kontrollförklaring för driftskompatibilitetskomponent eller delsystem” för fasen i fråga.

(7)

Direktiven 96/48/EG och 2001/16/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 21 i direktiv 96/48/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga VI till direktiv 96/48/EG skall ersättas med texten i bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Bilaga VI till direktiv 2001/16/EG skall ersättas med texten i bilagan till detta direktiv.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv innan den 2 december 2007. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat utfärda.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 1 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EGT L 235, 17.9.1996, s. 6. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/50/EG (EUT L 164, 30.4.2004, s. 114). Rättat i EUT L 220, 21.6.2004, s. 40.

(2)  EGT L 110, 20.4.2001, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/50/EG.


BILAGA

”BILAGA VI

KONTROLLFÖRFARANDE FÖR DELSYSTEM

1.   INLEDNING

EG-kontroll är det förfarande genom vilket ett anmält organ kontrollerar och intygar att ett delsystem

överensstämmer med direktivets bestämmelser,

överensstämmer med andra bestämmelser som skall tillämpas i överensstämmelse med fördraget, och att det kan tas i drift.

2.   ETAPPER I FÖRFARANDET

Kontrollen av ett delsystem sker i följande etapper:

Konstruktion.

Tillverkning: t.ex. byggnads- och anläggningsarbeten, tillverkning, montering av komponenter och inställning av hela delsystemet.

Slutprovning av det färdiga delsystemet.

För konstruktionsfasen (inklusive typprovning) och för tillverkningsfasen får huvudentreprenören (eller tillverkaren) eller dennes i gemenskapen etablerade ombud ansöka om en inledande bedömning.

I så fall leder denna (dessa) bedömning(ar) till att mellanliggande kontrollintyg utfärdas av det anmälda organ som har valts av huvudentreprenören (eller tillverkaren). Denne utarbetar i sin tur en ’Mellanliggande EG-kontrollförklaring för delsystemet’ för fasen (faserna) i fråga.

3.   INTYG

Det anmälda organ som ansvarar för EG-kontrollen skall utfärda ett kontrollintyg avsett för den upphandlande enheten eller dennes i gemenskapen etablerade ombud, som därefter skall utfärda den EG-kontrollförklaring som är avsedd för tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där delsystemet inrättats och/eller är i drift.

Det anmälda organ som ansvarar för EG-kontrollen skall bedöma konstruktionen och färdigställandet av delsystemet.

Det anmälda organet skall också ta hänsyn till eventuella mellanliggande kontrollintyg och för att utfärda EG-kontrollintyget skall den vidta följande åtgärder:

Kontrollera att delsystemet

omfattas av de relevanta mellanliggande kontrollintyg för konstruktion och färdigställande som överlämnats till huvudentreprenören (eller tillverkaren) om denne hos det anmälda organet har ansökt om detta för båda faserna, eller

i sitt färdiga utförande på alla punkter motsvarar det mellanliggande kontrollintyg för konstruktionen som överlämnats till huvudentreprenören (eller tillverkaren) om denne hos det anmälda organet har ansökt om detta för endast konstruktionsfasen.

Kontrollera att förklaringarna omfattar TSD-kraven på ett riktigt sätt och bedöma de delar av konstruktion och tillverkning som inte omfattas av de mellanliggande kontrollintyg för konstruktion och/eller tillverkning som överlämnats till huvudentreprenören (eller tillverkaren).

4.   TEKNISKT UNDERLAG

Det tekniska underlag som åtföljer kontrollförklaringen skall innehålla följande:

För infrastrukturen: byggnads- och anläggningsritningar, besiktnings- eller mottagningsprotokoll för mark- och armeringsarbeten, provnings- och kontrollrapporter om betongarbeten osv.

För övriga delsystem: allmänna ritningar och detaljritningar som överensstämmer med utförandet, elektriska och hydrauliska diagram, styrkretsdiagram, beskrivningar av datasystem och automatiska system, drifts- och underhållsinstruktioner osv.

En förteckning över driftskompatibilitetskomponenter som avses i artikel 3 och som ingår i delsystemet.

Kopior av de EG-försäkringar om överensstämmelse eller lämplighet som skall vara utfärdade för komponenterna i enlighet med bestämmelserna i artikel 13 i direktivet, vid behov åtföljda av tillhörande beräkningar och av en kopia av de provnings- och undersökningsprotokoll som upprättats av de anmälda organen på grundval av gemensamma tekniska specifikationer.

Eventuella mellanliggande kontrollförklaringar och, i så fall, den (de) mellanliggande EG-kontrollförklaring(ar) för delsystemet som åtföljer EG-kontrollintyget, inklusive resultatet av det anmälda organets kontroll av dessas giltighet.

Intyg från det anmälda organ som ansvarar för EG-kontrollen om att projektet överensstämmer med bestämmelserna i detta direktiv, åtföljt av tillhörande beräkningar, attesterat av det anmälda organet och med uppgivande av eventuella förbehåll som anmälts under arbetets utförande och som inte dragits tillbaka; till intyget bör även fogas de eventuella inspektions- och kontrollrapporter som upprättats i samband med kontrollen, i enlighet med punkterna 5.3 och 5.4.

5.   ÖVERVAKNING

5.1.

Syftet med EG-övervakningen är att säkerställa att de skyldigheter som följer av det tekniska underlaget fullgörs under färdigställandet av delsystemet.

5.2.

Det anmälda organ som ansvarar för att kontrollera färdigställandet skall ha permanent tillträde till byggplatser, tillverkningsanläggningar, lagerutrymmen, och i tillämpliga fall till prefabriceringsanläggningar, provningsanläggningar och generellt till alla de platser som organet anser sig behöva ha tillgång till för att utföra sitt uppdrag. Den upphandlande enheten eller dennes i gemenskapen etablerade ombud skall till det anmälda organet överlämna eller låta överlämna alla dokument som organet kan ha nytta av för detta ändamål, bl.a. arbetsplaner och teknisk dokumentation för delsystemet.

5.3.

Det anmälda organ som ansvarar för övervakningen av genomförandet skall regelbundet kontrollera att bestämmelserna i direktivet följs. Det skall vid dessa tillfällen överlämna en kontrollrapport till de parter som ansvarar för genomförandet. Organet kan kräva att få närvara vid vissa moment i byggnadsarbetet.

5.4.

Det anmälda organet får också avlägga oanmälda besök på byggarbetsplatsen eller i tillverkningsanläggningarna. Vid dessa besök får det anmälda organet göra fullständiga kontroller eller delkontroller. Organet skall överlämna en inspektionsrapport och i förekommande fall en kontrollrapport till de parter som ansvarar för genomförandet.

6.   INLÄMNING AV TEKNISKT UNDERLAG

Hela det tekniska underlag som avses i punkt 4 skall överlämnas till den upphandlande enheten eller dennes i gemenskapen etablerade ombud och utgöra stöd för det intyg om överensstämmelse som utfärdas av det anmälda organ som ansvarar för kontrollen av det driftsklara delsystemet. Det tekniska underlaget skall bifogas den EG-kontrollförklaring som den upphandlande enheten skall överlämna till tillsynsmyndigheten i den berörda medlemsstaten.

Den upphandlande enheten skall behålla en kopia av underlaget under delsystemets hela livslängd. Underlaget skall överlämnas till de medlemsstater som begär detta.

7.   OFFENTLIGGÖRANDE

Varje anmält organ skall regelbundet offentliggöra relevant information om

inkomna ansökningar om EG-kontroll,

mellanliggande kontrollintyg som utfärdats eller avslagits,

EG-kontrollintyg som utfärdats eller avslagits.

8.   SPRÅK

Underlag och korrespondens om EG-kontrollförfaranden skall vara avfattade på ett av de officiella språken i den medlemsstat där den upphandlande enheten eller dennes ombud i gemenskapen är etablerad, eller på ett språk som denne godkänner.”