Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

30.1.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 27/20


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 67/2010

av den 30 november 2009

om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området för transeuropeiska nät

(kodifierad version)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 156,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EG) nr 2236/95 av den 18 september 1995 om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området för transeuropeiska nät (3) har ändrats flera gånger på väsentliga punkter (4). För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2)

Enligt artikel 155 i fördraget ska gemenskapen dra upp en serie riktlinjer som omfattar mål, prioriteringar och huvudlinjer för de åtgärder som förutses när det gäller de transeuropeiska näten, och gemenskapen kan också stödja projekt av gemensamt intresse som stöds av medlemsstaterna inom området för transeuropeiska nät. I enlighet med denna kan gemenskapen bevilja stöd till projekt av gemensamt intresse som anges i dessa riktlinjer.

(3)

Det finns anledning att ställa upp allmänna regler för beviljande av ekonomiskt stöd från gemenskapen för transeuropeiska nät och på så sätt göra det möjligt att genomföra artikel 155.

(4)

Andelen privat kapital i finansieringen av de transeuropeiska näten bör ökas och samarbetet mellan den offentliga sektorn och den privata sektorn utvecklas.

(5)

Gemenskapens stöd kan särskilt utgöras av genomförbarhetsstudier, lånegarantier eller räntesubventioner. Subventionerna och garantierna gäller särskilt finansiellt stöd från Europeiska investeringsbanken eller andra offentliga eller privata finansiella institutioner. I vissa fall då en tillfredsställande motivering läggs fram är det möjligt att direkt subventionera vissa investeringar.

(6)

Lånegarantierna bör beviljas på affärsmässig grund av Europeiska investeringsfonden eller av andra finansiella institutioner och gemenskapens finansiella stöd kan helt eller delvis täcka de premier som mottagarna av dessa garantier får betala.

(7)

Gemenskapens stöd är i första hand avsett att undanröja de finansieringshinder som kan uppstå under inledningsfasen av ett projekt.

(8)

Det finns anledning att fastställa en gräns för gemenskapens stöd i förhållande till den totala investeringskostnaden. Emellertid bör en höjning av gemenskapens finansieringsgrad kunna tillämpas för att främja genomförandet av gränsöverskridande förbindelser inom prioriterade projekt.

(9)

En förutsättning för upprättandet av offentlig-privata partnerskap (och andra former av samarbete mellan offentlig och privat sektor) är ett tydligt finansiellt åtagande från de institutionella investerarnas sida som är tillräckligt lockande för att mobilisera privat kapital. Om gemenskapens finansiella stöd beviljas på flerårig grund skulle det undanröja den osäkerhet som bromsar utvecklingen av projekt. Därför bör åtgärder vidtas för att på grundval av ett flerårigt rättsligt åtagande bevilja finansiellt stöd åt de projekt som väljs ut.

(10)

Gemenskapens stöd bör tilldelas projekt beroende på i vilken utsträckning de bidrar till att målen i artikel 154 samt andra mål och prioriteringar som omfattas av de riktlinjer som avses i artikel 155 i fördraget förverkligas. Hänsyn bör också tas till andra aspekter såsom till exempel stimulans av offentlig och privat finansiering, projektens direkta och indirekta samhällsekonomiska effekter, i synnerhet för sysselsättningen, samt till miljökonsekvenserna.

(11)

Det är lämpligt att riskkapital till investeringsfonder som huvudsakligen är inriktade på att tillhandahålla riskkapital för projekt som rör transeuropeiska nät får uppgå till 1 % av det totala beloppet för perioden 2000-2006 för att man ska få erfarenhet av denna form av finansiering. Denna gräns får höjas upp till och med 2 %, efter en utvärdering av hur detta instrument fungerar. Det är även lämpligt att studera en eventuell framtida utvidgning.

(12)

För att öka insynen och för att motsvara förväntningarna när det gäller projekt eller grupper av projekt med stora finansiella behov under en lång period är det önskvärt att vägledande fleråriga program inom särskilda sektorer eller områden utarbetas. Dessa program bör ange det totala och årliga stödbeloppet för en viss period som kan beviljas sådana projekt eller grupper av projekt, och som bör utgöra en referens för de årliga besluten om att bevilja finansiellt stöd inom de årliga budgetanslagen om projekten eller grupperna av projekt överensstämmer med de berörda vägledande fleråriga programmen; de årliga belopp som anges i dessa program utgör emellertid inte budgetåtaganden.

(13)

Kommissionen ska göra en noggrann bedömning av projektens potentiella ekonomiska bärkraft med hjälp av lönsamhetsanalyser och andra lämpliga kriterier samt av projektens finansiella lönsamhet.

(14)

Gemenskapens finansiella stöd enligt artikel 155.1 första stycket tredje strecksatsen i fördraget bör vara förenligt med gemenskapens politik, i synnerhet rörande nät och när det gäller miljöskydd, konkurrens och offentlig upphandling. Skyddet av miljön innebär att miljökonsekvenserna måste beaktas.

(15)

Det är nödvändigt att precisera befogenheter och ansvarsområden när det gäller den finansiella kontrollen både för medlemsstaterna och kommissionen.

(16)

Kommissionen ska övervaka att det sker en effektiv samordning av alla gemenskapsinsatser som har betydelse för de transeuropeiska näten, särskilt av sådan finansiering som avser transeuropeiska nät och sådan finansiering som sker genom struktur- och sammanhållningsfonderna, Europeiska investeringsfonden och Europeiska investeringsbanken.

(17)

Lämpliga metoder för utvärdering, uppföljning och kontroll av gemenskapens insatser bör utarbetas.

(18)

Det är viktigt att i lämplig omfattning säkerställa tillgång till information, offentlighet och insyn såvitt avser de finansiella verksamheterna.

(19)

Med tanke på de transeuropeiska nätens betydelse är det lämpligt att i denna förordning inkludera en finansieringsram i den mening som avses i punkt 33 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (5) på 4 874 880 000 EUR för dess genomförande under perioden 2000-2006.

(20)

Rådet bör granska om åtgärderna enligt denna förordning ska fortsätta eller förändras mot bakgrund av den omfattande rapport som lämnats av kommissionen före utgången av 2006.

(21)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (6).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definition och tillämpningsområde

I denna förordning anges de villkor och förfaranden som gäller för gemenskapens stöd, i enlighet med artikel 155.1 första punkten tredje strecksatsen i fördraget, till projekt av gemensamt intresse på området för transeuropeiska nät för infrastrukturerna inom telekommunikationssektorn och till projekt av gemensamt intresse på området för transeuropeiska nät för infrastrukturerna inom transport- och energisektorerna vilka avses i artikel 20, tredje stycket i förordning (EG) nr 680/2007 av den 20 juni 2007 om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området transeuropeiska nät på transportområdet och energiområdet (7).

Artikel 2

Rätt till stöd

Endast projekt av gemensamt intresse (i fortsättningen kallade projekt) som identifieras med hjälp av de i artikel 155.1 första punkten första strecksatsen i fördraget angivna riktlinjerna kan bli föremål för gemenskapens stöd.

Delar av projekt kan vara berättigade till stöd i den mån de utgör tekniskt och ekonomiskt fristående enheter.

Artikel 3

Former av stöd

1.   Gemenskapsstöd för projekt kan ges i en eller flera av följande former:

a)

Samfinansiering av studier rörande projekten, inklusive förstudier, genomförbarhetsstudier, utvärderingar och annat tekniskt bistånd till sådana studier. Gemenskapens andel av finansieringen får normalt inte överstiga 50 % av den totala kostnaden för en studie. I undantagsfall då en tillfredsställande motivering kan läggas fram kan gemenskapens andel av finansieringen på kommissionens initiativ och om de berörda medlemsstaterna godkänner det överstiga 50 % av den totala kostnaden.

b)

Räntesubventioner till lån som beviljas av Europeiska investeringsbanken eller av andra offentliga eller privata finansiella organ. Normalt ska subventionens löptid inte överstiga fem år.

c)

Bidrag till premier för garantier för lån från Europeiska investeringsfonden eller andra finansiella institutioner.

d)

När en tillfredsställande motivering kan läggas fram får stöd till investeringar ges som direkt bidrag.

e)

Riskkapital till investeringsfonder eller jämförbara finansiella företag, som huvudsakligen är inriktade på tillhandahållande av riskkapital till projekt som rör transeuropeiska nät och som innefattar betydande investeringar av den privata sektorn; sådant riskkapital ska uppgå till högst 1 % av budgetmedlen enligt artikel 19. I enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 får denna gräns höjas till och med 2 % från och med 2003, mot bakgrund av en utvärdering av hur detta instrument fungerar vilken ska föreläggas Europaparlamentet och rådet av kommissionen. Andelen kan lämnas direkt till fonden eller jämförbart finansföretag eller till ett lämpligt saminvesteringsarrangemang, som förvaltas av samma fondförvaltare. De närmare bestämmelserna om genomförandet av denna riskkapitalandel finns i bilaga I.

2.   Gemenskapsstöd enligt punkt 1 ska vid behov kombineras så att de budgetmedel som har anslagits får största möjliga stimulanseffekt och används så ekonomiskt som möjligt.

3.   De former av gemenskapens stöd som avses i punkt 1 ska användas med urskillning så att hänsyn kan tas till särdragen hos de olika typerna av nät och för att säkerställa att detta stöd inte förorsakar någon snedvridning av konkurrensen mellan företagen inom sektorn i fråga.

4.   De medel som är avsedda för projekt inom transportinfrastruktur under den period som avses i artikel 19 bör användas så att åtminstone 55 % avsätts för järnvägstransport (inklusive kombinerad transport) och högst 25 % för vägar.

5.   Kommissionen ska särskilt främja utnyttjandet av privata källor för finansiering av de projekt som finansieras genom den här förordningen, där det inom ramen för offentligt-privata partnerskap är möjligt att maximera multiplikatoreffekten av gemenskapens finansiella instrument. Varje enskilt fall ska beaktas av kommissionen, vid behov i förhållande till ett eventuellt rent offentligt finansierat alternativ. Varje berörd medlemsstats stöd ska krävas för varje projekt, i enlighet med fördraget.

Artikel 4

Villkor för gemenskapsstöd

1.   Gemenskapsstöd beviljas i princip endast om genomförandet av projekten stöter på finansieringssvårigheter.

2.   Gemenskapsstödet får inte överstiga det lägsta belopp som anses nödvändigt för att sätta igång ett projekt.

3.   Det totala gemenskapsstödet enligt denna förordning får inte överstiga 10 % av den totala investeringskostnaden, oavsett vilken stödform som valts. Det totala gemenskapsstödet får dock i följande undantagsfall uppgå till 20 % av den totala investeringskostnaden:

a)

Projekt som rör positionsbestämnings- och navigeringssystem via satellit enligt artikel 17 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG av den 23 juli 1996 om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (8).

b)

Prioriterade energinätsprojekt.

c)

Sträckor av projekt av gemenskapsintresse som anges i bilaga III till beslut 1692/96/EG, vilka syftar till att avlägsna flaskhalsar och/eller åtgärda brister på förbindelser, om dessa går över gränserna eller över naturliga hinder och bidrar till en integrering av den inre marknaden i en utvidgad gemenskap och att säkerheten främjas och samverkansförmågan säkras för nationella nät och/eller som bidrar väsentligt till en bättre balans mellan olika transportsätt, till förmån för de miljövänligaste transportsätten, under förutsättning att dessa projekt påbörjas före 2010. Denna finansieringsgrad ska differentieras på grundval av fördelarna för andra länder, särskilt grannmedlemsstater.

När det gäller projekt av gemensamt intresse som anges i bilaga I till Europaparlamentets och rådets beslut nr 1336/97/EG av den 17 juni 1997 om en serie riktlinjer för transeuropeiska telenät (9) får det totala gemenskapsstöd som beviljas enligt denna förordning uppgå till 30 % av de totala investeringskostnaderna.

4.   De finansiella medel som avses i denna förordning är normalt inte avsedda för projekt eller projektfaser som får stöd ur andra finansieringskällor som belastar gemenskapens budget.

5.   När det gäller projekt som avses i punkt 3, och inom ramen för denna förordning, är det rättsliga åtagandet flerårigt, och anslagen ur budgeten ska betalas ut i form av årliga utbetalningar.

Artikel 5

Gemenskapens vägledande fleråriga program

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6 och för att göra gemenskapens åtgärder effektivare får kommissionen, enligt det förfarande som avses i artikel 18.2, för varje sektor utarbeta ett vägledande flerårigt program (nedan kallat programmet) på grundval av de riktlinjer som avses i artikel 155.1 i fördraget. Programmet kommer att vara grundat på ansökningar om finansiellt stöd enligt artikel 8 och bland annat återspegla de uppgifter som tillhandahålls av medlemsstaterna, särskilt sådan information som anges i artikel 9.

2.   Programmet ska bestå uteslutande av projekt av gemensamt intresse och/eller sammanhängande grupper av projekt av gemensamt intresse, som tidigare fastställts i enlighet med de riktlinjer som anges i artikel 155.1 i fördraget, inom särskilda områden med betydande finansiella behov under en längre period.

3.   För varje projekt eller grupp av projekt kommer programmet att ange de vägledande beloppen för beviljande av finansiellt stöd vilka är föremål för budgetmyndighetens årliga beslut. Högst 75 % av budgetmedlen enligt artikel 19 ska användas för de vägledande fleråriga programmen.

4.   Programmet ska fungera som en referens för de årliga besluten om fördelningen av gemenskapsstöd till projekt inom de årliga budgetanslagen. Kommissionen ska regelbundet underrätta den kommitté som avses i artikel 18.1 om hur programmen framskrider och om kommissionens beslut om fördelningen av gemenskapsstöd till projekt. De underliggande dokument som åtföljer kommissionens preliminära budgetförslag ska innehålla en rapport om framstegen i genomförandet av varje flerårigt vägledande program i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (10).

Programmet måste ses över senast efter halva tiden eller mot bakgrund av hur projekten eller grupperna av projekt faktiskt framskrider och, om så krävs, revideras i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2.

I programmet ska även andra finansieringskällor för de berörda projekten anges, särskilt från andra gemenskapsinstrument och Europeiska investeringsbanken.

5.   Om väsentliga förändringar vid genomförandet av projekten eller grupperna av projekt äger rum ska den berörda medlemsstaten omedelbart underrätta kommissionen.

Ändringar av de vägledande totala belopp som fastställs genom programmet för projekten, vilka kan bli nödvändiga till följd av dessa förändringar, ska beslutas enligt det förfarande som avses i artikel 18.2.

Artikel 6

Kriterier för val av projekt

1.   Projekten får stöd i förhållande till i vilken utsträckning de bidrar till målen i artikel 154 i fördraget samt övriga mål och prioriteringar som omfattas av de riktlinjer som anges i artikel 155.1 i fördraget.

2.   Kommissionen ska, när den genomför denna förordning, se till att de beslut den fattar om beviljande av gemenskapsstöd överensstämmer med de prioriteringar som slagits fast i riktlinjerna för de olika sektorerna enligt artikel 155.1 i fördraget. Detta ska även gälla beslutens överensstämmelse med alla krav som kan vara fastslagna i dessa riktlinjer avseende en andel av det totala gemenskapsstödet.

3.   Gemenskapsstödet är avsett för projekt som har en potentiell ekonomisk bärkraft och vars finansiella lönsamhet, vid tiden för ansökan, bedöms vara otillräcklig.

4.   I beslutet om att bevilja gemenskapsstöd ska hänsyn också tas till

a)

projektens utvecklingsnivå,

b)

den stimulanseffekt som gemenskapens insatser kommer att ha på offentlig och privat finansiering,

c)

om projektens finansieringsstruktur är solid,

d)

direkta eller indirekta samhällsekonomiska effekter, särskilt på sysselsättningen,

e)

miljöpåverkan.

5.   Den tidsmässiga samordningen av de olika delarna i projekten ska också beaktas, särskilt när det gäller gränsöverskridande projekt.

Artikel 7

Förenlighet

Projekt som finansieras enligt denna förordning ska vara förenliga med gemenskapsrätten och gemenskapens politik på olika områden, särskilt när det gäller miljöskydd, konkurrens och offentlig upphandling.

Artikel 8

Inlämning av ansökan om finansiellt stöd

Ansökningar om finansiellt stöd ska lämnas till kommissionen av den berörda medlemsstaten/de berörda medlemsstaterna eller, med medlemsstatens/medlemsstaternas godkännande, av de offentliga eller privata företag eller de organ som direkt berörs.

Kommissionen ska fastställa den berörda medlemsstatens/de berörda medlemsstaternas godkännande.

Artikel 9

Uppgifter som behövs för att utvärdera och identifiera ansökningarna

1.   En ansökan om stöd ska innehålla alla de uppgifter som enligt artiklarna 4, 6 och 7 är nödvändiga för bedömning av projektet och i synnerhet

a)

om det gäller ett projekt:

i)

Namnet på det organ som ansvarar för att projektet genomförs.

ii)

En projektbeskrivning samt vilken typ av gemenskapsstöd som avses.

iii)

Resultatet av lönsamhetsanalyserna, inbegripet resultatet av analysen av den potentiella ekonomiska bärkraften samt analysen av den finansiella lönsamheten.

iv)

Projektets placering på förbindelselinjer och knutpunkter i förhållande till riktlinjerna på transportområdet.

v)

Hur det passar in i den regionala planeringen.

vi)

En sammanfattande beskrivning av projektets inverkan på miljön på grundval av de bedömningar som företagits enligt rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (11).

vii)

En förklaring som visar att andra möjligheter till offentlig eller privat finansiering, däribland genom Europeiska investeringsfonden och Europeiska investeringsbanken, har undersökts.

viii)

En finansieringsplan med uppgift om beloppen i euro eller nationell valuta, som visar alla delar av finansieringens struktur, inbegripet det stöd som begärts eller redan har beviljats av gemenskapen, i dess olika former enligt artikel 3.1, och av lokala, regionala eller nationella statliga organ samt av privata källor.

b)

om ansökningen gäller en studie: ämnet och syftet med denna samt de metoder och tillvägagångssätt som ska användas,

c)

en preliminär tidsplan för arbetet,

d)

en beskrivning av hur den berörda medlemsstaten kommer att kontrollera användningen av de medel som ansökan gäller.

2.   De sökande ska förse kommissionen med alla andra uppgifter av betydelse som kommissionen begär in, t.ex. de parametrar, riktlinjer och hypoteser som lönsamhetsanalysen baseras på.

3.   Kommissionen kan ta in alla de tekniska expertutlåtanden som är nödvändiga för att pröva ansökan, inbegripet ett utlåtande från Europeiska investeringsbanken.

Artikel 10

Beviljande av finansiellt stöd

I enlighet med artikel 274 i fördraget ska kommissionen besluta om att bevilja finansiellt stöd enligt denna förordning på grundval av dess bedömning av ansökningarna enligt urvalskriterierna. När det gäller projekt som fastställs i det vägledande fleråriga program som upprättats enligt artikel 5, ska kommissionen fatta de årliga besluten att bevilja stöd inom programmets vägledande finansiella belopp. När det gäller andra projekt ska åtgärder antas i enlighet med förfarandet i artikel 18.2. Kommissionen ska meddela sitt beslut direkt till stödmottagarna och medlemsstaterna.

Artikel 11

Finansiella bestämmelser

1.   Gemenskapsstödet får bara täcka utgifter för genomförandet av projektet och som bestrids av mottagarna av stödet eller av tredje man som ansvarar för att projektet genomförs.

2.   Utgifter som ådragits före den dag som kommissionen mottar ansökningen om stöd ska inte omfattas.

3.   Kommissionens beslut om att bevilja finansiellt stöd enligt artikel 10 innebär att dessa utgifter anses tillåtna i förhållande till budgeten.

4.   Normalt äger betalning rum genom utbetalning av förskott, delbelopp och ett slutbelopp. Förskottet, som i normala fall inte får överstiga 50 % av det första årliga delbeloppet, betalas ut så snart som ansökningen om stöd bifallits. Delbeloppen betalas ut på begäran, med beaktande av hur långt projektet eller studien har kommit, och vid behov med hänsyn till en reviderad finansieringsplan enligt noggranna och tydliga principer.

5.   Vid betalningarna ska hänsyn tas till det faktum att genomförandet av ett infrastrukturprojekt sträcker sig över flera år och att det därför är viktigt att finansieringen också sträcker sig över flera år.

6.   Kommissionen betalar ut slutbeloppet efter godkännande av den slutrapport om projektet eller studien, som mottagaren av stödet har att ge in, och som ska innehålla en specificering av alla faktiska kostnader.

7.   I enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 ska kommissionen fastställa en ram för hur, när och med vilka belopp räntesubventioner, subventioner till garantipremier och stöd i form av deltagande i riskkapital för investeringsfonder eller jämförbara finansföretag som huvudsakligen är inriktade på att tillhandahålla riskkapital för projekt som rör transeuropeiska nät, ska utbetalas.

Artikel 12

Finansiell kontroll

1.   För att kunna säkerställa att de projekt som finansieras enligt denna förordning genomförs på ett riktigt sätt ska medlemsstaterna och kommissionen inom sina respektive behörighetsområden vidta de åtgärder som krävs för att

a)

regelbundet kontrollera att de projekt och studier som finansieras av gemenskapen genomförs på ett riktigt sätt,

b)

förebygga och beivra oegentligheter,

c)

återfå de belopp som försvunnit på grund av oegentligheter, inbegripet räntor för sena återbetalningar i enlighet med regler som kommissionen har antagit. Om inte medlemsstaten och/eller den offentliga myndighet som ansvarar för genomförandet kan bevisa att oegentligheten inte beror på dem är medlemsstaten i andra hand skyldig att betala tillbaka de summor som otillbörligen betalats ut.

2.   Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om vilka åtgärder som vidtagits i detta syfte samt överlämna en beskrivning av de system för kontroll och styrning som byggts upp för att säkerställa att projekten och studierna genomförs på ett effektivt sätt.

3.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna alla nationella rapporter som kan ha betydelse för kontrollen av projekten i fråga.

4.   Utan att detta påverkar den kontroll som medlemsstaterna utövar enligt lagar och andra författningar, och utan att detta påverkar bestämmelserna i artikel 246 i fördraget eller den kontroll som utförs i enlighet med fördragets artikel 279, kan tjänstemän eller andra anställda vid kommissionen på platsen, bl.a. genom stickprovsundersökningar, kontrollera de projekt som finansieras enligt denna förordning samt studera de system och åtgärder för kontroll som utarbetats av de nationella myndigheterna, vilka ska informera kommissionen om de åtgärder de vidtagit i detta syfte.

5.   Innan någon kontroll på platsen utförs ska kommissionen underrätta den berörda medlemsstaten för att få all den hjälp som behövs. Om kommissionen utför kontroll på platsen utan förvarning ska den genomföras enligt bestämmelserna i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002. Tjänstemän eller andra anställda i medlemsstaten får delta i kontrollen.

Kommissionen får begära att den berörda medlemsstaten utför kontroll på platsen för att undersöka om den begäran om betalning som görs är riktig. Tjänstemän eller andra anställda vid kommissionen får delta i dessa kontroller och ska delta om den berörda medlemsstaten begär det.

Kommissionen ska samordna sina kontroller för att undvika att samma förhållanden kontrolleras flera gånger under samma tid. Den berörda medlemsstaten och kommissionen ska omedelbart sinsemellan översända alla lämpliga upplysningar som avser resultaten av de utförda kontrollerna.

6.   När det gäller gemenskapsstöd som beviljas de offentliga eller privata företag eller de organ som direkt berörs ska kommissionen genomföra kontrollerna, där så är lämpligt, i samarbete med medlemsstaterna.

7.   Under en period av fem år från den sista utbetalningen för ett projekt ska de ansvariga organen och myndigheterna samt offentliga eller privata företag eller de organ som direkt berörs hålla alla verifikationer som avser utgifter för projekt tillgängliga för kommissionen.

Artikel 13

Minskning, avbrytande och indragning av stöd

1.   Om det vid genomförandet av ett projekt finns anledning att anta att en del av eller hela det beviljade stödet inte är berättigat, ska kommissionen på lämpligt sätt undersöka ärendet och framförallt uppmana medlemsstaten eller de myndigheter eller organ som medlemsstaten utsett för att genomföra projektet att inkomma med sina synpunkter inom en viss tid.

2.   Efter den undersökning som avses i punkt 1 kan kommissionen minska, avbryta eller dra in stödet till projektet i fråga, om undersökningen visar att någon oegentlighet förekommit eller att något av de villkor som anges i beslutet om beviljande av stöd inte är uppfyllt, och särskilt att det skett en väsentlig förändring som påverkar projektets art eller sättet att genomföra det, utan att kommissionen fått tillfälle att godkänna detta.

Otillbörligt mottagande av belopp utöver vad som borde utgå ska alltid leda till återbetalning av de otillbörligen utbetalade beloppen.

3.   Utom i fall där kommissionen ges en tillfredsställande motivering kommer kommissionen att dra in stöd som beviljats sådana projekt som inte påbörjats inom två år efter den dag då de skulle ha inletts enligt beslutet om att bevilja stöd.

4.   Varje felaktigt utbetalat belopp ska återbetalas till kommissionen.

5.   Om ett projekt inte är slutfört inom tio år efter det att det beviljats ekonomiskt stöd, får kommissionen återkräva det utbetalda stödet, med beaktande av proportionalitetsprincipen och med hänsyn till alla relevanta faktorer.

Artikel 14

Samordning

Kommissionen ska se till att de projekt och de program som avses i artikel 5.1 och som genomförs inom ramen för denna förordning och de projekt som får bidrag från gemenskapsbudgeten, Europeiska investeringsbanken, Europeiska investeringsfonden och gemenskapens övriga finansiella instrument samordnas och ingår i en helhet.

Artikel 15

Bedömning, uppföljning och utvärdering

1.   Medlemsstaterna och kommissionen ska se till att de projekt som genomförs enligt denna förordning följs upp och utvärderas effektivt. Projekt kan anpassas efter resultaten av uppföljningen och utvärderingen.

2.   För att säkerställa att gemenskapsstödet används effektivt ska kommissionen och de berörda medlemsstaterna systematiskt följa upp hur långt projekten har framskridit, vid behov i samarbete med Europeiska investeringsbanken eller andra lämpliga organ.

3.   När kommissionen får en ansökan om stöd ska den, innan projektet godkänns, bedöma om projektet överensstämmer med de villkor och kriterier som anges i artiklarna 4 och 6. Vid behov ska kommissionen anmoda Europeiska investeringsbanken eller andra lämpliga organ att medverka vid bedömningen.

4.   Kommissionen och medlemsstaterna ska bedöma hur projekten och programmen har genomförts och utvärdera vilken inverkan de haft i syfte att bedöma om de mål som ursprungligen sattes upp kan uppnås eller har uppnåtts. Utvärderingen ska bland annat omfatta projektets inverkan på miljön med beaktande av gällande gemenskapsrätt. Kommissionen kan, efter samråd med den berörda medlemsstaten, även kräva att stödmottagaren tillhandahåller en särskild utvärdering av projekt eller grupper av projekt som får stöd inom ramen för denna förordning eller att stödmottagaren ska förse kommissionen med de uppgifter och det bistånd som är nödvändigt för att utvärdera sådana projekt.

5.   Uppföljningen ska vid behov göras med hjälp av fysiska och finansiella kriterier. Kriterierna ska avse projektens särskilda karaktär och mål. De ska vara utformade för att visa

a)

hur långt projektet har kommit jämfört med den ursprungliga planen och de operativa målen,

b)

hur förvaltningen av det har utvecklats och eventuella problem i samband därmed.

6.   När de enskilda ansökningarna om stöd prövas ska kommissionen ta hänsyn till resultaten av de bedömningar och utvärderingar som utförs enligt bestämmelserna i denna artikel.

7.   I besluten om projektgodkännande och/eller i avtalsbestämmelserna för det finansiella stödet ska närmare regler om sätten för utvärdering och uppföljning, som anges i punkterna 4 och 5 fastställas.

Artikel 16

Information och offentlighet

1.   De åtgärder som vidtagits enligt denna förordning ska redovisas i en årlig rapport som kommissionen överlämnar till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén för yttrande. Rapporten ska innehålla en utvärdering av de resultat som uppnåtts genom gemenskapsstöd på olika områden, jämfört med de ursprungliga målen, samt ett kapitel om innehållet i och genomförandet av nuvarande fleråriga program, särskilt med hänsyn till översynen enligt artikel 5.4 andra stycket.

2.   Mottagarna av stödet ska se till att stöd som beviljas enligt denna förordning offentliggörs på lämpligt sätt, så att allmänheten får information om gemenskapens roll när det gäller genomförandet av projekten.

De ska samråda med kommissionen om hur detta ska genomföras i praktiken.

Artikel 17

Genomförande

Kommissionen är ansvarig för genomförandet av denna förordning.

Artikel 18

Kommitté

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté (nedan kallad kommittén).

Europeiska investeringsbanken ska utse en företrädare utan rösträtt till kommittén.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas med beaktande av artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

Artikel 19

Finansiering

Finansieringsramen för genomförandet av denna förordning under perioden 2000-2006 ska vara 4 874 880 000 EUR.

De årliga anslagen ska beviljas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.

Fördelningen av anslag ska vara kopplad till genomförandets kvalitativa och kvantitativa nivå.

Artikel 20

Revisionsklausul

Kommissionen ska före utgången av 2006 förelägga Europaparlamentet och rådet en utförlig rapport om erfarenheterna av mekanismerna enligt denna förordning om beviljande av stöd, särskilt mekanismerna och bestämmelserna som fastställts i artikel 3.

Europaparlamentet och rådet ska enligt förfarandet i artikel 156 första stycket i fördraget undersöka om och under vilka förhållanden de åtgärder som avses i denna förordning kommer att fortsätta eller förändras efter utgången av den period som anges i artikel 19.

Artikel 21

Upphävande

Förordning (EG) nr 2236/95 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 22

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 november 2009

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

J. BUSEK

På rådets vägnar

Ordförande

B. ASK


(1)  Yttrande av den 10 juni 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 24 november 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 26 november 2009.

(3)  EGT L 228, 23.9.1995, s. 1.

(4)  Se bilaga II.

(5)  EGT C 172, 18.6.1999, s. 1.

(6)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7)  EUT L 162, 22.6.2007, s. 1.

(8)  EGT L 228, 9.9.1996, s. 1.

(9)  EGT L 183, 11.7.1997, s. 12.

(10)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)  EGT L 175, 5.7.1985, s. 40.


BILAGA I

Närmare bestämmelser för genomförande som anges i artikel 3.1 e

1.   Villkor för gemenskapsinsatser till riskkapital

Ansökningar om finansiellt stöd enligt artikel 3.1 e ska innehålla följande uppgifter, som ska vara godtagbara för kommittén som avses i artikel 18.1, och utgöra grund för beslut om stöd:

Ett informationsmemorandum med huvudbestämmelserna i den föreskrivna dokumentationen om fonden, inklusive dess juridiska och förvaltningsmässiga struktur.

Detaljerade investeringsriktlinjer, inklusive information om målprojekt.

Information om medverkan från privata investerare.

Information om geografisk täckning.

Information om fondens finansiella bärkraft.

Information om investerarnas rättigheter att vidta åtgärder för gottgörelse, om de åtaganden som tilldelas dem inte fullföljs av fonden.

Information om principerna för att gå ur fonden och om arrangemang för att lägga ned fonden.

Investerares rätt att vara företrädda i kommittéerna.

Före beslutet om att bevilja stöd måste den förmedlande investeringsfonden eller annat jämförbart finansieringsinstitut åta sig att investera inte mindre än en summa som motsvarar två och en halv gånger gemenskapens andel i projekt som tidigare fastställts som projekt av gemensamt intresse enligt artikel 155.1 första punkten första strecksatsen i fördraget.

Gemenskapsstöd till investeringsfonder eller jämförbara finansiella företag, om det beviljas i form av deltagande i riskkapital, ska i princip beviljas bara om gemenskapsinsatsen i fråga om risk likställs med andra investerares insatser i fonden.

Investeringsfonder och jämförbara finansföretag måste följa sunda ekonomiska principer.

2.   Gränser för intervention och maximal investering

Bidrag enligt artikel 3.1 e får inte överskrida 1 % av det totala beloppet för den period som avses i artikel 19. Denna gräns får dock höjas i enlighet med nämnda artikel 3.1 e.

Gemenskapsbistånd enligt artikel 3.1 e får inte överskrida 20 % av det totala kapitalet i en investeringsfond eller jämförbart finansiellt företag.

3.   Förvaltning av gemenskapens insats

Förvaltningen av gemenskapens insats ska säkerställas av Europeiska investeringsfonden (EIF). Detaljerade villkor för genomförandet av gemenskapens stöd enligt artikel 3.1 e, inklusive uppföljning och kontroll, ska fastställas i ett samarbetsavtal mellan kommissionen och EIF, med hänsyn tagen till bestämmelserna i denna bilaga.

4.   Andra bestämmelser

De bestämmelser tillämpliga på bedömning, uppföljning och utvärdering som anges i förordningen ska tillämpas fullt ut på artikel 3.1 e, inklusive bestämmelserna om villkor för gemenskapsstöd, finansiell kontroll samt minskning, avbrytande och indragning av stöd. Detta ska bland annat säkerställas genom lämpliga bestämmelser i samarbetsavtalet mellan kommissionen och EIF och lämpliga avtal med investerarfonder eller jämförbara finansföretag, där det föreskrivs nödvändiga kontroller när det gäller individuella projekt av gemensamt intresse. Lämpliga arrangemang kommer att göra det möjligt för Europeiska gemenskapens revisionsrätt att utföra sitt uppdrag, särskilt att kontrollera att betalningar regelbundet har gjorts.

Betalningar enligt artikel 3.1 e ska regleras av artikel 11.7, utan hinder av artikel 11.6. Efter investeringsperiodens slut eller eventuellt tidigare ska alla medel som härrör från återbetalning av investerat kapital eller vinstutdelning och reavinst, och från all annan utdelning till investerare återgå till gemenskapens budget.

Alla beslut om att tillhandahålla riskkapital enligt artikel 3.1 e ska överlämnas till den kommitté som avses i artikel 18.1.

Kommissionen kommer regelbundet att rapportera till nämnda kommitté och deltagande i riskkapital enligt artikel 3.1 e.

Före utgången av 2006 ska kommissionen inom ramen för artikel 15 lägga fram en utvärdering av de åtgärder som genomförts enligt artikel 3.1 e, främst om deras användning, om deras effekt på genomförandet av de projekt som rör transeuropeiska nät som har fått stöd, och om privata investerares medverkan i de finansierade projekten.


BILAGA II

Upphävd förordning och en förteckning över dess efterföljande ändringar

Rådets förordning (EG) nr 2236/95

(EGT L 228, 23.9.1995, s. 1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1655/1999

(EGT L 197, 29.7.1999, s. 1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 788/2004

(EUT L 138, 30.4.2004, s. 17)

Endast artikel 1

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 807/2004

(EUT L 143, 30.4.2004, s. 46)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1159/2005

(EUT L 191, 22.7.2005, s. 16)


BILAGA III

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 2236/95

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2.1

Artikel 2

Artikel 4.1 a–e

Artikel 3.1 a–e

Artikel 4.1 f

Artikel 3.2

Artikel 4.2

Artikel 3.3

Artikel 4.3

Artikel 3.4

Artikel 4.4

Artikel 3.5

Artikel 5

Artikel 4

Artikel 5 a

Artikel 5

Artikel 6.1

Artikel 6.1

Artikel 6.1 a

Artikel 6.2

Artikel 6.2

Artikel 6.3

Artikel 6.3 inledningsfrasen

Artikel 6.4 inledningsfrasen

Artikel 6.3 första strecksatsen

Artikel 6.4 a

Artikel 6.3 andra strecksatsen

Artikel 6.4 b

Artikel 6.3 tredje strecksatsen

Artikel 6.4 c

Artikel 6.3 fjärde strecksatsen

Artikel 6.4 d

Artikel 6.3 femte strecksatsen

Artikel 6.4 e

Artikel 6.4

Artikel 6.5

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8, första meningen

Artikel 8, första stycket

Artikel 8, andra meningen

Artikel 8, andra stycket

Artikel 9.1 inledningsfrasen

Artikel 9.1 inledningsfrasen

Artikel 9.1 a inledningsfrasen

Artikel 9.1 a inledningsfrasen

Artikel 9.1 a första strecksatsen

Artikel 9.1 a i

Artikel 9.1 a andra strecksatsen

Artikel 9.1 a ii

Artikel 9.1 a tredje strecksatsen

Artikel 9.1 a iii

Artikel 9.1 a fjärde strecksatsen

Artikel 9.1 a iv

Artikel 9.1 a femte strecksatsen

Artikel 9.1 a v

Artikel 9.1 a sjätte strecksatsen

Artikel 9.1 a vi

Artikel 9.1 a sjunde strecksatsen

Artikel 9.1 a vii

Artikel 9.1 a åttonde strecksatsen

Artikel 9.1 a viii

Artikel 9.1 b, c och d

Artikel 9.1 b, c och d

Artikel 9.2 och 3

Artikel 9.2 och 3

Artikel 10 och 11

Artikel 10 och 11

Artikel 12.1 inledningsfrasen

Artikel 12.1 inledningsfrasen

Artikel 12.1 första strecksatsen

Artikel 12.1 a

Artikel 12.1 andra strecksatsen

Artikel 12.1 b

Artikel 12.1 tredje strecksatsen

Artikel 12.1 c

Artikel 12.2–7

Artikel 12.2–7

Artikel 13.1 och 13.2

Artikel 13.1 och 13.2

Artikel 13.2 a

Artikel 13.3

Artikel 13.3

Artikel 13.4

Artikel 13.4

Artikel 13.5

Artikel 14

Artikel 14

Artikel 15.1–4

Artikel 15.1–4

Artikel 15.5 inledningsfrasen

Artikel 15.5 inledningsfrasen

Artikel 15.5 första strecksatsen

Artikel 15.5 a

Artikel 15.5 andra strecksatsen

Artikel 15.5 b

Artikel 15.6 och 7

Artikel 15.6 och 7

Artikel 16.1

Artikel 16.1

Artikel 16.2 första meningen

Artikel 16.2 första stycket

Artikel 16.2 andra meningen

Artikel 16.2 andra stycket

Artikel 17.1

Artikel 17

Artikel 17.2 första meningen

Artikel 18.1 första stycket

Artikel 17.2 andra meningen

Artikel 18.1 andra stycket

Artikel 17.3

Artikel 18.2

Artikel 17.4

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 19 första meningen

Artikel 20 första stycket

Artikel 19 andra meningen

Artikel 20 andra stycket

Artikel 21

Artikel 20

Artikel 22

Bilagan

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga III