Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1938:470) med vissa bestämmelser om främmande statsfartyg m.m.

Utfärdad den 17 juni 1938

Ej må i andra fall än här nedan stadgas den omständigheten, att fartyg äges eller nyttjas av främmande stat eller att fartygslast tillhör sådan stat, utgöra hinder för att vid domstol här i riket upptaga talan angående fordran, vilken grundar sig å fartygets begagnande eller lastens befordran, eller för att med avseende å fartyget eller lasten här i riket företaga utmätning, kvarstad eller annan handräckning på grund av fordran som nyss sagts.

Ändå att fråga är om fordran som i 1 § sägs, må ej talan mot främmande stat av domstol här i riket upptagas såvitt angår:

  1. krigsfartyg eller annat fartyg, som den främmande staten äger eller nyttjar och vid tiden för fordringens tillkomst brukade uteslutande för statsändamål och icke för affärsdrift;

  2. den främmande staten tillhörig last, som fraktas med fartyg varom under 1 är sagt;

  3. den främmande staten tillhörig last, som för statsändamål och icke för affärsdrift fraktas med handelsfartyg, med mindre fordringen avser bärgarlön eller bidrag till gäldande av gemensamt haveri eller ock grundar sig på avtal som slutits rörande lasten.

Ändå att fråga är om fordran som i 1 § sägs, må ej utmätning, kvarstad eller annan handräckning här i riket företagas med avseende å:

  1. krigsfartyg eller annat fartyg, som främmande stat äger eller nyttjar eller i dess helhet befraktat för viss resa eller för tid, och som brukas uteslutande för statsändamål och icke för affärsdrift;

  2. främmande stat tillhörig last, som fraktas med fartyg varom under 1 är sagt eller ock med handelsfartyg för statsändamål och icke för affärsdrift.

Efter överenskommelse med främmande stat må, såframt den främmande staten i krigstid därom gör framställning, Konungen förordna att ej heller i andra fall än i 3 § avses utmätning, kvarstad eller annan handräckning må här i riket företagas med avseende å fartyg, som den främmande staten äger eller nyttjar, samt fartygslast tillhörig denna stat.

Konungen äger ock, efter överenskommelse med främmande stat, förordna att, där yrkande framställts om upphävande av utmätning, kvarstad eller annan handräckning med avseende å fartyg eller fartygslast, varom i 3 § förmäles, samt den myndighet hos vilken yrkandet framställts finner anledning till tvekan huruvida fartyget uteslutande brukas eller lasten fraktas för statsändamål och icke för affärsdrift, vitsord skall i sådant avseende tillerkännas intyg av den främmande statens diplomatiske representant här i riket. Sådant intyg må genom utrikesdepartementets förmedling tillställas myndigheten med allmänna posten.

Allmän anmärkning:

Genom KK 1959:540 har med stöd av 5 § lagen 1938:470 förordnats, att vitsord i där angivet avseende skall tillerkännas intyg, utfärdat av den diplomatiske representanten här i riket för stat som är ansluten till den i Bryssel d. 10 april 1926 avslutade konventionen rörande fastställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om statsfartygs fri- och rättigheter. – Uppgift om vilka stater som är anslutna till konventionen meddelas på begäran av utrikesdepartementet.

Rättsfall:

H 1942:65, 342 (frågor om immunitet för främmande stat mot ansökning om kvarstad på fartyg).

Ang. immunitet jämväl betr. annan egendom än fartyg H 1934:206; 1942:710 I och II; 1946:719; 1957:195 (anm. vid RB 10:10); 1965:145 – Fråga om utländskt statsorgan avstått från immunitet R 1986:66.