Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1939:299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m.m.

Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i 2–4 §§ tillämpas.

Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att bestämmelserna i 2–4 §§ skall tillämpas.

Föreskrift enligt andra stycket skall underställas riksdagens prövning inom en månad från det den utfärdades. Sker inte underställning eller godkänner riksdagen inte föreskriften inom två månader från det underställningen skedde, upphör föreskriften att gälla.

SFS 1994:1626

1 mom.

Utan tillstånd av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får inte

  1. ett svenskt fartyg eller en andel i fartyget överlåtas till en utlänning eller till ett svenskt aktiebolag vars aktiekapital till mer än en tredjedel är i utländsk ägo;

  2. en aktie i ett svenskt aktiebolag som äger ett fartyg eller en andel i ett fartyg, tecknas för eller överlåtas till en utlänning eller ett sådant svenskt aktiebolag som avses under a);

  3. ett svenskt fartyg upplåtas till en utlänning genom tidsbefraktning eller till nyttjande;

  4. rätt till tidsbefraktning av ett svenskt fartyg eller nyttjanderätt till det överlåtas till en utlänning.

2 mom.

Vad i 1 mom. sagts medför ej inskränkning i:

aktieägares rätt till teckning eller erhållande av det antal nya aktier i bolaget, som svarar mot hans andel i det förutvarande aktiekapitalet,

den rätt att teckna eller erhålla nya aktier, som, där någon under tid då 2–4 §§ äga tillämpning annorledes än genom teckning eller överlåtelse bekommit aktie, vid tiden härför enligt bolagsordningen var förenad med aktien.

SFS 2000:850

Utfärdas teckningslista för bildande av aktiebolag, vars aktier enligt 2 § ej må tecknas av eller överlåtas till utlänning eller aktiebolag, som i 2 § 1 mom. a) är nämnt, skall teckningslistan innehålla erinran härom.

Lag samma vare, där aktiekapitalet i sådant bolag ökas medelst ny aktieteckning och teckningsrätt därvid tillkommer annan än aktieägare.

Överlåtelse, aktieteckning eller upplåtelse, som sker i strid mot bestämmelserna i 2 § 1 mom., vare utan verkan.

Utgives aktiebrev till obehörig aktietecknare, medföre brevet icke rätt i bolaget så länge brevet innehaves av den obehörige tecknaren eller annan, som enligt lag icke är behörig innehava detsamma.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet överlåter eller upplåter egendom i strid med bestämmelserna i 2 § 1 mom. döms till böter eller fängelse i högst ett år.

Om någon döms till ansvar enligt första stycket för att i strid med 2 § 1 mom. a) eller b) ha överlåtit egendom, får domstolen förklara egendomen förverkad efter vad som kan anses skäligt. Om egendomen inte finns i behåll, får i stället värdet förklaras förverkat. Domstolen får förplikta den som i annat fall döms enligt första stycket att, efter vad som är skäligt, betala avtalad ersättning till staten.

Har överlåtelse av en aktie förmedlats av någon som yrkesmässigt i kommission köper och säljer fondpapper, skall vad som sägs i denna paragraf om överlåtare i stället tillämpas på kommissionären, eller om såväl överlåtaren som förvärvaren anlitat kommissionär, skall vad som nu sagts i stället gälla den som handlat för förvärvarens räkning.

SFS 2000:850

Har det som föreskrivs i 3 § uppsåtligen eller av oaktsamhet inte iakttagits vid utfärdande av en teckningslista, skall stiftaren eller, om det rör sig om ökning av aktiekapital, ledamot i bolagets styrelse dömas till böter.

Har på grund av aktieteckning i strid med bestämmelserna i denna lag aktiebrev utgetts till en utlänning eller till ett sådant bolag som sägs i 2 § 1 mom. a) skall den styrelseledamot, som uppsåtligen eller av oaktsamhet medgett att brevet utgetts, dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

SFS 2000:850

[har upphävts genom lag (2000:850).]

SFS 2000:850

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1939:299

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad uppgift från trycket utkommit i Svensk författningssamling. (Utkom 27 juni 1939.)

Vad i denna lag stadgas skall icke gälla med avseende å rätten för utlänning att överlåta sådan andel i fartyg eller sådan aktie, som vid den tid då 2–4 §§ träda i tillämpning redan äges av utlänning, eller sådan rätt till tidsbefraktning av eller nyttjanderätt till fartyg, som vid samma tid tillkommer utlänning, ej heller å den rätt att teckna eller erhålla nya aktier, som vid sådan tid enligt bolagsordningen må tillkomma aktieägare. (Denna lydelse enl. lag 1957:289.)

SFS 1957:289

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. (Utkom 19 juni 1957.)

SFS 1991:254

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1992.

SFS 1992:1419

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1993.

SFS 1994:1626

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1995.

SFS 2000:850

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

Anmärkt författning:

Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartygF (1980:789) i samma ämne – Barlastvattenlag (2009:1165)F (2017:74) i samma ämne.

Rättsfall:

19 § i numera upphävda lagen 1976:6 ej tillämplig på fritidsfartyg H 1980:527 – Fråga om svensk jurisdiktion betr. påförande av vattenföroreningsavgift pga. utsläpp av olja från utländskt fartyg i Sveriges ekonomiska zon H 2004:255.

Ang. giltigheten av direktiv 2005/35 om föroreningar förorsakade av fartyg och införandet av sanktioner för överträdelser C-308/06 Intertanko m.fl.

Hänvisad författning:

Jfr MB 15:27 ff.