Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

KK (1960:167) i anledning av Sveriges tillträde till den i Genève d. 20 mars 1958 avslutade överenskommelsen om antagande av enhetliga regler för typgodkännande av utrustning och delar till motorfordon samt för ömsesidigt erkännande av sådant godkännande

Denna kungörelse har enlig Lag (2002:574) upphört att gälla den 1 maj 2003.

Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2002:574).

Utfärdad: 1960-05-05

1 §

Tillverkare av utrustning eller delar till motordrivet fordon eller släpfordon (fordonsdetaljer) äger på därom hos Vägverket gjord ansökan erhålla typgodkännande av sådan i tillverkningen ingående fordonsdetalj, som överensstämmer med föreskrifterna i reglemente, vilket av Sverige antagits såsom bilaga till omförmälda överenskommelse.

SFS 1992:1470

2 §

Meddelas typgodkännande, skall Vägverket tillika meddela sökanden tillstånd att å sådan av honom tillverkad fordonsdetalj, som överensstämmer med den godkända typen, anbringa märke, som anvisas i reglementet.

Meddelas sådant tillstånd åt någon, som ej är boende inom riket, skall såsom villkor för tillståndets giltighet gälla, att han här i riket har ett hos Vägverket anmält ombud med fullmakt att svara i allt som gäller tillståndet. Erinran härom skall göras i tillståndet.

Tillståndet må av Vägverket återkallas, då anledning därtill förekommer.

SFS 1992:1470

3 §

Fordonsdetalj, som med tillstånd enligt 2 § försetts med där anvisat märke, skall i avseende å sin typ anses överensstämma med vad i fordonskungörelsen (1972:595) eller med stöd därav är föreskrivet om detaljens beskaffenhet.

Vad nu sagts skall ock gälla beträffande fordonsdetalj, vilken enligt därå anbragt märke typgodkänts i främmande stat enligt reglemente, som av Sverige antagits såsom bilaga till överenskommelsen i förhållande till den främmande staten, dock endast såframt detaljen är tillverkad inom område tillhörande stat, som avses i artikel 3 av överenskommelsen.

SFS 1987:54

4 §

På Vägverket ankommer att meddela de ytterligare föreskrifter, som erfordras för tillämpning av denna kungörelse.

SFS 1992:1470

5 §

Reglemente, som avses i 1 §, skall hållas tillgängligt hos Vägverket.

SFS 1992:1470

6 §

Använder någon märke, som i 2 § sägs, utan vederbörligt tillstånd eller eljest i strid med vad i denna kungörelse eller med stöd av densamma föreskrivits, dömes den felande till böter, om ej gärningen eljest är i lag belagd med strängare straff.

SFS 1967:680

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1960:167

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 juli 1960.

SFS 1967:680

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1968.

SFS 1987:54

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 1987.

SFS 1992:1470

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993.