Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1961:563) angående trafikregler för luftfarten

Denna kungörelse upphör enligt F (2010:770) att gälla den 1 september 2010.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2010:770).

Utfärdad: 1961-11-24

1 §

Trafikregler för luftfart inom svenskt område fastställas av

Kungl. Maj:t i huvudsaklig överensstämmelse med de såsom ”International Standards, Rules of the Air” betecknade trafikregler, vilka antagits av Internationella civila luftfartsorganisationens råd den 27 november 1951, med däri sedermera vidtagna ändringar (de internationella trafikreglerna).

Det åligger Transportstyrelsen att i samråd med Försvarsmakten på grundval av en av styrelsen ombesörjd översättning av de internationella trafikreglerna samt de ändringar, som kunna komma att vidtagas i dessa, utarbeta förslag till de trafikregler som skola gälla vid luftfart inom svenskt område samt att underställa Kungl. Maj:t sådana förslag för fastställelse.

Särskilda trafikregler för civil luftfart inom militärt kontrollerat luftrum och på militära flygplatser meddelas av Försvarsmakten i samråd med Transportstyrelsen.

SFS 2008:1111

2 §

Vid luftfart med svenskt luftfartyg inom främmande stat skola de internationella trafikreglerna lända till efterrättelse, såvitt de icke strida mot de av den staten utfärdade bestämmelserna.

Sker luftfart med svenskt luftfartyg inom område, som icke tillhör någon stat, skola de internationella trafikreglerna gälla utan jämkningar.

3 §

Om påföljd för överträdelse av trafikregler som avses i denna kungörelse stadgas i 13 kap. luftfartslagen.

4 §

Trafikregler för civil luftfart skola kungöras av Transportstyrelsen på lämpligt sätt i så god tid som möjligt före ikraftträdandet. Av kungörelsen skall framgå i vilka avseenden bestämmelserna skilja sig från de internationella trafikreglerna, varvid styrelsen för varje moment där skiljaktighet föreligger skall angiva lydelsen i svensk översättning av motsvarande internationella föreskrift.

I kungörelsen skall innehållet i 2 och 3 §§ denna kungörelse återgivas.

SFS 2008:1111

5 §

De av Kungl. Maj:t fastställda trafikreglerna skola, såvitt avser kontrollerat luftrum som i 69 § luftfartskungörelsen sägs eller luftled, gälla även i fråga om luftfart med svenska militära luftfartyg, såframt icke Försvarsmakten i samråd med Transportstyrelsen bestämmer annat. I övrigt skola trafikregler som avses i denna kungörelse gälla i fråga om luftfart med svenska militära luftfartyg i den utsträckning som Försvarsmakten föreskriver efter samråd med Transportstyrelsen.

SFS 2008:1111

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1961:563

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1962.

Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen d. 14 juli 1960 (nr 492) angående tillämpning av vissa internationella trafikregler för luftfart m.m.; dock att nu gällande trafikregler skola fortfarande tillämpas intill dess nya trafikregler blivit fastställda.

SFS 1965:202

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 juli 1965.

SFS 1994:380

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 2008:1111

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.