Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

KK (1973:766) om interimslicens för fordon

<kgp:reprint>Omtryckt i SFS 1988:1433.</kgp:reprint>

Denna kungörelse har enligt lag (2001:558) upphört att gälla den 1 oktober 2001.

Angående övergångsbestämmelser, se lag (2001:558).

1 §

Beteckning som används i denna kungörelse har samma betydelse som i bilregisterkungörelsen (1972:599).

SFS 1988:1433

2 §

Interimslicens för ett fordon, som inte är registrerat i Sverige och som förs in i landet för att stadigvarande brukas här, får meddelas den som inte yrkesmässigt driver tillverkning av eller handel med motordrivna fordon, släpfordon eller terrängsläp.

SFS 1995:108

3 §

Med stöd av interimslicens får ett fordon, som är försett med interimsskylt på motsvarande sätt som gäller om registreringsskylt enligt 19 § bilregisterkungörelsen (1972:599), brukas utan hinder av 8 § bilregisterkungörelsen

 1. för färd kortaste lämpliga väg från hamn, järnvägsstation, plats för tullklarering, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande och till en sådan plats eller lokal eller till garage,

 2. för färd kortaste lämpliga väg till och från besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet för besiktning samt för provkörning vid besiktning.

Sedan fordonet efter införsel registrerats och godkänts vid registreringsbesiktning eller upptagits i typintyg får det dock brukas för andra ändamål än som avses i första stycket 1 och 2. Detta gäller, dock inte om fordonet efter besiktningen eller upptagande i typintyg underkastats sådan ändring som avses i 38 § fordonskungörelsen (1972:595).

SFS 1995:108

3 a §

Ägaren av ett fordon är skyldig att se till att fordonet inte brukas i strid mot bestämmelserna i 3 §.

SFS 1999:786

4 §

Fråga om meddelande av interimslicens prövas av Tullverket.

SFS 1999:486

5 §

Ansökan om interimslicens skall göras skriftligen. Ansökningen skall innehålla

 1. beträffande ägaren

  1. om denne är fysisk person, uppgift om namn,

   • bostads- eller postadress eller, om han ej är folkbokförd, annan adress i landet,

   • tilldelat personnummer,

  2. om denne är juridisk person, uppgift om namn eller firma,

   adress i landet,

   tilldelat nummer i länsstyrelsens register över skattskyldiga eller annat motsvarande nummer, som tilldelats ägaren,

 2. beträffande det fordon som ansökan avser uppgifter som behövs för fordonets identifiering

Avser ansökningen motorfordon, terrängmotorfordon eller traktor, skall vid ansökan företes bevis om att fordonet är trafikförsäkrat eller att sådan gränsförsäkring som avses i 12 § trafikförsäkringsförordningen (1976:359) tecknats för fordonet.

SFS 1991:774

6 §

Interimslicens gäller under en månad från den dag den meddelades.

Licensen skall medföras under färd och på tillsägelse visas upp för bilinspektör, polisman eller tulltjänsteman.

SFS 1986:13

7 §

För interimslicensen och interimsskyltarna betalas till Tullverket en interimsavgift på sammanlagt 150 kronor.

SFS 1999:486

8 §

Sedan interimsavgiften betalats, skall Tullverket lämna ut interimsskyltar till licensinnehavaren för bil två skyltar och för motorcykel, traktor, motorredskap, släpfordon eller terrängfordon en skylt. Tullverket svarar för upphandlingen av interimsskyltarna.

SFS 1999:486

9 §

Interimsskylten upptar fordonets interimsnummer. Interimsnumret bestäms av Vägverket och det skall motsvara det registreringsnummer som fordonet kommer att tilldelas i samband med registreringen. Tecknen på skylten utförs i vitt på röd botten.

SFS 1992:1524

10 §

En interimsskylt skall alltid hållas i sådant skick att den kan avläsas lätt. Under färd får inte last eller annat placeras så att skylten inte går att avläsa.

SFS 1986:13

11 §

[har upphävts genom förordning (1981:70).]

SFS 1981:70

12 §

När bevis företetts att ett fordon är trafikförsäkrat i svensk försäkringsanstalt, skall Tullverket underrätta denna anstalt om fordonets interimsnummer.

SFS 1999:486

13 §

Till penningböter döms ägaren av ett motordrivet fordon eller ett släpfordon om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som ankommit på honom eller henne för att hindra att fordonet brukas i strid mot bestämmelserna i 3 §. Även föraren döms till penningböter, om han eller hon kände till eller borde ha känt till hindret för fordonets brukande.

I fråga om ansvar enligt första stycket gäller också 88 och 92 §§ bilregisterkungörelsen (1972:599).

SFS 1999:786

14 §

Den som vid ansökan enligt 5 § första stycket uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift dömes till böter, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

15 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 6 § andra stycket eller 10 § döms till penningböter.

SFS 1999:786

15 a §

[har upphävts genom förordning (1988:1433).]

SFS 1988:1433

16 §

Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av Tullverket. Föreskrift meddelas i fråga som rör polismyndighets verksamhet efter samråd med Rikspolisstyrelsen och i övrigt efter samråd med Vägverket.

SFS 1999:486

17 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

SFS 1999:486

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1973:766

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1974, då kungörelsen (1972:600) om brukande av fordon enligt interimslicens skall upphöra att gälla. I fråga om andra fordon än som avses i den nya kungörelsen gäller dock äldre bestämmelser till utgången av februari månad 1974. I fråga om licens som meddelats enligt den upphävda kungörelsen gäller äldre bestämmelser även efter det att kungörelsen upphört att gälla.

SFS 1981:70

(Utkom d. 10 febr. 1981.)

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Den äldre bestämmelsen i 15 § om högsta bötesbelopp skall dock gälla till utgången av år 1981.

SFS 1986:13

Denna lag träder i kraft d. 1 april 1986.

SFS 1988:1433

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1989. Föreskriften i 8 § andra meningen träder dock i kraft d. 1 juli 1989.

För interimlicens som meddelats före d. 1 jan. 1989 gäller äldre föreskrifter.

SFS 1991:774

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1991.

SFS 1992:1524

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993 utom i fråga om bestämmelsen i 9 § sista meningen, som träder i kraft d. 1 april 1993.

SFS 1995:108

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 1995.

SFS 1999:486

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1999.

SFS 1999:786

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 1999.