Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Körkortsförordning (1977:722)

Denna förordning har enligt förordning (1998:980) upphört att gälla den 1 oktober 1998.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (1998:980).

Omtryckt i SFS 1983:403

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning gäller i anslutning till körkortslagen (1977:477),

 • behörigheten att föra motorfordon, terrängmotorfordon, traktor och motorredskap, förarutbildningen,

 • den registrering som behövs för tillämpningen av nämnda lag.

SFS 1981:94

2 §

Vägverket är central körkortsmyndighet.

Länsstyrelserna är regionala körkortsmyndigheter.

För registrering som avses i 1 § finns ett för landet gemensamt körkortsregister.

SFS 1992:1399

3 §

I militära vägtrafikkungörelsen (1974:97) och vägtrafikförordningen (1995:137) för räddningskåren under utbildning och höjd beredskap finns bestämmelser om undantag från körkortslagen (1977:477) och denna förordning.

SFS 1996:321

4 §

Vid tillämpningen av körkortslagen (1977:477) och av denna förordning har följande beteckningar nedan angiven betydelse.

Beteckning 

 

Betydelse

 

Bil

 

Motorfordon som är försett med tre eller flera hjul eller medar eller med band och som ej är att anse som motorcykel eller moped. Bilar indelas i personbilar, lastbilar och bussar

 

Buss 

 

Bil som är inrättad för befordran av flera än åtta personer utöver föraren, även om bilen dessutom är inrättad för annat ändamål

 

Fordon

 

Anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad för färd på marken och ej löper på skenor. Fordon indelas i motordrivna fordon, släpfordon, terrängsläp, efterfordon, sidvagnar, cyklar, hästfordon och övriga fordon

 

Internationellt körkort

 

Handling avsedd att företes i andra länder och som visar att innehavaren är behörig att föra bil, motorcykel eller terrängvagn

 

Körkort

 

Bevis om behörighet att föra bil, motorcykel, terrängvagn eller motorredskap klass I

 

Körkortshavare

 
 1. Den som har körkortstillstånd

 2. Den som har körkort

 

Körkortstillstånd

 

Meddelat tillstånd att körkort får utfärdas

 

Körkortsunderlag 

 

Handling avsedd för färdigställande av körkort

 

Lastbil

 

Bil som ej är att anse som personbil eller buss. Lastbilar indelas i lätta lastbilar och tunga lastbilar

 

Lätt lastbil

 

Lastbil med totalvikt av högst 3,5 ton

 

Lätt motorcykel

 

Motorcykel vars motor har en slagvolym av högst 125 kubikcentimeter och en effekt av högst 11 kilowatt

 

Lätt släpfordon

 

1. Släpfordon med totalvikt av högst 750 kilogram 2. Släpfordon med totalvikt över 750 kilogram under förutsättning att den ej överstiger dragfordonets tjänstevikt och att dragfordonets och släpfordonets sammanlagda totalvikt ej överstiger 3,5 ton

 

Lätt terrängvagn

 

Terrängvagn med en tjänstevikt av högst 2000 kilogram

 

Moped

 
 1. på två hjul eller medar, med eller utan sidvagn, eller

 2. på tre hjul eller medar med en tjänstevikt, beräknad såsom för moped, av högst 400 kilogram, som är konstruerat för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen och endast med svårighet kan ändras till avsevärt högre hastighet och som drives antingen av förbränningsmotor med en slagvolym av högst 50 kubikcentimeter eller av elektrisk motor

 

Motorcykel

 

1. Motorfordon på två hjul eller medar, med eller utan sidvagn, dock ej moped 2. Motorfordon på tre hjul eller medar med en tjänstevikt, beräknad såsom för motorcykel, av högst 400 kilogram, dock ej moped Motorcyklar indelas i lätta motorcyklar och tunga motorcyklar

 

Motordrivet fordon

 

Fordon som för framdrivande är försett med motor, dock ej flygplan eller sådan eldriven rullstol som är att hänföra till cykel. Motordrivna fordon indelas i motorfordon, traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon

 

Motorfordon

 
 1. huvudsakligen för att självständigt användas till person eller godsbefordran, eller

 2. För annat ändamål än som anges under 1, om fordonet ej är att anse som traktor eller motorredskap.

 
 

Motorfordon indelas i bilar, motorcyklar och mopeder

 

Motorredskap

 

Motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen som arbetsredskap eller för kortare förflyttningar av gods. Motorredskap indelas i motorredskap och motorredskap klass I och motorredskap klass II

 

Motorredskap klass I

 

Motorredskap som är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 30 kilometer i timmen

 

Motorredskap klass II

 

Motorredskap som är konstruerat för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen

 

Personbil

 

Bil som är inrättad huvudsakligen för befordran av personer, dock högst förare och åtta passagerare

 

Släpfordon

 

Fordon som är inrättat för koppling till bil, traktor eller motorredskap och avsett för person- eller godsbefordran eller för att bära anordning för drivande av bilen, traktorn eller motorredskapet. Släpfordon indelas i lätta släpfordon och tunga släpfordon

 

Terräng

 

Område som ej är att anse som väg

 

Terrängfordon

 

Terrängmotorfordon och terrängsläp

 

Terrängmotorfordon

 

Motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen för att självständigt användas till person- eller godsbefordran i terräng

 

Terrängskoter

 

Terrängmotorfordon med en tjänstevikt av högst 400 kilogram

 

Terrängsläp

 

Fordon som är inrättat för att dragas av terrängmotorfordon och ej är släpfordon

 

Terrängvagn

 

Terrängmotorfordon med en tjänstevikt över 400 kilogram. Terrängvagnar indelas i lätta terrängvagnar och tunga terrängvagnar

 

Tjänstevikt på bil, traktor eller tung terrängvagn

 

Sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick vid användning av tyngsta till fordonet hörande karosseri, verktyg och reservhjul eller motorredskap  som hör till fordonet, bränsle, smörjolja och vatten, föraren

 
 
 

Tjänstevikt på motorcykel eller moped utan sidvagn

 

Sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick verktyg som hör till fordonet, bränsle, smörjolja och vatten

 

Tjänstevikt på släpfordon

 

Vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick vid användning av tyngsta på till fordonet hörande karosseri

 

Tjänstevikt på terrängskoter eller lätt terrängvagn

 

Sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick vid användning på av tyngsta till fordonet hörande karosseri verktyg som hör till fordonet, bränsle, smörjolja och vatten

 

Totalvikt på bil, traktor, motorredskap eller tung terrängvagn

 

Summan av fordonets tjänstevikt och den beräknade vikten av det största antal personer utom föraren och den mängd gods som fordonet är inrättat för

 

Totalvikt på släpfordon

 

Summan av fordonets tjänsteviktoch den beräknade vikten av det största antal personer och den största mängd gods som fordonet är inrättat för

 

Trafikskola

 

Yrkesmässig utbildning av bil- eller motorcykelförare

 

Trafiksyn

 

Synorganens funktion i sådana avseenden som har betydelse från trafiksäkerhetssynpunkt

 

Traktor

 

Motordrivet fordon med minst två hjulaxlar som är inrättat huvudsakligen för att dra annat fordon eller arbetsredskap och som är konstruerat för en hastighet av högst 40 kilometer i timmen och endast med svårighet kan ändras till högre hastighet. En traktor får vara inrättad för transport av gods och för befordran av passagerare

 

Traktorkort

 

Bevis om behörighet att föra traktor och motorredskap klass II

 

Tung lastbil

 

 Lastbil med totalvikt över 3,5 ton

 

Tung motorcykel

 

Motorcykel vars motor har en slagvolym som överstiger 125 kubikcentimeter eller en effekt som överstiger 11kilowatt

 

Tung terrängvagn

 

terrängvagn med en tjänstevikt över 2 000 kilogram

 

Väg

 
 1. Sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt användes för trafik med motorfordon,

 2. led som är anordnad för cykeltrafik,

 1. gång- eller ridbana invid led eller plats som avses under 1 eller 2

 

Yrkesmässig trafik

 

Trafik som bestämmelserna om yrkesmässig trafik i yrkestrafiklagen (1988:263) tillämpas på

 

SFS 1997:1300

5 §

Kan det i fråga om ett visst fordon eller en viss fordonstyp inte med ledning av 4 § bestämmas till vilket slag av fordon som fordonet eller fordonstypen skall höra, prövas frågan av Vägverket.

Finns det skäl att hänföra ett visst fordon eller en viss fordonstyp till ett annat slag av fordon än som skulle bli fallet om 4 § tillämpades, prövar Vägverket frågan.

SFS 1992:1399

6 §

Vad som föreskrives i körkortslagen (1977:477) eller i denna förordning för visst slag av fordon gäller även chassi till sådant fordon.

Behörighetshandlingen

6 a §

Körkort utfärdas av Vägverket. Ordet "körkort" på Europeiska gemenskapens övriga språk skall vara tryckt i rosa och utgöra bakgrund på körkortet.

SFS 1996:321

Körkort

7 §

Körkort får utfärdas för de behörigheter sökanden har förvärvat.

Har sökanden avlagt godkänt förarprov för någon av behörigheterna CE eller DE skall körkort utfärdas även för behörighet BE. Om sökanden har körkort med behörighet CE och avlägger godkänt förarprov för behörigheten D, skall körkort utfärdas för behörigheterna CE och DE. Om sökanden innehar körkort med behörighet C och D och avlägger godkänt förarprov för behörigheten CE, skall körkort utfärdas för behörigheterna CE och DE.

SFS 1996:321

7 a §

Inskränkningar i behörigheten och villkor för att få framföra fordon samt gällande prövotid skall anges i form av sifferkod på körkortet. Vägverket fastställer en förteckning över sådana koder.

SFS 1996:321

Skyldighet att medföra körkort

8 §

Körkort skall medföras under färd med bil, motorcykel, terrängvagn eller motorredskap klass I och på tillsägelse visas upp för bilinspektör eller polisman. Kortet skall vara i sådant skick, att det kan läsas utan svårighet.

Har körkortet förstörts eller förkommit, skall körkortshavaren skriftligen anmäla detta till länsstyrelsen. Kommer körkortet senare till rätta skall körkortshavaren genast överlämna detta till den länsstyrelse som tagit emot anmälan om förlusten.

Har ett körkort ännu inte lämnats ut efter godkänt förarprov eller körprov enligt 34 a §, skall i stället för körkortet ett gällande bevis om godkänt förarprov och handling som styrker förarens identitet medföras.

SFS 1996:321

Körkortstillstånd

9 §

Fråga om körkortstillstånd prövas av länsstyrelsen i det län där sökanden är folkbokförd. Vistas han i annat län än det där han är folkbokförd, får länsstyrelsen hänskjuta ansökningen till det andra länet, om sökanden begär det eller länsstyrelsen eljest finner det lämpligt.

Fråga om körkortstillstånd för den som ej är folkbokförd i landet prövas av länsstyrelsen i det län där sökanden vistas.

SFS 1991:781

10 §

Körkortstillståndet gäller i fyra år. Har ett godkänt förarprov avlagts gäller dock tillståndet alltid till dess att körkortet har lämnats ut. I tillståndet skall det finnas en upplysning om giltighetstiden och om att återkallelse kan ske i sådana fall som avses i 16 och 17 §§ körkortslagen (1977:477).

Om förlängning av körkortstillståndets giltighetstid i ett mål om återkallelse av tillståndet finns bestämmelser i 44 § körkortslagen.

SFS 1993:1000

11 §

Ansökan om körkortstillstånd skall göras skriftligen på särskild blankett. Till ansökningshandlingen skall fogas en hälsodeklaration, som skall vara undertecknad av sökanden på heder och samvete, och ett intyg om synprövning. Avser ansökningen ett körkort med behörigheten C eller D eller med taxibehörighet skall i stället ett läkarintyg fogas till ansökningen. Intygen skall vara utfärdade och hälsodeklarationen avgiven inom tre månader före ansökningen.

Länsstyrelsen skall, om inte annat följer av 39 §, förordna om personutredning när ansökningen om körkortstillstånd har kommit in. Någon personutredning behövs dock inte om sökanden har ett gällande körkort, och ansökningen avser behörigheterna A, A1, B, C eller E. Om länsstyrelsen finner att sökanden inte förekommer i Rikspolisstyrelsens polisregister, behöver någon ytterligare personutredning inte göras. Om sökanden förekommer i polisregistret eller om det i övrigt finns särskilda skäl, skall personutredningen göras av polismyndigheten i sökandens folkbokföringsort eller, om sökanden inte är folkbokförd i landet, av polismyndigheten i den ort där sökanden vistas. Utredningen skall innehålla ett yttrande från polismyndigheten om sökandens lämplighet som körkortshavare och en redogörelse för de omständigheter på vilka yttrandet grundas.

Länsstyrelsen får själv eller genom polismyndighet föranstalta om ytterligare utredning. Därvid kan länsstyrelsen förelägga sökanden att inom en viss tid ge in ett läkarintyg. I föreläggandet får föreskrivas att undersökning skall verkställas av en viss person eller av en person med viss sakkunskap eller avse visst förhållande. Om sökanden inte följer föreläggandet, skall ansökningen avvisas. Föreläggandet skall innehålla en upplysning om detta.

Om spärrtid löper för sökanden, får ansökningen inte slutligt prövas förrän tidigast två månader före spärrtidens utgång.

Ett körkortstillstånd gäller för samtliga behörigheter beträffande vilka de medicinska kraven för sökt behörighet är uppfyllda. Detta gäller dock inte i det fall länsstyrelsen har begränsat körkortets giltighet enligt 12 § första stycket.

SFS 1996:321

12 §

När körkortstillstånd meddelas skall länsstyrelsen föreskriva de villkor för körkortet som föranleds av medicinska skäl. Därvid får länsstyrelsen begränsa körkortets giltighet till att avse fordon med viss utrustning eller andra fordon som Vägverket har funnit lämpliga för sökanden

När körkortstillstånd meddelas efter återkallelse eller efter beslut varigenom spärrtid har bestämts, får länsstyrelsen som villkor för körkort föreskriva att bevis om godkänt förarprov skall ges in efter viss tid eller vid regelbundet återkommande tillfällen eller förordna att förnyad personutredning skall ske vid vissa tidpunkter eller meddela annan föreskrift, som är påkallad från trafiksäkerhetssynpunkt.

Att körkortstillstånd inte behövs för att återfå körkort i vissa fall efter återkallelse av körkortet följer av 42-44 §§.

När körkortstillstånd har meddelats skall Vägverket underrätta sökanden om detta och, i de fall förarprov skall avläggas, utfärda ett bevis om tillståndet. I beviset skall anges de behörigheter som tillståndet gäller för. Duplett av beviset tillhandahålls av Vägverket.

SFS 1992:1399

12 a §

Frågor om utbyte av ett utländskt körkort prövas av länsstyrelsen i det län där sökanden är folkbokförd. En ansökan om utbyte skall göras skriftligen. Till ansökningen skall fogas det utländska körkortet, ett personbevis som visar folkbokföring, och, om körkortet är utfärdat i Schweiz eller Japan, sådana handlingar som avses i 11 § första stycket.

Om länsstyrelsen finner anledning att anta att sökanden inte innehar ett gällande körkort, får länsstyrelsen förelägga sökanden att ge in en utredning som styrker att körkortet är gällande i det land där det har utfärdats. Följs inte föreläggandet, får ansökningen avvisas.

Har ett körkort som är utfärdat i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) förstörts eller förkommit, skall körkortshavaren skriftligen anmäla förlusten till länsstyrelsen. Kommer körkortet senare till rätta skall körkortshavaren genast överlämna detta till den länsstyrelse som tagit emot anmälan om förlusten.

SFS 1996:321

Förhandsbesked

13 §

I ansökningen om körkortstillstånd får sökanden begära ett förhandsbesked enligt 11 § körkortslagen (1977:477). En sådan begäran skall avse en prövning av sökandens personliga eller medicinska lämplighet som körkortshavare. Om prövningen skall avse sökandens personliga förhållanden, behöver inte några handlingar enligt 11 § första stycket om sökandens medicinska förhållanden fogas till ansökningen.

SFS 1981:1069

14 §

Om det med hänsyn till de ingivna handlingarnas innehåll eller vad som i övrigt är känt om sökanden inte finns något hinder mot att körkortstillstånd meddelas sökanden, skall länsstyrelsen se till att ärendet kompletteras med utredning som avses i 11 §. Har handlingar enligt 11 § första stycket om sökandens medicinska förhållanden inte getts in i ärendet, skall länsstyrelsen förelägga sökanden att inom viss tid ge in de handlingar som saknas. Har prövningen visat att körkortstillståndet kan meddelas endast på särskilt villkor, skall sökanden underrättas om detta.

Om sökanden inte följer ett föreläggande enligt första stycket, skall ärendet avskrivas. Föreläggandet skall innehålla en upplysning om detta.

Bestämmelsen i 11 § fjärde stycket gäller även i ärenden om förhandsbesked.

SFS 1981:1069

15 §

upphävd genom

SFS 1996:321

Förarprov

16 §

Förarprovet består av förhör och körprov. Det skall avläggas inför

 1. sådan tjänsteman vid Vägverket som har förordnats att förrätta förarprov,

 2. sådan befattningshavare vid Försvarsmakten som har förordnats att förrätta förarprov, eller

 3. lärare i gymnasieskolan eller i komvux som har undervisat eleven på en nationellt fastställd kurs vars innehåll varit föremål för samråd enligt 98 § första stycket.

Förhör för behörigheten A behöver inte avläggas om sökanden har körkort med behörigheten A 1.

I gymnasieskola och i komvux får förarprov avläggas som delprov under utbildningens gång.

Förordnande att förrätta förarprov lämnas av Vägverket i fråga om tjänsteman hos verket och av Försvarsmakten i fråga om befattningshavare vid Försvarsmakten. Förordnande för befattningshavare vid Försvarsmakten att förrätta förarprov får lämnas den som Vägverket har godkänt.

Har sökanden godkänts vid förarprovet skall den som har förrättat provet utfärda ett bevis om godkänt prov. Beviset gäller till dess körkortet har lämnats ut, dock längst i tre månader från dagen för provet. Vad nu har sagts gäller även vid körprov enligt 34 a §.

SFS 1996:321

17 §

Vid förarprov för körkort med behörigheten A, A1 eller B skall sökanden visa upp ett bevis om förarutbildning för fordonsslaget. Om beviset avser förarutbildning som inte har skett vid trafikskola, Försvarsmakten eller inom polisväsendet, skall det av beviset framgå att Vägverkets kursplan har följts. Beviset skall vara utfärdat av den som har gett utbildningen.

Något bevis om förarutbildning behöver inte företes om sökanden inom tre år före anmälan till förarprovet har haft körkort med den behörighet som provet avser.

SFS 1996:321

18 §

upphävd genom

.

SFS 1982:858

19 §

Förarprov får avläggas endast av den som

 1. har ett gällande körkortstillstånd, om inte annat följer av 41 § andra stycket,

 2. vid provtillfället är folkbokförd i Sverige sedan minst 185 dagar eller studerar här sedan minst 6 månader,

 3. på heder och samvete intygar att han inte är innehavare av ett körkort som har utfärdats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), och

 4. uppnått den ålder för behörigheten som anges i 12 § körkortslagen (1977:477)

Förarprov får inte avläggas om spärrtid löper.

Vid förarprov som avläggs i gymnasieskola eller i komvux som delprov under utbildningens gång, gäller kraven i första stycket det slutliga godkännandet.

SFS 1996:321

19 a §

För att få avlägga ett körprov på sådan tung motorcykel som avses i 1 § tredje stycket körkortslagen (1977:477) skall sökanden ha fyllt 21 år.

SFS 1996:321

20 §

Den som avlägger ett körprov inför en tjänsteman hos Vägverket skall tillhandahålla ett fordon som är lämpligt för provet.

SFS 1992:1399

Utlämnande av körkort

21 §

Körkortet får lämnas ut endast om sökanden har godkänts vid förarprovet. Något förarprov för taxibehörighet behöver dock inte avläggas, om sökanden har körkort med behörigheten C. Att förarprov inte heller behöver avläggas i vissa fall efter återkallelse följer av 41-45 §§.

SFS 1981:94

22 §

Körkortet skall lämnas ut av Vägverket. Ett körkort skall anses ha lämnats ut dagen efter den dag körkortet utfärdades.

Om sökanden har ett giltigt körkort skall detta återlämnas i samband med att det nya körkortet lämnas ut. Har sökanden ett giltigt traktorkort skall detta vid godkänt förarprov återlämnas till den som har förrättat provet. Har det tidigare körkortet eller traktorkortet förstörts eller förkommit, skall sökanden i stället skriftligen anmäla förlusten till den länsstyrelse som enligt 26 § eller 57 § andra stycket har att pröva frågan om förnyelse av körkortet eller traktorkortet.

Har körkortshavaren anmält att körkortet eller traktorkortet har förstörts eller förkommit och kommer kortet senare till rätta, skall körkortshavaren genast överlämna detta till den länsstyrelse som har tagit emot anmälan om förlusten.

SFS 1996:321

Prövotid

22 a §

För ett körkort som lämnas ut efter godkänt förarprov gäller en prövotid av två år från dagen för provet. Om körkortshavaren redan har ett giltigt körkort med annan behörighet, skall prövotiden endast omfatta vad som kan återstå av prövotid för det äldre körkortet.

Prövotid enligt första stycket gäller även när ett körkort har utfärdats efter ett beslut om utbyte av ett utländskt körkort. Prövotiden skall dock endast omfatta den tid som kan återstå av en tvåårsperiod räknat från den tidpunkt då det ursprungliga körkortet utfärdades. Körkortshavaren skall själv visa när det ursprungliga körkortet utfärdades.

Har ett körkort för vilket prövotid löper återkallats och utfärdas därefter ett nytt körkort utan förarprov enligt 43 eller 44 §, gäller för det utlämnade körkortet en prövotid motsvarande den som återstod vid återkallelsen.

SFS 1996:321

Förnyelse

23 §

Ett körkort skall förnyas senast tio år efter utfärdandet.

Ett körkort skall också förnyas om

 1. körkortshavarens namn eller personnummer har ändrats,

 2. körkortet har förstörts eller förkommit, eller

 3. körkortet har förändrats så att det inte lämpligen kan användas.

Bestämmelser om förnyelse i andra fall finns i 34, 34 a, 41 a, 44 och 45 §§.

SFS 1996:321

25 §

Körkort förnyas efter ansökan av körkortshavaren.

Körkortshavare som fyllt 65 år och innehar behörigheten C, CE, D eller DE skall till en ansökan om förnyelse enligt 23 § första stycket ge in ett läkarintyg. Läkarintyget skall vara utfärdat inom tre månader före ansökningen. Om läkarintyg inte ges in prövas inte ansökningen.

I fall som avses i 23 § första stycket och andra stycket 1 skall Vägverket tillställa körkortshavaren ett nytt körkortsunderlag. Detsamma gäller när körkortshavaren har blivit anmanad att ansöka om förnyelse av körkortet enligt 24 §.

SFS 1996:321

25 a §

Om den som avses i 25 § andra stycket inte har ansökt om förnyelse av körkortet sedan tio år förflutit efter utfärdandet, skall länsstyrelsen anmana körkortshavaren att inom två månader ansöka om förnyelse. Körkortshavaren skall då följa bestämmelserna i 25 och 28 §§.

Följs inte anmaningen blir körkortet ogiltigt enligt 15 § andra stycket körkortslagen (1977:477). Anmaningen skall innehålla en upplysning om detta.

SFS 1996:321

26 §

Frågor om förnyelse enligt 23 § första stycket och andra stycket 1 prövas av Vägverket. Skall läkarintyg enligt 25 § andra stycket ges in tillsammans med ansökan om förnyelsen, prövas frågan dock av den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet. I övriga fall prövas frågan om förnyelse av länsstyrelsen i det län där körkortshavaren är folkbokförd, eller om körkortshavaren inte är folkbokförd av länsstyrelsen i det län som meddelat körkortstillståndet.

SFS 1996:321

26 a §

Om körkortshavaren inte har visat att de medicinska kraven enligt 15 § fjärde stycket körkortslagen (1977:477) är uppfyllda, förnyas körkortet för resterande behörigheter.

SFS 1996:321

27 §

Vid förnyelse av körkort gäller inte bestämmelsen i 9 § körkortslagen (1977:477) och 21 § denna förordning.

SFS 1985:432

28 §

Vid förnyelse av körkort skall körkortshavaren på anmodan underteckna ett körkortsunderlag och ge in ett välliknande fotografi av sig. Körkortshavaren skall också återlämna det gamla körkortet om det fortfarande är giltigt eller, om körkortet har förstörts eller förkommit, skriftligen anmäla förlusten till länsstyrelsen.

SFS 1981:94

29 §

upphävd genom

SFS 1996:321

30 §

upphävd genom

SFS 1996:321

Ändring av villkor m.m.

34 §

Har ett körkortstillstånd meddelats utan något villkor och finner den länsstyrelse som har meddelat tillståndet att villkor bör föreskrivas, får länsstyrelsen besluta om det. Länsstyrelsen får också ändra eller upphäva villkor som inte avser begränsning av körkortets giltighet till automatväxlade bilar enligt 34 a §. Länsstyrelsen får också besluta att förnyad personutredning skall göras vid en senare tidpunkt. Motsvarande beslut kan meddelas även av domstol som prövar ett överklagat ärende.

Om texten i körkortet skall ändras med anledning av ett beslut som avses i första stycket, skall körkortet förnyas. I ett sådant fall skall länsstyrelsen underrätta Vägverket, som skall tillställa körkortshavaren ett nytt körkortsunderlag. Om körkortshavaren inte följer vad som sägs i 28 §, skall länsstyrelsen förelägga körkortshavaren att inom viss tid vidta de åtgärder som behövs för att erhålla ett förnyat körkort. Föreläggandet skall innehålla en upplysning om att återkallelse kan ske enligt 16 § 9 körkortslagen (1977:477), om föreläggandet inte följs.

Frågor om förnyelse enligt andra stycket prövas av den länsstyrelse som har meddelat det senast gällande körkortstillståndet. Vid förnyelsen skall 28 § tillämpas.

SFS 1996:321

34 a §

Körkortets giltighet begränsas till att avse automatväxlad bil inom den behörighet som förarprovet avser, om provet avläggs i en automatväxlad bil.

Om länsstyrelsen inte har begränsat körkortets giltighet enligt 12 § första stycket, upphör begränsningen att gälla om körkortshavaren avlägger ett godkänt körprov på en manuellt växlad bil av det slag som begränsningen avser. Vid godkänt prov på tung lastbil upphör begränsningen att gälla även för personbil och lätt lastbil. Vid godkänt prov på buss upphör begränsningen att gälla för samtliga slag av bilar.

Om texten i körkortet skall ändras med anledning av att begränsningen upphör att gälla, skall körkortet förnyas av Vägverket. Vid förnyelse skall 28 § tillämpas.

SFS 1996:321

Återkallelse och spärrtid

35 §

Frågor om återkallelse eller giltighet enligt 15 § andra stycket 2 körkortslagen (1977:477) prövas av länsstyrelsen i det län där det senast gällande körkortstillståndet har meddelats.

Frågor om giltighet av ett utländskt körkort prövas av länsstyrelsen i det län där körkortshavaren är folkbokförd eller, om han inte är folkbokförd i Sverige, av myndigheten i det län där förseelsen eller ingripandet har skett.

Vistas körkortshavaren i ett annat län, får länsstyrelsen hänskjuta ärendet till länsstyrelsen i detta län, om körkortshavaren begär det eller länsstyrelsen annars finner det lämpligt.

Frågor om medgivanden enligt 2 § tredje stycket körkortslagen prövas av den länsstyrelse som återkallat körkortet. En sådan prövning kan göras även av domstol som prövar ett överklagat ärende.

SFS 1996:321

35 a §

I en anmaning enligt 15 § andra stycket 2 körkortslagen (1977:477) skall länsstyrelsen ange att körkortet blir ogiltigt om anmaningen inte följs.

Om en körkortshavare som svar på anmaningen meddelat att han önskar behålla det svenska körkortet, skall den myndighet som utfärdat det utländska körkortet underrättas om detta.

SFS 1996:321

36 §

Det allmänna ombudets ansökan enligt 41 § körkortslagen (1977:477) skall innehålla ett yrkande om att körkortsingripande skall ske eller att spärrtiden skall sättas ned. I ansökningen skall de omständigheter anges som åberopas till stöd för yrkandet och den eller de bestämmelser som är tillämpliga. Har ansökningen föregåtts av ett föreläggande om varning enligt 47 a § körkortslagen som inte godkänts av körkortshavaren eller anser ombudet att varning är en tillräcklig åtgärd, skall detta upplysningsvis anges i ansökningen.

Har körkortet omhändertagits enligt 23 § första stycket 1-3 eller tredje stycket körkortslagen, skall det allmänna ombudet skyndsamt ansöka om ett körkortsingripande.

SFS 1989:594

37 §

Har ett körkort återkallats helt eller delvis, skall körkortshavaren efter uppmaning av den länsstyrelse eller domstol som har meddelat beslutet överlämna körkortet till Vägverket. Uppmaningen får delges körkortshavaren genom stämningsmannadelgivning, och körkortet skall i ett sådant fall överlämnas till den som utför delgivningen. Har körkortet förstörts eller förkommit, skall körkortshavaren uppmanas att skriftligen anmäla detta till länsstyrelsen om det inte har gjorts tidigare.

Om ett beslut om återkallelse upphävs, skall körkortet återställas till körkortshavaren.

Har i fall som avses i andra stycket ett nytt körkort hunnit lämnas ut innan beslut fattats skall körkortshavaren uppmanas att överlämna körkortet till länsstyrelsen enligt första stycket innan återställelse sker.

SFS 1996:321

37 a §

Bestämmelserna i 37 § om överlämnande och återställande gäller även när beslut har meddelats om att ett utländskt körkort inte är giltigt i Sverige eller om det bytts ut med stöd av 15 d § sista stycket körkortslagen (1977:477). Körkort som har utfärdats i Danmark, Finland, Island eller Norge skall överlämnas till länsstyrelsen i stället för Vägverket.

Vägverket eller länsstyrelsen skall behålla körkortet under den tid som det är ogiltigt i Sverige, dock längst till dess körkortshavaren lämnar Sverige.

SFS 1996:321

38 §

Om spärrtid enligt 21 § körkortslagen (1977:477) bestäms vid prövningen av en ansökan om förhandsbesked eller körkortstillstånd, skall i beslutet anges den dag då spärrtiden löper ut. Som spärrtid skall räknas även den tid, som har förflutit från den senaste anmärkning som föranleder spärrtiden.

Om spärrtid bestäms vid återkallelse av ett körkort eller körkortstillstånd, räknas spärrtiden från dagen för delgivningen av beslutet. Har återkallelsen föregåtts av ett beslut enligt 19 § körkortslagen eller ett beslut om omhändertagande av körkortet, räknas spärrtiden från dagen för den först verkställda delgivningen av något av dessa beslut eller av beslutet om återkallelse. Har återkallelsen föregåtts av ett beslut enligt 15 d § sista stycket körkortslagen, räknas spärrtiden i stället från dagen för den först verkställda delgivningen av något av de beslut enligt 19 § körkortslagen eller om omhändertagande som rör det utländska körkortet. Som delgivning räknas även såvitt gäller spärrtidsberäkningen överlämnande av körkortet till polismyndigheten efter beslut om återkallelse eller omhändertagande.

SFS 1996:321

39 §

Om inte någon annan grund än 16 § 2, 3 eller 4 körkortslagen (1977:477) har åberopats till stöd för en återkallelse, behöver någon personutredning inte göras innan ett körkortstillstånd meddelas efter återkallelsen. Föreligger särskilda skäl får dock länsstyrelsen förordna om personutredning och annan utredning som behövs.

SFS 1981:94

40 §

upphävd genom

SFS 1996:321

41 §

Har vid återkallelse av ett körkort spärrtiden bestämts till högst ett år, skall något förarprov inte avläggas innan ett nytt körkort utfärdas. Detta gäller dock inte om det i beslutet om återkallelse har förordnats att ett sådant prov skall avläggas eller om annat följer av 42 a §. Om det har förflutit mer än ett år sedan spärrtiden började löpa när ansökan om körkortstillstånd görs, skall ett nytt förarprov likväl avläggas såvida inte ansökningen har gjorts senast två månader efter spärrtidens utgång eller, om beslutet om spärrtid inte har vunnit laga kraft när spärrtiden löper ut, senast två månader efter det att beslutet vann laga kraft.

Har giltighetstiden för ett beslut om återkallelse tills vidare bestämts till mer än ett år och har frågan om återkallelse inte slutligt avgjorts när giltighetstiden för beslutet går ut, skall godkänt förarprov avläggas innan nytt körkort kan utfärdas. Provet får avläggas utan att körkortstillstånd har meddelats om det sker inom ett år från det att beslutet upphörde att gälla.

Vid godkänt förarprov enligt andra stycket anses sökanden, såvitt gäller rätten att föra fordon enligt 6 a § körkortslagen (1977:477), som innehavare av körkortstillstånd från dagen för provet till dess ett körkort har lämnats ut.

SFS 1996:321

41 a §

Om ett körkort har lämnats ut till körkortshavaren efter ett beslut om återkallelse och beslutets giltighetstid eller spärrtiden därefter ändras skall körkortet förnyas.

SFS 1996:321

42 a §

Ett godkänt förarprov skall alltid avläggas innan ett körkort utfärdas efter återkallelse tills vidare eller slutligt enligt 16 § 1-6 körkortslagen (1977:477) under prövotid som sägs i 22 a §. Detsamma gäller om körkortet har återkallats därefter och grund för återkallelse enligt nämnda bestämmelser i körkortslagen förelegat under prövotiden. I återkallelsebeslutet skall det anges om förarprov måste avläggas enligt vad nu har sagts.

SFS 1996:321

43 §

Har ett körkort återkallats enligt 16 § 7 körkortslagen (1977:477) och har det förhållande som föranlett återkallelsen upphört, skall ett körkort utfärdas, om ansökan om det görs inom ett år från det att körkortet blev ogiltigt. Om det finns särskilda skäl får dock bestämmas att godkänt förarprov skall avläggas.

Har ett körkort återkallats enligt 16 § 8 körkortslagen, skall ett körkort utfärdas, om körkortshavaren har vidtagit förelagd åtgärd inom den tid som har angivits i beslutet.

SFS 1996:321

44 §

Körkort som har återkallats enligt 16 § 9 körkortslagen (1977:477) förnyas, om körkortshavaren har ansökt om förnyelse inom tid som har angivits i beslutet om återkallelse.

45 §

Har återkallelse begränsats enligt 17 § körkortslagen (1977:477), skall körkortet förnyas.

Föreläggande om varning

49 §

Ett föreläggande om varning enligt 47 a § körkortslagen (1977:477) och ett godkännande av ett sådant föreläggande skall ha skriftlig form.

I föreläggandet skall det allmänna ombudet ange

 1. körkortshavaren,

 2. de omständigheter som åberopas till stöd för ingripandet,

 3. den eller de bestämmelser som är tillämpliga,

 4. den tid inom vilken godkännande kan ske,

 5. att uteblivet godkännande kan medföra att ansökan görs enligt 41 § körkortslagen.

Om körkortshavaren vill godkänna föreläggandet skall han underteckna en förklaring om det och återsända handlingen till det allmänna ombudet inom angiven tid.

SFS 1986:374

Omhändertagande

50 §

Omhändertagande enligt 23 § körkortslagen (1977:477) beslutas av polismyndighet eller åklagare. Beslutet skall meddelas skyndsamt och delges körkortshavaren. Har körkortet lämnats ut till körkortshavaren och har det inte förstörts eller förkommit, skall körkortshavaren efter anmaning överlämna det till den myndighet som har meddelat beslutet. Har körkortet förstörts eller förkommit, skall körkortshavaren anmodas att skriftligen anmäla förlusten till länsstyrelsen.

Ett beslut enligt 23 § första stycket 1 - 3 eller tredje stycket körkortslagen skall inom 48 timmar sändas till den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet eller, om det är ett utländskt körkort, den länsstyrelse som avses i 35 § andra stycket. Till beslutet skall fogas uppgift om delgivning, körkort som har överlämnats med anledning av beslutet, föreliggande utredning och redogörelse för de skäl som har föranlett åtgärden. Delges beslutet eller överlämnas körkortet senare, skall detta meddelas snarast möjligt till länsstyrelsen. Körkortet sänds till länsstyrelsen.

Frågor om medgivande enligt 23 § andra stycket körkortslagen prövas av den som beslutat om omhändertagande av körkortet. Lämnas sådant medgivande skall körkortshavaren få ett bevis om detta. Beviset skall medföras under färd med körkortspliktigt fordon och på tillsägelse visas upp för bilinspektör eller polisman. Handlingen skall vara i sådant skick, att den kan läsas utan svårighet.

Har ett körkort omhändertagits enligt 23 § första stycket 4 körkortslagen, skall beslut om detta tillsammans med körkortet sändas till Vägverket eller, om körkortet är utfärdat i Danmark, Finland, Island eller Norge, till den länsstyrelse som har prövat körkortets giltighet i Sverige.

SFS 1996:321

51 §

Har körkort omhändertagits enligt 23 § körkortslagen (1977:477) och har det ej lämnats ut till körkortshavaren, skall myndighet som innehar körkortet överlämna det till den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet.

Underlåtelse av körkortsingripande m.m.

52 §

Sådan omprövning som avses i 25 § körkortslagen (1977:477) skall göras av den länsstyrelse eller länsrätt som har beslutat tidigare i saken.

Bestämmelserna i 35 § andra stycket om överflyttning av mål gäller även i mål om omprövning.

SFS 1981:94

Traktorkort

53 §

Förarprovet består av förhör och skall avläggas inför

 1. den som Vägverket har förordnat att förrätta förarprov,

 2. lärare i gymnasieskolan eller i komvux som har undervisat eleven på en nationellt fastställd kurs vars innehåll varit föremål för samråd enligt 98 § första stycket.

Godkänns sökanden skall ett bevis utfärdas om det.

SFS 1996:321

54 §

Fråga om utfärdande av traktorkort prövas av länsstyrelsen. Bestämmelserna i 9 § skall därvid tillämpas på motsvarande sätt.

Traktorkort lämnas ut av den länsstyrelse som har utfärdat kortet.

57 §

Bestämmelserna om förnyelse i 23 § andra stycket skall tillämpas även på traktorkort. Traktorkort behöver dock inte förnyas, om ändringen i stället kan föras in på kortet.

Frågor om förnyelse av traktorkort prövas av länsstyrelsen i det län, där innehavaren är folkbokförd eller, om han inte är folkbokförd i landet, av den länsstyrelse som har utfärdat traktorkortet.

Det förnyade traktorkortet utfärdas av länsstyrelsen. I övrigt skall bestämmelserna i 8 § andra stycket och 28 § andra meningen tillämpas.

SFS 1996:321

58 §

Traktorkort skall innehålla uppgift om innehavarens fullständiga namn och personnummer, den länsstyrelse som har utfärdat traktorkortet och dagen för utfärdandet.

59 §

Bestämmelserna om särskild utredning, återkallelse och spärrtid, föreläggande om varning, omhändertagande och underlåtelse av körkortsingripande m. m. i 33-47 och 49-52 §§ gäller i tillämpliga delar traktorkort. Förnyelse enligt 34 § andra stycket skall inte ske, om ändringen i stället kan föras in på kortet.

SFS 1986:374

Särskilt förarbevis

59 a §

Har inkallelser skett enligt 27 § 2 mom. eller 28 § 1 mom. värnpliktslagen (1941:967) får den som har ett körkort med behörigheten B och har ett särskilt förarbevis köra det slag av fordon som anges i det särskilda förarbeviset.

Det särskilda förarbeviset skall vara utfärdat enligt formulär som överstyrelsen för civil beredskap fastställer. Styrelsen bestämmer också vilka som får utfärda beviset och vilka krav som skall ställas på innehavaren.

I övrigt skall bestämmelserna i körkortslagen (1977:477) och i denna förordning gälla även det särskilda förarbeviset.

SFS 1991:1218

Förarutbildning

Trafikskola

60 §

Trafikskola får drivas endast efter tillstånd av Vägverket. Verket utövar tillsyn över trafikskolorna.

SFS 1992:1399

61 §

Innan Vägverket meddelar tillstånd får verket inhämta yttrande av länsstyrelsen i det län där skolan skall drivas.

Tillstånd får meddelas fysisk eller juridisk person, som med hänsyn till vederhäftighet och andra på frågan inverkande omständigheter bedömes ha förutsättningar att driva trafikskola på sådant sätt, att kravet på god förarutbildning blir tillgodosett.

Tillstånd förenas med de villkor och bestämmelser som behövs. Föranleder ej särskilda förhållanden annat, utfärdas tillståndet tills vidare.

SFS 1992:1399

62 §

Vid trafikskola skall finnas en godkänd trafikskolechef, som svarar för att skolan drives på sätt som sägs i 61 § andra stycket.

63 §

Vid trafikskola skall finnas en eller flera godkända utbildningsledare. som är ansvariga för utbildningsarbetet.

Om så behövs med hänsyn till omfattningen av skolans verksamhet, skall vid skolan utöver utbildningsledare finnas en eller flera godkända trafiklärare.

64 §

Frågor om godkännande som trafikskolechef, utbildningsledare eller trafiklärare prövas av Vägverket. Godkännandet som trafiklärare kan begränsas till att avse utbildning på andra fordon än motorcyklar.

Intyg huruvida sökande med hänsyn till sina personliga förhållanden får anses lämplig som utbildningsledare eller trafiklärare utfärdas av polismyndigheten i sökandens folkbokföringsort eller, om han ej är folkbokförd i landet, av polismyndigheten i den ort där han vistas.

SFS 1992:1399

65 §

I trafikskola skall finnas de läromedel och den undervisningsmateriel i övrigt som behövs för den teoretiska undervisningen och lokal som är lämplig för sådan undervisning.

Undervisningen skall bedrivas enligt kursplaner, som Vägverket fastställer. Undervisning får meddelas i en eller flera delar av kursplanen för elever som slutför sin utbildning utanför trafikskolan. För varje elev skall utbildningskort föras.

SFS 1992:1399

66 §

upphävd genom

SFS 1981:9

67 §

Vägverket får återkalla tillståndet att driva trafikskola, om

 1. tillståndshavaren befinns olämplig att driva trafikskola,

 2. utbildningen i trafikskola bedrivs i strid mot gällande föreskrifter eller i övrigt på ett otillfredsställande sätt, eller

 3. undervisning ej har bedrivits vid skolan under de senaste tolv månaderna.

SFS 1992:1399

68 §

Om Vägverket finner att den som har godkänts som trafikskolechef, utbildningsledare eller trafiklärare är olämplig, får verket återkalla godkännandet.

SFS 1992:1399

69 §

Har innehavare av tillstånd att driva trafikskola eller trafikskolechef, utbildningsledare eller trafiklärare vid sådan skola gjort sig skyldig till förfarande eller försummelse som kan föranleda återkallelse av tillstånd eller godkännande, men kan det antagas, att han skall låta sig rätta utan sådan åtgärd, får varning i stället meddelas.

70 §

Beslut om återkallelse eller varning delges den som avses med beslutet.

71 §

Om förarutbildning i gymnasieskolan och i komvux gäller särskilda bestämmelser.

SFS 1996:321

Övningskörning

72 §

Den som för att få körkort vill öva sig i körning med motordrivet fordon eller fordonståg som han inte har körkort för får köra fordonet eller fordonståget vid övningskörning under de förutsättningar som anges i 73-77 §§.

SFS 1993:821

73 §

Den som övningskör skall, om inte annat följer av andra och tredje styckena eller 76 § andra stycket, ha uppnått en ålder av

 1. 16 år för körning med lätt motorcykel,

 2. 17 år 6 månader för körning med annan motorcykel än sådan som avses i 1 § tredje stycket körkortslagen (1977:477), personbil eller lätt lastbil utan tillkopplat tungt släpfordon,

 3. 18 år för körning med personbil eller lätt lastbil med tillkopplat tungt släpfordon eller tung lastbil,

 4. 20 år för körning med sådan motorcykel som avses i 1 § tredje stycket körkortslagen eller med buss.

Den som har uppnått en ålder av 17 år 6 månader får övningsköra i trafikskola med sådan motorcykel som avses i 1 § tredje stycket körkortslagen under förutsättning att den som har uppsikt över körningen medföljer på motorcykeln eller i sidvagn till denna.

Den som har fyllt 16 år får övningsköra med personbil under förutsättning att det sker

 1. i trafikskola,

 2. i gymnasieskola och körningen utgör ett led i en utbildning som omfattas av föreskrifter som varit föremål för samråd enligt 98 §, eller

 3. under uppsikt av en person som är godkänd som handledare för den som övningskör.

Bestämmelser om godkännande som handledare finns i 78 §.

SFS 1997:96

74 §

Övningskörning vid trafikskola, i gymnasieskolan, i komvux, i utbildning vid Försvarsmakten eller inom polisväsendet skall ske under uppsikt av en person som har fyllt 21 år och sedan minst tre år har körkort för fordon av det slag körningen avser samt har vana och skicklighet i fråga om körning med sådant fordon.

Vid övningskörning i andra fall skall den som har uppsikt över körningen ha fyllt 24 år och sedan minst fem år ha körkort för fordon av det slag körningen avser samt ha vana och skicklighet i fråga om körning med sådant fordon.

SFS 1996:321

75 §

Vid övningskörning med bil skall den som har uppsikt över körningen medfölja i bilen vid den körandes sida, om inte körningen äger rum inom körgård, som är godkänd av Vägverket, och sker i enlighet med verkets föreskrifter.

Övningskörning i gymnasieskolan, i komvux och inom polisväsendet får dock ske utanför körgård utan att den som har uppsikt över körningen medföljer i bilen, om den som övningskör har behörigheten B och tidigare har framfört det fordon med vilket övningskörning sker.

Vid övningskörning med motorcykel i gatutrafik och vid landsvägskörning skall den som har uppsikt över körningen medfölja som passagerare eller färdas på annan motorcykel. Detta gäller dock inte övningskörning som sker vid trafikskola, Försvarsmakten eller inom polisväsendet.

SFS 1996:321

76 §

Vid övningskörning med sådant fordon eller fordonståg som kräver behörigheten C, D eller E skall den som övningskör ha körkort med behörigheten B eller inom tre år före övningskörningen ha haft körkort, som omfattade fordon av det slag med vilket körningen äger rum.

Vid övningskörning som ingår som ett led i utbildning som omfattas av föreskrifter som varit föremål för samråd enligt 98 §, får fordon som kräver behörighet C framföras om den som övningskör uppfyller alla krav för utfärdande av körkort med behörighet B utom ålderskravet i 12 § körkortslagen.

SFS 1997:96

77 §

Vid övningskörning som inte sker vid trafikskola, i gymnasieskolan, i komvux eller i utbildning vid Försvarsmakten skall den som övningskör ha gällande körkortstillstånd för det slag av fordon som förs, om han inte har gällande körkort med behörigheten A eller B.

Det bevis om körkortstillstånd som utfärdats enligt 12 § fjärde stycket och det bevis om godkännande som handledare som avses i 78 § skall medföras under färd med bil eller motorcykel och på tillsägelse visas upp för bilinspektör eller polisman. Handlingarna skall vara i sådant skick att de kan läsas utan svårighet.

SFS 1996:321

78 §

Fråga om godkännande som handledare prövas av den länsstyrelse som enligt 9 § kan pröva fråga om körkortstillstånd för den som skall övningsköra. Ansökningen skall göras skriftligen på en särskild blankett av den som skall ha uppsikt över övningskörningen.

Godkännande får meddelas den som har fyllt 24 år och som sedan minst fem år har körkort med behörighet B. Godkännande får inte meddelas förrän den som skall övningsköra har meddelats körkortstillstånd. När godkännande meddelats skall Vägverket underrätta sökanden om detta genom att utfärda ett bevis om godkännandet.

Ett godkännande upphör att gälla om förutsättningarna för godkännande inte längre föreligger och i annat fall när den som övningskör har uppnått en ålder av 17 år 6 månader.

Bestämmelserna i första - tredje stycket gäller även den som innehar ett körkort utfärdat i stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som är folkbokförd i Sverige. Sådan körkortshavare, som varit folkbokförd i Sverige kortare tid än fem år, skall till ansökan foga utredning som visar att körkortet sedan minst fem år är giltigt i den stat som har utfärdat det.

SFS 1996:321

79 §

Vid övningskörning skall fordonet vara försett med en skylt som anger användningen. Vid övningskörning med motorcykel får användningen anges på annat lämpligt sätt.

SFS 1983:403

80 §

Uppsikt över övningskörning vid trafikskola får utövas endast av utbildningsledare eller trafiklärare.

Övningskörning med personbil vid trafikskola får dock ske under uppsikt av den som genomgår trafiklärarutbildning i komvux och utför praktikarbete till sådan utbildning.

SFS 1997:664

81 §

Den som har uppsikt över övningskörning som inte sker i gymnasieskolan, i komvux eller inom polisväsendet anses som förare vid sådan körning.

Om den som har körkort för att uppöva sin färdighet att föra fordon, för vilket körkortet gäller, träffar avtal om övningskörning med någon som driver trafikskola, tillämpas första stycket på den som enligt avtalet skall ha uppsikt över körningen.

SFS 1996:321

Uppgiftsskyldighet

82 §

Domstol som prövar överklagande av ärenden som avses i 39 § första stycket körkortslagen (1977:477) skall utöver vad som följer av 31 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) tillställa länsstyrelsen en kopia av beslut där rätten har förordnat rörande saken i avvaktan på målets avgörande. Domstolen skall också underrätta länsstyrelsen om delgivning av beslut om återkallelse, beslut att ett utländskt körkort inte är giltigt i Sverige och varning.

Domstol som prövar överklagande av beslut som har meddelats av förvaltningsmyndighet enligt körkortslagen eller denna förordning skall sända en kopia av domen eller beslutet till förvaltningsmyndigheten.

Om ett körkort som är utfärdat i Danmark, Finland, Island eller Norge har vägrats giltighet i Sverige eller om körkortshavaren har meddelats varning, skall länsstyrelsen underrätta den myndighet som har utfärdat körkortet om beslutet, när detta har vunnit laga kraft. Har körkortet vägrats giltighet i Sverige skall körkortet om möjligt bifogas underrättelsen.

Har ett körkort som är utfärdat i en annan stat bytts ut mot ett svenskt körkort skall det utbytta körkortet överlämnas till körkortsmyndigheten i den stat som har utfärdat körkortet. Skälen för utbytet skall därvid anges.

SFS 1996:1555

83 §

Rikspolisstyrelsen skall underrätta Vägverket om dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot varigenom körkortshavare, innehavare av traktorkort, innehavare av utländskt körkort eller någon för vilken spärrtid beslutats men ännu inte löpt ut har funnits skyldig till

 1. brott mot lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott eller 6 kap. 2 § första, andra eller tredje stycket järnvägstrafiklagen (1985:192), om brottet har begåtts vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn eller av maskindrivet spårfordon på järnväg eller tunnelbana,

 2. annat brott vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn utom brott mot 3 § lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som har begåtts utomlands, överträdelse av 72 § 7 eller 74 § första stycket 3 vägtrafikkungörelsen (1972:603),

 3. brott mot narkotikastrafflagen (1968:64) eller brott mot lagen (1960:418) om straff för varusmuggling i fråga om narkotika,

 4. olovligt tillgrepp av motordrivet fordon,

 5. brott mot 3 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8 eller 9 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer jämte 3 kap. 11 § brottsbalken,

 6. brott mot 4 kap. brottsbalken,

 7. brott mot 6 kap. 1, 2 eller 3 § brottsbalken eller

  6 kap. 1 och 12 §§ brottsbalken,

 8. brott mot

  8 kap. 5 eller 6 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer jämte 8 kap. 12 § brottsbalken,

 9. brott mot 13 kap. brottsbalken,

 10. brott mot

  17 kap. 1, 2, 4 eller 5 § brottsbalken.

I fråga om brott som avses under 5-10 skall underrättelse lämnas endast om annan påföljd än böter har ådömts.

Underrättelse om dom eller beslut som får överklagas skall lämnas först efter det att Rikspolisstyrelsen har fått besked huruvida avgörandet har vunnit laga kraft eller överklagats.

Underrättelse enligt första stycket skall lämnas även i fråga om beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i annan författning. Gäller beslutet brott som avses i första stycket 5-10 skall underrättelse lämnas endast om brottet enligt åklagarens bedömande skulle ha lett till annan påföljd än böter.

Beträffande innehavare av utländskt körkort skall underrättelse lämnas endast om innehavaren är folkbokförd i landet.

SFS 1993:821

84 §

Underrättelse enligt 83 § skall inte lämnas beträffande brott som har föranlett penningböter med sammanlagt högst 600 kronor om den dömde eller bötfällde under de senaste fem åren inte har funnits skyldig till något annat brott som skall rapporteras enligt 83 §.

Om domen, beslutet eller föreläggandet som har föranlett underrättelsen till Vägverket har ändrats, upphävts eller undanröjts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft, skall Rikspolisstyrelsen underrätta Vägverket om det.

Underrättelse enligt 83 § jämförd med första stycket skall lämnas även på begäran av Vägverket. Förekommer ingen uppgift som skall föranleda sådan underrättelse skall besked lämnas om det. Underrättelse skall begäras när anmälan enligt 87 § andra stycket rör någon som anges i 87 § första stycket och när länsstyrelse beställer registerblad.

SFS 1992:1399

85 §

Domstol skall med de begränsningar som följer av 83 § andra och femte styckena omedelbart sända en kopia av domen eller beslutet till länsstyrelsen i fall som avses i 83 § första stycket 1 och 3-10.

Har någon åtalats för brott som avses i 83 § och har beslut meddelats om återkallelse tills vidare eller omhändertagande enligt denna förordning, skall tingsrätten, om åtalet läggs ned eller rätten frikänner den tilltalade, omedelbart underrätta länsstyrelsen om det. Har det efter återkallelse eller omhändertagande enligt denna förordning beslutats att förundersökning skall läggas ned eller att åtal inte skall väckas, skall den som meddelat beslutet omedelbart underrätta länsstyrelsen om det.

Kopior och underrättelser enligt första och andra styckena skall sändas till den länsstyrelse som avses i 86 §. Underrättelserna skall innehålla uppgifter om personnummer.

SFS 1987:210

88 §

upphävd genom

SFS 1989:594

89 §

Om en polismyndighet finner att ett tillstånd för trafikskola eller ett godkännande som trafikskolechef, utbildningsledare eller trafiklärare bör återkallas, skall myndigheten anmäla detta till Vägverket.

SFS 1992:1399

89 a §

Polismyndighet skall underrätta Vägverket om sådana anmaningar att ansöka om förnyelse av körkort som meddelats enligt 24 §.

Vägverket skall underrätta den enskilde när ett körkort blir ogiltigt efter anmaning enligt 24 §. Länsstyrelsen underrättar den enskilde när körkortet blir ogiltigt efter anmaning enligt 25 a §.

SFS 1996:321

Körkortsregistret

90 §

Körkortsregistret förs av Vägverket genom automatisk databehandling.

I fråga om uppgifter om brott enligt 83 § förs dock körkortsregistret av Rikspolisstyrelsen i enlighet med 21 § [kungörelsen] (1970:517) om rättsväsendets informationssystem och de bestämmelser som gäller för registerföring enligt denna förordning.

SFS 1992:1399

91 §

I körkortsregistret skall följande uppgifter föras in.

Uppgift

 

Myndighet som svarar för att uppgift förs in i registret. Särskilda föreskrifter

 

Identitetsuppgifter

 
 

Fullständigt namn, personnummer, födelseland och adress

 

Vägverket eller, i fråga om uppgifter för den som länsstyrelse har tagit emot, vederbörandesom avses med registreringen länsstyrelse. Som adress anges bostads- eller postadressen, eller om särskilda skäl föreligger för det, annan adress i landet. Vägverket får föra in identitetsuppgifter utan samband med annan registrering om det behövs för att underlätta handläggningen av körkortsärenden.

 

Körkortsuppgifter

 
 

Begäran om förhandsbesked och ansökan om körkortstillstånd

 

Den länsstyrelse som skall besluta i ärendet. Uppgiften behöver inte föras in om den inte behövs för ärendets handläggning

 

Beslut med anledning av begäran om förhandsbesked och ansökan om körkortstillstånd 

 

Den länsstyrelse som har meddelat beslutet

 

Godkännande som handledare enligt 78§ 

 

Den länsstyrelse som har meddelat beslutet. Antecknas även för den som skall övningsköra under handledarskapet

 

Körkortsbehörighet, taxibehörighet

 

Den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet

 

Beslut i anledning av ansökan om traktorkort

 

Den länsstyrelse som har meddelat beslutet

 

Sökanden skall avlägga förarprov hos Vägverket

 

Den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet

 

Gymnasieskola, komvux eller organisationsenhet inom Försvarsmakten, där sökanden av körkort avlägger förarprov

 

Den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet

 

Dag för godkänt förarprov, eller om behörighet erhållits utan förarprov, dag då behörighet erhölls

 

Vägverket

 

Dag för utfärdande och utlämnande av traktorkort

 

Den länsstyrelse som har vidtagit åtgärden

 

Prövotid enligt 22 a §

 

Vägverket

 

Innehav av utländskt körkort, den stat som har utfärdat körkortet, utfärdandedag och körkortsnummer  eller motsvarande

 

Vägverket, om uppgiften lämnas i samband med underrättelse enligt 83 §, och länsstyrelsen, om uppgiften lämnas i underrättelse enligt 82 §, i en ansökan om utbyte av körkort eller i en ansökan om förarlegitimation enligt yrkestrafiklagen (1988:263)

 

Ansökan om utbyte av ett utländskt körkort mot ett svenskt

 

Den länsstyrelse som skall pröva ansökningen

 

Beslut som rör utbyte av ett utländskt körkort mot ett svenskt

 

Den länsstyrelse som har meddelat beslut. Om det utbytta körkortet tidigare har varit föremål för utbyte skall uppgift om det land som ursprungligen utfärdat körkortet antecknas

 

Dag då förnyelse av körkort skall ske enligt 23 § första stycket

 

Vägverket

 

Beslut i anledning av förnyelse enligt 23 § första stycket eller andra stycket 1, utom i sådana fall som avses i 25 § andra stycket

 

Vägverket

 

Beslut i anledning av förnyelse enligt 23 § första stycket i sådana fall som avses i 25 § andra stycket eller 23 § andra stycket 2 eller 3 eller 34, 41 a, 44, 45, 57 eller 59 §

 

Den länsstyrelse som har meddelat beslutet

 

Anmaning att förnya körkortet

 

Vägverket vid anmaning enligt 24 § och den länsstyrelse som anmanat i övriga fall

 

Särskilt villkor i fråga om körkortshavare eller innehavare av traktorkort 

 

Villkor enligt 34 a §; Vägverket. I övrigt den länsstyrelse som har meddelat beslutet eller om beslutet har meddelats av domstol, den länsstyrelse vars beslut har överklagats

 

Personutredning enligt 44 § körkortslagen (1977:477) eller 12 eller34 § denna förordning 

 

Den länsstyrelse som har meddelat beslutet eller, om beslutet har meddelats av domstol, den länsstyrelse vars beslut har överklagats

 

Körkortsingripande övervägs

 

Den länsstyrelse som utfärdat föreläggande enligt 36 §. Uppgiften skall gallras ut när ärendet är slutligt avgjort

 

Preliminärt beslut om varning

 

Den länsstyrelse som har utfärdat preliminärt beslut enligt 49 §. Uppgiften skall gallras ut när ärendet är slutligt avgjort

 

Överflyttning av körkortsärende till annan länsstyrelse

 

Den länsstyrelse som översänder körkortsärendet. Uppgiften skall gallras ut när ärendet är slutligt avgjort

 

Återkallelse av körkort, körkortstillstånd eller traktorkort eller förordnande enligt 24 § första stycket körkortslagen

 

Den länsstyrelse som har meddelat beslutet eller, om beslutet har meddelats av domstol, den länsstyrelse vars beslut har överklagats

 

Ogiltighet enligt 15 § första stycket 5 körkortslagen

 

Vägverket

 

Ogiltighet enligt 15 § andra stycket 2 körkortslagen

 

Den länsstyrelse som har anmanat körkortshavaren

 

Beslut att ett utländskt körkort inte är giltigt i Sverige 

 

Den länsstyrelse som har meddelat beslutet eller, om beslutet har meddelats av domstol, den länsstyrelse vars beslut har överklagats

 

Spärrtid

 

Den länsstyrelse som har meddelat beslutet eller, om beslutet har meddelats av domstol, den länsstyrelse vars beslut har överklagats

 

Krav på förarprov enligt 42 a §

 

Den länsstyrelse som har meddelat beslutet om återkallelse eller, om sådant beslut har meddelats av domstol, den länsstyrelse vars beslut har överklagats

 

Medgivande enligt 2 § tredje stycket körkortslagen

 

Den länsstyrelse som har meddelat beslutet eller, om beslutet har meddelats av domstol, den länsstyrelse vars beslut har överklagats. Uppgiften skall gallras ut när giltighetstiden för medgivandet har gått ut

 

Varning enligt 22 eller 31 § körkortslagen eller omhändertagande enligt 23 eller 31 § körkortslagen

 

Den länsstyrelse som har meddelat beslutet eller skall pröva omhändertagandet eller, om beslutet har meddelats av domstol, den  länsstyrelse vars beslut har överklagats

 

Delgivning av sådant beslut om återkallelse, vägrad giltighet av ett utländskt körkort, utbyte enligt 15 d § sista stycket körkortslagen, varning eller omhändertagande som skall föras in i registret

 

Den länsstyrelse som har fört in beslutet

 

Återlämnande eller överlämnande av körkort eller traktorkort enligt 8, 12 a22, 28, 37, 37 a, 50, 51, 57 eller 59 §

 

Vägverket eller, om kortet har överlämnats till länsstyrelse, den länsstyrelse som har tagit emot det. Har kortet inte återlämnats eller överlämnats, skall detta framgå av registret

 

Den länsstyrelse som har tagit emot anmälan

 

Innehav av ett certifikat som avses i 4 kap. 3 och 19 §§ eller 6 kap. 15 § luftfartslagen (1957:297) eller av elevtillstånd som avses i 4 kap. 5 § samma lag 

 

Vägverket

 

Innehav av intyg om förarutbildning för transport av farligt gods enligt lagen (1982:821) om transport av farligt gods, och uppgifter som rör ett sådant intyg 

 

Vägverket

 

Beslut om förarlegitimation enligt yrkestrafiklagen (1988:263)

 

Den länsstyrelse som har meddelat beslutet

 

Utfärdande av förarlegitimation enligt yrkestrafikförordningen (1988:1503) och uppgifter som rör en sådan legitimation

 

Vägverket

 

Återkallelse av förarlegitimation enligt yrkestrafiklagen (1988:263) 

 

Den länsstyrelse som har meddelat beslutet eller, om beslutet har meddelats av domstol, den länsstyrelse vars beslut har överklagats

 

Innehav av bevis om yrkeskompetens enligt 10 § förordningen (1993:184) om kör- och vilotider samt färdskrivare, 3 § förordningen (1995:521) om behöriga myndigheter, m.m. i fråga om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter eller 7 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter

 

Vägverket

 

Belastningsuppgifter

 
 

Uppgift om brott enligt 83 §

 

Rikspolisstyrelsen

 

Anmälan enligt 87 § första stycket första meningen

 

Den länsstyrelse som har tagit emot anmälan

 

Anmälan enligt 87 § andra stycket

 

Vägverket

 

Utländsk dom eller annat likvärdigt avgörande som avses i 26 § körkortslagen

 

Den länsstyrelse som har tagit emot uppgiften

 

Anmälan enligt 17 a § körkortslagen

 

Den länsstyrelse som har tagit emot anmälan

 

Uppgift att ett registerblad har framställts 

 

Vägverket. Registerblad som har framställts på grund av underrättelse enligt 84 § andra stycket skall antecknas i registret endast under de förutsättningar som gäller enligt 83 § jämförd med 84 § andra stycket. Skall registerbladet inte antecknas, skall uppgiften om det tidigare registerbladet inte heller finnas kvar i registret

 

Återkallelsegrund

 

Den länsstyrelse som har meddelat beslutet eller, om beslutet har meddelats av domstol, den länsstyrelse vars beslut har överklagats

 

Övrigt

 
 

Referensnummer

 

 Vägverket

 

SFS 1996:321

92 §

Uppgifter i körkortsregistret om någon som inte är körkortshavare, innehavare av traktorkort eller innehavare av certifikat som avses i 91 § skall bevaras i registret under fem år från det att den senaste uppgiften fördes in i registret eller, i fråga om uppgift om brott, under fem år från dagen för den dom eller motsvarande som har föranlett registreringen. Om uppgiften gäller en anmälan enligt 87 § andra stycket får den dock bevaras i högst två år från det att den fördes in i registret. När någon som finns registrerad har avlidit, skall uppgifterna om honom utgå snarast.

Uppgifter i körkortsregistret att registerblad har framställts skall gallras ut när fem år har förflutit från dagen för den dom eller motsvarande som har föranlett registreringen. Detsamma gäller uppgifter om utländska avgöranden som avses i 26 § körkortslagen (1977:477).

SFS 1983:1016

93 §

Begäran om utdrag av körkortsregistret görs hos Rikspolisstyrelsen om belastningsuppgifter som avser brott skall tas med i utdraget. I annat fall görs begäran om utdrag hos länsstyrelse. I utdraget skall i fråga om belastningsuppgifter som avser brott endast tas med de registeruppgifter som föranleder underrättelse enligt 83 § jämförd med 84 § första stycket, såvida inte utdraget har begärts av den enskilde själv. I utdraget får belastningsuppgifter tas med endast om utdraget har begärts av den enskilde själv eller av

 1. Justitiekanslern, Riksdagens ombudsmän, departement, Rikspolisstyrelsen, Datainspektionen, Vägverket, Luftfartsinspektionen inom Luftfartsverkets centralförvaltning, allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, allmän åklagare, polismyndighet, övervakningsnämnd, frivårdsmyndighet, länsstyrelse,

 2. annan myndighet, om denna behöver uppgiften för vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning och trygghet kan anses föreligga att uppgiften inte kommer att missbrukas till skada för den enskilde.

I utdraget av körkortsregistret skall inte tas med uppgifter som rör återkallelse, beslut att ett utländskt körkort inte är giltigt i Sverige, beslut om utbyte av utländskt körkort med stöd av 15 d § körkortslagen (1977:477), spärrtid, omhändertagande, varning eller anmälningar enligt 87 § sedan fem år har förflutit från beslutet eller anmälningen. Denna begränsning gäller inte om för ett särskilt fall fullständiga uppgifter har begärts av Justitiekanslern, Riksdagens ombudsmän, Rikspolisstyrelsen, Datainspektionen, Vägverket eller av den enskilde själv.

En myndighet som anges i första stycket 1 och som genom terminal är ansluten till Vägverkets datamaskinanläggning skall, med den begränsning i fråga om uppgifter om brott som följer av 84 § första stycket, genom terminalen kunna få besked om någon belastningsuppgift finns eller inte.

SFS 1996:321

94 §

En myndighet som handlägger ett körkortsärende och i ärendet inhämtar yttrande från en annan myndighet får lämna denna sådana belastningsuppgifter som behövs för att yttrandet skall kunna avges.

Frivårdsmyndigheter får lämna belastningsuppgifter till Kriminalvårdsstyrelsen, kriminalvårdsdirektör, särskild personutredare eller övervakare, om det behövs för prövning av frågor om behandling eller för tillsyn av verksamheten inom kriminalvården.

Misstänker den som i tjänsten har tagit befattning med uppgift som enligt denna förordning har lämnats ut från körkortsregistret att uppgifterna är oriktiga, skall det genast anmälas till Vägverket.

SFS 1992:1399

Bemyndiganden m.m.

95 §

Ytterligare föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort eller traktorkort och föreskrifter för tillämpningen av 7 § fjärde stycket och 17 a § körkortslagen (1977:477) beslutas av Vägverket efter samråd med Socialstyrelsen. Verket beslutar efter samråd med styrelsen även föreskrifter om sådan synprövning och läkarundersökning som skall ligga till grund för intyg enligt 11 §.

SFS 1992:1399

96 §

Föreskrifter om länsstyrelsens inhämtande av uppgifter ur register som sägs i 11 § andra stycket och om personutredning av polismyndighet enligt denna förordning beslutas av Rikspolisstyrelsen efter samråd med Vägverket. Styrelsen beslutar också efter samråd med verket föreskrifter om omhändertagande av körkort och om medgivande som avses i 23 § andra stycket körkortslagen (1977:477).

SFS 1992:1399

97 §

Posten Aktiebolag får utföra identitetsprövning och även i övrigt medverka i samband med utlämnande av körkort. Föreskrifter om sådan medverkan meddelas av Vägverket efter samråd med Posten Aktiebolag och Rikspolisstyrelsen.

SFS 1993:1713

98 §

Föreskrifter om förarutbildning i gymnasieskolan och i komvux beslutas av Statens skolverk efter samråd med Vägverket.

Föreskrifter om förarutbildning som avser körning på halt underlag beslutas av Vägverket, om inte annat följer av första stycket. Vägverket utövar tillsyn över verksamheten vid de av verket godkända halkbanorna.

SFS 1996:321

100 §

Blanketter för intyg enligt 64 § andra stycket samt medgivande enligt 23 § andra stycket körkortslagen (1977:477) tillhandahålls av rikspolisstyrelsen. Övriga blanketter, såsom för hälsodeklaration, intyg om synprövning och läkarintyg, tillhandahålls av Vägverket.

SFS 1992:1399

101 §

3 Frågor om undantag i visst fall från 2 a, 3 - 5 eller 29 § körkortslagen (1977:477) eller från ålderskravet för innehav av körkort med behörigheten A, B och BE i 12 § körkortslagen prövas av den länsstyrelse som enligt 9 § kan pröva fråga om sökandens körkortstillstånd.

Frågor om undantag i visst fall från 17, 19, 24, 73 - 77 eller 80 § och om anstånd i fall som avses i 24 § och 25 a § denna förordning prövas av den länsstyrelse som enligt 9 § kan pröva fråga om sökandens körkortstillstånd.

Vägverket får föreskriva om undantag från vad som annars gäller vid förnyelse av körkort enligt denna förordning, när körkortshavaren är bosatt utomlands.

Undantag enligt första eller andra stycket får medges om det finns synnerliga skäl och om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Undantaget får begränsas till att avse visst område eller viss tid eller annat som är motiverat ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Frågor om undantag i visst fall från 3 - 5 eller 29 § körkortslagen (1977:477) eller från ålderskravet för innehav av körkort med behörigheten A, B och BE i 12 § körkortslagen prövas av den länsstyrelse som enligt 9 § kan pröva frågan om sökandens körkortstillstånd.

Frågor om undantag i visst fall från 17, 19, 24, 73 - 77 eller 80 § och om anstånd i fall som avses i 24 § och 25 a § denna förordning prövas av den länsstyrelse som enligt 9 § kan pröva fråga om sökandens körkortstillstånd.

Vägverket får föreskriva om undantag från vad som annars gäller vid förnyelse av körkort enligt denna förordning, när körkortshavaren är bosatt utomlands.

Undantag enligt första eller andra stycket får medges om det finns synnerliga skäl och om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Undantaget får begränsas till att avse visst område eller viss tid eller annat som är motiverat ur trafiksäkerhetssynpunkt.

SFS 1996:1555

101 a §

Den länsstyrelse som anges i 35 § andra stycket får meddela undantag från bestämmelserna om giltighet av ett utländskt körkort och medge ett utbyte av sådant körkort i större utsträckning än vad som följer av 31 a § körkortslagen (1977:477), om det finns särskilda skäl och om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Ett undantag eller medgivande får förenas med villkor.

SFS 1996:321

102 §

Frågor om undantag i visst fall från bestämmelserna i 7 eller 28 § körkortslagen (1977:477) om medicinska förhållanden eller från föreskrifter som har beslutats med stöd av 95 § denna förordning prövas av Vägverket. Om det är påkallat av särskilda skäl skall verket samråda med Socialstyrelsen.

SFS 1992:1399

102 a §

Länsstyrelsen förordnar en eller flera personer att vara allmänt ombud. Länsstyrelsen förordnar också ersättare för dem. Vägverket bistår de allmänna ombuden och tillhandahåller de blanketter som behövs i deras verksamhet.

SFS 1992:1399

102 b §

Ett internationellt körkort får utfärdas endast för den som har ett gällande svenskt körkort. Ett här utfärdat internationellt körkort gäller inte för färd i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Internationella körkort får utfärdas av Försvarets motorklubb, Kungl. automobilklubben, Motorförarnas helnykterhetsförbund, Motormännens riksförbund, OK Marknadsservice aktiebolag, Svenska turistföreningen, Sveriges motorcyklisters centralorganisation och Caravan Club of Sweden.

SFS 1989:213

Ansvarsbestämmelser m.m.

103 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift vid ansökan eller anmälan enligt denna förordning dömes till böter, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

104 §

Den som driver trafikskola utan tillstånd eller på annat sätt utan att följa de i denna förordning eller med stöd därav meddelade föreskrifterna döms till böter.

SFS 1981:94

105 §

Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1. bryter mot 8 § första eller tredje stycket, 50 § tredje stycket eller 77 § andra stycket,

 2. åsidosätter skyldighet att överlämna körkort eller traktorkort enligt 8 § andra stycket, 12 a § tredje stycket, 22 § tredje stycket, 37 § första stycket första eller andra meningen eller tredje stycket, 37 a §, 50 § första stycket eller enligt 57 eller 59 § jämförd med någon av nämnda bestämmelser.

Till straff för överträdelse av 8 § första stycket eller 77 § andra stycket skall inte dömas,

 1. om körkortet skall förnyas och föraren före färden har återlämnat körkortet eller gjort anmälan enligt 8 § andra stycket eller 28 §,

 2. om återkallelse av körkortet har begränsats på det sätt som avses i 17 § körkortslagen (1977:477) och färden äger rum inom två månader från det att frågan om återkallelse slutligt har avgjorts,

 3. om förarens identitet genast har kunnat fastställas.

Om ett fordon uppsåtligen eller av oaktsamhet används vid övningskörning utan att vara försett med skylt som avses i 79 §, skall den som har uppsikt över körningen dömas till penningböter.

SFS 1996:321

Besvärsbestämmelser

106 §

Beslut i fråga om godkännande vid förarprov får inte överklagas. Detsamma gäller beslut om varning enligt 69 §, beslut om omhändertagande av körkort eller traktorkort, förelägganden enligt 11 § tredje stycket, 14 § andra stycket eller 34 § andra stycket, förordnanden om personutredning, beslut enligt 42 § och anmaningar enligt 24, 25 a eller 35 a §.

Ett föreläggande som har meddelats av länsstyrelsen kan prövas av domstol endast i samband med frågan om återkallelse på grund av att föreläggandet inte har följts.

SFS 1996:321

108 §

Vägverkets beslut enligt 6 a §, 23 § första stycket eller andra stycket 1, 64 § första stycket eller 68 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol .

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Vägverkets beslut i en dit överklagad fråga om undantag i visst fall från 3 - 5, 12 eller 29 § körkortslagen (1977:477) eller 17, 19, 24, 73 - 77 eller 80 § denna förordning får inte överklagas. Detsamma gäller Vägverkets beslut i en dit överklagad fråga om godkännande som handledare enligt 78 § och om undantag enligt 101 a §.

Andra beslut av Vägverket enligt denna förordning överklagas hos regeringen, om inte annat följer av 106 § första stycket.

Om ett ärende som avses i tredje stycket första meningen har principiell betydelse eller annars är av särskild vikt, får Vägverket med eget yttrande överlämna ärendet till regeringens prövning.

SFS 1996:321

109 §

Ett beslut enligt denna förordning av någon annan central förvaltningsmyndighet än Vägverket överklagas hos regeringen genom besvär.

SFS 1992:1399

Avgifter för vissa ärenden

110 §

Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt denna förordning i de fall som framgår av andra stycket. Är särskilt föreskrivet om avgift gäller i stället de föreskrifterna.

För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9 - 14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:

Ärendeslag 

 

 Avgiftsklass

 

Utfärdande av traktorkort enligt 54 § denna förordning

 

1

 

Förnyelse av traktorkort enligt 57 § denna förordning

 

1

 

2

 

SFS 1996:321