Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 1991:1675.

Utfärdad: 1978-04-27

1 §

I den utsträckning som regeringen med stöd av 2 § lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer har överlåtit åt en kommun att meddela föreskrifter som avses i 1 § första stycket 8 nämnda lag, ska denna uppgift inom kommunen fullgöras av en eller flera nämnder. För en sådan nämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (2017:725).

I den omfattning som regeringen har bemyndigat kommuner att pröva frågor om undantag från föreskrifter enligt första stycket eller om parkeringstillstånd på grund av sådana föreskrifter ska även denna uppgift fullgöras av nämnden.

SFS 2017:731

2 §

[har upphävts genom lag (1991:1675).]

SFS 1991:1675

3 §

[har upphävts genom lag (1991:902).]

SFS 1991:902

4 §

I ärenden som avses i 1 § andra stycket får trafiknämnden ta ut avgifter av sökandena dock inte i fråga om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

SFS 1992:1721

5 §

Grunderna för beräkningen av avgifter enligt 4 § skall anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

En avgift får inte vara högre än kommunens genomsnittliga kostnader i ärenden av det slag som avgiften gäller.

Avgifterna får tas ut i förskott.

SFS 1991:355

6 §

En nämnds beslut enligt 1 § får överklagas till länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut får överklagas till Transportstyrelsen. Styrelsens beslut får inte överklagas.

De statliga väghållningsmyndigheterna och Polismyndigheten får överklaga en nämnds eller länsstyrelsens beslut enligt 1 §.

Regeringen får föreskriva om inskränkningar i rätten att överklaga beslut enligt 1 §.

En nämnds beslut enligt 4 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

SFS 2014:721

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1978:234

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. När lagen träder i kraft skall lagen (1964:731) om trafiknämnder upphöra att gälla. Före ikraftträdandet får kommunfullmäktige utan hinder av 3 § denna lag och 3 kap. 5 § kommunallagen (1977:179) välja ledamöter och suppleanter i särskild trafiknämnd för återstoden av valperioden 1977–1979. Regeringen får meddela de ytterligare övergångsbestämmelser som behövs.

(Lagen 1978:234 träder enligt F 1978:581 i kraft d. 1 jan. 1979.)

SFS 1991:355

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991 och gäller ärenden där ansökan har gjorts efter ikraftträdandet.

SFS 1991:902

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

SFS 1991:1675

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

SFS 1992:1721

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

SFS 1995:43

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

SFS 2008:1363

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2014:721

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2017:731

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018.