Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1979:377) om registrering av båtar

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2017:1055.

Inledande bestämmelser

Registrering enligt denna lag sker i båtdelen i det fartygsregister som avses i 1 kap. 2 § andra stycket sjölagen (1994:1009).

Båtregistreringsärenden är ärenden om

 1. registrering eller avregistrering av båt,

 2. anteckning av båtförvärv,

 3. annan införing i fartygsregistrets båtdel, som sker på grund av föreskrift i en lag eller annan författning.

SFS 2001:379

Som ägare av båt anses även den som innehar båt på grund av förvärv med förbehåll om återtaganderätt.

Bestämmelserna om förvärv av båt gäller också förvärv av andel i båt.

Registrering och anteckning av förvärv

Registrering i fartygsregistrets båtdel sker under igenkänningssignal som avses i 1 kap. 8 § sjölagen (1994:1009).

SFS 2001:379

I fartygsregistrets båtdel ska föras in varje båt vars skrov har en största längd av minst 15 meter och som

 1. ska anses som svensk enligt 1 kap. 1 § eller 1 b § första stycket sjölagen (1994:1009),

 2. vanligen finns i Sverige och vars ägare är bosatt här, eller

 3. uppfyller de förutsättningar som anges för skepp i 2 kap. 1 § andra stycket 1 sjölagen och vars ägare anmäler båten för registrering.

Utöver detta ska varje båt som uppfyller förutsättningarna i första stycket 1, 2 eller 3, utom i fråga om skrovets största längd, föras in i fartygsregistrets båtdel om båten används yrkesmässigt

 1. till befordran av passagerare och är konstruerad för att föra fler än tolv sådana eller vars skrov har en största längd av minst fem meter,

 2. till befordran av gods, till bogsering eller bärgning eller till uthyrning till allmänheten och båtens skrov har en största längd av minst fem meter, eller

 3. i havet till fiske eller annan fångst eller om den används i sådant syfte i andra vattendrag än havet och båtens skrov har en största längd av minst fem meter.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på registrering i fartygsregistrets båtdel för båtar som ägs av staten och som används uteslutande för statsändamål.

Regeringen får, efter överenskommelse med främmande makt, meddela föreskrifter om registreringsplikt även för annan fiskebåt än som avses i andra stycket 3.

SFS 2017:1055

En båt som skall anses som svensk enligt 1 kap. 1 § eller 1 b § första stycket sjölagen (1994:1009) eller som uppfyller de förutsättningar som anges för skepp i 2 kap. 1 § andra stycket 1 sjölagen får även i andra fall än som anges i 4 § föras in i fartygsregistrets båtdel, om dess skrov har en största längd av minst fem meter eller om det med hänsyn till båtens typ och användning, dess tilldelning av anropssignal för radiostation eller annars finns särskilda skäl att den registreras.

SFS 2001:379

En båt som uppfyller de förutsättningar som anges för skepp i 2 kap. 1 § andra stycket 2 sjölagen (1994:1009) skall föras in i fartygsregistrets båtdel, om ägaren anmäler båten för registrering.

SFS 2001:379

Ägare av en båt som är registreringspliktig men inte införd i fartygsregistrets båtdel, skall skriftligen inom en månad från det att båten blev registreringspliktig i hans hand anmäla båten för registrering.

Den som har förvärvat registrerad båt skall skriftligen inom en månad från förvärvet anmäla detta för anteckning i fartygsregistrets båtdel. Den som anmäler båt för registrering anses därmed också anmäla sitt förvärv för anteckning i registret. Dödsbo är inte skyldigt att anmäla förvärv av båt från den avlidne.

Registermyndigheten får förelägga den som har försummat sin anmälningsskyldighet enligt första eller andra stycket att fullgöra denna skyldighet. I ett föreläggande får vite sättas ut. Fråga om utdömande av vitet prövas av registermyndigheten.

SFS 2001:379

Avregistrering

En registrerad båt skall avregistreras, om den

 1. förolyckats, huggits upp eller annars förstörts,

 2. på grund av överlåtelse eller av andra skäl inte längre kan vara införd i fartygsregistrets båtdel,

 3. försvunnit eller övergetts till sjöss och sedan inte hörts av under tre månader,

 4. inte är registreringspliktig och ägaren anmäler båten för avregistrering hos registermyndigheten.

SFS 2001:379

Anmälan om avregistrering skall ske skriftligen.

Skall en båt avregistreras enligt 7 § 1–3 är ägaren skyldig att inom en månad hos registermyndigheten anmäla båten för avregistrering. Upphör en registrerad båt genom överlåtelse att vara registreringsbar, svarar förutvarande ägaren jämte förvärvaren för att båten anmäls för avregistrering.

Den som underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt andra stycket döms till penningböter.

SFS 1992:1655

Föreligger sådana omständigheter att båt skall avregistreras enligt 7 § 1–3, får registermyndigheten självmant låta avregistrera båten.

SFS 1992:1655

Förfarandet i båtregistreringsärenden

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2001-0379

Vid handläggningen hos registermyndigheten av båtregistreringsärenden tillämpas inte 37–39 §§ förvaltningslagen (2017:900).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att till registermyndigheten anmäla förhållanden som myndigheten behöver känna till för ändamålsenlig registerföring.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om förfarandet i båtregistreringsärenden.

SFS 2018:788

Frågan om vem som skall vara införd i fartygsregistrets båtdel som ägare till viss båt avgörs av registermyndigheten med hänsyn till omständigheterna och de krav en ändamålsenlig registerföring ställer.

När ett ärendes beredning ger anledning därtill, får sökanden föreläggas att lämna de ytterligare uppgifter som bedöms nödvändiga. I föreläggande får vite sättas ut. Fråga om utdömande av vitet prövas av registermyndigheten.

SFS 2001:379

Hos registermyndigheten förs dagbok över båtregistreringsärenden. Handlingar i sådana ärenden sammanförs i akter.

SFS 2001:379

Beslut, som innebär att anmälan i båtregistreringsärende bifalls, införs i fartygsregistrets båtdel. Innebär beslut att anmälan ej bifalls, antecknas beslutet och skälen för detta i dagboken eller akten.

Har beslut i båtregistreringsärende gått sökanden emot, underrättas denne genast om beslutet. I underrättelsen anges det skäl för beslutet som har antecknats i dagboken eller akten och vad den som vill fullfölja talan mot beslutet skall iakttaga.

SFS 2001:379

Besvär

Ett beslut av registermyndigheten i ett båtregistreringsärende får överklagas till Stockholms tingsrätt av den som beslutet rör, om det har gått honom eller henne emot. Ett beslut som inte är slutligt får överklagas endast i de fall som avses i 37 § lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Vid överklagande tillämpas lagen om domstolsärenden, om inte annat följer av denna lag.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till hovrätten.

SFS 2001:379

Den som vill överklaga ett beslut av registermyndigheten skall göra det skriftligen. Skrivelsen skall ges in till registermyndigheten.

Om överklagandet avser ett slutligt beslut, skall skrivelsen ha kommit in till registermyndigheten inom tre veckor från den dag en underrättelse eller ett bevis om beslutet hölls tillgängligt för sökanden. Skrivelsen får dock alltid ges in inom fyra veckor från den dag då beslutet meddelades.

I fråga om klagotid för överklagande av sådant beslut som avses i 37 § lagen (1996:242) om domstolsärenden tillämpas bestämmelserna i 38 § första och andra styckena samma lag.

SFS 2001:379

När ett slutligt beslut med anledning av ett överklagande har vunnit laga kraft, skall beslutets innehåll antecknas i fartygsregistrets båtdel.

SFS 2001:379

Biträde åt registermyndigheten

Kustbevakningen, Tullverket och Polismyndigheten biträder registermyndigheten med att vaka över att bestämmelser i lag eller annan författning om båtregistrering och båtidentifiering följs. Dessa myndigheter har, liksom registermyndigheten, för detta ändamål rätt till tillträde till båt. De ska underrätta registermyndigheten om försummelser att följa bestämmelserna.

SFS 2014:613

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1979:377

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1979.

Båt som har upptagits i fartygsregistrets skeppsdel enligt punkt 5 övergångsbestämmelserna till lagen (1973:1064) om ändring i sjölagen (1891:35 s. 1) skall ej införas i skeppsregistret. Avförs båten ur fartygsregistret enligt denna föreskrift, skall den införas i fartygsregistret, om den är registreringspliktig enligt denna lag.

SFS 1988:442

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1988.

SFS 1990:1074

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1991. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om tid för besvär över beslut som meddelats före ikraftträdandet.

SFS 1992:1655

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1993.

Har nationalitetshandlingar som avses i 1 § andra stycket sjölagen (1891:35 s. 1) utfärdats för en båt enligt förordningen (1987:906) om fritidsbåtsregister och har handlingarna inte återställts till Sjöfartsverket skall båten genom registermyndighetens försorg införas i båtregistret.

SFS 1992:1657

Nationalitetsbevis och tillfällig nationalitetshandling som utfärdats av Sjöfartsverket med stöd av förordningen (1987:906) om fritidsbåtsregister skall ha fortsatt giltighet så länge båten har samma ägare. Uppgifterna i fritidsbåtsregistret om en båt för vilken nationalitetsbevis eller tillfällig nationalitetshandling har utfärdats enligt förordningen om fritidsbåtsregister skall av Sjöfartsverket utan dröjsmål överföras till Sjöfartsregistret för registrering enligt lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

SFS 1994:1021

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 1994:1021 har enligt lag 1994:1139 trätt i kraft d. 1 okt. 1994.)

SFS 1997:267

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1997.

SFS 2001:379

1. Denna lag träder i kraft d. 1 dec. 2001.

2. Vid överklagande av ett beslut som har meddelats före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas.

SFS 2014:613

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2017:1055

Denna lag träder i kraft d. 1 febr. 2018.

SFS 2018:788

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018.

Anmärkt författning:

Fartygsregisterförordning (1975:927)F (1994:1162) om skeppsmätning.

Allmän anmärkning:

F (1987:906) om fritidsbåtsregister har g. F 1992:1657 upphört att gälla vid utgången av år 1992. F 1992:1657 innehåller tillika:

Nationalitetsbevis och tillfällig nationalitetshandling som utfärdats av Sjöfartsverket med stöd av förordningen (1987:906) om fritidsbåtsregister skall ha fortsatt giltighet så länge båten har samma ägare. Uppgifterna i fritidsbåtsregistret om en båt för vilken nationalitetsbevis eller tillfällig nationalitetshandling har utfärdats enligt förordningen om fritidsbåtsregister skall av Sjöfartsverket utan dröjsmål överföras till Sjöfartsregistret för registrering enligt lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.