Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1983:1015) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en uppförandekod för linjekonferenser

Utfärdad: 1983-12-15

Allmänt

Denna lag skall tillämpas på linjesjöfart som bedrivs av linjekonferenser i handeln mellan de stater som har anslutits till den i Genève den 6 april 1974 avslutade konventionen om en uppförandekod för linjekonferenser.

Kap. I--V samt kap. VI art. 23--25, 26 (2), 27, 29, 31--38 och 40--45 i konv entionen skall i sin engelska text gälla som svensk lag, om inte annat framgår av det följande. Konventionens engelska text jämte en svensk översättning är intagen i bilaga till denna lag.

Regeringen fullgör de uppgifter som enligt konventionen ankommer på behörig myndighet, om inte annat föreskrivs i denna lag.

Följande bestämmelser skall gälla vid tillämpningen av konventionen och rådets förordning (EEG) nr 954/79 av den 15 maj 1979 om medlemstaternas ratifikation av eller anslutning till Förenta nationernas konvention om en uppförandekod för linjekonferenser.

SFS 1994:1795

[har upphävts genom lag (1994:1795).]

SFS 1994:1795

[har upphävts genom lag (1994:1795).]

SFS 1994:1795

[har upphävts genom lag (1994:1795).]

SFS 1994:1795

Ogiltighet

Villkor i konferensavtal som inte uppfyller de krav som ställs i konventionen kan förklaras vara ogiltigt i den del det strider mot konventionen. Detsamma gäller i fråga om villkor i avtal om marknadsdelning och i lojalitetsöverenskommelse. Har villkoret sådan betydelse för avtalet att det inte skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet i sin helhet lämnas utan avseende.

Jurisdiktion m.m.

Talan som gäller tillämpningen av bestämmelserna i konventionen eller som på annat sätt rör rättsförhållanden som är reglerade i rådets förordning (EEG) nr 954/79 eller i denna lag får väckas vid svensk domstol

 1. om den gäller en konferens som betjänar svensk utrikeshandel,

 2. om talan riktas mot någon som har hemvist här i riket,

 3. om talan riktas mot någon som på grund av avtal skall svara här,

 4. om talan riktas mot någon som med hänsyn till sakens anknytning till svenska förhållanden bör svara här.

Talan kan avvisas, om tvisten på grund av anknytning till en annan stat eller med hänsyn till omständigheterna inte är ägnad att avgöras här.

En fordran som grundar sig på ett rättsförhållande som är reglerat i konventionen är preskriberad, om talan inte har väckts inom två år efter det att fordringen uppkom. Har inom den tiden sådant förlikningsförfarande som anges i kap. VI i konventionen inletts, preskriberas fordringen sex månader efter det att förfarandet avslutades, om inte preskription inträffar senare enligt tvåårsregeln. Gäller talan annat än penningfordran räknas tiden från det att den omständigheten inträffade som yrkandet hänför sig till.

SFS 1994:1795

Angående sådana förhandlingar som anges i kap. VI i konventionen gäller

 1. att linjekonferens och organisation av avlastare kan vara part,

 2. att en underrättelse till en linjekonferens eller en organisation av avlastare skall anses utgöra underrättelse till varje medlem av en sådan konferens eller avlastarorganisation,

 3. att underrättelser till en linjekonferens eller en organisation av avlastare skall sändas till adressen för konferensens eller avlastarorganisationens huvudkontor,

 4. att, om linjekonferensen eller avlastarorganisationen underlåtit att registrera adress eller inte har något huvudkontor, underrättelse till vilken som helst av medlemmarna skall anses utgöra underrättelse till konferensen eller avlastarorganisationen.

Mål angående tvist som avses i 7 § skall förklaras vilande, om

 1. tvisten rör en fråga som är föremål för internationellt förlikningsförfarande enligt bestämmelserna i kap. VI i konventionen,

 2. tvisten inte har varit föremål för internationellt förlikningsförfarande av angivet slag och någon av parterna begär att tvisten skall hänskjutas till sådant förfarande.

Har ett mål förklarats vilande enligt första stycket, får det återupptagas när förlikningsförfarandet har avslutats utan att förlikning nåtts eller det visas att frågan om förlikning eljest har förfallit.

Mål enligt 7 § prövas av den tingsrätt som är behörig enligt 21 kap. 1 och 2 §§ sjölagen (1994:1009). Finns inte behörig sjörättsdomstol, får talan väckas vid Stockholms tingsrätt.

SFS 1994:1025

Verkställighet av rekommendation efter internationell förlikning

En rekommendation som har utfärdats vid ett förlikningsförfarande enligt kap. VI i konventionen gäller här i riket mellan parter som godkänt den, om inte den part mot vilken rekommendationen åberopas visar,

 1. att någon av de parter som godkänt rekommendationen inte var behörig till det,

 2. att rättsstridigt tvång eller svikligt förledande inverkat vid tillkomsten av rekommendationen, eller

 3. att tillsättandet av förlikningsmännen eller förlikningsförfarandet stått i strid med bestämmelserna i konventionen.

En rekommendation gäller inte heller, om den är oförenlig med grunderna för rättsordningen här i riket.

Om någon av de omständigheter som anges i första och andra styckena föreligger i fråga om endast en del av rekommendationen, skall denna gälla i återstående delar, om de kan särskiljas.

En ansökan om att en rekommendation ska förklaras verkställbar görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver. Rekommendationen ska ges in i original eller i bestyrkt kopia. Om en handling i ärendet inte är skriven på svenska, danska eller norska, ska även en bestyrkt översättning till svenska av handlingen ges in.

Om en rekommendation förklaras verkställbar, verkställs rekommendationen på samma sätt som en dom som har fått laga kraft.

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsförklaring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

SFS 2014:923

Bilaga

Konvention om en uppförandekod för linjekonferenser

 

(Översättning)

 

Convention on a Code of Conduct for Liner Conferences

 

Konvention om en uppförandekod för linjekonferenser

 

OBJECTIVES AND PRINCIPLES

 

SYFTEN OCH PRINCIPER

 

The Contracting Parties to the present Convention,

 

De fördragsslutande parterna till denna konvention,

 

Desiring to improve the liner conference system,

 

Som önskar förbättra linjekonferenssystemet,

 

Recognizing the need for a universally acceptable code of conduct for liner conferences,

 

Som inser behovet av en uppförandekod för linjekonferenser, som vinner allmänt internationellt erkännande,

 

Taking into account the special needs and problems of the developing countries with respect to the activities of liner conferences serving their foreign trade,

 

Som beaktar utvecklingsländernas speciella behov och problem när det gäller verksamheten hos linjekonferenser som betjänar deras utrikeshandel,

 

Agreeing to reflect in the Code the following fundamental objectives and basic principles:

 

Som enats om att i koden ge uttryck för följande huvudsyften och grundprinciper:

 

(a) the objective to facilitate the orderly expansion of world sea-borne trade;

 

a) syftet att främja en ordnad utveckling av den sjöburna världshandeln;

 

(b) the objective to stimulate the development of regular and efficient liner services adequate to the requirements of the trade concerned;

 

b) syftet att stimulera utvecklingen av reguljär och effektiv linjetrafik som motsvarar den aktuella handelns behov;

 

(c) the objective to ensure a balance of interests between suppliers and users of liner shipping services;

 

c) syftet att säkra balans mellan intressen som erbjuder och som använder linjesjöfartstrafik;

 

(d) the principle that conference practices should not involve any discrimination against the shipowners, shippers or the foreign trade of any country;

 

d) principen att konferensernas agerande inte får innebära någon diskriminering av redare, avlastare eller något lands utrikeshandel;

 

(e) the principle that conferences hold meaningful consultations with shippers’ organizations, shippers’ representatives and shippers on matters of common interest, with, upon request, the participation of appropriate authorities;

 

e) principen att konferenserna håller meningsfulla konsultationer med avlastarorganisationer, med företrädare för avlastare och med avlastare i frågor av gemensamt intresse, med deltagande av berörda myndigheter om dessa så begär;

 

(f) the principle that conferences should make available to interested parties pertinent information about their activities which are relevant to those parties and should publish meaningful information on their activities,

 

f) principen att konferenserna bör tillhandahålla intresserade parter lämplig information om sin verksamhet som är relevant för dessa och bör publicera relevant information om sin verksamhet,

 

KAPITEL I DEFINITIONER

Have agreed as follows:

 

Har enats om följande:

 

PART ONE

 

DEL ETT

 

CHAPTER I:

 

KAPITEL I

 

DEFINITIONS

 

DEFINITIONER

 

Liner conference or conference

 

Linjekonferens eller konferens

 

A group of two or more vessel-operating carriers which provides international liner services for the carriage of cargo on a particular route or routes within specified geographical limits and which has an agreement or arrangement, whatever its nature, within the framework of which they operate under uniform or common freight rates and any other agreed conditions with respect to the provision of liner services.

 

En grupp av två eller flera rederier, som tillhandahåller internationell linjetrafik för transport av last på viss rutt eller vissa rutter inom bestämda geografiska gränser och som har ett avtal eller ett arrangemang, av vad natur det vara månde, inom ramen för vilket den utför transporter med enhetlig eller gemensam fraktsättning och eventuella andra överenskomna villkor avseende tillhandahållandet av linjetrafik.

 

National shipping line

 

Nationellt linjerederi

 

A national shipping line of any given country is a vessel-operating carrier which has its head office of management and its effective control in that country and is recognized as such by an appropriate authority of that country or under the law of that country.

 

Ett internationellt linjerederi i ett visst land är ett rederi, som har sitt huvudkontor och faktiska ledning i det landet och som är erkänt som sådant av det landets behöriga myndighet eller det landets lag.

 

Lines belonging to and operated by a joint venture involving two or more countries and in whose equity the national interests, public and/or private, of those countries have a substantial share and whose head office of management and whose effective control is in one of those countries can be recognized as a national line by the appropriate authorities of those countries.

 

Linjerederier som tillhör och drivs av ett företag, med gemensamt risktagande mellan medlemmar från två eller flera länder och i vars kapital nationella intressen i dessa länder – allmänna och/eller enskilda – har en betydande andel och som har sitt huvudkontor och faktiska ledning i ett av dessa länder, kan erkännas som ett nationellt linjerederi av behöriga myndigheter i dessa länder.

 

Third-country shipping line

 

Tredje-lands linjerederi

 

A vessel-operating carrier in its operations between two countries of which it is not a national shipping line.

 

Ett rederi när det trafikerar två länder och inte är nationellt linjerederi i något av dessa länder.

 

Shipper

 

Avlastare

 

A person or entity who has entered into, or who demonstrates an intention to enter into, a contractual or other arrangement with a conference or a shipping line for the shipment of goods in which he has a beneficial interest.

 

Fysisk eller juridisk person som har inträtt i eller ger tillkänna en avsikt att inträda i ett kontraktsbundet eller annat arrangemang med en konferens eller ett linjerederi för transport av gods i vilket han har ett vinstintresse.

 

Shippers’organization

 

Avlastarorganisation

 

An association or equivalent body which promotes, represents and protects the interests of shippers and, if those authorities so desire, is recognized in that capacity by the appropriate authority or authorities of the country whose shippers it represents.

 

En sammanslutning eller jämförbar organisation som främjar, företräder och skyddar avlastares intressen och som är erkänd i denna egenskap av behörig myndighet eller myndigheter – om dessa finner det önskvärt – i det land vars avlastare den företräder.

 

Goods carried by the conference

 

Gods som transporteras av konferensen

 

Cargo transported by shipping lines members of a conference in accordance with the conference agreement.

 

Last som transporteras av linjerederier som är medlemmar av en konferens i enlighet med konferensavtalet.

 

Appropriate authority

 

Behörig myndighet

 

Either a government or a body designated by a government or by national legislation to perform any of the functions ascribed to such authority by the provisions of this Code.

 

En regering eller ett organ som av regering eller nationell lagstiftning utsetts att utöva de funktioner som genom bestämmelserna i denna kod ålägges sådan myndighet.

 

Promotional freight rate

 

Främjande frakt

 

A rate instituted for promoting the carriage of non-traditional exports of the country concerned.

 

En frakt som tillkommit för att främja transporten av icke-traditionell export från vederbörande land.

 

Special freight rate

 

Speciell frakt

 

A preferential freight rate, other than a promotional freight rate, which may be negotiated between the parties concerned.

 

En preferensfrakt, annan än främjande frakt, som kan överenskommas mellan berörda parter.

 

KAPITEL II RELATIONER MELLAN KONFERENSMEDLEMMAR

CHAPTER II:

 

KAPITEL II

 

RELATIONS AMONG MEMBER LINES

 

RELATIONER MELLAN KONFERENSMEDLEMMAR

 

Article 1

 

Artikel 1

 

MEMBERSHIP

 

MEDLEMSKAP

 

(1) Any national shipping line shall have the right to be a full member of a conference which serves the foreign trade of its country, subject to the criteria set out in Article 1(2). Shipping lines which are not national lines in any trade of a conference shall have the right to become full members of that conference, subject to the criteria set out in Article 1(2) and (3) and to the provisions regarding the share of trade as set out in Article 2 as regards third-country shipping lines.

 

1. Varje nationellt linjerederi skall ha rätt att vara fullvärdig medlem av en konferens som betjänar dess lands utrikeshandel, på villkor att den uppfyller de förutsättningar som anges i artikel 1, punkt 2. Linjerederier som inte är nationella linjerederier i någon del av den handel som betjänas av konferensen skall ha rätt att bli fullvärdiga medlemmar av en sådan konferens på villkor att de uppfyller de kriterier som anges i artikel 1, punkt 2 och 3, och med iakttagande av bestämmelserna om lastuppdelning som anges i artikel 2 beträffande tredje-lands linjerederier.

 

(2) A shipping line applying for membership of a conference shall furnish evidence of its ability and intention, which may include the use of chartered tonnage, provided the criteria of this paragraph are met, to operate a regular, adequate and efficient service on a long-term basis as defined in the conference agreement within the framework of the conference, shall undertake to abide by all the terms and conditions of the conference agreement, and shall deposit a financial guarantee to cover any outstanding financial obligation in the event of subsequent withdrawal, suspension or expulsion from membership, if so required under the conference agreement.

 

2. Ett linjerederi som ansöker om medlemskap i en konferens skall bevisa sin förmåga och avsikt – som, under förutsättning att bestämmelserna i denna paragraf är uppfyllda, kan omfatta användningen av chartrat tonnage – att driva en reguljär, lämplig och effektiv trafik under längre tid inom konferensens ram och i överensstämmelse med konferensavtalet; linjerederiet skall åtaga sig att efterkomma alla konferensavtalets bestämmelser och villkor och skall – om konferensavtalet kräver det – deponera en garantisumma för att täcka varje utestående ekonomisk förpliktelse i händelse av senare utträde, avstängning eller uteslutning från medlemskap.

 

(3) In considering an application for membership by a shipping line which is not a national line in any trade of the conference concerned, in addition to the provisions of Article 1(2), the following criteria, inter alia, should be taken into account:

 

3. Vid behandlingen av en ansökan om medlemskap från ett linjerederi som inte är nationellt linjerederi i någon del av den handel som betjänas av den berörda konferensen, skall hänsyn tas till – förutom bestämmelserna i artikel 1, punkt 2 – bl.a. följande kriterier:

 

(a) the existing volume of the trade on the route or routes served by the conference and prospects for its growth;

 

a) den befintliga omfattningen av handeln och dess ökningspotential på den rutt eller de rutter som trafikeras av konferensen;

 

(b) the adequacy of shipping space for the existing and prospective volume of trade on the route or routes served by the conference;

 

b) tonnagets tillräcklighet för den befintliga och framtida omfattningen av handeln på den rutt eller de rutter som trafikeras av konferensen;

 

(c) the probable effect of admission of the shipping line to the conference on the efficiency and quality of the conference service;

 

c) den effekt linjerederiets inträde i konferensen kan antagas få på konferenstrafikens effektivitet och kvalitet;

 

(d) the current participation of the shipping line in trade on the same route or routes outside the framework of a conference; and

 

d) linjerederiets nuvarande marknadsandel på samma rutt eller rutter utanför ramen för en konferens; och

 

(e) the current participation of the shipping line on the same route or routes within the framework of another conference.

 

e) linjerederiets nuvarande deltagande på samma rutt eller rutter inom ramen för en annan konferens.

 

The above criteria shall not be applied so as to subvert the implementation of the provisions relating to participation in trade set out in Article 2.

 

Ovannämnda kriterier skall inte användas så, att de hindrar tillämpningen av de bestämmelser om marknadsandelar som anges i artikel 2.

 

(4) An application for admission or readmission to membership shall be promptly decided upon and the decision communicated by a conference to an applicant promptly, and in no case later than six months from the date of application. When a shipping line is refused admission or readmission the conference shall, at the same time, give in writing the grounds for such refusal.

 

4. En ansökan om medlemskap eller om förnyat medlemskap skall behandlas skyndsamt och konferensen skall delge sökande beslutet skyndsamt, och i intet fall senare än sex månader från ansökningsdatum. Om ett linjerederi nekas medlemskap eller förnyat medlemskap skall konferensen samtidigt skriftligt ange grunderna för nekandet.

 

(5) When considering applications for admission, a conference shall take into account the views put forward by shippers and shippers’ organizations of the countries whose trade is carried by the conference, as well as the views of appropriate authorities if they so request.

 

5. Vid behandlingen av medlemsansökningar skall konferensen överväga de synpunkter som framförs av avlastare och avlastarorganisationer i de länder vilkas handel transporteras av konferensen så väl som till behöriga myndigheters synpunkter, om dessa så begär.

 

(6) In addition to the criteria for admission set out in Article 1(2), a shipping line applying for readmission shall also give evidence of having fulfilled its obligations in accordance with Article 4(1) and (4). The conference may give special scrutiny to the circumstances under which the line left the conference.

 

6. Utöver de kriterier för medlemskap som anges i artikel 1, punkt 2, skall ett linjerederi, som ansöker om förnyat medlemskap, också förete bevis på att det har fullgjort sina förpliktelser enligt artikel 4, punkt 1 och 4. Konferensen får göra en särskild utredning om omständigheterna när linjerederiet lämnade konferensen.

 

Article 2

 

Artikel 2

 

PARTICIPATION IN TRADE

 

MARKNADSANDELAR

 

(1) Any shipping line admitted to membership of a conference shall have sailing and loading rights in the trades covered by that conference.

 

1. Varje linjerederi som beviljas medlemskap i en konferens skall ha avgångs- och lastningsrättigheter i den trafik som konferensen betjänar.

 

(2) When a conference operates a pool, all shipping lines members of the conference serving the trade covered by the pool shall have the right to participate in the pool for that trade.

 

2. Om en konferens driver en pool, skall alla linjerederier, som är medlemmar av den konferens som betjänar den trafik som omfattas av poolen, ha rätt att delta i poolen.

 

(3) For the purpose of determining the share of trade which member lines shall have the right to acquire, the national shipping lines of each country, irrespective of the number of lines, shall be regarded as a single group of shipping lines for that country.

 

3. Vid fastställandet av vilken andel i trafiken som medlemslinjerna skall ha rätt att uppnå, skall de nationella linjerederierna – oavsett deras antal – i varje land anses som en enda grupp av linjerederier för det landet.

 

(4) When determining a share of trade within a pool of individual member lines and/or groups of national shipping lines in accordance with Article 2(2), the following principles regarding their right of participation in the trade carried by the conference shall be observed, unless otherwise mutually agreed:

 

4. Vid fastställandet av andel i trafiken inom en pool för individuella medlemsrederier och/eller grupper av nationella linjerederier i enlighet med artikel 2, punkt 2, skall följande principer angående deras rätt till marknadsandel i den av konferensen utförda trafiken iakttas, om inte annat ömsesidigt överenskommits:

 

(a) The group of national shipping lines of each of two countries the foreign trade between which is carried by the conference shall have equal rights to participate in the freight and volume of traffic generated by their mutual foreign trade and carried by the conference;

 

a) den nationella gruppen av linjerederier från vart och ett av två länder där utrikeshandel dem emellan transporteras av konferensen skall ha rätt till lika andel i den frakt och den transportvolym som uppkommer av deras inbördes utrikeshandel och som hanteras av konferensen;

 

(b) Third-country shipping lines, if any, shall have the right to acquire a significant part, such as 20 per cent, in the freight and volume of traffic generated by that trade.

 

b) tredje-lands linjerederier, om sådana deltar i konferensen, skall ha rätt att uppnå en betydande andel, såsom 20%, i den frakt och den transportvolym som hänför sig till denna handel.

 

(5) If, for any one of the countries whose trade is carried by a conference, there are no national shipping lines, participating in the carriage of that trade, the share of the trade to which national shipping lines of that country would be entitled under Article 2(4) shall be distributed among the individual member lines participating in the trade in proportion to their respective shares.

 

5. Om det i något av de länder vars handel betjänas av en konferens inte finns några nationella linjerederier som deltar i transporten av denna handel, skall den andel i trafiken, till vilken detta lands nationella sjöfartslinje skulle vara berättigad enligt artikel 2, punkt 4, fördelas på de individuella medlemslinjer som deltar i trafiken i proportion till deras respektive marknadsandelar.

 

(6) If the national shipping lines of one country decide not to carry their full share of the trade, that portion of their share of the trade which they do not carry shall be distributed among the individual member lines participating in the trade in proportion to their respective shares.

 

6. Om ett lands nationella linjerederier beslutar att inte utnyttja hela sin andel i trafiken, skall den del av deras andel i trafiken som de inte utnyttjar fördelas bland de enskilda linjerederier i konferensen som deltar i trafiken i proportion till deras respektive andelar.

 

(7) If the national shipping lines of the countries concerned do not participate in the trade between those countries covered by a conference, the shares of trade carried by the conference between those countries shall be allocated between the participating member lines of third countries by commercial negotiations between those lines.

 

7. Om de nationella linjerederierna från berörda länder inte deltar i trafiken mellan dessa länder som omfattas av en konferens, skall de andelar i trafiken mellan dessa länder som transporteras av konferensen tilldelas linjerederier i konferensen från tredje-länder genom kommersiella förhandlingar mellan dessa rederier.

 

(8) The national shipping lines of a region, members of a conference, at one end of the trade covered by the conference, may redistribute among themselves by mutual agreement the shares in trades allocated to them, in accordance with Article 2(4) to (7) inclusive.

 

8. Nationella linjerederier i en konferens från en region i början eller i slutet av den konferensens trafikrelation får genom ömsesidig överenskommelse omfördela mellan sig de andelar i trafiken som tilldelats dem, i enlighet med artikel 2, punkt 4–7.

 

(9) Subject to the provisions of Article 2(4) to (8) inclusive regarding shares of trade among individual shippig lines or groups of shipping lines, pooling or trade-sharing agreements shall be reviewed by the conference periodically, at intervals to be stipulated in those agreements and in accordance with criteria to be specified in the conference agreement.

 

9. På villkor att bestämmelserna i artikel 2, punkt 4–8, angående enskilda linjerederiers eller grupper av linjerederiers andelar i trafiken iakttas, skall pool- eller trafikandelsöverenskommelser ses över periodiskt av konferensen på intervaller som skall vara fastställda i dessa överenskommelser och i enlighet med kriterier som skall vara angivna i konferensavtalet.

 

(10) The application of the present Article shall commence as soon as possible after entry into force of the present Convention and shall be completed within a transition period which in no case shall be longer than two years, taking into account the specific situation in each of the trades concerned.

 

10. Tillämpningen av denna artikel skall börja så snart som möjligt efter denna konventions ikraftträdande och skall vara fullbordad inom en övergångsperiod som under inga förhållanden får överstiga två år, med hänsyn tagen till den särskilda situationen inom var och en av de aktuella trafikrelationerna.

 

(11) Shipping lines members of a conference shall be entitled to operate chartered ships to fulfil their conference obligations.

 

11. Linjerederier som är medlemmar av en konferens skall ha rätt att använda chartrade fartyg för att uppfylla sina förpliktelser i konferensen.

 

(12) The criteria for sharing and the revision of shares as set out in Article 2(1) to (11) inclusive shall apply when, in the absence of a pool, there exists berthing, sailing and/or any other form of cargo allocation agreement.

 

12. Kriterierna för fördelning och revision av andelar som anges i artikel 2, punkt 1–11, skall tillämpas när det – i frånvaro av en pool – existerar avtal om anlöp, avgång och/eller någon annan form av överenskommelse om lasttilldelning.

 

(13) Where no pooling, berthing, sailing or other trade participation agreements exist in a conference, either group of national shipping lines, members of the conference, may require that pooling arrangements be introduced, in respect of the trade between their countries carried by the conference, in conformity with the provisions of Article 2(4); or alternatively they may require that the sailings be so adjusted as to provide an opportunity to these lines to enjoy substantially the same rights to participate in the trade between those two countries carried by the conference as they would have enjoyed under the provisions of Article 2(4). Any such request shall be considered and decided by the conference. If there is no agreement to institute such a pool or adjustment of sailings among the members of the conference, the groups of national shipping lines of the countries at both ends of the trade shall have a majority vote in deciding to establish such a pool or adjustment of sailings. The matter shall be decided upon within a period not exceeding six months from the receipt of the request.

 

13. Där inga överenskommelser om pool, anlöp, avgång eller annan marknadsdelning existerar inom en konferens, kan varje grupp av nationella linjerederier som är medlemmar av konferensen begära att poolöverenskommelser skall införas med avseende på trafiken mellan deras länder som omfattas av konferensen, i enlighet med bestämmelserna i artikel 2, punkt 4; eller de kan alternativt begära att antalet avgångar skall anpassas så, att de säkerställer möjlighet för dessa linjerederier att åtnjuta väsentligen samma rättigheter till marknadsandel i konferenstrafiken mellan dessa två länder, som de skulle ha åtnjutit enligt bestämmelserna i artikel 2, punkt 4. Varje sådan begäran skall granskas och avgöras av konferensen. Om det inte mellan konferensens medlemmar uppnås någon överenskommelse om inrättande av någon sådan pool eller reglering av antalet avgångar, skall grupper av nationella linjerederier i länderna i början och i slutet av trafikrelationen ha möjlighet att genom majoritetsbeslut besluta om inrättandet av en sådan pool eller om reglering av antalet avgångar. Denna fråga skall avgöras inom loppet av en period som inte överstiger sex månader från mottagandet av begäran.

 

(14) In the event of a disagreement between the national shipping lines of the countries at either end whose trade is served by the conference with regard to whether or not pooling shall be introduced, they may require that within the conference sailings be so adjusted as to provide an opportunity to these lines to enjoy substantially the same rights to participate in the trade between those two countries carried by the conference as they would have enjoyed under the provisions of Article 2(4). In the event that there are no national shipping lines in one of the countries whose trade is served by the conference, the national shipping line or lines of the other country may make the same request. The conference shall use its best endeavours to meet this request. If, however, this request is not met, the appropriate authorities of the countries at both ends of the trade may take up the matter if they so wish and make their views known to the parties concerned for their consideration. If no agreement is reached, the dispute shall be dealt with in accordance with the procedures established in this Code.

 

14. I händelse av oenighet mellan de nationella linjerederierna i länderna i början eller i slutet av den trafikrelation som betjänas av konferensen med avseende på huruvida en pool skall införas eller ej, kan de begära reglering inom konferensens ram av antalet avgångar så, att de säkerställer möjlighet för dessa linjerederier att åtnjuta väsentligen samma rättigheter till marknadsandel i konferenstrafiken mellan dessa två länder, som de skulle ha åtnjutit enligt bestämmelserna i artikel 2, punkt 4. För det fall att det inte finns några nationella linjerederier i det ena av de länder vilkas handel betjänas av konferensen, kan det andra landets nationella linjerederi eller linjerederier göra samma begäran. Konferensen skall göra sitt yttersta för att tillmötesgå denna begäran. Om emellertid denna begäran inte tillmötesgås, får behöriga myndigheter i länderna i början och i slutet av trafikrelationen ta upp frågan om de så önskar och tillkännage sina synpunkter till berörda parter för deras övervägande. Om ingen överenskommelse uppnås, skall tvisten avgöras i enlighet med den i denna kod fastställda ordningen.

 

(15) Other shipping lines, members of a conference, may also request that pooling or sailing agreements be introduced, and the request shall be considered by the conference in accordance with the relevant provisions of this Code.

 

15. Andra linjerederier som är medlemmar av en konferens kan också begära införande av överenskommelse om pool eller reglering av antalet avgångar, och denna begäran skall behandlas av konferensen i enlighet med tillämpliga bestämmelser i denna kod.

 

(16) A conference shall provide for appropriate measures in any conference pooling agreement to cover cases where the cargo has been shut out by a member line for any reason excepting late presentation by the shipper. Such agreement shall provide that a vessel with unbooked space, capable of being used, be allowed to lift the cargo, even in excess of the pool share of the line in the trade, if otherwise the cargo would be shut out and delayed beyond a period set by the conference.

 

16. En konferens skall se till att varje poolavtal inom konferensen anger lämpliga åtgärder för den händelse att ett linjerederi i konferensen avvisar last av varje annan orsak än att avlastaren tillhandahåller godset för sent. Ett sådant avtal skall ange att ett fartyg med obokat utrymme, som går att använda, tillåts transportera lasten även om det linjerederiets marknadsandel i poolen överskrids, om lasten i annat fall inte blir avsänd eller försenas längre än en av konferensen fastställd period.

 

(17) The provisions of Article 2(1) to (16) inclusive concern all goods regardless of their origin, their destination or the use for which they are intended, with the exception of military equipment for national defence purposes.

 

17. Bestämmelserna i artikel 2, punkt 1–16 gäller alla varor, oavsett deras ursprung, deras destination eller den användning för vilken de avses, med undantag av militär utrustning för nationella försvarsändamål.

 

Article 3

 

Artikel 3

 

DECISION-MAKING PROCEDURES

 

BESLUTSORDNING

 

The decision-making procedures embodied in a conference agreement shall be based on the principle of equality of all the full member lines; these procedures shall ensure that the voting rules do not hinder the proper work of the conference and the service of the trade and shall define the matters on which decisions will be made by unanimity. However, a decision cannot be taken in respect of matters defined in a conference agreement relating to the trade between two countries without the consent of the national shipping lines of those two countries.

 

Den beslutsordning som ett konferensavtal innehåller skall grundas på principen om alla fullvärdiga medlemmars likhet; denna ordning skall säkerställa att röstningsreglerna inte hindrar en ordnad verksamhet i konferensen och i den handel den betjänar, samt skall ange de frågor vilka skall avgöras enhälligt. Emellertid kan ett beslut i frågor som har angetts i ett konferensavtal och som berör handeln mellan två länder inte fattas utan samtycke av de nationella linjerederierna i dessa två länder.

 

Article 4

 

Artikel 4

 

SANCTIONS

 

SANKTIONER

 

(1) A shipping line member of a conference shall be entitled, subject to the provisions regarding withdrawal which are embodied in pool schemes and/or cargo-sharing arrangements, to secure its release, without penalty, from the terms of the conference agreement after giving three months’ notice, unless the conference agreement provides for a different time period, although it shall be required to fulfil its obligations as a member of the conference up to the date of its release.

 

1. Ett linjerederi som är konferensmedlem skall vara berättigat att – med beaktande av de bestämmelser om utträde som ingår i poolavtal och/eller i avtal om lastdelning – utan att ådra sig straff frigöra sig från konferensavtalets villkor efter tre månaders uppsägning, om inte konferensavtalet fastställt en annan tidsperiod; linjerederiet skall dock vara förpliktat att fram till dagen för sitt utträde fullgöra sina åligganden som konferensmedlem.

 

(2) A conference may, upon notice to be specified in the conference agreement, suspend or expel a member for significant failure to abide by the terms and conditions of the conference agreement.

 

2. En konferens får – efter varsel enligt regler som skall vara angivna i konferensavtalet – avstänga eller utesluta en medlem som visar allvarlig brist i uppfyllandet av konferensavtalets villkor.

 

(3) No expulsion or suspension shall become effective until a statement in writing of the reasons therefor has been given and until any dispute has been settled as provided in chapter VI.

 

3. Ingen uteslutning eller avstängning skall verkställas förrän skriftligt besked om orsakerna därför har getts och varje tvist avgjorts så som anges i kapitel VI.

 

(4) Upon withdrawal or expulsion, the line concerned shall be required to pay its share of the outstanding financial obligations of the conference, up to the date of its withdrawal or expulsion. In cases of withdrawal, suspension or expulsion, the line shall not be relieved of its own financial obligations under the conference agreement or of any of its obligations towards shippers.

 

4. Efter utträde eller uteslutning skall vederbörande linjerederi vara förpliktat att betala sin del av konferensens utestående finansiella förpliktelser fram till datum för sitt utträde eller uteslutning. I händelse av utträde, avstängning eller uteslutning skall linjerederiet inte befrias från sina egna finansiella förpliktelser enligt konferensavtalet eller från någon av sina förpliktelser gentemot avlastare.

 

Article 5

 

Artikel 5

 

SELF-POLICING

 

EGENKONTROLL

 

(1) A conference shall adopt and keep up to date an illustrative list, which shall be as comprehensive as possible, of practices which are regarded as malpractices and/or breaches of the conference agreement and shall provide effective self-policing machinery to deal with them, with specific provisions requiring:

 

1. En konferens skall antaga och hålla aktuell en åskådlig förteckning, vilken skall vara så täckande som möjligt, på handlingar som anses som missbruk av och/eller brott mot konferensavtalet, och skall för att undersöka dem tillhandahålla ett effektivt egenkontrollsystem med särskilda bestämmelser som kräver:

 

(a) the fixing of penalties or a range of penalties for malpractices or breaches, to be commensurate with their seriousness;

 

a) fastställande av straff eller strafflatituder – som är relaterade till svårighetsgrad – för missbruk eller brott;

 

(b) the examination and impartial review of an adjudication of complaints, and/or decisions taken on complaints, against malpractices or breaches, by a person or body unconnected with any of the shipping lines members of the conference or their affiliates, on request by the conference or any other party concerned;

 

b) undersökning och opartisk granskning på begäran av konferensen eller annan berörd part, utförd av person eller organ som är obundet i förhållande till de linjerederier som är medlemmar av konferensen och dessas dotterbolag, av reglering av klagomål och/eller beslut med anledning av klagomål avseende missbruk eller brott;

 

(c) the reporting, on request, on the action taken in connexion with complaints against malpractices and/or breaches, and on a basis of anonymity for the parties concerned, to the appropriate authorities of the countries whose trade is served by the conference and of the countries whose shipping lines are members of the conference.

 

c) rapportering, på begäran, om åtgärder vidtagna efter klagomål mot missbruk och/eller brott, och på grundval av anonymitet för berörda parter, till behöriga myndigheter i de länder vilkas handel betjänas av konferensen och i de länder vilkas linjerederier är medlemmar av konferensen.

 

(2) Shipping lines and conferences are entitled to the full co-operation of shippers and shippers’ organizations in the endeavour to combat malpractices and breaches.

 

2. Linjerederier och konferenser har rätt till fullödigt samarbete från avlastare och avlastarorganisationer i sin kamp mot missbruk och brott.

 

Article 6

 

Artikel 6

 

CONFERENCE AGREEMENTS

 

KONFERENSAVTAL

 

All conference agreements, pooling, berthing and sailing rights agreements and amendments or other documents directly related to, and which affect, such agreements shall be made available on request to the appropriate authorities of the countries whose trade is served by the conference and of the countries whose shipping lines are members of the conference.

 

Alla konferensavtal, avtal om pooler och om rättigheter till anlöp och avgångar samt ändringar till sådana avtal eller andra dokument, som direkt hänför sig till avtalen och påverkar dem, skall på begäran tillställas behöriga myndigheter i de länder vilkas handel betjänas av konferensen och i de länder vilkas linjerederier är medlemmar av konferensen.

 

KAPITEL III FÖRHÅLLANDE TILL AVLASTARNA

CHAPTER III:

 

KAPITEL III

 

RELATIONS WITH SHIPPERS

 

FÖRHÅLLANDE TILL AVLASTARNA

 

Article 7

 

Artikel 7

 

LOYALTY ARRANGEMENTS

 

LOJALITETSARRANGEMANG

 

(1) The shipping lines members of a conference are entitled to institute and maintain loyalty arrangements with shippers, the form and terms of which are matters for consultation between the conference and shippers’ organizations or representatives of shippers. These loyalty arrangements shall provide safeguards making explicit the rights of shippers and conference members. These arrangements shall be based on the contract system or any other system which is also lawful.

 

1. De linjerederier som är konferensmedlemmar har rätt att upprätta och vidmakthålla lojalitetsarrangemang med avlastare, vilkas form och innehåll skall göras till föremål för konsultation mellan konferensen och avlastarorganisationer eller företrädare för avlastare. Dessa lojalitetsarrangemang skall ge garantier som tydligt anger avlastarnas och konferensmedlemmarnas rättigheter. Dessa arrangemang skall grundas på kontraktsystemet eller vilket annat system som helst som också är lagligt.

 

(2) Whatever loyalty arrangements are made, the freight rate applicable to loyal shippers shall be determined within a fixed range of percentages of the freight rate applicable to other shippers. Where a change in the differential causes an increase in the rates charged to shippers, the change can be implemented only after 150 days’ notice to those shippers or according to regional practice and/or agreement. Disputes in connexion with a change of the differential shall be settled as provided in the loyalty agreement.

 

2. Oavsett vilka lojalitetsarrangemang som än träffas, skall den frakt som skall tillämpas för lojala avlastare fastställas inom ett bestämt procentområde av den frakt som tillämpas för övriga avlastare. När en ändring av rabattsatserna förorsakar en ökning av de frakter som debiteras avlastare, kan ändringen tillämpas först efter 150 dagars varsel till dessa avlastare eller i enlighet med regional praxis och/eller avtal. Tvister i samband med en ändring av dessa rabattsatser skall avgöras så som föreskrivits i lojalitetsarrangemanget.

 

(3) The terms of loyalty arrangements shall provide safeguards making explicit the rights and obligations of shippers and of shipping lines members of the conference in accordance with the following provisions, inter alia:

 

3. Lojalitetsarrangemangens bestämmelser skall innehålla garantier som tydligt anger rättigheter och skyldigheter för avlastare och för linjerederier, som är medlemmar av konferensen, bl.a. i överensstämmelse med följande föreskrifter:

 

(a) The shipper shall be bound in respect of cargo whose shipment is controlled by him or his affiliated or subsidiary company or his forwarding agent in accordance with the contract of sale of the goods concerned, provided that the shipper shall not, by evasion, subterfuge, or intermediary, attempt to divert cargo in violation of his loyalty commitment.

 

a) avlastarens skyldigheter hänför sig till last vars transport kontrolleras av honom eller av honom beroende bolag eller dotterbolag eller av hans speditör i enlighet med försäljningskontraktet för de aktuella varorna, varvid förutsätts att avlastaren inte, medelst undanflykter, kryphål eller mellanhand, får försöka omdirigera last i strid mot hans förpliktelser enligt lojalitetsarrangemanget;

 

(b) Where there is a loyalty contract, the extent of actual or liquidated damages and/or penalty shall be specified in the contract. The member lines of the conference may, however, decide to assess lower liquidated damages or to waive the claim to liquidated damages. In any event, the liquidated damages under the contract to be paid by the shipper shall not exceed the freight charges on the particular shipment, computed at the rate provided under the contract.

 

b) när det finns ett lojalitetskontrakt skall omfattningen av faktiskt eller fastställt skadestånd och/eller straff framgå av detta. Emellertid kan linjerederier, som är konferensmedlemmar, besluta att fastställa ett lägre skadestånd eller att avstå från skadestånd. I varje fall får det skadestånd, som skall betalas av avlastaren enligt kontraktet, inte vara högre än frakten för den last det handlar om, beräknad efter den i kontraktet angivna frakten;

 

(c) The shipper shall be entitled to resume full loyalty status, subject to the fulfilment of conditions established by the conference which shall be specified in the loyalty arrangement.

 

c) avlastare skall ha rätt att återfå fullständig lojalitetsstatus om han fullgör de villkor som fastställts av konferensen, vilka skall anges i lojalitetsarrangemanget;

 

(d) The loyalty arrangement shall set out:

 

d) lojalitetsarrangemanget skall ange:

 

(i) a list of cargo, which may include bulk cargo shipped without mark or count, which is specifically excluded from the scope of the loyalty arrangement;

 

i) en förteckning på laster, vilken kan inkludera bulklast transporterad utan märkning eller räkning, som är särskilt undantagna från lojalitetsarrangemanget;

 

(ii) a definition of the circumstances in which cargo other than cargo covered by (i) above is considered to be excluded from the scope of the loyalty arrangement;

 

ii) fastställande av de omständigheter under vilka annan last än sådan som avses under i) ovan anses undantagen från omfattningen av lojalitetsarrangemanget;

 

(iii) the method of settlement of disputes arising under the loyalty arrangement;

 

iii) metod för avgörande av tvister som uppstår med anledning av lojalitetsarrangemanget;

 

(iv) provision for termination of the loyalty arrangement on request by either a shipper or a conference without penalty, after expiry of a stipulated period of notice, such notice to be given in writing; and

 

iv) föreskrifter om upphörande av lojalitetsarrangemanget på begäran av endera avlastaren eller konferensen, utan straff, efter utgången av en fastställd uppsägningsperiod, varvid uppsägningen skall ske skriftligen; och

 

(v) the terms for granting dispensation.

 

v) villkoren för meddelande av dispens.

 

(4) If there is a dispute between a conference and a shippers’ organization, representatives of shippers and/or shippers about the form or terms of a proposed loyalty arrangement, either party may refer the matter for resolution under appropriate procedures as set out in this Code.

 

4. Om en tvist uppstår mellan en konferens och en avlastarorganisation, företrädare för avlastare och/eller avlastare om ett föreslaget lojalitetsarrangemangs form eller villkor, kan endera parten hänskjuta frågan för avgörande enligt tillämpligt förfarande som anges i denna kod.

 

Article 8

 

Artikel 8

 

DISPENSATION

 

DISPENS

 

(1) Conferences shall provide, within the terms of the loyalty arrangements, that requests by shippers for dispensation shall be examined and a decision given quickly and, if requested, the reasons given in writing where dispensation is withheld. Should a conference fail to confirm, within a period specified in the loyalty agreement, sufficient space to accommodate a shipper’s cargo within a period also specified in the loyalty arrangement, the shipper shall have the right, without being penalized, to utilize any vessel for the cargo in question.

 

1. Konferenserna skall, genom föreskrifter i lojalitetsarrangemangen, förplikta sig att snabbt granska och avgöra avlastarnas dispensansökningar samt skall om dispens vägras, skriftligen meddela skälen härför, om så begärs. Skulle en konferens underlåta att – inom en i lojalitetsarrangemanget angiven period – bekräfta tillräckligt utrymme för att transportera en avlastares last inom en period som likaledes anges i lojalitetsarrangemanget, skall avlastaren ha rätt att utan att ådraga sig straff använda vilket fartyg som helst för lasten i fråga.

 

(2) In ports where conference services are arranged subject to the availability of a specified minimum of cargo (i.e. on inducement), but either the shipping line does not call, despite due notice by shippers, or the shipping line does not reply within an agreed time to the notice given by shippers, shippers shall automatically have the right, without prejudicing their loyalty status, to use any available vessel for the carriage of their cargo.

 

2. I hamnar där konferenstransporter arrangeras endast om ett angivet lastminimum finns tillgängligt (dvs. efter anmaning) skall avlastarna automatiskt ha rätt att – utan att äventyra sin lojalitetsstatus – använda vilket tillgängligt fartyg som helst för transporten av deras last, om linjerederiet antingen inte angör hamnen trots vederbörlig avisering från avlastarnas sida eller inte inom överenskommen tid besvarar avlastarnas avisering.

 

Article 9

 

Artikel 9

 

AVAILABILITY OF TARIFFS AND RELATED CONDITIONS AND/OR REGULATIONS

 

TILLGÅNG TILL TARIFFER OCH TILLHÖRANDE VILLKOR OCH/ELLER REGLER

 

Tariffs, related conditions, regulations, and any amendments thereto shall be made available on request to shippers, shippers’ organizations and other parties concerned at reasonable cost, and they shall be available for examination at offices of shipping lines and their agents. They shall spell out all conditions concerning the application of freight rates and the carriage of any cargo covered by them.

 

Tariffer, tillhörande villkor och regler samt varje ändring därav skall på begäran tillhandahållas avlastare, avlastarorganisationer och andra berörda parter till ett rimligt pris, och de skall finnas tillgängliga för granskning på linjerederiers och deras agenters kontor. De skall ange alla villkor rörande tillämpningen av frakter och rörande transporten av varje last vilken omfattas av dessa.

 

Article 10

 

Artikel 10

 

ANNUAL REPORTS

 

ÅRLIGA RAPPORTER

 

Conferences shall provide annually to shippers’ organzations, or to representatives of shippers, reports on their activities designed to provide general information of interest to them, including relevant information about consultations held with shippers and shippers’ organizations, action taken regarding complaints, changes in membership, and significant changes in service, tariffs and conditions of carriage. Such annual reports shall be submitted, on request, to the appropriate authorities of the countries whose trade is served by the conference concerned.

 

Konferenserna skall årligen tillställa avlastarorganisationer eller företrädare för avlastare rapporter om sin verksamhet ägnade att ge allmän information av intresse för dem, inklusive aktuell information om konsultationer som hållits med avlastare och avlastarorganisationer, om vidtagna åtgärder angående klagomål, om ändringar i konferensens sammansättning och om väsentligare ändringar av service, tariffer och transportvillkor. Sådana årsrapporter skall på begäran tillställas behöriga myndigheter i de länder vilkas handel betjänas av vederbörande konferens.

 

Article 11

 

Artikel 11

 

CONSULTATION MACHINERY

 

KONSULTATIONSFÖRFARANDE

 

(1) There shall be consultations on matters of common interest between a conference, shippers’ organizations, representatives of shippers and, where practicable, shippers, which may be designated for that purpose by the appropriate authority if it so desires. These consultations shall take place whenever requested by any of the above-mentioned parties. Appropriate authorities shall have the right, upon request, to participate fully in the consultations, but this does not mean that they play a decision-making role.

 

1. Konsultationer i frågor av gemensamt intresse skall hållas mellan en konferens, avlastarorganisationer, företrädare för avlastare och, där så är möjligt, avlastare, som kan vara utsedda för detta ändamål av den behöriga myndigheten om denna finner det önskvärt. Dessa konsultationer skall äga rum närhelst så begärs av någon av de ovannämnda parterna. Behöriga myndigheter skall ha rätt att på begäran delta fullt ut i konsultationerna; detta betyder emellertid inte att de deltar i beslutsfattande.

 

(2) The following mattersinter alia, may be the subject of consultation:

 

2. Bl.a. följande frågor kan vara föremål för konsultationer:

 

(a) changes in general tariff conditions and related regulations;

 

a) ändringar i allmänna tariffvillkor och i tillhörande regler;

 

(b) changes in the general level of tariff rates and rates for major commodities;

 

b) ändringar i den allmänna nivån för tariffrakter och i frakter för viktigare handelsvaror;

 

(c) promotional and/or special freight rates;

 

c) främjande och/eller särskilda frakter;

 

(d) imposition of, and related changes in, surcharges;

 

d) införande av tilläggsavgifter och ändringar i dessa;

 

(e) loyalty arrangements, their establishment or changes in their form and general conditions;

 

e) lojalitetsarrangemang, deras upprättande eller ändringar i deras form och allmänna villkor;

 

(f) changes in the tariff classification of ports;

 

f) ändringar i tariffernas klassificering av hamnar;

 

(g) procedure for the supply of necessary information by shippers concerning the expected volume and nature of their cargoes; and

 

g) förfarande vid avlastarnas tillhandahållande av nödvändig information rörande den väntade volymen och arten av deras laster; och

 

(h) presentation of cargo for shipment and the requirements regarding notice of cargo availability.

 

h) avlämnande av last för transport och kraven angående varsel om att en last finns tillgänglig.

 

(3) To the extent that they fall within the scope of activity of a conference, the following matters may also be the subject of consultation:

 

3. I den utsträckning de faller inom en konferens verksamhetsram kan även följande frågor bli föremål för konsultation:

 

(a) operation of cargo inspection services;

 

a) drift av lastinspektionsverksamhet;

 

(b) changes in the pattern of service;

 

b) ändringar i trafikmönstret;

 

(c) effects of the introduction of new technology in the carriage of cargo, in particular unitization, with consequent reduction of conventional service or loss of direct services; and

 

c) effekterna av införandet av ny teknologi i lasttransporten, särskilt övergång till enhetslaster med därav följande minskning av konventionell trafik eller förlust av direkttrafik; och

 

(d) adequacy and quality of shipping services, including the impact of pooling, berthing or sailing arrangements on the availability of shipping services and freight rates at which shipping services are provided; changes in the areas served and in the regularity of calls by conference vessels.

 

d) sjötransporternas anpassning och kvalitet, inklusive inverkan av avtal om arrangemang för pooler, anlöp eller avgång på tillgången på sjötransporter och på de frakter till vilka sjötransporterna tillhandahålls; ändringar i de områden inom vilka transporter utföres och i regelbundenheten i anlöp av konferensfartyg.

 

(4) Consultations shall be held before final decisions are taken, unless otherwise provided in this Code. Advance notice shall be given of the intention to take decisions on matters referred to in Article 11 ( 2) and (3). Where this is impossible, urgent decisions may be taken pending the holding of consultations.

 

4. Konsultationer skall hållas innan slutliga beslut fattas, såvida inte annat föreskrives i denna kod. Avsikt att ta beslut i frågor som anges i artikel 11, punkt 2 och 3, skall förhandsaviseras. Där detta är omöjligt, må brådskande beslut tagas i avvaktan på att konsultationer skall hållas.

 

(5) Consultations shall begin without undue delay and in any event within a maximum period specified in the conference agreement or, in the absence of such a provision in the agreement, not later than 30 days after receipt of the proposal for consultations, unless different periods of time are provided in this Code.

 

5. Konsultationer skall börja utan obefogad försening och i vart fall inom en maximiperiod fastställd i konferensavtalet eller, i frånvaro av en sådan bestämmelse i avtalet, inte senare än 30 dagar efter mottagande av förslag om konsultationer, såvida inte andra tidsperioder föreskrives i denna kod.

 

(6) When holding consultations, the parties shall use their best efforts to provide relevant information, to hold timely discussions and to clarify matters for the purpose of seeking solutions of the issues concerned. The parties involved shall take account of each other’s views and problems and strive to reach agreement consistent with their commercial viability.

 

6. När konsultationer hålls, skall parterna göra sitt yttersta för att tillhandahålla relevant information, hålla diskussioner i rätt tid och klarlägga förhållanden i syfte att finna lösningar på aktuella problem. De inblandade parterna skall beakta varandras synpunkter och problem och sträva efter att uppnå avtal som är anpassade till deras kommersiella livskraft.

 

KAPITEL IV FRAKTER

CHAPTER IV:

 

KAPITEL IV

 

FREIGHT RATES

 

FRAKTER

 

Article 12

 

Artikel 12

 

CRITERIA FOR FREIGHT-RATE DETERMINATION

 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BESLUT OM FRAKTER

 

In arriving at a decision on questions of tariff policy in all cases mentioned in this Code, the following points shall, unless otherwise provided, be taken into account:

 

När beslut skall tas i frågor om tariffpolitik i alla de fall, som nämns i denna kod, skall, om ej annat föreskrives, följande punkter beaktas:

 

(a) Freight rates shall be fixed at as low a level as is feasible from the commercial point of view and shall permit a reasonable profit for shipowners;

 

a) frakter skall sättas på så låg nivå som är praktiskt möjligt från kommersiell synpunkt och skall medge en skälig vinst för redarna;

 

(b) The cost of operations of conferences shall, as a rule, be evaluated for the round voyage of ships, with the outward and inward directions considered as a single whole. Where applicable, the outward and inward voyage should be considered separately. The freight rates should take into account, among other factors, the nature of cargoes, the interrelation between weight and cargo measurement, as well as the value of cargoes;

 

b) konferensens driftkostnader skall som regel beräknas för en rundresa, varvid fartygens ut- och återresor betraktas som en helhet. Där så är lämpligt bör ut- och återresan beaktas separat. Frakterna skall sättas med hänsyn till bl.a. lasternas art, det inbördes förhållandet mellan lastens vikt och mått liksom också lastens värde;

 

(c) In fixing promotional freight rates and/or special freight rates for specific goods, the conditions of trade for these goods of the countries served by the conference, particularly of developing and land-locked countries, shall be taken into account.

 

c) vid fastställande av främjande och/eller särskilda frakter för bestämda varor skall hänsyn tas till handelsvillkoren för dessa varor i de länder som betjänas av konferensen, särskilt u-länder och kustlösa länder.

 

Article 13

 

Artikel 13

 

CONFERENCE TARIFFS AND CLASSIFICATION OF TARIFF RATES

 

KONFERENSTARIFFER OCH KLASSIFICERING AV TARIFFRAKTER

 

(1) Conference tariffs shall not unfairly differentiate between shippers similarly situated. Shipping lines members of a conference shall adhere strictly to the rates, rules and terms shown in the tariffs and other currently valid published documents of the conference and to any special arrangements permitted under this Code.

 

1. Konferenstariffer skall inte göra orättvis skillnad mellan avlastare i samma situation. Linjerederier, som är medlemmar av en konferens, skall strikt hålla sig till de frakter, regler och villkor som anges i tarifferna och i andra publicerade giltiga konferensdokument, samt även varje särskilt arrangemang som tillåts enligt denna kod.

 

(2) Conference tariffs should be drawn up simply and clearly, containing as few classes/categories as possible, depending on the particular requirements of a trade, specifying a freight rate for each commodity and, where appropriate, for each class/category; they should also indicate, wherever practicable, in order to facilitate statistical compilation and analysis, the corresponding appropriate code number of the item in accordance with the Standard International Trade Classification, the Brussels Tariff Nomenclature or any other nomenclature that may be internationally adopted; the classification of commodities in the tariffs should, as far as practicable, be prepared in co-operation with shippers’ organizations and other national and international organizations concerned.

 

2. Konferenstariffer skall avfattas enkelt och klart och innehålla så få klasser/kategorier som möjligt, beroende på transporternas speciella behov, samt ange den särskilda frakten för varje vara och, där så är lämpligt, för varje klass/kategori; för att underlätta sammanställning och analys av statistik skall de också – där så är praktiskt möjligt – ange varans motsvarande tillämpliga kodnummer enligt Standard International Trade Classification, Brussels Tariff Nomenclature eller annan nomenklatur som kan ha antagits internationellt; klassificering av varor i tarifferna skall, så långt praktiskt genomförbart, utarbetas i samarbete med avlastarorganisationerna och i berörda nationella och internationella organisationer.

 

Article 14

 

Artikel 14

 

GENERAL FREIGHT-RATE INCREASES

 

ALLMÄNNA FRAKTHÖJNINGAR

 

(1) A conference shall give notice of not less than 150 days, or according to regional practice and/or agreement, to shippers’ organizations or representatives of shippers and/or shippers and, where so required, to appropriate authorities of the countries whose trade is served by the conference, of its intention to effect a general increase in freight rates, an indication of its extent, the date of effect and the reasons supporting the proposed increase.

 

1. En konferens skall minst 150 dagar i förväg, eller i enlighet med praxis och/eller avtal, avisera avlastarorganisationer eller företrädare för avlastare och/eller avlastare samt, där så erfordras, behöriga myndigheter i de länder vilkas handel betjänas av konferensen om sin avsikt att genomföra en allmän höjning av frakter med angivande av höjningens storlek, datum för genomförandet och de orsaker som motiverar den föreslagna höjningen.

 

(2) At the request of any of the parties prescribed for this purpose in this Code, to be made within an agreed period of time after the receipt of the notice, consultations shall commence, in accordance with the relevant provisions of this Code, within a stipulated period not exceeding 30 days or as previously agreed between the parties concerned; the consultations shall be held in respect of the bases and amounts of the proposed increase and the date from which it is to be given effect.

 

2. På begäran, som skall framföras inom en överenskommen tidsperiod efter mottagande av aviseringen, av någon av de parter som därtill berättigats enligt denna kod skall konsultationer i enlighet med tillämpliga bestämmelser i denna kod påbörjas inom en fastställd tidsperiod vilken inte får överstiga 30 dagar eller efter vad tidigare överenskommits mellan berörda parter; konsultationerna skall hållas med avseende på grunderna för och storleken av den föreslagna höjningen och datum för dess genomförande.

 

(3) A conference, in an effort to expedite consultations, may, or upon the request of any of the parties prescribed in this Code as entitled to participate in consultations on general freight-rate increases shall, where practicable, reasonably before the consultations, submit to the participating parties a report from independent accountants of repute, including, where the requesting parties accept it as one of the bases of consultations, an aggregated analysis of data regarding relevant costs and revenues which in the opinion of the conference necessitate an increase in freight rates.

 

3. En konferens kan, för att påskynda konsultationer, eller skall, på begäran av någon av de parter som i enlighet med denna kod är berättigade att deltaga i konsultationer om allmänna frakthöjningar, där så är görligt, inom rimlig tid före konsultationerna, tillställa de deltagande parterna en rapport från oberoende revisorer med gott anseende som innefattar – i de fall då de parter som begärt konsultationerna godtar den som en av grunderna för konsultationerna – en sammanlagd analys av de data rörande gällande kostnader och intäkter vilka enligt konferensens åsikt nödvändiggör en höjning av frakterna.

 

(4) If agreement is reached as a result of the consultations, the freight-rate increase shall take effect from the date indicated in the notice served in accordance with Article 14(1), unless a later date is agreed upon between the parties concerned.

 

4. Om avtal uppnås som ett resultat av konsultationerna, skall frakthöjningen träda i kraft från den dag som angavs i aviseringen enligt artikel 14, punkt 1, om inte ett senare datum överenskommits mellan de berörda parterna.

 

(5) If no agreement is reached within 30 days of the giving of notice in accordance with Article 14(1), and subject to procedures prescribed in this Code, the matter shall be submitted immediately to international mandatory conciliation, in accordance with chapter VI. The recommendation of the conciliators, if accepted by the parties concerned, shall be binding upon them and shall be implemented, subject to the provisions of Article 14(9), with effect from the date mentioned in the conciliators’ recommendation.

 

5. Om inget avtal uppnås inom 30 dagar från aviseringen enligt artikel 14, punkt 1, skall, med iakttagande av i denna kod föreskrivet förfarande, frågan omedelbart hänskjutas till internationell obligatorisk förlikning i enlighet med kapitel VI. Förlikningsmännens rekommendation skall, om den antages av de berörda parterna, bli bindande för dem och tillämpas med beaktande av bestämmelserna i artikel 14, punkt 9, med verkan från det datum som anges i förlikningsmännens rekommendation.

 

(6) Subject to the provisions of Article 14(9), a general freight-rate increase may be implemented by a conference pending the conciliators’ recommendation. When making their recommendation, the conciliators should take into account the extent of the above-mentioned increase made by the conference and the period for which it has been in force. In the event that the conference rejects the recommendation of the conciliators, shippers and/or shippers’ organizations shall have the right to consider themselves not bound, after appropriate notice, by any arrangement or other contract with that conference which may prevent them from using non-conference shipping lines. Where a loyalty arrangement exists, shippers and/or shippers’ organizations shall give notice within a period of 30 days to the effect that they no longer consider themselves bound by that arrangement, which notice shall apply from the date mentioned therein, and a period of not less than 30 days and not more than 90 days shall be provided in the loyalty arrangement for this purpose.

 

6. Med iakttagande av bestämmelserna i artikel 14, punkt 9, kan en konferens tillämpa en allmän höjning av frakterna i avvaktan på förlikningsmännens rekommendation. När de gör sin rekommendation skall förlikningsmännen ta hänsyn till storleken av den av konferensen företagna, ovannämnda höjningen och till den period under vilken den har varit i kraft. I händelse av att konferensen förkastar förlikningsmännens rekommendation, skall avlastare och/eller avlastarorganisationer ha rätt att efter lämpligt varsel anse sig själva obundna av något som helst arrangemang eller annat kontrakt med den konferensen, som kan hindra dem från att använda icke-konferensanslutna linjerederier. Om det föreligger ett lojalitetsarrangemang, skall avlastare och/eller avlastarorganisationer inom en period av 30 dagar varsla att de inte längre anser sig bundna av detta arrangemang, varvid varslet skall gälla från det datum som anges däri, och i lojalitetsarrangemanget skall en period av minst 30 och högst 90 dagar vara anslagen för detta ändamål.

 

(7) A deferred rebate which is due to the shipper and which has already been accumulated by the conference shall not be withheld by, or forfeited to, the conference as a result of action by the shipper under Article 14(6).

 

7. En innehållen rabatt, som tillkommer avlastaren och som har hopsamlats av konferensen, skall inte kvarhållas eller konfiskeras av konferensen som ett resultat av en handling vilken avlastaren företagit i enlighet med artikel 14, punkt 6.

 

(8) If the trade of a country carried by shipping lines members of a conference on a particular route consists largely of one or few basic commodities, any increase in the freight rate on one or more of those commodities shall be treated as a general freight-rate increase, and the appropriate provisions of this Code shall apply.

 

8. Om ett lands handel, som på en viss rutt transporteras av linjerederier som är medlemmar av en konferens, företrädesvis består av en eller några få basvaror, skall varje höjning av frakten på en eller flera av dessa varor anses som en allmän frakthöjning, och tillämpliga bestämmelser i denna kod skall gälla.

 

(9) Conferences should institute any general freight-rate increase effective in accordance with this Code for a period of a stated minimum duration, subject always to the rules regarding surcharges and regarding adjustment in freight rates consequent upon fluctuations in foreign exchange rates. The period over which a general freight-rate increase is to apply is an appropriate matter to be considered during consultations conducted in accordance with Article 14(2), but unless otherwise agreed between the parties concerned during the consultations, the minimum period of time between the date when one general freight-rate increase becomes effective and the date of notice for the next general freight-rate increase given in accordance with Article 14(1) shall not be less than 10 months.

 

9. Konferenserna bör genomföra varje allmän frakthöjning med giltighet enligt denna kod för en bestämd minimiperiod, varvid de alltid skall beakta reglerna om tilläggsavgifter och om anpassning av frakter som följd av förändringar i växelkurserna. Den period, under vilken en allmän frakthöjning skall tillämpas, är en fråga som bör behandlas vid konsultationer förda i enlighet med artikel 14, punkt 2, men om inte annat överenskommes mellan de berörda parterna under konsultationerna, skall minimiperioden – mellan den dag då en allmän frakthöjning träder i kraft och dagen för avisering enligt artikel 14, punkt 1, av nästa allmänna frakthöjning 4 – inte understiga 10 månader.

 

Article 15

 

Artikel 15

 

PROMOTIONAL FREIGHT RATES

 

FRÄMJANDE FRAKTER

 

(1) Promotional freight rates for non-traditional exports should be instituted by conferences.

 

1. Konferenserna bör införa främjande frakter på icke-traditionella exportvaror.

 

(2) All necessary and reasonable information justifying the need for a promotional freight rate shall be submitted to a conference by the shippers, shippers’ organizations or representatives of shippers concerned.

 

2. All nödvändig och rimlig information, som motiverar behovet av en främjande frakt skall föreläggas konferensen av de berörda avlastarna, avlastarorganisationerna eller företrädare för avlastare.

 

(3) Special procedures shall be instituted providing for a decision within 30 days from the date of receipt of that information, unless mutually agreed otherwise, on applications for promotional freight rates. A clear distinction shall be made between these and general procedures for considering the possibility of reducing freight rates for other commodities or of exempting them from increases.

 

3. Ett särskilt förfarande skall införas för att beslut gällande ansökningar om främjande frakter skall kunna fattas inom 30 dagar från den dag då man mottog sådan information, såvida inte annat ömsesidigt överenskommits. En klar åtskillnad skall göras mellan detta förfarande och det allmänna förfarandet vid en undersökning av möjligheten att reducera frakten på andra varor eller att undantaga dem från höjningar.

 

(4) Information regarding the procedures for considering applications for promotional freight rates shall be made available by the conference to shippers and/or shippers’ organizations and, on request, to the governments and/or other appropriate authorities of the countries whose trade is served by the conference.

 

4. Konferensen skall tillhandahålla avlastare och/eller avlastarorganisationer, samt på begäran regeringar och/eller andra behöriga myndigheter i de länder vilkas handel betjänas av konferensen, information angående förfarandet vid behandling av ansökningar om främjande frakter.

 

(5) A promotional freight rate shall be established normally for a period of 12 months, unless otherwise mutually agreed between the parties concerned. Prior to the expiry of the period, the promotional freight rate shall be reviewed, on request by the shipper and/or shippers’ organization concerned, when it shall be a matter for the shipper and/or shippers’ organization, at the request of the conference, to show that the continuation of the rate is justified beyond the initial period.

 

5. En främjande frakt skall normalt etableras för en period av 12 månader, om inte annat ömsesidigt överenskommits mellan de berörda parterna. Före periodens utgång skall den främjande frakten åter granskas på begäran av den berörda avlastaren och/eller avlastarorganisationen, varvid det ankommer på avlastaren och/eller avlastarorganisationen att på begäran av konferensen visa att det är motiverat att fortsätta med denna frakt efter inledningsperioden.

 

(6) When examining a request for a promotional freight rate, the conference may take into account that, while the rate should promote the export of the non-traditional product for which it is sought, it is not likely to create substantial competitive distortions in the export of a similar product from another country served by the conference.

 

6. Vid behandlingen av en ansökan om en främjande frakt kan konferensen ta hänsyn till att frakten, även om den skall främja exporten av den icke-traditionella vara för vilken den är sökt, sannolikt inte skapar väsentliga konkurrensstörningar i exporten av en liknande vara från något annat land som betjänas av konferensen.

 

(7) Promotional freight rates are not excluded from the imposition of a surcharge or a currency adjustment factor in accordance with Articles 16 and 17.

 

7. Främjande frakter är inte undantagna från tilläggsavgift eller valutaanpassningsfaktor i enlighet med artiklarna 16 och 17.

 

(8) Each shipping line member of a conference serving the relevant ports of a conference trade shall accept, and not unreasonably refuse, a fair share of cargo for which a promotional freight rate has been established by the conference.

 

8. Varje linjerederi, som är medlem av en konferens och som betjänar aktuella hamnar i konferenstrafiken, skall ta emot och inte utan rimliga skäl vägra en rättvis andel last för vilken en främjande frakt har införts av konferensen.

 

Article 16

 

Artikel 16

 

SURCHARGES

 

TILLÄGGSAVGIFTER

 

(1) Surcharges imposed by a conference to cover sudden or extraordinary increases in costs or losses of revenue shall be regarded as temporary. They shall be reduced in accordance with improvements in the situation or circumstances which they were imposed to meet and shall be cancelled, subject to Article 16(6), as soon as the situation or circumstances which prompted their imposition cease to prevail. This shall be indicated at the moment of their imposition, together, as far as possible, with a description of the change in the situation or circumstances which will bring about their increase, reduction or cancellation.

 

1. Tilläggsavgifter, som införs av en konferens för att täcka plötsliga eller icke-normala ökningar av kostnader eller intäktsbortfall, skall anses som tillfälliga. De skall reduceras i anslutning till förbättringar i den situation eller de omständigheter som de avsågs möta, och skall avskaffas med beaktande av artikel 16, punkt 6, så snart som den situation eller de omständigheter som påkallade deras införande upphört att råda. Detta skall anges vid tidpunkten för deras införande, så långt möjligt tillsammans med en beskrivning av den förändring i situationen eller omständigheterna som kommer att medföra deras ökning, minskning eller avskaffande.

 

(2) Surcharges imposed on cargo moving to or from a particular port shall likewise be regarded as temporary and likewise shall be increased, reduced or cancelled, subject to Article 16(6), when the situation in that port changes.

 

2. Tilläggsavgifter som pålagts last på väg till eller från en viss hamn skall likaledes anses som tillfälliga och skall likaledes ökas, minskas eller avskaffas, med beaktande av artikel 16, punkt 6, när situationen i denna hamn ändras.

 

(3) Before any surcharge is imposed, whether general or covering only a specific port, notice should be given and there shall be consultation, upon request, in accordance with the procedures of this Code, between the conference concerned and other parties directly affected by the surcharge and prescribed in this Code as entitled to participate in such consultations, save in those exceptional circumstances which warrant immediate imposition of the surcharge. In cases where a surcharge has been imposed without prior consultation, consultations, upon request, shall be held as soon as possible thereafter. Prior to such consultations, conferences shall furnish data which in their opinion justify the imposition of the surcharge.

 

3. Innan någon tilläggsavgift införs – vare sig generell eller gällande endast en viss hamn – skall varsel lämnas och, på begäran, konsultationer hållas i enlighet med förfarandet i denna kod mellan den berörda konferensen och de andra parter som direkt påverkas av tilläggsavgiften och som enligt föreskrift i denna kod är berättigade till att deltaga i sådana konsultationer, utom när exceptionella omständigheter motiverar omedelbart påläggande av tilläggsavgiften. I sådana fall där en tilläggsavgift har lagts på utan föregående konsultation, skall på begäran konsultationer hållas så snart som möjligt därefter. Före sådana konsultationer skall konferenserna framlägga de fakta som enligt deras åsikt motiverar att tilläggsavgiften läggs på.

 

(4) Unless the parties agree otherwise, within a period of 15 days after the receipt of a notice given in accordance with Article 16(3), if there is no agreement on the question of the surcharge between the parties concerned referred to in that Article, the relevant provisions for settlement of disputes provided in this Code shall prevail. Unless the parties concerned agree otherwise, the surcharge may, however, be imposed pending resolution of the dispute, if the dispute still remains unresolved at the end of a period of 30 days after the receipt of the above-mentioned notice.

 

4. Om inte parterna överenskommer annorlunda, skall, om inte inom en period av 15 dagar efter mottagandet av varsel enligt artikel 16, punkt 3, överenskommelse om tilläggsavgiften uppnåtts mellan de berörda parter som åsyftas i artikeln, tillämpliga föreskrifter i denna kod om biläggande av tvister få råda. Om inte de berörda parterna överenskommer annorlunda, får tilläggsavgiften emellertid läggas på i avvaktan på tvistens biläggande, om tvisten fortfarande är olöst vid slutet av en period av 30 dagar efter mottagandet av ovannämnda varsel.

 

(5) In the event of a surcharge being imposed in exceptional circumstances without prior consultation as provided in Article 16(3), if no agreement is reached through subsequent consultations, the relevant provisions for settlement of disputes provided in this Code shall prevail.

 

5. I händelse av att en tilläggsavgift läggs på under exceptionella omständigheter utan föregående konsultation enligt föreskrifterna i artikel 16, punkt 3, och om ingen överenskommelse uppnås under efterföljande konsultationer, skall tillämpliga regler i denna kod för biläggande av tvister få råda.

 

(6) Financial loss incurred by the shipping lines members of a conference as a result of any delay on account of consultations and/or other proceedings for resolving disputes regarding imposition of surcharges in accordance with the provisions of this Code, as compared to the date from which the surcharge was to be imposed in terms of the notice given in accordance with Article 16(3), may be compensated by an equivalent prolongation of the surcharge before its removal. Conversely, for any surcharge imposed by the conference and subsequently determined and agreed to be unjustified or excessive as a result of consultations or other procedures prescribed in this Code, the amounts so collected or the excess thereof as determined hereinabove, unless otherwise agreed, shall be refunded to the parties concerned, if claimed by them, within a period of 30 days of such claim.

 

6. Ekonomisk förlust som linjerederier, som är konferensmedlemmar, åsamkas som ett resultat av försening – på grund av konsultationer och/eller förfaranden för lösande av tvister angående pålägg av tilläggsavgifter i enlighet med föreskrifterna i denna kod – i förhållande till det datum från vilket tilläggsavgifter i enlighet med föreskrifterna i denna kod skulle ha pålagts på grund av varsel enligt artikel 16, punkt 3, kan kompenseras genom motsvarande förlängning av tilläggsavgiftens tillämpningstid före dess avskaffande. Omvänt gäller att om det senare som ett resultat av konsultationer eller andra förfaranden fastställda i denna kod, fastslås och överenskommes att en tilläggsavgift pålagd av en konferens är obefogad eller omåttlig, skall – om annan överenskommelse ej föreligger – uppburna belopp eller den för höga andelen av sådant belopp fastställda som anges ovan, återbetalas till berörda parter, om dessa så begär, inom 30 dagar efter framställningen av en sådan begäran.

 

Article 17

 

Artikel 17

 

CURRENCY CHANGES

 

VALUTAKURSÄNDRINGAR

 

(1) Exchange rate changes, including formal devaluation or revaluation, which lead to changes in the aggregate operational costs and/or revenues of the shipping lines members of a conference relating to their operations within the conference provide a valid reason for the introduction of a currency adjustment factor or for a change in the freight rates. The adjustment or change shall be such that in the aggregate the member lines concerned neither gain nor lose, as far as possible, as a result of the adjustment or change. The adjustment or change may take the form of currency surcharges or discounts or of increases or decreases in the freight rates.

 

1. Ändringar i valutakurser, inklusive formell devalvering eller revalvering, som leder till ändringar i de sammanlagda driftkostnaderna och/eller intäkterna för linjerederier som är konferensmedlemmar, och som sammanhänger med deras verksamhet inom konferensen, utgör ett giltigt skäl att införa en valutaanpassningsfaktor i frakterna eller för en ändring av dessa. Anpassningen eller ändringen skall företas på ett sådant sätt att – så långt möjligt – respektive medlemsrederier sammanlagt vare sig gör förluster eller vinster som ett resultat av anpassningen eller ändringen. Anpassningen eller ändringen kan ta formen av valutatilläggsavgifter eller rabatter eller av ökningar eller minskningar av frakten.

 

(2) Such adjustments or changes shall be subject to notice, which should be arranged in accordance with regional practice, where such practice exists, and there shall be consultations in accordance with the provisions of this Code between the conference concerned and the other parties directly affected and prescribed in this Code as entitled to participate in consultations, save in those exceptional circumstances which warrant immediate imposition of the currency adjustment factor or freight-rate change. In the event that this has been done without prior consultations, consultations shall be held as soon as possible thereafter. The consultations should be on the application, size and date of implementation, of the currency adjustment factor or freight-rate change, and the same procedures shall be followed for this purpose as are prescribed in Article 16(4) and (5) in respect of surcharges. Such consultations should take place and be completed within a period not exceeding 15 days from the date when the intention to apply a currency surcharge or to effect a freight-rate change is announced.

 

2. Sådana anpassningar eller ändringar skall varslas i överensstämmelse med regional sedvänja, där sådan sedvänja finns; därtill skall i överensstämmelse med föreskrifterna i denna kod konsultationer hållas mellan den berörda konferensen och de andra parter som detta direkt angår och som enligt denna kod är berättigade att deltaga i konsultationer, utom i de undantagsfall som kräver ett omedelbart införande av valutaanpassningsfaktorn eller fraktändringen. I den händelse detta har gjorts utan föregående konsultationer skall konsultationer hållas så snart som möjligt därefter. Konsultationerna bör gälla valutaanpassningsfaktorns eller fraktändringens tillämpning, storlek och datum för införande, varvid samma förfarande skall gälla som föreskrivs i artikel 16, punkt 4 och 5, med avseende på tilläggsavgifter. Sådana konsultationer bör äga rum och avslutas inom en period som inte får överstiga 15 dagar från den dag då avsikten att tillämpa en valutatilläggsavgift eller företaga en fraktändring tillkännages.

 

(3) If no agreement is reached within 15 days through consultations, the relevant provisons for settlement of disputes provided in this Code shall prevail.

 

3. Om konsultationerna inte inom 15 dagar leder till att en överenskommelse uppnås, skall tillämpliga föreskrifter för biläggande av tvister givna i denna kod följas.

 

(4) The provisions of Article 16(6) shall apply, adapted as necessary, to currency adjustment factors and freight-rate changes dealt with in the present Article.

 

4. Bestämmelserna i artikel 16, punkt 6, skall med erforderliga korrigeringar tillämpas på valutaanpassningsfaktorer och fraktändringar som behandlas i denna artikel.

 

KAPITEL V ÖVRIGA FRÅGOR

CHAPTER V:

 

KAPITEL V

 

OTHER MATTERS

 

ÖVRIGA FRÅGOR

 

Article 18

 

Artikel 18

 

FIGHTING SHIPS

 

”FIGHTING SHIPS”

 

Members of a conference shall not use fighting ships in the conference trade for the purpose of excluding, preventing or reducing competition by driving a shipping line not a member of the conference out of the said trade.

 

Konferensmedlemmar får inte använda sig av ”fighting ships” i konferenstrafiken för att utesluta, hindra eller försvaga konkurrensen genom att driva bort ett linjerederi som inte är medlem av konferensen från trafiken.

 

Article 19

 

Artikel 19

 

ADEQUACY OF SERVICE

 

TRAFIKANPASSNING

 

(1) Conferences should take necessary and appropriate measures to ensure that their member lines provide regular, adequate and efficient service of the required frequency on the routes they serve and shall arrange such services so as to avoid as far as possible bunching and gapping of sailings. Conferences should also take into consideration any special measures necessary in arranging services to handle seasonal variations in cargo volumes.

 

1. Konferenser skall vidtaga nödvändiga och lämpliga åtgärder för att säkerställa att deras medlemmar tillhandahåller regelbunden, tillräcklig och effektiv trafik med erforderlig turtäthet på de rutter de trafikerar och skall ordna trafiken så att man i görligaste mån undviker såväl anhopning av fartyg som långa uppehåll mellan avgångar. Konferenser skall också överväga alla särskilda åtgärder som är nödvändiga när det gäller att inrätta trafiken med hänsyn till säsongmässiga variationer i lastmängd.

 

(2) Conferences and other parties prescribed in this Code as entitled to participate in consultations, including appropriate authorities if they so desire, should keep under review, and should maintain close co-operation regarding, the demand for shipping space, the adequacy and suitability of service, and in particular the possibilities for rationalization and for increasing the efficiency of services. Benefits identified as accruing from rationalization of services shall be fairly reflected in the level of freight rates.

 

2. Konferenser och andra parter, som enligt denna kod är berättigade att deltaga i konsultationer, inklusive behöriga myndigheter om de så önskar, bör i nära samarbete övervaka efterfrågan på lastutrymme, trafikens tillräcklighet och lämplighet och – i synnerhet – möjligheterna att rationalisera trafiken och öka dess effektivitet. Vinster som uppstår genom rationalisering av trafiken skall rättvist återspeglas i fraktnivån.

 

(3) In respect of any port for which conference services are supplied only subject to the availability of a specified minimum of cargo, that minimum shall be specified in the tariff. Shippers should give adequate notice of the availability of such cargo.

 

3. När det gäller hamnar som konferensen trafikerar endast om lastmängden uppgår till ett angivet minimum, skall detta minimum anges i tariffen. Avlastarna skall ge lämpligt varsel om att en sådan lastmängd finns tillgänglig.

 

Article 20

 

Artikel 20

 

HEAD OFFICE OF A CONFERENCE

 

HUVUDKONTOR FÖR EN KONFERENS

 

A conference shall as a rule establish its head office in a country whose trade is served by that conference, unless agreed otherwise by the shipping lines members of that conference.

 

En konferens skall som regel inrätta sitt huvudkontor i ett land, vars handel betjänas av konferensen, om inte annat överenskommes av de linjerederier som är medlemmar av konferensen.

 

Article 21

 

Artikel 21

 

REPRESENTATION

 

REPRESENTATION

 

Conferences shall establish local representation in all countries served, except that where there are practical reasons to the contrary the representation may be on a regional basis. The names and addresses of representatives shall be readily available, and these representatives shall ensure that the views of shippers and conferences are made rapidly known to each other with a view to expediting prompt decisions. When a conference considers it suitable, it shall provide for adequate delegation of powers of decision to its representatives.

 

Konferenser skall ha lokal representation i alla länder som de trafikerar, men där praktiska skäl talar emot det kan regional representation inrättas. Representanternas namn och adress skall finnas lätt tillgängliga, och representanterna skall säkerställa att avlastarna och konferenserna skyndsamt får del av varandras synpunkter för att få fram snabba beslut. När en konferens anser det ändamålsenligt skall den sörja för att rätten att fatta beslut i lämplig omfattning delegeras till representanterna.

 

Article 22

 

Artikel 22

 

CONTENTS OF CONFERENCE AGREEMENTS, TRADE PARTICIPATION AGREEMENTS AND LOYALTY ARRANGEMENTS

 

INNEHÅLL I KONFERENSAVTAL, AVTAL OM MARKNADSDELNING OCH LOJALITETSARRANGEMANG

 

Conference agreements, trade participation agreements and loyalty arrangements shall conform to the applicable requirements of this Code and may include such other provisions as may be agreed which are not inconsistent with this Code.

 

Konferensavtal, avtal om marknadsdelning samt lojalitetsarrangemang skall vara i överensstämmelse med tillämpliga krav i denna kod men får innefatta sådana andra föreskrifter som kan avtalas vilka inte står i strid med denna kod.

 

KAPITEL VI FÖRESKRIFTER OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR BILÄGGANDE AV TVISTER

PART TWO

 

DEL TVÅ

 

CHAPTER VI:

 

KAPITEL VI

 

PROVISIONS AND MACHINERY FOR SETTLEMENT OF DISPUTES

 

FÖRESKRIFTER OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR BILÄGGANDE AV TVISTER

 

A. GENERAL PROVISIONS

 

A. ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

 

Article 23

 

Artikel 23

 

(1) The provisions of this chapter shall apply whenever there is a dispute relating to the application or operation of the provisions of this Code between the following parties:

 

1. Föreskrifterna i detta kapitel skall tillämpas närhelst en tvist uppkommer rörande tillämpningen eller verkställandet av föreskrifterna i denna kod mellan följande parter:

 

(a) a conference and a shipping line;

 

a) en konferens och ett linjerederi;

 

(b) the shipping lines members of a conference;

 

b) linjerederierna som är medlemmar av en konferens;

 

(c) a conference or a shipping line member thereof and a shippers’ organization or representatives of shippers or shippers; and

 

c) en konferens eller ett linjerederi som är medlem därav och en avlastarorganisation eller företrädare för avlastare eller avlastare; och

 

(d) two or more conferences.

 

d) två eller flera konferenser.

 

For the purposes of this chapter the term ”party” means the original parties to the dispute as well as third parties which have joined the proceedings in accordance with (a) of Article 34.

 

I detta kapitel skall med beteckningen ”part” förstås de ursprungliga parterna i tvisten såväl som tredje parter som har anslutit sig till förhandlingarna i enlighet med artikel 34, stycke a.

 

(2) Disputes between shipping lines of the same flag, as well as those between organizations belonging to the same country, shall be settled within the framework of the national jurisdiction of that country, unless this creates serious difficulties in the fulfilment of the provisions of this Code.

 

2. Tvister mellan linjerederier under samma flagg, såväl som mellan organisationer som hör hemma i samma land, skall biläggas inom ramen för detta lands nationella jurisdiktion, om inte detta skapar allvarliga svårigheter i uppfyllandet av föreskrifterna i denna kod.

 

(3) The parties to a dispute shall first attempt to settle it by an exchange of views or direct negotiations with the intention of finding a mutually satisfactory solution.

 

3. Parterna i en tvist skall i första hand försöka att bilägga den genom meningsutbyte eller direkta förhandlingar med målsättningen att finna en ömsesidigt tillfredsställande lösning.

 

(4) Disputes between the parties referred to in Article 23(1) relating to:

 

4. Tvister mellan de parter som anges i artikel 23, punkt 1, angående:

 

(a) refusal of admission of a national shipping line to a conference serving the foreign trade of the country of that shipping line;

 

a) att ett nationellt linjerederi vägrats inträde i en konferens, som betjänar det linjerederiets hemlands utrikeshandel;

 

(b) refusal of admission of a third-country shipping line to a conference;

 

b) att ett tredje-lands linjerederi vägrats inträde i en konferens;

 

(c) expulsion from a conference;

 

c) uteslutning ur en konferens;

 

(d) inconsistency of a conference agreement with this Code;

 

d) bristande överensstämmelse mellan ett konferensavtal och denna kod;

 

(e) a general freigh-rate increase;

 

e) en allmän höjning av frakter;

 

(f) surcharges;

 

f) tilläggsavgifter;

 

(g) changes in freight rates or the imposition of a currency adjustment factor due to exchange rate changes;

 

g) ändringar i frakter eller införandet av valutaanpassningsfaktor på grund av valutakursändringar;

 

(h) participation in trade; and

 

h) marknadsandelar; och

 

(i) the form and terms of proposed loyalty arrangements

 

i) formen och villkoren för föreslagna lojalitetsarrangemang,

 

which have not been resolved through an exchange of views or direct negotiations shall, at the request of any of the parties to the dispute, be referred to international mandatory conciliation in accordance with the provisions of this chapter.

 

som inte har lösts genom meningsutbyte eller direkta förhandlingar, skall, på begäran av part i tvisten, hänskjutas till internationell obligatorisk förlikning i enlighet med föreskrifterna i detta kapitel.

 

Article 24

 

Artikel 24

 

(1) The conciliation procedure is initiated at the request of one of the parties to the dispute.

 

1. Förlikningsförfarandet inledes på begäran av en av parterna i tvisten.

 

(2) The request shall be made:

 

2. Begäran skall inges:

 

(a) in disputes relating to membership of conferences: not later than 60 days from the date of receipt by the applicant of the conference decision, including the reasons therefor, in accordance with Articles 1(4) and 4(3);

 

a) i tvister angående medlemskap i konferenser: inte senare än 60 dagar från den dag då sökanden mottog konferensens beslut och skälen därför, i enlighet med artiklarna 1, punkt 4, och 4, punkt 3;

 

(b) in disputes relating to general freight-rate increases: not later than the date of expiry of the period of notice specified in Article 14(1);

 

b) i tvister angående allmänna frakthöjningar: inte senare än att tiden för den varselperiod som anges i artikel 14, punkt 1, löpt ut;

 

(c) in disputes relating to surcharges: not later than the date of expiry of the 30-day period specified in Article 16(4) or, where no notice has been given, not later than 15 days from the date when the surcharge was put into effect; and

 

c) i tvister angående tilläggsavgifter: inte senare än att tiden för den 30-dagarsperiod som anges i artikel 16, punkt 4, löpt ut eller, om ingen avisering har givits, inte senare än 15 dagar från det datum då tilläggsavgiften sattes i kraft; och

 

(d) in disputes relating to changes in freight rates or the imposition of a currency adjustment factor due to exchange rate changes: not later than five days after the date of expiry of the period specified in Article 17(3).

 

d) i tvister angående ändringar i frakter eller införande av valutaanpassningsfaktor på grund av valutakursändringar: inte senare än fem dagar efter att tiden för den period som anges i artikel 17, punkt 3, löpt ut.

 

(3) The provisions of Article 24(2) shall not apply to a dispute which is referred to international mandatory conciliation in accordance with Article 25(3).

 

3. Föreskrifterna i artikel 24, punkt 2, skall inte tillämpas på en tvist som är hänskjuten till internationell obligatorisk förlikning i enlighet med artikel 25, punkt 3.

 

(4) Requests for conciliation in disputes other than those referred to in Article 24(2) may be made at any time.

 

4. Begäran om förlikning i tvister, andra än dem som anges i artikel 24, punkt 2, kan inges vid vilken tidpunkt som helst.

 

(5) The time-limits specified in Article 24(2) may be extended by agreement between the parties.

 

5. Tidsgränserna som anges i artikel 24, punkt 2, kan utsträckas genom överenskommelse mellan parterna.

 

(6) A request for conciliation shall be considered to have been duly made if it is proved that the request has been sent to the other party by registered letter, telegram or teleprinter or has been served on it within the time-limits specified in Article 24(2) or (5).

 

6. En begäran om förlikning skall anses ingiven i vederbörlig ordning om det bevisas att den har avsänts till den andra parten i rekommenderat brev, telegram eller telex eller har delgivits inom de tidsgränser som anges i artikel 24, punkt 2 eller 5.

 

(7) Where no request has been made within the time-limits specified in Article 24(2) or (5), the decision of the conference shall be final and no proceedings under this chapter may be brought by any party to the dispute to challenge that decision.

 

7. Om ingen begäran har ingivits inom de tidsgränser som anges i artikel 24, punkt 2 eller 5, skall konferensens beslut vara slutgiltigt och inga förhandlingar enligt detta kapitel kan tagas upp av någondera parten i tvisten för att bestrida det beslutet.

 

Article 25

 

Artikel 25

 

(1) Where the parties have agreed that disputes referred to in Article 23(4) (a), (b), (c), (d), (h) and (i) shall be resolved through procedures other than those established in that Article, or agree on procedures to resolve a particular dispute that has arisen between them, such disputes shall, at the request of any of the parties to the dispute, be resolved as provided for in their agreement.

 

1. Om parterna har överenskommit att tvister som avses i artikel 23, punkt 4, stycke a, b, c, d, h och i, skall avgöras genom andra förfaranden än dem som anges i den artikeln eller om de enas om förfarande för att lösa en viss tvist som har uppstått mellan dem, skall sådana tvister, på begäran av någondera parten i tvisten, biläggas så som föreskrives i deras överenskommelse.

 

(2) The provisions of Article 25(1) apply also to the disputes referred to in Article 23(4) (e), (f) and (g), unless national legislation, rules or regulations prevent shippers from having this freedom of choice.

 

2. Föreskrifterna i artikel 25, punkt 1, tillämpas också på de tvister som nämns i artikel 23, punkt 4, stycke e, f och g, om inte nationell lagstiftning, regler eller förordningar fråntager avlastarna denna valfrihet.

 

(3) Where conciliation proceedings have been initiated, such proceedings shall have precedence over remedies available under national law. If a party seeks remedies under national law in respect of a dispute to which this chapter applies without invoking the procedures provided for in this chapter, then, upon the request of a respondent to those proceedings, they shall be stayed and the dispute shall be referred to the procedures defined in this chapter by the court or other authority where the national remedies are sought.

 

3. Om förlikningsförhandlingar har inletts, skall sådana förhandlingar ha företräde framför rättsmedel som tillhandahålles enligt nationell lag. Om en part vill utnyttja rättsmedel enligt nationell lag med hänseende på en tvist, på vilken detta kapitel är tillämpligt, utan att åberopa de förfaranden som föreskrives i detta kapitel, skall, på begäran av en svarande, förhandlingarna avbrytas och tvisten – av den domstol eller annan myndighet där de nationella rättsmedlen begärts – hänskjutas till de förfaranden som bestäms i detta kapitel.

 

Article 26

 

Artikel 26

 

(1) The Contracting Parties shall confer upon conferences and shippers’ organizations such capacity as is necessary for the application of the provisions of this chapter. In particular:

 

1. De fördragsslutande parterna skall tilldela konferenser och avlastarorganisationer sådan behörighet som är nödvändig för tillämpningen av föreskrifterna i detta kapitel. I synnerhet så att:

 

(a) a conference or a shippers’ organization may institute proceedings as a party or be named as a party to proceedings in its collective capacity;

 

a) en konferens eller en avlastarorganisation kan inleda förhandlingar som part eller anges som part i förhandlingar i sin kollektiva egenskap;

 

(b) any notification to a conference or shippers’ organization in its collective capacity shall also constitute a notification to each member of such conference or shippers’ organization;

 

b) varje underrättelse till en konferens eller avlastarorganisation i dess kollektiva egenskap skall också utgöra en underrättelse till varje medlem av sådan konferens eller avlastarorganisation;

 

(c) a notification to a conference or shippers’ organization shall be transmitted to the address of the head office of the conference or shippers’ organization. Each conference or shippers’ organization shall register the address of its head office with the Registrar appointed in accordance with Article 46(1). In the event that a conference or a shippers’ organization fails to register or has no head office, a notification to any member in the name of the conference or shippers’ organization shall be deemed to be a notification to such conference or organization.

 

c) underrättelse till en konferens eller avlastarorganisation skall sändas till adressen för den konferensens eller den avlastarorganisationens huvudkontor. Varje konferens eller avlastarorganisation skall registrera adressen till sitt huvudkontor hos den registrator, som utnämnts i enlighet med artikel 46, punkt 1. Om en konferens eller en avlastarorganisation underlåter att registrera adressen eller inte har något huvudkontor, skall en underrättelse till vilken som helst av medlemmarna i konferensens eller avlastarorganisationens namn anses vara en underrättelse till sådan konferens eller avlastarorganisation.

 

(2) Acceptance or rejection by a conference or shippers’ organization of a recommendation by conciliators shall be deemed to be acceptance or rejection of such a recommendation by each member thereof.

 

2. Om en konferens eller avlastarorganisation godtager eller förkastar en rekommendation av förlikningsmännen, skall varje medlem av konferensen/avlastarorganisationen anses ha godtagit eller förkastat rekommendationen.

 

Article 27

 

Artikel 27

 

Unless the parties agree otherwise, the conciliators may decide to make a recommendation on the basis of written submissions without oral proceedings.

 

Om inte parterna överenskommer om annat, kan förlikningsmännen besluta att utfärda en rekommendation på grundval av skriftliga inlagor utan muntliga förhandlingar.

 

B. INTERNATIONAL MANDATORY CONCILIATON

 

B. INTERNATIONELL OBLIGATORISK FÖRLIKNING

 

Article 28

 

Artikel 28

 

In international mandatory conciliation the appropriate authorities of a Contracting Party shall, if they so request, participate in the conciliation proceedings in support of a party being a national of that Contracting Party, or in support of a party having a dispute arising in the context of the foreign trade of that Contracting Party. The appropriate authority may alternatively act as an observer in such conciliation proceedings.

 

Vid internationell obligatorisk förlikning skall behöriga myndigheter i en fördragsslutande stat, om de så önskar, deltaga i förlikningsförhandlingarna för att bistå antingen en part som är av den fördragsslutande statens nationalitet eller en part i en tvist som uppkommit i samband med vederbörande fördragsslutande stats utrikeshandel. Den behöriga myndigheten kan alternativt uppträda som observatör vid sådana förlikningsförhandlingar.

 

Article 29

 

Artikel 29

 

(1) In international mandatory conciliation the proceedings shall be held in the place unanimously agreed to by the parties or, failing such agreement, in the place decided upon by the conciliators.

 

1. Vid internationell obligatorisk förlikning skall förhandlingarna hållas på den plats, som parterna enhälligt överenskommer om eller, om sådan överenskommelse inte uppnås, på den plats, som förlikningsmännen bestämmer.

 

(2) In determining the place of conciliation proceedings the parties and the conciliators shall take into account, inter alia, countries which are closely connected with the dispute, bearing in mind the country of the shipping line concerned and, especially when the dispute is related to cargo, the country where the cargo originates.

 

2. När parterna och förlikningsmännen skall bestämma platsen för förlikningsförhandlingarna skall de taga i beaktande bl.a. de länder som är nära förbundna med tvisten, och därvid ha i åtanke det berörda linjerederiets land och, särskilt om tvisten gäller lasten, det land varifrån denna härrör.

 

Article 30

 

Artikel 30

 

(1) For the purposes of this chapter an International Panel of Conciliators shall be established, consisting of experts of high repute or experience in the fields of law, economics of sea transport, or foreign trade and finance, as determined by the Contracting Parties selecting them, who shall serve in an independent capacity.

 

1. För detta kapitels syften skall en internationell grupp av förlikningsmän inrättas, bestående av experter med högt anseende eller erfarenhet inom juridik, sjötransportekonomi eller utrikeshandel och finansiering, som det bestäms av de fördragsslutande parterna som utser dem; de utsedda skall handla i en oberoende funktion.

 

(2) Each Contracting Party may at any time nominate members of the Panel up to a total of 12, and shall communicate their names to the Registrar. The nominations shall be for periods of six years each and may be renewed. In the event of the death, incapacity or resignation of a member of the Panel, the Contracting Party which nominated such person shall nominate a replacement for the remainder of his term of office. A nomination takes effect from the date on which the communication of the nomination is received by the Registrar.

 

2. Varje fördragsslutande part kan när som helst utnämna medlemmar av gruppen intill ett antal av 12, och skall meddela deras namn till registratorn. Utnämningarna gäller sexårsperioder och kan förnyas. I händelse av en gruppmedlems död, oförmåga eller avsägelse skall den fördragsslutande part som utnämnt vederbörande utnämna en ersättare för återstoden av hans tjänstgöringstid. En utnämning gäller från och med den dag då registratorn mottagit meddelande om utnämningen.

 

(3) The Registrar shall maintain the Panel list and shall regularly inform the Contracting Parties of the composition of the Panel.

 

3. Registratorn skall föra en förteckning över gruppmedlemmarna och skall regelbundet informera de fördragsslutande parterna om gruppens sammansättning.

 

Article 31

 

Artikel 31

 

(1) The purpose of conciliation is to reach an amicable settlement of the dispute through recommendations formulated by independent conciliators.

 

1. Syftet med förlikningen är att uppnå att tvisten löses i godo genom rekommendationer formulerade av oberoende förlikningsmän.

 

(2) The conciliators shall identify and clarify the issues in dispute, seek for this purpose any information from the parties, and, on the basis thereof, submit to the parties a recommendation for the settlement of the dispute.

 

2. Förlikningsmännen skall fastlägga och klargöra tvistefrågorna, för detta ändamål infordra all slags information från parterna och, på grundval därav, förelägga parterna en rekommendation för biläggande av tvisten.

 

(3) The parties shall co-operate in good faith with the conciliators in order to enable them to carry out their functions.

 

3. Parterna skall uppriktigt samarbeta med förlikningsmännen för att möjliggöra för dem att utöva sina funktioner.

 

(4) Subject to the provisions of Article 25(2), the parties to the dispute may at any time during the conciliation proceedings decide in agreement to have recourse to a different procedure for the settlement of their dispute. The parties to a dispute which has been made subject to proceedings other than those provided for in this chapter may decide by mutual agreement to have recourse to international mandatory conciliation.

 

4. Med beaktande av föreskrifterna i artikel 25, punkt 2, kan parterna i tvisten vid vilken tidpunkt som helst under förlikningsförhandlingarna gemensamt besluta att utnyttja ett annat förfarande för biläggande av deras tvist. Parterna i en tvist, vilken har blivit föremål för andra förhandlingar än dem som föreskrivs i detta kapitel, kan genom ömsesidig överenskommelse besluta att utnyttja internationell obligatorisk förlikning.

 

Article 32

 

Artikel 32

 

(1) The conciliation proceedings shall be conducted either by one conciliator or by an uneven number of conciliators agreed upon or designated by the parties.

 

1. Förlikningsförhandlingarna skall genomföras antingen av en förlikningsman eller av ett ojämnt antal förlikningsmän, vilka parterna har enats om eller utsett.

 

(2) Where the parties cannot agree on the number or the appointment of the conciliators as provided in Article 32(1), the conciliation proceedings shall be conducted by three conciliators, one appointed by each party in the statement(s) of claim and reply respectively, and the third by the two conciliators thus appointed, who shall act as chairman.

 

2. Om parterna inte kan enas om antalet eller utnämningen av förlikningsmännen som föreskrivs i artikel 32, punkt 1, skall förlikningsförhandlingarna föras av tre förlikningsmän; vardera parten skall i käromålet respektive svarsskrivelsen/skrivelserna utnämna en förlikningsman, varpå de två sålunda utnämnda förlikningsmännen utser den tredje, vilken skall vara ordförande.

 

(3) If the reply does not name a conciliator to be appointed in cases where Article 32(2) would apply, the second conciliator shall, within 30 days following the receipt of the statement of claim, be chosen by lot by the conciliator appointed in the statement of claim from among the members of the Panel nominated by the Contracting Party or Parties of which the respondent(s) is (are) national(s).

 

3. Om svarsskrivelsen inte namnger en förlikningsman, som skall utnämnas i de fall där artikel 32, punkt 2, tillämpas, skall, inom 30 dagar efter mottagandet av käromålet, den förlikningsman som utnämnts i käromålet utse den andre förlikningsmannen genom lottdragning bland de gruppmedlemmar som utnämnts av den/de fördragsslutande parten/parterna och som är av samma nationalitet som svaranden(a).

 

(4) Where the conciliators appointed in accordance with Article 32(2) or (3) cannot agree on the appointment of the third conciliator within 15 days following the date of the appointment of the second conciliator, he shall, within the following 5 days be chosen by lot by the appointed conciliators. Prior to the drawing by lot:

 

4. Om de förlikningsmän som utnämnts i enlighet med artikel 32, punkt 2 eller 3, inte kan enas om utnämningen av den tredje förlikningsmannen inom 15 dagar efter dagen för utnämningen av den andre förlikningsmannen, skall han, inom de följande fem dagarna, väljas genom lottdragning av de utnämnda förlikningsmännen. Före lottdragningen skall följande beaktas:

 

(a) no member of the Panel of conciliators having the same nationality as either of the two appointed conciliators shall be eligible for selection by lot;

 

a) ingen medlem av förlikningsmannagruppen som är av samma nationalitet som endera av de två utnämnda förlikningsmännen skall vara valbar vid lottdragningen;

 

(b) each of the two appointed conciliators may exclude from the list of the Panel of conciliators an equal number of them subject to the requirement that at least 30 members of the Panel shall remain eligible for selection by lot.

 

b) var och en av de två utnämnda förlikningsmännen kan utesluta från förteckningen över förlikningsmannagruppen ett jämnt antal förlikningsmän på villkor att åtminstone 30 gruppmedlemmar kvarstår som valbara vid lottdragningen.

 

Article 33

 

Artikel 33

 

(1) Where several parties request conciliation with the same respondent in respect of the same issue, or of issues which are closely connected, that respondent may request the consolidation of those cases.

 

1. Om flera parter begär förlikning med samma svarande avseende samma tvistefråga eller tvistefrågor som är nära sammanhängande, kan svaranden begära sammanläggning av dessa fall.

 

(2) The request for consolidation shall be considered and decided upon by majority vote by the chairmen of the conciliators so far chosen. If such request is allowed, the chairmen will designate the conciliators to consider the consolidated cases from among the conciliators so far appointed or chosen, provided that an uneven number of conciliators is chosen and that the conciliator first appointed by each party shall be one of the conciliators considering the consolidated case.

 

2. Begäran om sammanläggning skall granskas och beslut fattas genom majoritetsvotering av ordförandena för de dittills valda förlikningsmännen. Om sådan begäran beviljas, utser ordförandena de förlikningsmän, som skall granska de sammanlagda fallen, bland de förlikningsmän som dittills är utnämnda eller valda, förutsatt att ett ojämnt antal förlikningsmän väljes och att den förlikningsman som först utnämnts av varje part skall vara en av de förlikningsmän som granskar det sammanlagda fallet.

 

Article 34

 

Artikel 34

 

Any party, other than an appropriate authority referred to in Article 28, if conciliation has been initiated, may join in the proceedings:

 

Om förlikningsförhandlingar har inletts, kan varje annan part än en behörig myndighet, som omnämns i artikel 28, ansluta sig till förhandlingarna:

 

either

 

antingen

 

(a) as a party, in case of a direct economic interest,

 

a) som part, i händelse av ett direkt ekonomiskt intresse;

 

or

 

eller

 

(b) as a supporting party to one of the original parties, in case of an indirect economic interest,

 

b) som understödjande part till en av de ursprungliga parterna, i händelse av ett indirekt ekonomiskt intresse,

 

unless either of the original parties objects to such joinder.

 

om inte endera av de ursprungliga parterna motsätter sig sådan anslutning.

 

Article 35

 

Artikel 35

 

(1) The recommendations of the conciliators shall be made in accordance with the provisions of this Code.

 

1. Förlikningsmännens rekommendationer skall avges i enlighet med föreskrifterna i denna kod.

 

(2) When the Code is silent upon any point, the conciliators shall apply the law which the parties agree at the time the conciliation proceedings commence or thereafter, but not later than the time of submission of evidence to the conciliators. Failing such agreement, the law which in the opinion of the conciliators is most closely connected with the dispute shall be applicable.

 

2. Om koden i någon fråga inte innehåller några föreskrifter, skall förlikningsmännen tillämpa den lag som parterna överenskommer om vid tiden för förlikningsförhandlingarnas inledande eller därefter, dock inte senare än vid tiden för framläggande av bevismaterial för förlikningsmännen. I avsaknad av sådan överenskommelse skall den lag tillämpas, vilken enligt förlikningsmännens bedömning närmast anknyter till tvisten.

 

(3) The conciliators shall not decide ex aequo et bono upon the dispute unless the parties so agree after the dispute has arisen.

 

3. Förlikningsmännen skall inte avgöra tvisten ex aequo et bono (efter rätt och billighet), om inte parterna så överenskommer efter det att tvisten har uppkommit.

 

(4) The conciliators shall not bring a finding of non liquet on the ground of obscurity of the law.

 

4. Förlikningsmännen skall inte avge utlåtandet non liquet (fråga är oklar) på grund av oklarhet i lagen.

 

(5) The conciliators may recommend those remedies and reliefs which are provided in the law applicable to the dispute.

 

5. Förlikningsmännen kan rekommendera de rättsföljder som anvisas i den lag som tillämpas på tvisten.

 

Article 36

 

Artikel 36

 

The recommendations of the conciliators shall include reasons.

 

Förlikningsmännens rekommendationer skall även innefatta skälen för dessa.

 

Article 37

 

Artikel 37

 

(1) Unless the parties have agreed before, during or after the conciliation procedure that the recommendation of the conciliators shall be binding, the recommendation shall become binding by acceptance by the parties. A recommendation which has been accepted by some parties to a dispute shall be binding as between those parties only.

 

1. Om inte parterna före, under eller efter förlikningsförfarandet har överenskommit att förlikningsmännens rekommendation skall vara bindande, skall rekommendationen bli bindande genom parternas godtagande av den. En rekommendation, som har godtagits av några av parterna i en tvist, är bindande endast för dessa parter.

 

(2) Acceptance of the recommendation must be communicated by the parties to the conciliators, at an address specified by them, not later than 30 days after receipt of the notification of the recommendation; otherwise, it shall be considered that the recommendation has not been accepted.

 

2. Godtagande av rekommendationen måste meddelas till förlikningsmännen, på av dem angiven adress, av parterna inte senare än 30 dagar efter mottagandet av underrättelse om rekommendationen; i annat fall skall det anses att rekommendationen inte har godtagits.

 

(3) Any party which does not accept the recommendation shall notify the conciliators and the other parties, within 30 days following the period specified in Article 37(2), of its grounds for rejection of the recommendation, comprehensively and in writing.

 

3. Varje part som inte godtager rekommendationen skall inom 30 dagar efter den period som anges i artikel 37, punkt 2, detaljerat och skriftligen meddela förlikningsmännen och de andra parterna sina skäl för förkastande av rekommendationen.

 

(4) When the recommendation has been accepted by parties, the conciliators shall immediately draw up and sign a record of settlement, at which time the recommendation shall become binding upon those parties. If the recommendation has not been accepted by all parties, the conciliators shall draw up a report with respect to those parties rejecting the recommendation, noting the dispute and the failure of those parties to settle the dispute.

 

4. Om rekommendationen har godtagits av parterna, skall förlikningsmännen omedelbart upprätta och underteckna ett protokoll om biläggande av tvisten, vid vilken tidpunkt rekommendationen skall bli bindande för dessa parter. Om rekommendationen inte har godtagits av alla parter, skall förlikningsmännen, med avseende på de parter som förkastar rekommendationen, sammanställa en rapport, i vilken anges att tvist föreligger och att dessa parter inte lyckats bilägga tvisten.

 

(5) A recommendation which has become binding upon the parties shall be implemented by them immediately or at such later time as is specified in the recommendation.

 

5. En rekommendation som har blivit bindande för parterna skall tillämpas av dem omedelbart eller vid den senare tidpunkt som anges i rekommendationen.

 

(6) Any party may make its acceptance conditional upon acceptance by all or any of the other parties to the dispute.

 

6. Varje part kan sätta som villkor för sitt godtagande att alla eller några av de andra parterna också godtager den.

 

Article 38

 

Artikel 38

 

(1) A recommendation shall constitute a final determination of a dispute as between the parties which accept it, except to the extent that the recommendation is not recognized and enforced in accordance with the provisions of Article 39.

 

1. En rekommendation skall utgöra ett slutligt avgörande av en tvist vad den beträffar de parter som godtager den, utom i den omfattning rekommendationen inte är erkänd och verkställd i enlighet med föreskrifterna i artikel 39.

 

(2) ”Recommendation” includes an interpretation, clarification or revision of the recommendation made by the conciliators before the recommendation has been accepted.

 

2. ”Rekommendation” innefattar en tolkning, ett klargörande eller en omarbetning av rekommendationen som gjorts av förlikningsmännen innan den har blivit godtagen.

 

Article 39

 

Artikel 39

 

(1) Each Contracting Party shall recognize a recommendation as binding between the parties which have accepted it and shall, subject to the provisions of Article 39(2) and (3), enforce, at the request of any such party, all obligations imposed by the recommendation as if it were a final judgement of a court of that Contracting Party.

 

1. Varje fördragsslutande part skall erkänna en rekommendation som bindande mellan de parter som har godtagit den och skall, med beaktande av föreskrifterna i artikel 39, punkt 2 och 3, på begäran av någon sådan part, verkställa alla förpliktelser ålagda genom rekommendationen som om denna vore en slutlig dom av en domstol i den fördragsslutande staten.

 

(2) A recommendation shall not be recognized and enforced at the request of a party referred to in Article 39(1) only if the court or other competent authority of the country where recognition and enforcement is sought is satisfied that:

 

2. En rekommendation skall inte erkännas och verkställas på begäran av part som åsyftas i artikel 39, punkt 1, om domstol eller annan behörig myndighet i det land, där erkännande och verkställande begäres, är övertygad om att:

 

(a) any party which accepted the recommendation was, under the law applicable to it, under some legal incapacity at the time of acceptance;

 

a) någon av de parter, som godtagit rekommendationen, inte vid tiden för godtagandet hade full rättskapacitet enligt den lag som är tillämplig på den;

 

(b) fraud or coercion has been used in the making of the recommendation;

 

b) bedrägeri eller tvång har använts vid utformningen av rekommendationen;

 

(c) the recommendation is contrary to public policy (ordre public) in the country of enforcement; or

 

c) rekommendationen står i strid med grunderna för rättsordningen (ordre public) i det land där verkställighet begärs; eller

 

(d) the composition of the conciliators, or the conciliation procedure, was not in accordance with the provisions of this Code.

 

d) förlikningsmännens sammansättning eller förlikningsförfarandet inte var i överensstämmelse med föreskrifterna i denna kod.

 

(3) Any part of the recommendation shall not be enforced and recognized if the court or other competent authority is satisfied that such part comes within any of the subparagraphs of Article 39(2) and can be separated from other parts of the recommendation. If such part cannot be separated, the entire recommendation shall not be enforced and recognized.

 

3. Ingen del av rekommendationen skall verkställas och erkännas om domstol eller annan behörig myndighet är övertygad om att den delen faller inom något av styckena i artikel 39, punkt 2, och den kan avskiljas från övriga delar av rekommendationen. Om sådan del inte kan avskiljas, skall rekommendationen i sin helhet inte verkställas och erkännas.

 

Article 40

 

Artikel 40

 

(1) Where the recommendation has been accepted by all the parties, the recommendation and the reasons therefor may be published with the consent of all the parties.

 

1. Om rekommendationen har godtagits av alla parter, kan rekommendationen och skälen därför offentliggöras med samtycke av alla parterna.

 

(2) Where the recommendation has been rejected by one or more of the parties but has been accepted by one or more of the parties:

 

2. Om rekommendationen har förkastats av en eller flera parter men har godtagits av en eller flera parter:

 

(a) the party or parties rejecting the recommendation shall publish its or their grounds for rejection, given pursuant to Article 37(3), and may at the same time publish the recommendation and the reasons therefor;

 

a) skall den part eller de parter, som förkastar rekommendationen, offentliggöra sina i enlighet med artikel 37, punkt 3, givna skäl för förkastandet och de kan samtidigt offentliggöra rekommendationen och skälen därför;

 

(b) a party which has accepted the recommendation may publish the recommendation and the reasons therefor; it may also publish the grounds for rejection given by any other party unless such other party has already published its rejection and the grounds therefor in accordance with Article 40(2) (a).

 

b) får en part som har godtagit rekommendationen offentliggöra rekommendationen och skälen därför; den parten kan också offentliggöra de skäl för förkastande, som givits av någon annan part, om inte denna andra part redan har offentliggjort sitt förkastande och skälen härför i enlighet med artikel 40, punkt 2, stycke a.

 

(3) Where the recommendation has not been accepted by any of the parties, each party may publish the recommendation and the reasons therefor and also its own rejection and the grounds therefor.

 

3. Om rekommendationen inte har godtagits av någon part, kan varje part offentliggöra rekommendationen och skälen därför och även sitt eget förkastande och grunderna för detta.

 

Article 41

 

Artikel 41

 

(1) Documents and statements containing factual information supplied by any party to the conciliators shall be made public unless that party or a majority of the conciliators agrees otherwise.

 

1. Dokument och förklaringar innehållande faktisk information, vilka av någon part överlämnats till förlikningsmännen, skall offentliggöras, om inte den parten eller en majoritet av förlikningsmännen överenskommer annorlunda.

 

(2) Such documents and statements supplied by a party may be tendered by that party in support of its case in subsequent proceedings arising from the same dispute and between the same parties.

 

2. Sådana dokument och förklaringar, som lämnats av en part, kan inlämnas av den parten till stöd för hans sak i efterföljande förhandlingar rörande samma tvist och mellan samma parter.

 

Article 42

 

Artikel 42

 

Where the recommendation has not become binding upon the parties, no views expressed or reasons given by the conciliators, or concessions or offers made by the parties for the purpose of the conciliation procedure, shall affect the legal rights and obligations of any of the parties.

 

Om rekommendationen inte har blivit bindande för parterna, skall inga av förlikningsmännen uttryckta åsikter eller skäl, eller medgivanden eller erbjudanden som gjorts av parterna som ett led i förlikningsförhandlingarna, påverka någon av parternas lagliga rättigheter och skyldigheter.

 

Article 43

 

Artikel 43

 

(1) (a) The costs of the conciliators and all costs of the administration of the conciliation proceedings shall be borne equally by the parties to the proceedings, unless they agree otherwise.

 

1. a) Kostnaderna för förlikningsmän och alla kostnader för genomförandet av förlikningsförhandlingarna skall bäras lika av parterna i förhandlingarna, om dessa inte överenskommer annorlunda.

 

(b) When the conciliation proceedings have been initiated, the conciliators shall be entitled to require an advance or security for the costs referred to in Article 43(1) (a).

 

b) Om förlikningsförhandlingarna har inletts, skall förlikningsmännen vara berättigade att begära förskott eller säkerhet för täckande av de kostnader som avses i artikel 43, punkt 1, stycke a.

 

(2) Each party shall bear all expenses it incurs in connexion with the proceedings, unless the parties agree otherwise.

 

2. Varje part skall bära alla utgifter som den ådrager sig i samband med förhandlingarna, om inte parterna överenskommer annorlunda.

 

(3) Notwithstanding the provisions of Article 43(1) and (2), the conciliators may, having decided unanimously that a party has brought a claim vexatiously or frivolously, assess against that party any or all of the costs of other parties to the proceedings. Such decision shall be final and binding on all the parties.

 

3. Oavsett föreskrifterna i artikel 43, punkt 1 och 2, kan förlikningsmännen, sedan de enhälligt beslutat att en part har framställt anspråk av okynne eller utan orsak, belasta den parten med alla eller en del av de andra parternas förhandlingskostnader. Ett sådant beslut är slutligt och bindande för alla parter.

 

Article 44

 

Artikel 44

 

(1) Failure of a party to appear or to present its case at any stage of the proceedings shall not be deemed an admission of the other party’s assertions. In that event, the other party may, at its choice, request the conciliators to close the proceedings or to deal with the questions presented to them and submit a recommendation in accordance with the provisions for making recommendations set out in this Code.

 

1. En parts underlåtenhet att inställa sig eller utföra sin talan under någon del av förhandlingarna skall inte anses som ett medgivande av den andra partens yrkanden. I sådant fall kan den andra parten, efter eget val, begära att förlikningsmännen antingen avslutar förhandlingarna eller behandlar de frågor som har framlagts för dem och utformar en rekommendation i enlighet med de föreskrifter för utfärdande av rekommendationer som finns i denna kod.

 

(2) Before closing the proceedings, the conciliators shall grant the party failing to appear or to present its case a period of grace, not exceeding 10 days, unless they are satisfied that the party does not intend to appear or to present its case.

 

2. Innan de avslutar förhandlingarna, skall förlikningsmännen bevilja den part, som underlåter att inställa sig eller utföra sin talan, en frist, som inte får överstiga 10 dagar, såvida de inte är helt säkra på att den parten inte har för avsikt att inställa sig eller utföra sin talan.

 

(3) Failure to observe procedural time-limits laid down in this Code or determined by the conciliators, in particular time-limits relating to the submission of statements or information, shall be considered a failure to appear in the proceedings.

 

3. Underlåtenhet att iakttaga de processuella tidsgränser som fastställts i denna kod eller bestämts av förlikningsmännen, i synnerhet tidsgränser som avser inlämnanden av förklaringar eller information, skall betraktas som underlåtenhet att inställa sig vid förhandlingarna.

 

(4) Where the proceedings have been closed owing to one party’s failure to appear or to present its case, the conciliators shall draw up a report noting that party’s failure.

 

4. Om förhandlingarna har avslutats på grund av att en part underlåtit att inställa sig eller utföra sin talan, skall förlikningsmännen upprätta en rapport i vilken de faststlår partens underlåtenhet.

 

Article 45

 

Artikel 45

 

(1) The conciliators shall follow the procedures stipulated in this Code.

 

1. Förlikningsmännen skall följa det förfarande som fastställts i denna kod.

 

(2) The Rules of Procedure annexed to the present Convention shall be considered as Model Rules for the guidance of conciliators. The conciliators may, by mutual consent, use, supplement or amend the rules contained in the Annex or formulate their own rules of procedure to the extent that such supplementary, amended or other rules are not inconsistent with the provisions of this Code.

 

2. De regler om förfarandet som fogats till denna konvention som bilaga skall anses som typregler till vägledning för förlikningsmännen. Om förlikningsmännen överenskommer därom, kan de använda sig av, göra tillägg till eller ändringar i reglerna i bilagan eller fastställa sina egna regler om förfarandet i den mån sådana kompletterande, ändrade eller andra regler inte står i strid med föreskrifterna i denna kod.

 

(3) If the parties agree that it may be in the interest of achieving an expeditious and inexpensive solution of the conciliation proceedings, they may mutually agree to rules of procedure which are not inconsistent with the provisions of this Code.

 

3. Om parterna enas om att det kan underlätta uppnåendet av ett snabbt och ekonomiskt genomförande av förlikningsförhandlingarna, kan de ömsesidigt överenskomma om förfaringsregler som inte står i strid med föreskrifterna i denna kod.

 

(4) The conciliators shall formulate their recommendation by consensus or failing that shall decide by majority vote.

 

4. Förlikningsmännen skall utfärda sin rekommendation i enhällighet eller, om enhällighet inte kan uppnås, efter majoritetsbeslut.

 

(5) The conciliation proceedings shall finish and the recommendation of the conciliators shall be delivered not later than six months from the date on which the conciliators are appointed, except in the cases referred to in Article 23(4), (e), (f) and (g), for which the time-limits in Articles 14(1) and 16(4) shall be valid. The period of six months may be extended by agreement of the parties.

 

5. Förlikningsförhandlingarna skall avslutas och förlikningsmännen utfärda sin rekommendation inte senare än sex månader från den dag då förlikningsmännen utnämndes, utom i de fall, som omnämnes i artikel 23, punkt 4, stycke e, f och g, för vilka de tidsgränser som angives i artikel 14, punkt 1, och artikel 16, punkt 4, skall gälla. Sexmånadersperioden kan förlängas genom överenskommelse mellan parterna.

 

C. INSTITUTIONAL MACHINERY

 

C. ORGANISATORISKA ARRANGEMANG

 

Article 46

 

Artikel 46

 

(1) Six months before the entry into force of the present Convention, the Secretary-General of the United Nations shall, subject to the approval of the General Assembly of the United Nations, and taking into account the views expressed by the Contracting Parties, appoint a Registrar, who may be assisted by such additional staff as may be necessary for the performance of the functions listed in Article 46(2). Administrative services for the Reigstrar and his assistants shall be provided by the United Nations Office at Geneva.

 

1. Sex månader innan denna konvention träder i kraft skall Förenta nationernas generalsekreterare, med förbehåll för Förenta nationernas generalförsamlings godkännande och med hänsyn tagen till de åsikter som uttryckts av de fördragsslutande parterna, utnämna en registrator, som kan biträdas av sådan ytterligare personal som kan vara erforderlig för utövandet av de funktioner som är förtecknade i artikel 46, punkt 2. Administrativa tjänster skall tillhandahållas registratorn och hans medarbetare av Förenta nationernas kontor i Genève.

 

(2) The Registrar shall perform the following functions in consultation with the Contracting Parties as appropriate:

 

2. Registratorn skall, i samråd – när så är lämpligt – med de fördragsslutande parterna, utöva följande funktioner:

 

(a) maintain the list of conciliators of the International Panel of Conciliators and regularly inform the Contracting Parties of the composition of the Panel;

 

a) föra förteckningen över förlikningsmännen i den internationella förlikningsmannagruppen och regelbundet informera de fördragsslutande parterna om gruppens sammansättning;

 

(b) provide the names and addresses of the conciliators to the parties concerned on request;

 

b) på begäran tillhandahålla berörda parter förlikningsmännens namn och adresser;

 

(c) receive and maintain copies of requests for conciliation, replies, recommendations, acceptances, or rejections, including reasons therefor;

 

c) mottaga och förvara kopior av begäran om förlikning, svar, rekommendationer, godtaganden eller förkastanden, innefattande skälen därför;

 

(d) furnish on request, and at their cost, copies of recommendations and reasons for rejection to the shippers’ organizations, conferences and governments, subject to the provisions of Article 40;

 

d) med beaktande av föreskrifterna i artikel 40 tillställa avlastarorganisationerna, konferenser och regeringar – på deras begäran och bekostnad – kopior av rekommendationer och skäl för förkastanden av dem;

 

(e) make available information of a non-confidential nature on completed conciliation cases, and without attribution to the parties concerned, for the purposes of preparation of material for the Review Conference referred to in Article 52; and

 

e) tillhandahålla information – av icke-förtrolig natur och utan angivande av de berörda parterna – om avslutade förlikningsfall för iordningställande av material till den revisionskonferens som omnämnes i artikel 52; och

 

(f) the other functions prescribed for the Registrar in Articles 26(1) (c) and 30(2) and (3).

 

f) de övriga funktioner som i artiklarna 26, punkt 1, stycke c och artikel 30, punkt 2 och 3 ålägges registratorn.

 

KAPITEL VII AVSLUTANDE BESTÄMMELSER

CHAPTER VII:

 

KAPITEL VII

 

FINAL CLAUSES

 

AVSLUTANDE BESTÄMMELSER

 

Article 47

 

Artikel 47

 

IMPLEMENTATION

 

TILLÄMPNING

 

(1) Each Contracting Party shall take such legislative or other measures as may be necessary to implement the present Convention.

 

1. Varje fördragsslutande part skall vidtaga sådana lagstiftnings- och andra åtgärder som kan vara erforderliga för att tillämpa denna konvention.

 

(2) Each Contracting Party shall communicate to the Secretary-General of the United Nations, who shall be the depositary, the text of the legislative or other measures which it has taken in order to implement the present Convention.

 

2. Varje fördragsslutande part skall översända till Förenta nationernas generalsekreterare, som skall vara depositarie, texten till de lagstiftnings- och andra åtgärder, som har vidtagits för att tillämpa denna konvention.

 

Article 48

 

Artikel 48

 

SIGNATURE, RATIFICATION, ACCEPTANCE, APPROVAL AND ACCESSION

 

UNDERTECKNANDE, RATIFICERING, GODTAGANDE, GODKÄNNANDE OCH ANSLUTNING

 

(1) The present Convention shall remain open for signature as from 1 July 1974 until and including 30 June 1975 at United Nations Headquarters and shall thereafter remain open for accession.

 

1. Denna konvention skall vara öppen för undertecknande i Förenta nationernas huvudkontor från den 1 juli 1974 till och med den 30 juni 1975 och skall därefter vara öppen för anslutning.

 

(2) All States are entitled to become Contracting Parties to the present Convention by:

 

2. Alla stater är berättigade att bli fördragsslutande parter till denna konvention genom:

 

(a) signature subject to and followed by ratification, acceptance or approval; or

 

a) undertecknande med förbehåll för och följt av ratificering, godtagande eller godkännande;

 

(b) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or

 

b) undertecknande utan förbehåll för ratificering, godtagande eller godkännande; eller

 

(c) accession.

 

c) anslutning.

 

(3) Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of an instrument to this effect with the depositary.

 

3. Ratificering, godtagande, godkännande eller anslutning skall verkställas genom deposition av ett instrument därom hos depositarien.

 

Article 49

 

Artikel 49

 

ENTRY INTO FORCE

 

IKRAFTTRÄDANDE

 

(1) The present Convention shall enter into force six months after the date on which not less than 24 States, the combined tonnage of which amounts to at least 25 per cent of world tonnage, have become Contracting Parties to it in accordance with Article 48. For the purpose of the present Article the tonnage shall be deemed to be that contained in Lloyd’s Register of Shipping, Statistical Tables 1973, table 2 ”World Fleets–Analysis by Principal Types”, in respect of general cargo (including passenger/cargo) ships and container (fully cellular) ships, exclusive of the United States reserve fleet and the American and Canadian Great Lakes Fleets.

 

1. Denna konvention skall träda i kraft sex månader efter den dag då minst 24 stater, vilkas sammanlagda tonnage uppgår till minst 25% av världstonnaget, har blivit fördragsslutande parter enligt artikel 48. Vad beträffar denna artikel skall med ”tonnage” förstås det tonnage som upptages i Lloyd’s Register of Shipping, Statistiska tabeller 1973, tabell 2 ”Världens handelsflottor – fördelade efter huvudtyper” när det gäller styckegodsfartyg (även kombinerade passagerar-/lastfartyg) och containerfartyg (med fullständig cellindelning) med undantag av Förenta Staternas reservflotta och de amerikanska och kanadensiska flottorna på de Stora sjöarna. 1)

1)

Tonnagebestämmelserna jämlikt artikel 49, punkt 1 finns i rapporten från Förenta nationernas diplomatkonferens angående en uppförandekod för linjekonferenser för den andra delen av dess session (TD/CODE/10), bilaga I.

 

(2) For each State which thereafter ratifies, accepts, approves or accedes to it, the present Convention shall come into force six months after deposit by such State of the appropriate instrument.

 

2. För varje stat, som därefter ratificerar, godtager, godkänner eller ansluter sig till den, skall denna konvention bli gällande sex månader efter statens deposition av vederbörligt instrument.

 

(3) Any State which becomes a Contracting Party to the present Convention after the entry into force of an amendment shall, failing an expression of a different intention by that State:

 

3. Varje stat som blir fördragsslutande part till denna konvention skall, efter ikraftträdandet av en ändring, om den inte meddelar annan avsikt,

 

(a) be considered as a Party to the present Convention as amended; and

 

a) anses som part till konventionen i dess ändrade lydelse; och

 

(b) be considered as a Party to the unamended Convention in relation to any Party to the present Convention not bound by the amendment.

 

b) anses som part till den icke ändrade konventionen i förhållande till varje part till denna konvention som inte är bunden av ändringen.

 

Article 50

 

Artikel 50

 

DENUNCIATION

 

UPPSÄGNING

 

(1) The present Convention may be denounced by any Contracting Party at any time after the expiration of a period of two years from the date on which the Convention has entered into force.

 

1. Denna konvention får av fördragsslutande part uppsägas när som helst efter utgången av två år räknat från den dag, då konventionen trädde i kraft.

 

(2) Denunciation shall be notified to the depositary in writing, and shall take effect one year, or such longer period as may be specified in the instrument of denunciation, after the date of receipt by the depositary.

 

2. Uppsägningen skall skriftligen meddelas depositarien och blir gällande ett år efter dagen för depositariens mottagande av uppsägningsinstrumentet eller efter utgången av den längre period som angives i uppsägningsinstrumentet.

 

Article 51

 

Artikel 51

 

AMENDMENTS

 

ÄNDRINGAR

 

(1) Any Contracting Party may propose one or more amendments to the present Convention by communicating the amendments to the depositary. The depositary shall circulate such amendments among the Contracting Parties, for their acceptance, and amoung States entitled to become Contracting Parties to the present Convention which are not Contracting Parties, for their information.

 

1. Varje fördragsslutande part kan föreslå en eller flera ändringar i denna konvention genom att meddela depositarien ändringarna. Depositarien skall sända ut sådana ändringar till de fördragsslutande parterna för godtagande och till stater, som är berättigade att bli fördragsslutande parter men inte är det, för deras information.

 

(2) Each proposed amendment circulated in accordance with Article 51(1) shall be deemed to have been accepted if no Contracting Party communicates an objection thereto to the depositary within 12 months following the date of its circulation by the depositary. If a Contracting Party communicates an objection to the proposed amendment, such amendment shall not be considered as accepted and shall not be put into effect.

 

2. Varje föreslagen ändring som har sänts ut enligt artikel 51, punkt 1, skall anses ha godtagits, om ingen fördragsslutande part meddelar någon invändning däremot till depositarien inom 12 månader från den dag då depositarien utsände den. Om en fördragsslutande part meddelar invändning mot den föreslagna ändringen, skall den inte anses som antagen och inte träda i kraft.

 

(3) If no objection has been communicated, the amendment shall enter into force for all Contracting Parties six months after the expiry date of the period of 12 months referred to in Article 51(2).

 

3. Om ingen invändning har meddelats, skall ändringen träda i kraft för alla fördragsslutande parter sex månader efter utgången av den 12-månadersperiod, som anges i artikel 51, punkt 2.

 

Article 52

 

Artikel 52

 

REVIEW CONFERENCES

 

REVISIONSKONFERENSER

 

(1) A Review Conference shall be convened by the depositary five years from the date on which the present Convention comes into force to review the working of the convention, with particular reference to its implementation, and to consider and adopt appropriate amendments.

 

1. En revisionskonferens skall sammankallas av depositarien fem år efter den dag då denna konvention träder i kraft för att granska konventionens verkan med särskilt hänseende till dess tillämpning samt för att pröva och antaga lämpliga ändringar.

 

(2) The depositary shall, four years from the date on which the present Convention comes into force, seek the views of all States entitled to attend the Review Conference and shall, on the basis of the views received, prepare and circulate a draft agenda as well as amendments proposed for consideration by the Conference.

 

2. Depositarien skall, fyra år efter den dag då denna konvention träder i kraft, infordra synpunkter från alla de stater som är berättigade att deltaga i revisionskonferensen och skall, på grundval av de erhållna synpunkterna, iordningställa och utsända ett utkast till dagordning, liksom också ändringar som föreslagits att prövas av konferensen.

 

(3) Further review conferences shall be similarly convened every five years, or at any time after the first Review Conference, at the request of one third of the Contracting Parties to the present Convention, unless the first Review Conference decides otherwise.

 

3. Ytterligare revisionskonferenser skall likaledes sammankallas vart femte år eller, på begäran av en tredjedel av de fördragsslutande parterna, när som helst efter den första revisionskonferensen, om inte denna beslutar annorlunda.

 

(4) Notwithstanding the provisions of Article 52(1), if the present Convention has not entered into force five years from the date of the adoption of the Final Act of the United Nations Conference of Plenipotentiaries on a Code of Conduct for Liner Conferences, a Review Conference shall, at the request of one third of the States entitled to become Contracting Parties to the present Convention, be convened by the Secretary-General of the United Nations, subject to the approval of the General Assembly in order to review the provisions of the Convention and its Annex and to consider and adopt appropriate amendments.

 

4. Utan hinder av föreskrifterna i artikel 52, punkt 1, skall, om denna konvention inte har trätt i kraft fem år efter dagen för antagandet av slutakten från Förenta nationernas diplomatkonferens om en uppförandekod för linjekonferenser, på begäran av en tredjedel av de stater som är berättigade till att bli fördragsslutande parter till denna konvention, en revisionskonferens sammankallas av Förenta nationernas generalsekreterare, under förutsättning av generalförsamlingens godkännande, för att granska föreskrifterna i denna konvention och dess bilaga samt för att pröva och antaga lämpliga ändringar.

 

Article 53

 

Artikel 53

 

FUNCTIONS OF THE DEPOSITARY

 

DEPOSITARIENS UPPGIFTER

 

(1) The depositary shall notify the signatory and acceding States, of:

 

1. Depositarien skall meddela signatärstaterna och anslutna stater om

 

(a) signatures, ratifications, acceptances, approvals and accessions in accordance with Article 48;

 

a) undertecknanden, ratificeringar, godtaganden, godkännanden och anslutningar i enlighet med artikel 48;

 

(b) the date on which the present Convention enters into force in accordance with Article 49;

 

b) datum för denna konventions ikraftträdande i enlighet med artikel 49;

 

(c) denunciations of the present Convention in accordance with Article 50;

 

c) uppsägningar av denna konvention i enlighet med artikel 50;

 

(d) reservations to the present Convention and the withdrawal of reservations;

 

d) förbehåll mot denna konvention och återtagandet av förbehåll;

 

(e) the text of the legislative or other measures which each Contracting Party has taken in order to implement the present Convention in accordance with Article 47;

 

e) texten till lagstiftnings- eller andra åtgärder som varje fördragsslutande part har vidtagit för att tillämpa denna konvention i enlighet med artikel 47;

 

(f) proposed amendments and objections to proposed amendments in accordance with Article 51; and

 

f) föreslagna ändringar och invändningar mot föreslagna ändringar i enlighet med artikel 51; och

 

(g) entry into force of amendments in accordance with Article 51(3).

 

g) ikraftträdande av ändringar i enlighet med artikel 51, punkt 3.

 

(2) The depositary shall also undertake such actions as are necessary under Article 52.

 

2. Depositarien skall också företaga sådana åtgärder som erfordras enligt artikel 52.

 

Article 54

 

Artikel 54

 

AUTHENTIC TEXTS–DEPOSIT

 

TEXTERNAS VITSORD – DEPONERING

 

The original of the present Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, will be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

 

Originalet till denna konvention, vars kinesiska, engelska, franska, ryska och spanska texter äger lika vitsord, skall deponeras hos Förenta nationernas generalsekreterare.

 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, having been duly authorized to this effect by their respective governments, have signed the present Convention, on the dates appearing opposite their signatures.

 

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av sina respektive regeringar, undertecknat denna konvention på de dagar som anges mitt för deras underskrifter.

 

Bilaga till konventionen om en uppförandekod för linjekonferenser

Annex to the Convention on a Code of Conduct for Liner Conferences

 

Bilaga till konventionen om en uppförandekod för linjekonferenser

 

Model Rules of Procedure for International Mandatory Conciliation

 

Typregler för förfarandet vid internationell obligatorisk förlikning

 

Rule 1

 

Regel 1

 

(1) Any party wishing to institute conciliation proceedings under the Code shall address a request to that effect in writing, accompanied by a statement of claim to the other party, and copied to the Registrar.

 

1. En part som önskar inleda förlikningsförhandlingar enligt koden skall sända till den andra parten, och i kopia till registratorn, en skriftlig begäran därom, åtföljd av ett käromål.

 

(2) The statement of claim shall:

 

2. Käromålet skall:

 

(a) designate precisely each party to the dispute and state the address of each;

 

a) exakt namnge varje part i tvisten och deras adress;

 

(b) contain a summary statement of pertinent facts, the issues in dispute and the claimant’s proposal for the settlement of the dispute;

 

b) innehålla en kortfattad redogörelse för aktuella fakta, tvistefrågorna och kärandens förslag för biläggande av tvisten;

 

(c) state whether an oral hearing is desired and, if so, and to the extent then known, the names and addresses of persons to give evidence, including experts’ evidence, for the claimant;

 

c) ange om muntlig förhandling önskas och, om så är fallet och i den utsträckning då är känt, namn och adress på de personer, inklusive expertvittnen, som skall vittna för käranden;

 

(d) be accompanied by such supporting documentation and relevant agreements and arrangements entered into by the parties as the claimant may consider necessary at the time of making the claim;

 

d) åtföljas av sådan understödjande dokumentation och aktuella avtal och arrangemang som parterna har ingått, vilka käranden kan anse erforderliga vid tiden för käromålet;

 

(e) indicate the number of conciliators required, any proposal concerning the appointment of conciliators, or the name of the conciliator appointed by the claimant in accordance with Article 32(2); and

 

e) ange begärt antal förlikningsmän och förslag rörande utnämnandet av förlikningsmän eller namnet på den förlikningsman som käranden utnämner i enlighet med artikel 32, punkt 2; samt

 

(f) contain proposals, if any, regarding rules of procedure.

 

f) innehålla förslag, om sådana finns, angående regler för förfarandet.

 

(3) The statement of claim shall be dated and shall be signed by the party.

 

3. Käromålet skall dateras och skall undertecknas av parten.

 

Rule 2

 

Regel 2

 

(1) If the respondent decides to reply to the claim, he shall, within 30 days following the date of his receipt of the statement of claim, transmit a reply to the other party and copied to the Registrar.

 

1. Om svaranden beslutar att bemöta käromålet, skall han, inom 30 dagar från den dag då han mottog käromålet, översända ett svar till den andra parten och kopia därav till registratorn.

 

(2) The reply shall:

 

2. Svaret skall:

 

(a) contain a summary statement of pertinent facts opposed to the contentions in the statement of claim, the respondent’s proposal, if any, for the settlement of the dispute and any remedy claimed by him with a view to the settlement of the dispute;

 

a) innehålla en kortfattad redogörelse för de fakta som svaranden anför som invändning gentemot påståenden i käromålet, hans eventuella förslag för biläggande av tvisten och de rättsmedel som han gör anspråk på för att bilägga tvisten;

 

(b) state whether an oral hearing is desired and, if so, and to the extent then known, the names and addresses of persons to give evidence, including experts’ evidence, for the respondent;

 

b) ange om muntlig förhandling önskas och, om så är fallet och i den utsträckning då är känt, namn och adress på de personer, inklusive expertvittnen, som skall vittna för svaranden;

 

(c) be accompanied by such supporting documentation and relevant agreements and arrangements entered into by the parties as the respondent may consider necessary at the time of making the reply;

 

c) åtföljas av sådan understödjande dokumentation och aktuella avtal och arrangemang som parterna har ingått, vilka svaranden kan anse erforderliga vid tiden för svarets avgivande;

 

(d) indicate the number of conciliators required, any proposal concerning the appointment of conciliators, or the name of the conciliator appointed by the respondent in accordance with Article 32(2); and

 

d) ange begärt antal förlikningsmän och förslag rörande utnämnandet av förlikningsmän eller namn och adress på den förlikningsman som svaranden utnämner i enlighet med artikel 32, punkt 2; samt

 

(e) contain proposals, if any, regarding rules of procedure.

 

e) innehålla förslag, om sådana finns, angående regler för förfarandet.

 

(3) The reply shall be dated and shall be signed by the party.

 

3. Svaret skall dateras och skall undertecknas av parten.

 

Rule 3

 

Regel 3

 

(1) Any person or other interest desiring to participate in conciliation proceedings under Article 34 shall transmit a written request to the parties to the dispute, with a copy to the Registrar.

 

1. Varje person eller annan intresserad part som önskar deltaga i förlikningsförhandlingarna enligt artikel 34 skall översända en skriftlig begäran till parterna i tvisten och kopia därav till registratorn.

 

(2) If participation in accordance with (a) of Article 34 is desired, the request shall set forth the grounds therefor, including the information required under Rule 1(2) (a), (b) and (d).

 

2. Om deltagande i enlighet med artikel 34, stycke a önskas, skall begäran ange skälen härför, inklusive den information som erfordras enligt regel 1, punkt 2, stycke a, b och d.

 

(3) If participation in accordance with (b) of Article 34 is desired, the request shall state the grounds therefor and which of the original parties would be supported.

 

3. Om deltagande enligt artikel 34, stycke b önskas, skall begäran ange skälen härför samt vilken av de ursprungliga parterna som avses stödjas.

 

(4) Any objection to a request for joinder by such a party shall be sent by the objecting party, with a copy to the other party, within seven days of receipt of the request.

 

4. Varje invändning mot en sådan parts begäran om deltagande i förlikningsförhandlingarna skall, med kopia till motparten, sändas av den invändande parten inom sju dagar från mottagandet av begäran.

 

(5) In the event that two or more proceedings are consolidated, subsequent requests for third-party participation shall be transmitted to all parties concerned, each of which may object in accordance with the present Rule.

 

5. I sådana fall att två eller flera förhandlingar är sammanlagda, skall efterföljande begäran om deltagande i egenskap av tredje part översändas till alla berörda parter, av vilka var och en kan – i enlighet med föreliggande regel – motsätta sig sådant deltagande.

 

Rule 4

 

Regel 4

 

By agreement between the parties to a dispute, on motion by either party, and after affording the parties an opportunity of being heard, the conciliators may order the consolidation or separation of all or any claims then pending between the same parties.

 

Genom överenskommelse mellan parterna kan förlikningsmännen, på anhållan av endera parten och efter det att parterna beretts tillfälle att höras, beordra sammanläggning eller åtskiljande av alla eller några av de tvister som då föreligger mellan samma parter.

 

Rule 5

 

Regel 5

 

(1) Any party may challenge a conciliator where circumstances exist that cause justifiable doubts as to his independence.

 

1. Varje part kan anföra jäv mot en förlikningsman när omständigheter föreligger, vilka framkallar rättmätiga tvivel om hans oberoende.

 

(2) Notice of challenge, stating reasons therefor, should be made prior to the date of the closing of the proceedings, before the conciliators have rendered their recommendation. Any such challenge shall be heard promptly and shall be determined by majority vote of the conciliators in the first instance, as a preliminary point, in cases where more than one conciliator has been appointed. The decision in such cases shall be final.

 

2. Invändning om jäv med angivande av skälen därför skall göras före den dag då förhandlingarna avslutas och innan förlikningsmännen har avgett sin rekommendation. Sådant jäv skall behandlas skyndsamt och i första hand i egenskap av inledningsfråga och skall, i sådana fall där flera än en förlikningsman har utnämnts, avgöras genom majoritetsutslag bland förlikningsmännen. Avgörandet i sådana fall skall vara slutgiltigt.

 

(3) A conciliator who has died, resigned, become incapacitated or disqualified shall be replaced promptly.

 

3. Om en förlikningsman avlider, avgår, blir arbetsoförmögen eller diskvalificerad, skall han skyndsamt ersättas.

 

(4) Proceedings interrupted in this way shall continue from the point where they were interrupted, unless it is agreed by the parties or ordered by the conciliators that a review or re-hearing of any oral testimony take place.

 

4. Förhandlingar, som avbrutits på detta sätt, skall fortsätta på den punkt, där de avbröts, om inte parterna överenskommer eller förlikningsmännen förordnar om en genomgång av eller upprepande av muntligt vittnesmål.

 

Rule 6

 

Regel 6

 

The conciliators shall be judges of their own jurisdiction and/or competence within the provisions of the Code.

 

Förlikningsmännen skall själva fastställa sitt eget kompetensområde och/eller sin egen behörighet enligt föreskrifterna i denna kod.

 

Rule 7

 

Regel 7

 

(1) The conciliators shall receive and consider all written statements, documents, affidavits, publications or any other evidence, including oral evidence, which may be submitted to them by or on behalf of any of the parties, and shall give such weight thereto as in their judgement such evidence merits.

 

1. Förlikningsmännen skall mottaga och granska alla skrivna förklaringar, dokument, beedigade skriftliga försäkringar, trycksaker eller varje annat bevismaterial – inklusive muntliga vittnesbörd – som kan framläggas för dem av någon av parterna eller å någons av parterna vägnar och skall lägga den vikt därvid som detta bevismaterial enligt deras mening förtjänar.

 

(2) (a) Each party may submit to the conciliators any material it considers relevant, and at the time of such submission shall deliver certified copies to any other party to the proceedings, which party shall be given a reasonable opportunity to reply thereto.

 

2. a) Varje part kan framlägga för förlikningsmännen allt material den anser relevant och skall samtidigt överlämna bestyrkta kopior till alla övriga parter i förhandlingarna; dessa skall också givas skälig möjlighet att svara därpå;

 

(b) The conciliators shall be the sole judges of the relevance and materiality of the evidence submitted to them by the parties.

 

b) förlikningsmännen skall ensamma bedöma relevansen och väsentligheten hos det av parterna framlagda bevismaterialet;

 

(c) The conciliators may ask the parties to produce such additional evidence as they may deem necessary to an understanding and determination of the dispute, provided that, if such additional evidence is produced, the other parties to the proceedings shall have a reasonable opportunity to comment thereon.

 

c) förlikningsmännen kan infordra från parterna sådant kompletterande bevismaterial som de kan anse nödvändigt för klargörande och biläggande av tvisten, förutsatt att, om sådant kompletterande bevismaterial företes, de andra parterna i förhandlingarna skall få en skälig möjlighet att kommentera det.

 

Rule 8

 

Regel 8

 

(1) Whenever a period of days for the doing of any act is provided for in the Code or in these Rules, the day from which the period begins to run shall not be counted, and the last day of the period shall be counted, except where that last day is a Saturday, Sunday or a public holiday at the place of conciliation, in which case the last day shall be the next business day.

 

1. I alla de fall då i koden eller i dessa regler har fastställts ett visst antal dagar för utförande av en handling, skall den dag från vilken perioden börjar löpa inte räknas, medan däremot den sista dagen skall räknas, utom när denna sista dag är en lördag, söndag eller allmän helgdag på den plats där förlikningen äger rum, i vilket fall periodens sista dag skall vara nästföljande arbetsdag.

 

(2) When the time provided for is less than seven days, intermediate Saturdays, Sundays and public holidays shall be excluded from the computation.

 

2. När den period som fastställts är mindre än sju dagar, skall mellanliggande lördagar, söndagar och allmänna helgdagar inte medräknas.

 

Rule 9

 

Regel 9

 

Subject to the provisons relating to procedural time-limits in the Code, the conciliators may, on a motion by one of the parties or pursuant to agreement between them, extend any such time-limit which has been fixed by the conciliators.

 

Med beaktande av kodens föreskrifter angående processuella tidsgränser kan förlikningsmännen, på anhållan av en av parterna eller efter överenskommelse mellan dem, utsträcka sådan tidsbegränsning som har fastställts av förlikningsmännen.

 

Rule 10

 

Regel 10

 

(1) The conciliators shall fix the order of business and, unless otherwise agreed, the date and hour of each session.

 

1. Förlikningsmännen skall fastställa förhandlingsordningen och, om inte annat överenskommes, dag och timme för varje sammanträde.

 

(2) Unless the parties otherwise agree, the proceedings shall take place in private.

 

2. Om inte parterna överenskommer annorlunda, skall förhandlingarna äga rum bakom lyckta dörrar.

 

(3) The conciliators shall specifically inquire of all the parties whether they have any further evidence to submit before declaring the proceedings closed, and a noting thereof shall be recorded.

 

3. Innan de förklarar förhandlingarna avslutade, skall förlikningsmännen uttryckligen förfråga sig hos alla parter huruvida de har något ytterligare bevismaterial att framlägga – och en anteckning därom skall tagas till protokollet.

 

Rule 11

 

Regel 11

 

(1) Conciliators’ recommendations shall be in writing and shall include:

 

Förlikningsmännens rekommendationer skall vara skriftliga och innehålla:

 

(a) the precise designation and address of each party;

 

a) noggrann angivelse av varje parts namn och adress;

 

(b) a description of the method of appointing conciliators, including their names;

 

b) en beskrivning av metoden för utnämnande av förlikningsmän, samt deras namn;

 

(c) the dates and place of the conciliation proceedings;

 

c) datum och plats för förlikningsförhandlingarna;

 

(d) a summary of the conciliation proceedings, as the conciliators deem appropriate;

 

d) kortfattad redogörelse för förlikningsförhandlingarna, såsom förlikningsmännen anser lämpligt;

 

(e) a summary statement of the facts found by the conciliators;

 

e) kortfattad redogörelse för de fakta som förlikningsmännen har konstaterat;

 

(f) a summary of the submissions of the parties;

 

f) kortfattad redogörelse för parternas inlagor;

 

(g) pronouncements of the issues in dispute, together with the reasons therefor;

 

g) beslut i tvistefrågorna med angivande av skälen därför;

 

(h) the signatures of the conciliators and the date of each signature; and

 

h) förlikningsmännens underskrifter och datum för varje underskrift; samt

 

(i) an address for the communication of the acceptance or rejection of the recommendation.

 

i) en adress till vilken meddelande om godtagande eller förkastande av rekommendationen skall sändas.

 

Rule 12

 

Regel 12

 

The recommendation shall, so far as possible, contain a pronouncement on costs in accordance with the provisions of the Code. If the recommendation does not contain a full pronouncement on costs, the conciliators shall, as soon as possible after the recommendation, and in any event not later than 60 days thereafter, make a pronouncement in writing regarding costs as provided in the Code.

 

Rekommendationen skall, så långt möjligt, innehålla ett beslut om kostnaderna i enlighet med föreskrifterna i koden. Om rekommendationen inte innehåller ett fullständigt beslut om kostnaderna, skall förlikningsmännen, så snart som möjligt och i varje fall inte senare än 60 dagar efter angivande av rekommendationen, meddela ett skriftligt beslut i fråga om kostnaderna, såsom föreskrives i koden.

 

Rule 13

 

Regel 13

 

Conciliators’ recommendations shall also take into account previous and similar cases whenever this would facilitate a more uniform implementation of the Code and observance of conciliators’ recommendations.

 

Förlikningsmännens rekommendationer skall också ta hänsyn till tidigare och liknande fall, närhelst detta underlättar en mera enhetlig tillämpning av koden och iakttagande av förlikningsmännens rekommendationer.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1983:1015

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 1983:1015 har enligt förordning 1985:746 trätt i kraft d. 28 dec. 1985.)

SFS 1994:1025

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 1994:1025 har enligt förordning 1994:1139 trätt i kraft d. 1 okt. 1994.)

SFS 1994:1795

Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Lagen i sin äldre lydelse skall dock fortsätta att tillämpas på förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

(Lagen 1994:1500 har enligt förordning 1994:2063 trätt i kraft 1 jan. 1995.)

SFS 2014:923

1. Denna lag träder i kraft d. 10 jan. 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraftträdandet.