Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Radiostörningsförordning (1985:625)

Radiostörningsförordningen

Denna förordning upphör enligt F (2013:511) att gälla vid utgången av september 2013.

Utfärdad den 13 juni 1985.

Omtryckt i SFS 1993:1328

Säkerhetskrav m.m.

1 §

Elektrisk materiel som kan orsaka radiostörningar genom elektromagnetiska vågor skall utföras så att sådana störningar förebyggs.

2 §

Elsäkerhetsverket får efter samråd med Telestyrelsen föreskriva

  1. att radiostörningar från materiel som avses i 1 § inte får överskrida en viss nivå eller att materielen skall vara utförd på visst sätt, och

  2. att materielen får släppas ut på marknaden endast om den som gör det kan intyga att materielen uppfyller kraven enligt 1.

SFS 1993:1328

3 §

Är materiel i föreskrivet utförande försedd med störningsskydd, får skyddet inte tas bort eller sättas ur funktion.

SFS 1993:1328

4 §

[har upphävts genom förordning (1993:1328).]

SFS 1993:1328

5 §

[har upphävts genom förordning (1993:1328).]

SFS 1993:1328

Tillsyn

6 §

Elsäkerhetsverket har tillsyn över att denna förordning följs liksom föreskrifter meddelade med stöd av förordningen.

Bestämmelser om sådan tillsyn finns i 12 kap. 2–5 §§ ellagen (1997:857).

SFS 1997:859

7 §

Elsäkerhetsverket får meddela föreskrifter om ersättning för sådant uttaget prov som anges i 12 kap. 5 § andra stycket ellagen (1997:857) och om skyldighet att ersätta verkets kostnader för provning som avses i samma bestämmelse.

SFS 1997:859

8 §

[har upphävts genom förordning (1993:1328).]

SFS 1993:1328

9 §

[har bytt beteckning genom förordning (1993:1328).]

SFS 1993:1328

Överklagande

10 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Elsäkerhetsverkets beslut enligt 12 kap. 5 § första eller andra stycket ellagen (1997:857) får dock inte överklagas.

SFS 1998:1145

Ansvar

11 §

Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot föreskrifter som meddelats enligt denna förordning eller med stöd av bemyndigande i förordningen finns i 13 kap. 1 § första stycket 3 ellagen (1997:857).

SFS 1997:859

Verkställighetsföreskrifter

12 §

Föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av Elsäkerhetsverket.

SFS 1992:1237

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1985:625

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1986.

Genom förordningen upphävs förordningen (1972:384) om åtgärder mot radiostörningar. Elektrisk materiel som provats och godkänts enligt den upphävda förordningen behöver inte registreras enligt den nya förordningen.

SFS 1992:1237

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993.

SFS 1993:1328

(Omtryck)

Denna förordning träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Om ikraftträdande av denna förordning föreskrivs i särskild förordning. Se förordning 1993:1646.)

SFS 1997:859

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 1998:1145

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

SFS 2013:511

(Utkom d. 24 juni 2013).