Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1985:1075) om rätt att anlägga enskilda järnvägar m.m.

Utfärdad: 1985-12-17

1 §

Var och en har rätt att utan särskilt tillstånd (koncession) av regeringen anlägga en enskild järnväg, tunnelbana eller spårväg för allmän trafik.

I fråga om elektriska anläggningar finns särskilda föreskrifter.

2 §

Tidigare av Kungl. Maj:t eller regeringen beviljade tillstånd (koncessioner) att anlägga sådana anläggningar som avses i 1 § skall alltjämt gälla med undantag för skyldighet att upprätthålla viss trafik (trafikeringsplikt).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1985:1075

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1986.