Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1986:172) om luftfartygsregistret m.m.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller i anslutning till luftfartslagen (2010:500) föreskrifter om registrering i luftfartygsregistret samt om anteckningar i bihanget till detta.

Förordningen innehåller även föreskrifter som kompletterar bestämmelserna om operatörsregister i artikel 14 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947 av den 24 maj 2019 om regler och förfaranden för drift av obemannade luftfartyg (genomförandeförordningen).

Transportstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför enligt denna förordning och genomförandeförordningen.

SFS 2020:1065

1 a §

Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

SFS 2020:1065

1 b §

Vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna förordning eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till förordningen.

SFS 2020:1065

2 §

I luftfartygsregistret eller i bihanget till detta skall föras in uppgifter om motordrivna luftfartyg och segelflygplan. Detsamma gäller andra luftfartyg som skall användas till luftfart utom svenskt område. Transportstyrelsen kan medge att även andra luftfartyg förs in i registret eller i bihanget.

SFS 2008:1151

3 §

Det som gäller enligt denna förordning när ett luftfartyg är intecknat gäller också när ett luftfartyg berörs av en ansökan om inteckning.

4 §

De bestämmelser i denna förordning som gäller i fråga om luftfartyg som är eller har varit registrerade i en annan stat skall på motsvarande sätt tillämpas i fråga om luftfartyg som är eller har varit registrerade hos en internationell organisation.

Luftfartygsregistrets innehåll

5 §

Luftfartygsregistret ska för varje registrerat luftfartyg innehålla uppgifter om följande.

 1. Beträffande luftfartyget

  1. nationalitets- och registreringsbeteckning,

  2. tillverkare, tillverkningsort, tillverkningsår, tillverkningsnummer och typbeteckning,

  3. klass,

  4. omfattningen av gällande luftvärdighetsbevis och miljövärdighetsbevis,

  5. om luftfartyget har avregistrerats, anledningen till detta,

  6. om luftfartyget tidigare har varit registrerat i en annan stat, denna registrering,

  7. förekomsten av oåterkalleliga fullmakter för avregistrering och export enligt lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker.

 2. Ägarens namn, nationalitet och adress samt arten av förvärvet. För certifierade obemannade luftfartyg ska även uppgift om ägarens e-postadress och telefonnummer föras in. För övriga luftfartyg får uppgift om ägarens e-postadress och telefonnummer föras in.

 3. Dagen för

  1. registrering,

  2. anteckning om att luftfartyget har bytt ägare,

  3. avregistrering,

  4. anteckning enligt 7, 8 eller 9 §.

 4. Förekomsten av inteckningar.

SFS 2020:1065

6 §

Om det anmäls att ett registrerat luftfartyg har fått en ny ägare och om den nye ägaren inte kan föras in i registret på grund av någon brist i utredningen, skall hans namn, det uppgivna förvärvets art och dagen för anmälningen antecknas i registret.

7 §

En anteckning enligt 2 kap. 8 § luftfartslagen (2010:500) om att någon annan än ägaren brukar ett registrerat luftfartyg för en obestämd tid eller för en bestämd tid om minst en månad ska innehålla uppgift om

 1. nyttjanderättshavarens namn, nationalitet och adress, samt

 2. huruvida nyttjanderättshavaren enligt 3 a § lagen (1922:382) angående ansvarighet för skada i följd av luftfart är ansvarig för sådana skador.

En anmälan för anteckning enligt första stycket ska innehålla de uppgifter som behövs för anteckningen samt nyttjanderättsavtalet eller en uppgift om innehavarens rätt som undertecknats av parterna.

SFS 2010:775

8 §

[Upphävd g. F (2010:775).]

SFS 2010:775

9 §

Om ett luftfartyg ska avregistreras enligt 2 kap. 6 § luftfartslagen (2010:500) men det inte kan göras på grund av 2 kap. 7 § samma lag, ska det antecknas i luftfartygsregistret.

SFS 2010:775

10 §

I luftfartygsregistret skall antecknas anmälan om följande förhållanden rörande ett registrerat luftfartyg, en lott i eller intecknade reservdelar till ett registrerat luftfartyg.

 1. Ägaren har försatts i konkurs.

 2. Egendomen har utmätts.

 3. Begäran att ett i konkursbo ingående registrerat luftfartyg eller intecknade reservdelar till ett sådant luftfartyg skall säljas exekutivt.

Dagen för ett konkursbeslut eller en utmätning skall anges.

Om en anteckning har gjorts enligt första stycket, skall i registret också antecknas anmälan att konkursbeslutet eller utmätningen har upphävts, att frågan om egendomens försäljning på annat sätt har förfallit eller att egendomen har försålts exekutivt.

11 §

I luftfartygsregistret skall antecknas anmälan om att någon har väckt talan om klander av förvärv av ett registrerat luftfartyg eller om återgång av köp, byte eller gåva av ett registrerat luftfartyg.

Om en anteckning har gjorts enligt första stycket, skall i registret också antecknas anmälan om utgången av målet.

Operatörsregistrets innehåll och ändamålen med behandling av uppgifter i registret

Rubriken införd g. SFS2020-1065

11 a §

Utöver de uppgifter som anges i artikel 14.2 i genomförandeförordningen ska operatörsregistret innehålla uppgift om det unika digitala registreringsnummer som ska utfärdas enligt artikel 14.6 i den förordningen. För fysiska personer ska operatörsregistret även innehålla person- eller samordningsnummer.

SFS 2020:1065

11 b §

Personuppgifter får behandlas i operatörsregistret om det är nödvändigt för att hantera frågor om

 1. tillståndsprövning och tillsyn av efterlevnaden av reglerna i genomförandeförordningen och om utövande av marknadskontroll enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/945 av den 12 mars 2019 om obemannade luftfartygssystem och om tredjelandsoperatörer av obemannade luftfartygssystem, eller

 2. avgifter.

Personuppgifter får även behandlas i operatörsregistret om det är nödvändigt för att tillhandahålla sådana uppgifter om operatörer som behövs i en verksamhet som stat, kommun eller leverantör av flygtrafikledningstjänst ansvarar för enligt lag eller förordning, när det gäller

 1. statlig eller kommunal räddningstjänst, eller

 2. säkerhets-, flygsäkerhets- eller miljöändamål.

Personuppgifter får även behandlas i operatörsregistret när det är nödvändigt för att tillhandahålla sådana uppgifter om operatörer som behövs i

 1. Polismyndighetens, Säkerhetspolisens, Kustbevakningens eller Tullverkets verksamhet för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra brott,

 2. Polismyndighetens och Kustbevakningens verksamhet för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet, eller

 3. Försvarsmaktens arbete med att försvara Sverige och främja samhällets säkerhet.

SFS 2020:1065

11 c §

Personuppgifter som behandlas enligt 11 b § får även behandlas när det är nödvändigt för att fullgöra en förpliktelse som följer av ett internationellt åtagande.

Personuppgifter som behandlas enligt 11 b § får även behandlas när det är nödvändigt för att tillhandahålla information till

 1. riksdagen eller regeringen,

 2. en annan myndighet eller en enskild, om uppgifterna lämnas med stöd av lag eller förordning, eller

 3. en utländsk myndighet, ett EU-organ eller en mellanfolklig organisation, om utlämnandet av uppgifterna sker med anledning av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen eller i enlighet med en internationell konvention som Sverige har tillträtt eller ett av riksdagen godkänt avtal med en främmande stat eller en mellanfolklig organisation.

SFS 2020:1065

Registreringen i luftfartygsregistret

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2020-1065

12 §

I en ansökan om registrering av ett luftfartyg skall lämnas uppgifter om vem som tidigare har ägt luftfartyget och om de förhållanden som avses i 5 § 1 b och 2.

Till ansökningen skall fogas

 1. handlingar som visar luftfartygets tillverkare, tillverkningsort, tillverkningsår, tillverkningsnummer och typbeteckning,

 2. personbevis, registreringsbevis eller motsvarande handling som visar ägarens nationalitet, samt

 3. förvärvshandlingar eller annan utredning om ägarens förvärv av luftfartyget.

13 §

[Upphävd g. F (2010:775).]

SFS 2010:775

14 §

Om ansökningen om registrering avser ett luftfartyg som är eller närmast förut har varit registrerat i en annan stat, skall den innehålla uppgift om fartygets tidigare nationalitets- och registreringsbeteckning. Om den andra staten har tillträtt den i Genève den 19 juni 1948 avslutade konventionen rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg, skall ansökningen dessutom innehålla uppgift om de inskrivna rättigheter som besvärar luftfartyget.

Till ansökningen skall fogas

 1. luftfartygets luftvärdighetsbevis och miljövärdighetsbevis,

 2. utredning om att luftfartyget har avregistrerats i den andra staten eller att så kommer att ske automatiskt om luftfartyget registreras i Sverige, samt

 3. i ett sådant fall som avses i första stycket andra meningen

 1. ett i den andra staten utfärdat gravationsbevis eller annan motsvarande handling för fartyget,

 2. utredning som visar att de rättigheter som antecknats i beviset eller handlingen är utan verkan på grund av exekutiv försäljning av fartyget eller att innehavarna av rättigheterna har medgett att fartyget registreras i Sverige.

Registreringen i operatörsregistret

Rubriken införd g. SFS2020-1065

14 a §

En ansökan om registrering i operatörsregistret ska, i de fall operatören är en fysisk person, innehålla uppgifter om hans eller hennes fullständiga namn och person- eller samordningsnummer. I de fall operatören är en juridisk person ska ansökan innehålla

 1. uppgifter om dennes namn och organisationsnummer, och

 2. en bekräftelse på att de anställda som direkt medverkar i driften av det obemannade luftfartyget har kompetens att utföra sina uppgifter och att luftfartyget kommer att skötas enbart av fjärrpiloter som har den kompetensnivå som krävs.

En ansökan enligt första stycket ska alltid innehålla uppgifter om

 1. operatörens adress, e-postadress och telefonnummer, och

 2. försäkringsavtalsnummer för det obemannade luftfartyget om det krävs enligt unionsregler eller nationella regler.

SFS 2020:1065

Ändring av förhållanden som finns antecknade i luftfartygsregistret

15 §

Till Transportstyrelsen skall rörande ett registrerat luftfartyg genast anmälas

 1. om luftfartyget byter ägare,

 2. om ägarens nationalitet ändras,

 3. om luftfartyget ändras på ett sätt som har betydelse för identifieringen av det.

SFS 2008:1151

16 §

En sådan anmälan som avses i 15 § 1 skall göras såväl av den tidigare som av den nye ägaren. Anmälningen skall innehålla uppgifter om

 1. den tidigare ägarens namn, samt

 2. den nye ägarens namn, nationalitet och adress samt arten av hans förvärv.

Till den nye ägarens anmälan skall fogas

 1. luftfartygets nationalitets- och registreringsbevis,

 2. personbevis, registreringsbevis eller motsvarande handling som visar den nye ägarens nationalitet, samt

 3. förvärvshandlingar eller annan utredning om den nye ägarens förvärv av luftfartyget.

17 §

En sådan anmälan som avses i 15 § 2 eller 3 skall göras av ägaren och innehålla de uppgifter och åtföljas av de handlingar som behövs för registerföringen.

18 §

[Upphävd g. F (2010:775).]

SFS 2010:775

19 §

[Upphävd g. F (2010:775).]

SFS 2010:775

20 §

När en ändring av sådana förhållanden som finns angivna på luftfartygets nationalitets- och registreringsbevis har införts i luftfartygsregistret, skall beviset överlämnas till Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen antecknar ändringen på beviset eller utfärdar ett nytt bevis.

SFS 2008:1151

Ändring av uppgifter i operatörsregistret

Rubriken införd g. SFS2020-1065

20 a §

Operatören ska omedelbart lämna information till Transportstyrelsen om ändrad e-postadress eller ändrat telefonnummer och, i de fall operatören är en juridisk person, även information om namnbyte, överlåtelse och avveckling.

SFS 2020:1065

Avregistrering i luftfartygsregistret m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2020-1065

21 §

Bestämmelser om avregistrering av ett luftfartyg finns i 2 kap. 6 och 7 §§ luftfartslagen (2010:500).

SFS 2010:775

22 §

I en ansökan om avregistrering av ett luftfartyg skall sökanden ange om det finns en inskrivning i luftfartyget. Är detta fallet, skall sökanden också lämna uppgift om den till vars förmån inskrivningen gäller har medgett att luftfartyget avregistreras.

Till ansökningen skall fogas

 1. luftfartygets nationalitets- och registreringsbevis, och

 2. om en inskrivning finns i luftfartyget, handling som visar att den till vars förmån inskrivningen gäller har medgett att luftfartyget avregistreras.

SFS 2005:145

23 §

I en anmälan om att något har inträffat som innebär att ett luftfartyg ska avregistreras enligt 2 kap. 6 § första stycket 2, 3, 4 eller 5 luftfartslagen (2010:500) ska de uppgifter lämnas som föreskrivs i 22 § första stycket. De handlingar som föreskrivs i 22 § andra stycket ska följa med anmälningen.

SFS 2010:775

24 §

I ett sådant fall som avses i 2 kap. 6 § första stycket 5 luftfartslagen (2010:500) får Transportstyrelsen förelägga luftfartygets ägare att inom en viss tid lämna de uppgifter och ge in de handlingar som avses i 22 §. Detta gäller dock inte, om ägaren inom den tid som Transportstyrelsen har bestämt har visat att luftfartyget är luftvärdigt och miljövärdigt.

SFS 2010:775

25 §

En ansökan enligt 2 kap. 2 § tredje stycket luftfartslagen (2010:500) om medgivande att ett luftfartyg ska få stå kvar i luftfartygsregistret trots att kravet för registrering i 2 kap. 2 § första stycket samma lag inte längre är uppfyllt, ska åtföljas av luftfartygets nationalitets- och registreringsbevis.

SFS 2010:775

26 §

Om en sådan ansökan som avses i 25 § inte beviljas och en inskrivning finns i luftfartyget, får Transportstyrelsen förelägga luftfartygets ägare att inom viss tid lämna uppgift om den till vars förmån inskrivningen gäller medger att luftfartyget avregistreras. Tillsammans med denna uppgift skall sökanden ge in en sådan handling som avses i 22 § andra stycket 2.

SFS 2008:1151

Avregistrering i operatörsregistret m.m.

Rubriken införd g. SFS2020-1065

26 a §

Transportstyrelsen ska besluta om avregistrering i operatörsregistret när

 1. en operatör har ansökt om avregistrering för att denne inte längre använder eller avser att använda ett eller flera obemannade luftfartyg,

 2. en operatör som är en fysisk person har avlidit, eller

 3. en operatör som är en juridisk person har försatts i konkurs eller likvidation.

Transportstyrelsen får avregistrera en operatör om myndigheten får kännedom om att denne är registrerad i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen. Innan ett sådant beslut om avregistrering fattas ska operatören ges tillfälle att yttra sig.

SFS 2020:1065

Bihanget till luftfartygsregistret

27 §

Om ett luftfartyg med stöd av 2 kap. 9 § luftfartslagen (2010:500) antecknas i bihanget till luftfartygsregistret, gäller anteckningen i högst tre månader.

Om luftfartyget registreras, förfaller anteckningen. Registreringen ska antecknas i bihanget.

SFS 2010:775

28 §

Bihanget skall för varje antecknat luftfartyg innehålla uppgifter om följande.

 1. Beträffande luftfartyget

  1. nationalitets- och registreringsbeteckning, samt

  2. tillverkare, tillverkningsort, tillverkningsår, tillverkningsnummer och typbeteckning.

 2. Ägarens namn, nationalitet och adress.

 3. Dagen för anteckningen i bihanget och anteckningens giltighetstid.

29 §

En ansökan om att ett luftfartyg skall antecknas i bihanget skall göras skriftligen av luftfartygets ägare. Bestämmelserna i 12–14 §§ gäller på motsvarande sätt i fråga om en sådan ansökan. I ansökningen skall alltid lämnas uppgifter om luftfartygets luftvärdighet och miljövärdighet.

30 §

[Upphävd g. F (2010:775).]

SFS 2010:775

31 §

[Upphävd g. F (2010:775).]

SFS 2010:775

Försäkring eller annan säkerhet

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2005-0389

32 §

Luftfartygsregistret, bihanget till luftfartygsregistret och brukarförteckningen skall innehålla uppgift om att det för luftfartyget finns en försäkring som uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 785/2004 av den 21 april 2004 om försäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer1) .

1)

EUT L 138, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0785).

I fråga om luftfartyg som inte omfattas av dessa försäkringskrav, får Transportstyrelsen meddela föreskrifter om att luftfartygsregistret, bihanget till luftfartygsregistret och brukarförteckningen skall innehålla uppgift om den trafikförsäkring som har tecknats för sådant luftfartyg eller den säkerhet som finns i stället för en sådan försäkring.

En ansökan om registrering av ett luftfartyg eller om anteckning i bihanget eller i brukarförteckningen skall, när det följer av första eller andra stycket, innehålla uppgift om försäkring eller säkerhet. Till ansökningen skall fogas försäkringsbevis eller annat bevis på giltig försäkring eller säkerhet.

När luftfartygsregistret, bihanget eller brukarförteckningen innehåller de uppgifter som anges i denna paragraf, är luftfartygets ägare respektive brukare skyldig att anmäla om någon ändring inträffar beträffande försäkringen eller säkerheten. Till anmälningen skall fogas bevis om den ändrade försäkringen eller säkerheten.

SFS 2008:1151

Underrättelser till inskrivningsmyndigheten

Rubriken har denna lydelse enl. . SFS2005-0145

33 §

Transportstyrelsen skall underrätta inskrivningsmyndigheten

 1. när en ny ägare till ett luftfartyg, i vilket det finns en inskrivning, förs in i registret,

 2. när ett luftfartyg, i vilket det finns en inskrivning, avregistreras, och

 3. när en sådan anteckning som avses i 9 § görs beträffande ett luftfartyg i vilket det finns en inskrivning.

SFS 2008:1151

34 §

Om ett luftfartyg tidigare varit registrerat i en sådan stat som avses i 14 § första stycket andra meningen och sedan registreras i Sverige, skall Transportstyrelsen underrätta inskrivningsmyndigheten om registreringen. De handlingar som anges i 14 § andra stycket 3 skall bifogas.

SFS 2008:1151

Särskilda bestämmelser för luftfartygsregistret

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2020-1065

35 §

Om en handling som bifogas en ansökan eller en anmälan till Transportstyrelsen är avfattad på ett annat språk än svenska, danska, norska eller engelska, skall den åtföljas av en bestyrkt översättning till något av dessa språk.

SFS 2008:1151

36 §

Om en anmälan till Transportstyrelsen inte uppfyller de krav som anges i 16, 17, 23, 32 eller 35 §, får myndigheten förelägga den som ska göra anmälningen att inom en viss tid fullgöra sina skyldigheter.

SFS 2010:775

37 §

Handlingarna i ärenden som avser ansökningar eller anmälningar till luftfartygsregistret skall sammanföras i akter, en för varje luftfartyg. Detsamma gäller handlingarna i ärenden som avser anteckningar i bihanget till luftfartygsregistret och anteckningar i brukarförteckningen.

Särskilda bestämmelser för operatörsregistret

Rubriken införd g. SFS2020-1065

37 a §

Den registrerade får ha direktåtkomst till personuppgifter som rör honom eller henne.

SFS 2020:1065

37 b §

Uppgifter i operatörsregistret får lämnas ut till statliga myndigheter och kommuner på medium för automatiserad behandling för de ändamål som anges i 11 b § andra och tredje stycket.

SFS 2020:1065

Bemyndigande

38 §

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna förordning och föreskrifter om undantag från förordningen. Styrelsen får också i enskilda fall medge undantag från förordningen.

Vid tillämpning av 2 kap. 2 § luftfartslagen (2010:500) ska Transportstyrelsen beakta vad som följer av gällande avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart.

SFS 2010:775

Ansvarsbestämmelser

39 §

Till böter döms den som i fråga om luftfartygsregistret

 1. lämnar oriktiga uppgifter i samband med en ansökan eller anmälan om registrering enligt denna förordning,

 2. inte fullgör en anmälningsskyldighet enligt denna förordning, eller

 3. inte rättar sig efter ett föreläggande som har meddelats enligt 24, 26 eller 36 §.

SFS 2020:1065

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1986:172
 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1987, då kungörelsen (1955:635) med närmare bestämmelser om luftfartygsregistret m.m. skall upphöra att gälla.

 2. Bestämmelserna i 8 § 2 gäller inte i fråga om sådana anteckningar om nyttjanderätt som har gjorts före ikraftträdandet.

 3. Om det i en lag eller i en författning som har beslutats av regeringen hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna förordning tillämpas i stället den nya föreskriften.

SFS 2002:172

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2002.

SFS 2004:1114

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2005:145

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2005.

SFS 2005:389

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2005.

SFS 2008:1151

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2010:775

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2010.

SFS 2015:877

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2016.

SFS 2020:1065

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2021.