Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1988:103) om lån till den mindre skeppsfarten

Utfärdad: 1988-03-03
Utkom från trycket den 22 mars 1988

1 §

Svenska skeppshypotekskassan får bevilja lån till den mindre skeppsfarten mot säkerhet i form av inteckning i fartyg med förmånsläge mellan 70 och 90 procent av fartygets uppskattade värde. Beträffande sådana lån gäller följande bestämmelser.

2 §

Lån kan beviljas för finansiering av rederiverksamhet som bedrivs av svenskt rederi eller av en utländsk juridisk person där svenska fysiska eller juridiska personer har ett betydande inflytande eller intresse.

Lån får avse förvärv, ny- eller ombyggnad eller reparation av fartyg. Vid ombyggnad eller reparation avses med fartygets uppskattade värde dess värde efter ombyggnaden eller reparationen.

SFS 2000:758

3 §

Företräde till lån skall ges mindre rederier.

4 §

Ränta utgår på lyft belopp enligt den räntefot som skeppshypotekskassan bestämmer. Därvid skall det rådande ränteläget samt riskläget för lånet beaktas.

5 §

Låntagaren är skyldig att omedelbart underrätta skeppshypotekskassan om ändring i äganderätten till fartyget.

SFS 2000:758

6 §

I övrigt gäller beträffande lånen bestämmelserna i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan.

7 §

Uppkommer förlust på ett lån får skeppshypotekskassan täcka förlusten genom att ta i anspråk medel ur fonden för den mindre skeppsfarten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1988:103

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1988, då förordningen (1971:324) om lån till den mindre skeppsfarten skall upphöra att gälla. Beträffande lån som har beviljats enligt nämnda förordning får skeppshypotekskassan på statens vägnar antaga ackordsförslag eller på annat sätt efterge statens fordran.

SFS 2000:758

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2000.