Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1988:964) om skyltar för beskickningsfordon

Denna förordning har enligt förordning (2001:650) upphört att gälla den 1 oktober 2001.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (2001:650).

Utfärdad: 1988-08-25

1 §

Om ett fordon enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall är undantaget från skatt skall fordonet istället för registreringsskyltar tilldelas särskilda skyltar (skyltar för beskickningsfordon).

2 §

Skyltar för beskickningsfordon upptar sex tecken som utgörs av bokstäver och siffror. Tecknen utförs i svart på ljusblå reflekterande botten.

Sammansättningen av tecknen på skylten bestäms av Regeringskansliet med hänsyn till berört land och den ställning som ägaren eller brukaren av fordonet har. Ändras dessa förhållanden, skall fordonet tilldelas nya skyltar.

SFS 1996:1618

3 §

Frågor angående tilldelning av skyltar eller dupletter av skyltar för beskickningsfordon prövas av Regeringskansliet. Regeringskansliet ansvarar även för att skyltarna tillhandahålls.

När skyltar för beskickningsfordon har tilldelats ett fordon prövar Vägverket frågan om utfärdande av kontrollmärke.

SFS 1996:1618

4 §

Avgift för skyltarna bestäms av Vägverket efter samråd med utrikesdepartementet. Avgiften skall motsvara kostnaden för skyltarna och det särskilda förfarandet.

SFS 1992:1286

5 §

Om skatteplikt inträder för fordonet, skall Vägverket tillhandahålla registreringsskyltar för fordonet. För tiden intill dess registreringsskyltarna lämnats ut tillhandahåller polismyndigheten provisoriska registreringsskyltar. Under samma tid får fordonet brukas med dessa skyltar.

SFS 1992:1286

6 §

Föreskrifter för tillämpningen av denna förordning beslutas av Vägverket efter samråd med utrikesdepartementet.

SFS 1992:1286

7 §

Beträffande de frågor som inte regleras särskilt i denna förordning tillämpas bilregisterkungörelsen (1972:599). Vad som där sägs om registreringsskyltar skall i tillämpliga delar gälla skyltar för beskickningsfordon.

8 §

Om det finns särskilda skäl av säkerhetsmässig art, får rikspolisstyrelsen efter samråd med utrikesdepartementet besluta om undantag från bestämmelserna i 1 §.

SFS 1991:40

9 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

SFS 1991:40

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1988:964

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1988. Ett fordon som avses i 1 § får brukas fram till utgången av december 1988 även om det inte är försett med skyltar för beskickningsfordon.

SFS 1991:40

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1991.

SFS 1992:1286

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

SFS 1996:1618

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.