Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1988:965) om personliga fordonsskyltar

Denna förordning har enligt förordning (2001:650) upphört att gälla den 1 oktober 2001.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (2001:650).

Utfärdad: 1988-08-25

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om personliga fordonsskyltar. Därmed avses skyltar som ersätter ett fordons vanliga registreringsskyltar och vars teckenkombination får väljas enligt vad som anges i 3 §.

2 §

Rätten att för ett registrerat fordon använda personliga fordonsskyltar i stället för de vanliga registreringsskyltarna samt förlängning av sådan rätt upplåts av Vägverket för ett pris som verket bestämmer.

SFS 1998:1028

3 §

En personlig fordonsskylt skall uppta två till sex tecken. Tecknen utgörs av bokstäver eller siffror eller en kombination av båda. Teckenkombinationen får inte motsvara ett annat fordons registreringsnummer eller en annan personlig fordonsskylt. Den får inte utformas så att den kan väcka anstöt eller medföra olägenhet för någon.

4 §

Rätten att använda en personlig fordonsskylt fastställs av Vägverket. Rätten gäller i tio år med möjlighet till förlängning med perioder om fem eller tio år. Rätten får inte överlåtas på någon annan. Skylten får, efter anmälan till Vägverket, flyttas över till ett annat fordon som ägs av den som har rätt att använda skylten.

SFS 1998:1028

5 §

För personliga fordonsskyltar tas en särskild skyltavgift ut. Denna skall motsvara tillverkningskostnaderna för skyltarna och i förekommande fall dupletter av dessa samt kostnaderna för det särskilda förfarandet. Skyltavgiften fastställs av Vägverket.

SFS 1992:1287

6 §

Vägverket tillhandahåller skyltar och prövar frågan om utfärdande av kontrollmärke när uppgift lämnats om för vilket fordon skylten skall användas. Verket prövar vidare frågan om dupletter av personliga fordonsskyltar.

SFS 1992:1287

7 §

Beträffande frågor som inte särskilt regleras i denna förordning tillämpas bilregisterkungörelsen (1972:599). Vad som där sägs om registreringsskyltar skall i tillämpliga delar gälla om personliga fordonsskyltar.

Vad som i denna förordning sägs om ägaren gäller i stället innehavaren, om fordonet innehas på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller om det brukas med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år.

8 §

Vägverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Om särskilda skäl föreligger får verket i enskilda fall medge undantag från bestämmelsen i 4 § om att rätten till en personlig skylt inte får överlåtas på någon annan.

SFS 1992:1287

9 §

Vägverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

SFS 1992:1287

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1988:965

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1988.

SFS 1992:1287

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

SFS 1998:1028

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998.