Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1988:1108) om direktregistrering i bilregistret

Denna förordning har enligt förordning (2001:650) upphört att gälla den 1 oktober 2001.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (2001:650).

Utfärdad: 1988-11-17

1 §

Vägverket får medge att uppgifter för registrering i bilregistret av ägarbyten, avregistreringar, avställningar och upphörande av sådana avställningar som skett enligt 34 § andra stycket bilregisterkungörelsen (1972:599) samt användning av bil i uthyrningsrörelse får, med undantag från bilregisterkungörelsen, lämnas till verket på medium för automatisk databehandling eller genom datakommunicering.

SFS 1995:1354

2 §

Medgivande enligt 1 § får lämnas till den som i sin yrkesmässiga verksamhet innehar fordon och som bedöms ha förutsättningar att lämna uppgifter på ett tillförlitligt sätt.

Ett medgivande enligt första stycket får återtas om förutsättningarna för medgivandet inte längre föreligger eller om det finns någon annan särskild anledning att återta medgivandet.

3 §

Anmälningar om upphörande av avställningar får avse endast fordon som uppgiftslämnaren är registrerad ägare till. Anmälningar i övrigt enligt 1 § får avse även fordon som uppgiftslämnaren har förvärvat eller, i fråga om försäkringsanstalt, tagit hand om i samband med skadefall.

4 §

[har upphävts genom förordning (1993:1036).]

SFS 1993:1036

5 §

Om fordonet är försett med ett giltigt kontrollmärke, skall uppgiftslämnaren förstöra märket innan en anmälan om avställning görs.

6 §

Vägverket prövar frågor om ägarbyte, avregistrering, avställning, upphörande av avställning och utfärdande av ett tillfälligt kontrollmärke. Verket svarar för att uppgifterna förs in i bilregistret.

Avställningstiden och tiden för upphörande av avställning skall räknas från och med den dag då uppgiften fördes in i registret. Avregistreringen skall anses vara gjord den dag då uppgiften fördes in i registret.

Bestämmelserna i 33 § bilregisterkungörelsen (1972:599) om bevis om att avställning har upphört gäller inte när en anmälan om upphörande av avställning görs enligt denna förordning.

På det tillfälliga kontrollmärket anges uppgiftslämnarens organisationsnummer. Uppgiftslämnaren ansvarar för att kontrollmärket sätts fast på fordonet.

SFS 1992:1289

7 §

Vägverket skall bevara underlaget för registreringen under två år.

SFS 1992:1289

8 §

Vad i 75 § bilregisterkungörelsen (1972:599) sägs om utfärdande av registreringsbevis gäller inte efter en anmälan enligt denna förordning, om den nya uppgiften har betydelse enbart för uppgiftslämnaren.

9 §

Vägverket får besluta ytterligare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning.

SFS 1992:1289

10 §

Beträffande de frågor som inte regleras särskilt i denna förordning tillämpas bilregisterkungörelsen (1972:599).

11 §

Om någon som berörs av frågan anser att en registrering i bilregistret enligt denna förordning inte borde ha skett eller är felaktig får han begära beslut hos Vägverket. Ett sådant beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Vägverkets beslut i frågor som avses i 2 eller 9 § får överklagas hos regeringen.

SFS 1995:222

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1988:1108

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

I fråga om uppgifter som har kommit in till trafiksäkerhetsverket före ikraftträdandet gäller förordningen (1985:743) om försöksverksamhet med viss registrering i bilregistret.

SFS 1992:1289

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

SFS 1993:1036

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1993.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tid före den 1 oktober 1993.

SFS 1995:222

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

SFS 1995:1354

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.