Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1989:67) om plan för stomjärnvägar

Denna förordning upphör enligt F (2009:236) att gälla den 14 april 2009.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2009:236).

Utfärdad: 1989-02-23

1 §

Banverket skall upprätta en banhållningsplan till ledning vid fördelning av medel för investeringar, drift och underhåll av stomjärnvägar, sektorsåtgärder samt vissa statsbidrag. Planen skall upprättas främst utifrån övergripande behov av järnvägstransporter för hela landet.

Banhållningsplanen skall fastställas av regeringen.

SFS 2002:74

2 §

Med stomjärnvägar avses i denna förordning sådana järnvägar som enligt regeringens beslut är stomjärnvägar samt järnvägar som banverket föreslår skall bli stomjärnvägar.

3 §

Planen skall avse tolv år. Planen skall ange

 1. den inriktning på investeringar som är nödvändig för att nå de transportpolitiska målen,

 2. inriktningen på drifts- och underhållsåtgärder på stomjärnvägsnätet,

 3. inriktningen på åtgärder för förbättrad miljö för vilka Banverket är ansvarigt,

 4. inriktningen på sektorsåtgärder,

 5. inriktningen på investeringar i sådana anläggningar och rullande materiel som avses i 2 § 2, 3 och 9 förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.,

 6. en bedömning som innefattar redovisning av inverkan på de transportpolitiska målen.

Planen skall redovisa strategiska överväganden när det gäller vad som anges i första stycket 1–3.

SFS 2002:74

4 §

Planen skall innehålla uppgifter om förväntad medelstilldelning till respektive stråk på stomjärnvägsnätet och en särskild uppgift om förväntat statsbidrag. Vidare skall det framgå vilka nyinvesteringsobjekt som behöver utföras under planperioden för att uppnå den fastlagda inriktningen för respektive stråk samt kostnaderna för dessa objekt.

SFS 2002:74

5 §

Banverket upprättar planen efter att ha hört Statens järnvägar och övriga berörda trafikutövare, Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Försvarsmakten, andra berörda centrala verk samt berörda länsstyrelser och organisationer.

Innan en länsstyrelse yttrar sig över planförslaget skall länsstyrelsen höra trafikhuvudmännen och kommunerna i länet.

SFS 2002:74

6 §

När stomjärnvägar byggs eller byggs om skall den i planen fastställda inriktningen på medelstilldelning till respektive stråk i huvudsak följas.

SFS 1994:13

7 §

Planen skall förnyas vart fjärde år om inte regeringen föreskriver annat.

SFS 1995:1030

8 §

Om en väsentlig avvikelse behöver göras från planen, skall Banverket lämna ett förslag till ändrad plan till regeringen för beslut.

Innan Banverket lämnar ett förslag till ändrad plan skall Banverket höra berörda trafikutövare och berörda länsstyrelser. Länsstyrelsen skall därvid höra trafikhuvudmännen och kommunerna i länet. Banverket skall också samråda med andra berörda myndigheter.

SFS 1997:260

8 a §

Ett samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen, som har till uppgift att besluta om prioritering bland åtgärder avseende infrastruktur m.m. vid upprättande av länsplaner för regional infrastruktur, skall ges tillfälle att yttra sig över planförslag och förslag till ändring av plan enligt denna förordning.

I de fall ett regionalt självstyrelseorgan enligt lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning har övertagit ansvaret från länsstyrelsen för frågor om länsplaner för regional transportinfrastruktur skall även det regionala självstyrelseorganet ges tillfälle att yttra sig över planförslag och förslag till ändring av plan enligt denna förordning.

SFS 2002:846

9 §

Sedan regeringen fastställt planen ska Banverket sända en kopia av planen och av beslut om ändring av densamma till

 1. Försvarsmakten,

 2. Statens järnvägar,

 3. Vägverket,

 4. Boverket,

 5. Riksantikvarieämbetet,

 6. Tillväxtverket,

 7. Naturvårdsverket,

 8. länsstyrelserna,

 9. samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan,

 10. regionala självstyrelseorgan enligt lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning,

 11. berörda kommuner,

 12. trafikhuvudmännen,

 13. andra berörda trafikutövare.

SFS 2009:171

10 §

Banverket skall i verkets författningssamling föra in meddelande om beslut om fastställelse av planen och om ändring av denna.

11 §

[har upphävts genom förordning (1994:13).]

SFS 1994:13

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1989:67

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1989.

SFS 1994:13

Denna förordning träder i kraft d. 15 febr. 1994, utom i fråga om 5 § andra stycket som träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 1995:1030

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 1995.

SFS 1997:260

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1997.

SFS 1998:1311

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 2000:1135

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2002:74

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2002 och tillämpas första gången på den banhållningsplan som upprättas och fastställs för åren 2004–2015.

SFS 2002:478

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2002.

SFS 2002:846

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2009:171

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2009.