Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS1990-1157

Lag (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2004:518.

Utfärdad: 1990-12-06

Omtryckt i SFS 1996:736

Inledande bestämmelser

Denna lag gäller säkerheten vid tunnelbana och spårväg.

Den myndighet regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) har ett samlat ansvar för säkerheten enligt denna lag.

SFS 2004:518

Tillsynsmyndigheten bestämmer om en spåranläggning är tunnelbana eller spårväg.

SFS 2004:518

Till spåranläggningar hör spår och de övriga fasta anordningar som behövs för spårens bestånd, drift eller brukande, signal- och säkerhetsanläggningar i övrigt, trafikledningsanläggningar samt anordningar för elförsörjning av trafiken.

Tunnelbane- och spårvägsverksamhet består av drift av spåranläggningar (spårinnehav) och drift av spårtrafik (trafikutövning). I driften av spåranläggningar ingår trafikledning. Trafikledning är dock en särskild verksamhetsgren, om den som driver spåranläggningen har överlåtit ansvaret härför till någon annan (särskild trafikledningsverksamhet).

SFS 2004:518

Regler för verksamheten

Tillstånd m.m.

Spåranläggningar eller spårtrafik eller särskild trafikledningsverksamhet får drivas endast av den som har tillstånd till verksamheten.

Tillstånd får beviljas den som med hänsyn till yrkeskunnande, laglydnad samt ekonomiska och andra förhållanden av betydelse kan anses uppfylla kraven i denna lag och i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Tillsynsmyndigheten får anpassa kraven med hänsyn till verksamhetens art och omfattning.

SFS 2004:518

Frågor om tillstånd att driva spåranläggningar eller spårtrafik eller särskild trafikledningsverksamhet prövas av tillsynsmyndigheten.

SFS 2004:518

SFS 1996:736

I samband med att tillstånd meddelas eller under ett tillstånds giltighetstid får tillsynsmyndigheten föreskriva de villkor för verksamheten som behövs från säkerhetssynpunkt.

SFS 2004:518

Återkallelse av tillstånd

Ett tillstånd att driva spåranläggningar, spårtrafik eller särskild trafikledningsverksamhet får återkallas, om förutsättningarna för tillståndet inte längre uppfylls eller om tillståndshavaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 21 §.

Om konkursförfarande eller ackordsförfarande har inletts mot en tillståndshavare skall tillståndet återkallas, om det finns grundad anledning att anta att en tillfredsställande finansiell omstrukturering inte kan åstadkommas inom rimlig tid.

SFS 2004:518

Frågor om återkallelse av tillstånd enligt 8 § prövas av tillsynsmyndigheten.

SFS 2004:518

Grundläggande bestämmelser

Spåranläggningar, spårtrafik och särskild trafikledningsverksamhet skall med hänsyn till verksamhetens art och övriga förhållanden drivas så att skador till följd av verksamheten förebyggs. Därvid skall de åtgärder och försiktighetsmått vidtas som behövs för att upprätthålla en betryggande säkerhet.

För verksamheten skall den organisation finnas som krävs för att verksamheten skall kunna bedrivas på ett säkert sätt.

Den som är sysselsatt i verksamheten skall ha god kännedom om de förhållanden, föreskrifter och villkor som gäller för verksamheten och som berör hans arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten får utföras endast av den som med hänsyn till yrkeskunnande, hälsotillstånd och personliga förhållanden i övrigt anses lämplig.

Spåranläggningar, fordon och annan materiel som används i verksamheten skall vara av sådan beskaffenhet att skador till följd av verksamheten förebyggs.

För verksamheten skall det finnas en säkerhetsordning med sådana säkerhetsbestämmelser som behövs utöver denna lag och de föreskrifter som är utfärdade med stöd av lagen.

Den som driver verksamheten ansvarar för att de i 10–14 §§ angivna kraven uppfylls.

Läkarundersökning och avstängning

Den som driver verksamhet får inte tilldela någon arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten utan att denne har genomgått läkarundersökning som utvisar att hinder av hälsoskäl inte föreligger.

Den som har arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten skall regelbundet genomgå läkarundersökning. Verksamhetsutövare får från sådana arbetsuppgifter avstänga den som inte följer ett åläggande att genomgå undersökning.

Godkännande av spåranläggningar eller fordon

En spåranläggning eller en del av den får inte upplåtas för trafik utan att den har godkänts av tillsynsmyndigheten. Detsamma gäller vid en väsentlig ombyggnad.

SFS 2004:518

Ett fordon får inte framföras på en spåranläggning utan godkännande av tillsynsmyndigheten. Detsamma gäller ett fordon som har byggts om väsentligt.

SFS 2004:518

Tillsynsmyndigheten skall före godkännande enligt 17 eller 18 § granska konstruktionsunderlaget för spåranläggningen eller fordonet och kontrollera och prova materielen i den omfattning som myndigheten finner nödvändig.

SFS 2004:518

SFS 2004:518

SFS 2004:518

Tillsyn m.m.

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av de föreskrifter och villkor som meddelats med stöd av lagen utövas av tillsynsmyndigheten.

För elektriska anläggningar finns särskilda föreskrifter i ellagen (1997:857).

SFS 2004:518

Den som driver eller avser att driva verksamhet enligt denna lag ska på begäran av tillsynsmyndigheten

  1. lämna myndigheten de upplysningar och tillhandahålla de handlingar som behövs för tillsynen,

  2. ge myndigheten tillträde till anläggningar, fordon och annan materiel, lokaler och områden som berörs av verksamheten för de undersökningar som behövs för tillsynen,

  3. vid provkörningar och andra materielprov utan kostnad tillhandahålla nödvändig personal, materiel och liknande.

Polismyndigheten och Tullverket ska lämna den hjälp som behövs för tillsynen.

SFS 2014:727

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs i enskilda fall för att denna lag eller de föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen skall efterlevas.

SFS 2004:518

Förelägganden och förbud enligt 22 § får förenas med vite.

Om det inträffar en olycka vid användningen av ett fordon på en spåranläggning och olyckan medför att minst en person avlider eller minst fem personer blir allvarligt skadade eller att fordonet, spåranläggningen, egendom som inte transporteras med fordonet eller miljön får omfattande skador, skall den som driver verksamheten rapportera det inträffade till tillsynsmyndigheten. Denne skall också rapportera, när det funnits någon allvarlig fara för att en sådan olycka skulle inträffa eller när något har hänt som tyder på ett väsentligt fel hos fordonet, spåranläggningen eller trafikledningen eller på andra väsentliga brister i säkerhetshänseende.

Regeringen får föreskriva att rapportering av händelser som är av betydelse för spårtrafikens säkerhet skall ske också i andra fall än som anges i första stycket.

Om undersökning från säkerhetssynpunkt av olyckor och andra händelser som berör spårtrafiken finns bestämmelser i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor.

SFS 2007:450

SFS 2004:518

SFS 2004:518

SFS 2004:518

SFS 2004:518

SFS 2004:518

Straffbestämmelser

Till böter eller fängelse i högst ett år skall den dömas som

  1. utan tillstånd driver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag,

  2. av uppsåt eller grov oaktsamhet i sin verksamhet anlitar någon att utföra arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten eller använder materiel som inte uppfyller säkerhetskraven enligt 12 eller 13 § eller inte uppfyller kravet enligt 14 § på säkerhetsordning,

  3. av uppsåt eller oaktsamhet bryter mot villkor som meddelats med stöd av 7 §,

  4. av uppsåt eller oaktsamhet i verksamheten använder materiel som inte har godkänts enligt 17 eller 18 §.

Den som har underlåtit att följa ett föreläggande vid vite eller som överträtt ett vitesförbud skall inte dömas till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.

SFS 2004:518

Den som för ett maskindrivet spårfordon på tunnelbana efter att ha intagit alkohol i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Till samma straff döms också den som för ett maskindrivet spårfordon på tunnelbana efter att ha intagit narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64) i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet. Detta gäller dock inte om narkotikan intagits i enlighet med läkares eller annan behörig receptutfärdares ordination.

Till samma straff döms också den som för ett maskindrivet spårfordon på tunnelbana och då är så påverkad av alkohol att det kan antas att han eller hon inte kan framföra fordonet på ett betryggande sätt. Detsamma gäller om föraren är lika påverkad av något annat medel.

Är ett brott som avses i första, andra eller tredje stycket att anse som grovt, ska föraren dömas till fängelse i högst två år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om

  1. föraren har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften,

  2. föraren annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel, eller

  3. framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten.

Den som utan att föra ett fordon som avses i första stycket vid tunnelbana fullgör tjänst, i vilken ingår uppgifter av väsentlig betydelse för säkerheten och då är så påverkad av alkohol eller något annat medel att det kan antas att han eller hon inte kan utföra dessa uppgifter på ett betryggande sätt döms till böter eller fängelse i högst två år.

I fråga om den som för spårvagn finns bestämmelser i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

SFS 2019:349

Verksamhetsutövare som försummar att rapportera enligt 24 § första eller andra stycket skall dömas till böter.

SFS 2004:518

Till ansvar enligt 29 eller 31 § skall inte dömas i ringa fall.

Till ansvar enligt 29 eller 31 § skall inte dömas om gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

SFS 2004:518

SFS 2004:518

Ytterligare föreskrifter

Regeringen eller efter regeringens bemyndigande tillsynsmyndigheten, får meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om undantag från denna lag. Regeringen eller efter regeringens bemyndigande tillsynsmyndigheten, får också meddela ytterligare föreskrifter som avses i 8 kap. 2 § första stycket 2 eller 3 regeringsformen i de avseenden som anges i denna lag samt föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagens bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av lagen.

SFS 2010:1561

Överklagande m.m.

Beslut som tillsynsmyndigheten i särskilt fall har meddelat enligt denna lag eller enligt föreskrift som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Andra beslut av tillsynsmyndigheten får överklagas hos regeringen.

SFS 2004:518

Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart. Ett beslut om återkallelse av tillstånd gäller dock inte förrän det har vunnit laga kraft, om det inte finns särskilda skäl att bestämma annat.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1990:1157

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1991, då förordningen (1967:604) om enskilda järnvägar, tunnelbanor och spårvägar skall upphöra att gälla.

2. Den som vid denna lags ikraftträdande drev spåranläggning, spårtrafik eller särskild trafikledningsverksamhet får fortsätta att driva verksamheten i samma omfattning till utgången av dec. 1993 utan tillstånd enligt 4 § denna lag.

3. Den som enligt 2. har rätt att driva verksamhet utan tillstånd och som vill fortsätta med verksamheten efter d. 1 jan. 1994 skall senast d. 30 juni 1992 ansöka om tillstånd enligt 4 §.

4. Om det i en lag eller någon annan författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

SFS 1991:316

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1992.

SFS 1993:1620

Denna lag träder i kraft d. 1 april 1994.

SFS 1996:736

(Omtryck)

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1996.

SFS 1999:219

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1999.

SFS 2000:1337

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2004:518

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2004.

2. Ett beslut om att godkänna järnvägsspåranläggning eller järnvägsfordon som har meddelats före ikraftträdandet gäller till dess att anläggningen eller fordonet därefter byggs om eller moderniseras.

3. Den som vid ikraftträdandet har de tillstånd för att driva järnvägsspåranläggning eller järnvägsspårtrafik som har krävts enligt järnvägssäkerhetslagen får fortsätta driften med stöd av dessa tillstånd till utgången av år 2010.

4. Vid prövningen av mål och ärenden som har anhängiggjorts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

5. Äldre bestämmelser i 29–33 §§ gäller fortfarande i fråga om gärningar som har begåtts före ikraftträdandet.

SFS 2007:450

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2007.

SFS 2007:451

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2007.

SFS 2010:1561

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2014:727

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2019:349

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2019.

Lag 1990:1157

Författare: Anna Förander

Författare: Anders Iacobaeus

Författare till den ursprungliga kommentaren.

Författare: Mattias Steen

Författare till den ursprungliga kommentaren.

Författare: Anna Förander

Ds 1989:66, prop. 1990/91:1, 1990/91:TU9.

Bestämmelser om säkerhet vid järnväg har den 1 juli 2004 lyfts ur järnvägssäkerhetslagen och införts i järnvägslagen (2004:519). I samband därmed ändrades benämningen järnvägssäkerhetslagen till lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Se SOU 2002:48, prop. 2003/04:123, 2003/04:TU14.

Lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg är numera endast tillämplig på säkerhet vid tunnelbana och spårväg. I lagen finns liksom tidigare bl.a. allmänna bestämmelser om säkerhet och bestämmelser om ansvar för säkerheten vid tunnelbana och spårväg, bestämmelser om vilka krav som ställs på den som vill bedriva tunnelbane- eller spårvägsverksamhet samt bestämmelser om tillsyn och straffansvar.

Författare: Anna Förander

Nollgränsen för narkotika i trafiken, jfr prop. 1998/99:43 s. 50 med hänvisningar.