Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1992:621) om statsbidrag till texttelefoner

Denna förordning har enligt förordning (2001:638) upphört att gälla den 1 oktober 2001.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (2001:638).

1 §

Statsbidrag för texttelefoner lämnas till landsting enligt denna förordning.

Vad som i förordningen sägs om landsting gäller också kommuner som inte ingår i något landsting.

2 §

Bidrag lämnas för

  1. anskaffningskostnaden för texttelefoner som skall användas av personer som är döva, gravt hörselskadade, dövblinda eller talskadade och som inte, eller endast med stor svårighet, kan kommunicera med hjälp av vanlig telefon,

  2. anskaffningskostnaden för texttelefoner, till den del kostnaden inte överstiger 6 300 kronor per telefon, i de fall telefonerna skall användas av anhöriga eller andra närstående till personer som avses i första punkten (anhörigtelefoner).

SFS 1997:351

3 §

Bidrag lämnas även för kostnader som landstinget har för nödvändig service och reparation av texttelefoner enligt 2 §.

4 §

Bidrag enligt 2 § 1 lämnas för en telefon per person. Bidrag lämnas dock inte om det redan finns texttelefon i personens bostad.

Bidrag enligt 2 § 2 lämnas för en anhörigtelefon per person enligt 2 § 1.

5 §

Statsbidraget beviljas och betalas ut av Socialstyrelsen. Bidraget betalas ut i efterskott per kvartal.

6 §

Ansökan om statsbidrag ges in till Socialstyrelsen. I ansökan skall grunden för det sökta bidraget anges.

På Socialstyrelsens eller Riksrevisionsverkets begäran är landstinget skyldigt att tillhandahålla det underlag som behövs för dessa myndigheters granskning.

7 §

Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

8 §

Socialstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:621

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1992.

SFS 1997:351

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1997.