Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lokalradioförordning (1993:126)

Lokalradioförordningen

Denna förordning upphör enligt F (2010:1061) att gälla vid utgången av juli 2010.

Utfärdad den 25 februari 1993.
Utkom från trycket den 15 mars 1993

En kungörelse enligt 5 kap. 3 § radio- och TV-lagen (1996:844) skall införas i ortstidning i sändningsområdet i enlighet med bestämmelserna i lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.

Kungörelsen skall innehålla de uppgifter som anges i 5 kap. 3 § radio- och TV-lagen samt övriga villkor för tillståndet.

Sista dag för ansökan får inte sättas tidigare än sex veckor efter kungörandet.

SFS 2002:705

Ansökan om tillstånd skall ges in till Radio- och TV-verket. Den skall innehålla

  1. sökandens namn, firma eller motsvarande, adress samt personnummer eller organisationsnummer,

  2. sådana uppgifter om aktie- eller andelsinnehav eller avtal som behövs för prövningen enligt 5 kap. 4 § radio- och TV-lagen (1996:844) och de övriga uppgifter av betydelse för den prövningen som sökanden känner till, och

  3. sådana uppgifter som behövs för prövningen enligt 5 kap. 8 § radio- och TV-lagen.

Ansökan skall göras skriftligen på blankett som fastställs av Radio- och TV-verket och avges på heder och samvete.

SFS 2001:275

En sökande skall lämna Radio- och TV-verket de ytterligare uppgifter som verket begär och som behövs för att pröva ansökan. Sådana uppgifter skall lämnas på heder och samvete.

SFS 2001:275

Om det finns mer än en sökande när ansökningstiden gått ut, skall Radio- och TV-verket skriftligen meddela sökandena att de har möjlighet att inom en viss angiven tid, som inte får understiga fyra veckor, samordna sina ansökningar.

SFS 2004:568

[Upphävd g. F (2001:275).]

SFS 2001:275

Ett beslut om tillstånd att sända lokalradio skall innehålla uppgift om sändningsområdets omfattning, tillståndstiden och övriga villkor för tillståndet samt om den årliga avgiften för tillståndet. I beslutet skall upplysning lämnas om att användningen av radiosändare kräver särskilt tillstånd.

SFS 2001:275

Ansökan om medgivande enligt 5 kap. 16 § radio- och TV-lagen (1996:844) skall göras skriftligen hos Radio- och TV-verket.

SFS 2001:275

Sådana uppgifter som avses i 9 kap. 7 § radio- och TV-lagen (1996:844) skall lämnas på heder och samvete.

SFS 2001:275

[Upphävd g. F (2001:275).]

SFS 2001:275