Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter

Utfärdad den 18 mars 1993.

Bestämmelser i AETR som skall gälla som svensk rätt

1 §

Följande bestämmelser i den europeiska överenskommelsen den 1 juli 1970 om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid vissa internationella vägtransporter (AETR) ska gälla som svensk förordning i den lydelse som de engelska och franska originaltexterna har efter senare ändringar:

 1. Artiklarna 1–12 A.

 2. Bilagan till överenskommelsen.

SFS 2013:11

2 §

De engelska och franska texterna ska ha samma giltighet. Tillsammans med en svensk översättning finns de engelska texterna, och för ändringar publicerade före den 1 juni 2001, även de franska texterna, publicerade i Sveriges överenskommelser med främmande makter och Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 1973:53, 1983:58, 1992:40, 2012:11, 2012:12, 2012:13 och 2012:14).

SFS 2013:11

Tillämpningsområde

3 §

AETR tillämpas på internationella vägtransporter i enlighet med artikel 2 i AETR, om inte annat följer av artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 1) .

1)

EUT L 102, 11.4.2006, s. 1 (Celex 32006R0561).

SFS 2013:11

4 §

[Upphävd g. F (2013:11).]

SFS 2013:11

5 §

[Upphävd g. F (2013:11).]

SFS 2013:11

Behöriga myndigheter

6 §

Med behörig myndighet enligt AETR avses för Sveriges del Transportstyrelsen.

Godkännande av verkstäder enligt artikel 9.1 i bilagan ska dock ske genom ackreditering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 2) och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska underrätta Transportstyrelsen om de ackrediteringar och återkallelser av ackrediteringar som beslutats enligt denna bestämmelse.

2)

EUT L 218, 13.8.2008, s. 30 (Celex 32008R0765).

SFS 2011:814

Kompetenskrav

7 §

Utöver vad som följer av bestämmelserna i körkortslagen (1998:488) och körkortsförordningen (1998:980) ska kraven på yrkeskompetens i artikel 5.1 b andra strecksatsen och 5.2 andra stycket c i AETR för Sveriges del anses uppfyllda av den som blivit godkänd vid ett skriftligt prov för förare av fordon avsedda för gods- eller persontransporter på väg anordnat av

 1. Trafikverket, eller

 2. den gymnasieskola eller kommunala vuxenutbildning där eleven undervisats på en nationellt fastställd kurs vars innehåll varit föremål för samråd enligt 8 kap. 4 § körkortsförordningen.

Transportstyrelsen ska utfärda bevis på yrkeskompetens till förare som uppfyller kravet i första stycket.

SFS 2012:111

Färdskrivare

8 §

I fordon som används vid internationella vägtransporter enligt denna förordning ska färdskrivaren vara installerad och användas i enlighet med kraven i artikel 10 i AETR.

SFS 2013:11

9 §

Transportstyrelsen får i fråga om fordon som är registrerade i en stat som inte tillträtt AETR och som inte heller är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i stället för kravet på färdskrivare, medge att diagramblad får fyllas i för hand av föraren vid färd inom Sverige. I sådana fall gäller bestämmelserna i artikel 12.1, 12.3, 12.5 och 12.7 i bilagan till AETR i tillämpliga delar. Medgivandet får förenas med särskilda villkor.

SFS 2013:11

Kontroller

10 §

Behörig kontrollmyndighet i fråga om kontroller på väg är Polismyndigheten. Behörig kontrolltjänsteman är en polisman eller bilinspektör.

Behörig kontrollmyndighet i fråga om kontroller i företags lokaler är Transportstyrelsen. Behörig kontrolltjänsteman är en särskilt förordnad tjänsteman vid styrelsen.

SFS 2014:1257

11 §

I fordonslagen (2002:574) finns bestämmelser om rätten att kontrollera ett fordons färdskrivare samt om provkörning av fordonet vid sådan kontroll. Provkörning får ske även om det finns något hinder mot att bruka fordonet enligt denna förordning, förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. eller trafikförordningen (1998:1276).

SFS 2004:866

11 a §

I artikel 12.1 a–c i AETR finns bestämmelser om vägkontroller, kontroller i företags lokaler och omfattningen av sådana kontroller.

Transportstyrelsen ansvarar för att det finns en enhetlig tillsynsstrategi för sådana kontroller.

En kontroll i företagets lokaler får ersättas med en kontroll hos myndigheten av dokument som begärts in från företaget.

SFS 2013:11

11 b §

I artikel 11.2 a i bilagan till AETR finns bestämmelser om hur ett företag ska bevara diagramblad och utskrifter och på begäran visa upp dem för en behörig kontrolltjänsteman.

I artikel 11.2 b i bilagan till AETR finns bestämmelser om hur ett företag ska kopiera och bevara uppgifter från fordonsenheter och förarkort samt på begäran göra uppgifterna tillgängliga för en behörig kontrolltjänsteman.

Sådan kopiering som avses i andra stycket ska i fråga om uppgifter från fordonsenheter ske inom 90 dagar och för uppgifter från förarkort inom 28 dagar från dagen för registreringen av uppgiften.

SFS 2013:11

12 §

[Upphävd g. F (2013:11).]

SFS 2013:11

13 §

[Upphävd g. F (2004:866).]

SFS 2004:866

14 §

[Upphävd g. F (2004:866).]

SFS 2004:866

15 §

[Upphävd g. F (2004:866).]

SFS 2004:866

16 §

[Upphävd g. F (2013:11).]

SFS 2013:11

Överföring av information

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2010-1617

17 §

Polismyndigheten ska senast den 15 februari varje år lämna uppgifter om kontroller på väg till Transportstyrelsen. Uppgifterna ska vara indelade i följande kategorier:

 1. Typ av väg, som kan vara motorväg, riksväg eller annan väg, och vilket land det kontrollerade fordonet är registrerat i.

 2. Typ av färdskrivare, analog eller digital.

Polismyndigheten ska samtidigt lämna uppgift om hur många färdskrivare som har kontrollerats vid vägkontroller under det föregående året och antalet konstaterade överträdelser mot 19, 19 a och 20 §§ och vad dessa överträdelser bestått i.

SFS 2014:1257

17 a §

Skatteverket ska på begäran av Transportstyrelsen lämna de uppgifter som styrelsen behöver för sin prövning eller kontroll.

SFS 2010:1617

Besiktningar

18 §

För kontroller och besiktningar enligt avsnitt VI i underbilaga 1 gäller följande.

 1. Sådana intyg som avses i punkt 1 får utfärdas av en godkänd verkstad eller, i fråga om en ny enhet, av tillverkaren eller den som företräder honom,

 2. Besiktningar av färdskrivarutrustning i fordon enligt punkt 3 a skall göras vartannat år av godkänd verkstad.

Om färdskrivarutrustningen inte genomgått en besiktning inom den tid som anges i första stycket 2 får fordonet brukas endast

 1. vid provkörning i omedelbart samband med reparation av färdskrivaren,

 2. för färd kortaste lämpliga väg till en godkänd verkstad för reparation eller besiktning, samt

 3. vid transport där färdskrivare inte krävs.

SFS 2004:866

18 a §

Uppfyller färdskrivarutrustningen vid besiktningen kraven, skall verkstaden byta ut installationsskylten. Om det finns brister i färdskrivarutrustningen skall installationsskylten tas bort och inte ersättas med någon ny.

Om färdskrivarutrustningen har brister får fordonet brukas endast vid sådana transporter som anges i 18 § andra stycket.

SFS 2004:866

Straff och sanktionsavgifter

Rubriken införd g. SFS2010-1617

Straff

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2010-1617

19 §

Till penningböter döms den förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

 1. artikel 5–7, 8.1–8.6 a, 8.6 b eller 9 andra meningen i AETR,

 2. artikel 10, 11.4 a tredje stycket, 12.1–12.3, 12.5, 12.5 A, 12.7, 13.1 andra stycket, 13.2 eller 13.3 första–tredje styckena i bilagan till AETR,

 3. 8 eller 9 § eller mot särskilda villkor som har beslutats med stöd av 9 §, eller

 4. förbud att bruka fordon enligt 18 § andra stycket eller 18 a § andra stycket.

I 22 a § finns bestämmelser om att sanktionsavgift ska tas ut för vissa överträdelser som har begåtts utanför Sverige.

SFS 2013:11

19 a §

Till böter döms den som uppsåtligen hindrar eller försvårar en kontroll enligt denna förordning.

SFS 2004:866

19 b §

[Upphävd g. F (2013:11).]

SFS 2013:11

20 §

Till penningböter döms den som utan lov uppsåtligen avlägsnar plomberingar av färdskrivarutrustning enligt punkt V.B i underbilaga 1 till AETR.

SFS 2010:1617

Sanktionsavgifter

Rubriken införd g. SFS2010-1617

21 §

Sanktionsavgift ska tas ut av

 1. en arbetsgivare som bryter mot artikel 11.1 eller 13.1 första stycket i bilagan till AETR, och

 2. en näringsidkare som bryter mot artikel 11.1–11.3 och 11.5 i AETR, artikel 11.2 i bilagan till AETR eller 11 b § tredje stycket.

Sanktionsavgift enligt artikel 11.2 i bilagan till AETR, 11 b § tredje stycket och avsnitt 3 i bilagan till denna förordning ska tas ut bara om kontrollmyndigheten inte har fått del av efterfrågade uppgifter i sådan grad, eller om uppgifterna har varit så bristfälliga, att en företagskontroll inte har kunnat genomföras. I fråga om den totala avgiftens storlek för överträdelsen ska 25 § andra stycket 2 och tredje stycket tillämpas på motsvarande sätt.

SFS 2013:11

22 §

I de fall som avses i 19 och 22 a §§ ska sanktionsavgift tas ut av arbetsgivaren om denne inte gjort vad som har ankommit på honom eller henne för att hindra överträdelsen.

Det som sägs i första stycket om arbetsgivare ska i stället gälla annan näringsidkare om överträdelsen skett i dennes transportverksamhet.

SFS 2013:11

22 a §

Om överträdelsen har begåtts utanför Sverige och överträdelsen upptäckts i Sverige ska sanktionsavgift tas ut av en förare som har brutit mot

 1. artikel 5, 6, 7, 8.1–8.6 a, 8.6 b eller 9 andra meningen i AETR,

 2. artikel 10, 11.4 a tredje stycket, 12.1–12.3, 12.5, 12.5 A, 12.7, 13.1 andra stycket, 13.2 eller 13.3 första–tredje styckena i bilagan till AETR,

 3. 8 eller 9 § eller mot sådana särskilda villkor som har beslutats med stöd av 9 §, eller

 4. 20 §.

Sanktionsavgift enligt första stycket ska inte tas ut om en sanktion tidigare har beslutats för överträdelsen.

SFS 2013:11

23 §

Den avgiftsskyldige ska helt eller delvis befrias från sanktionsavgift om det skulle vara oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Vid prövningen av denna fråga ska det särskilt beaktas

 1. om överträdelsen har berott på sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand göra det som ålegat honom eller henne och inte heller förmått att uppdra åt någon annan att göra det,

 2. om överträdelsen annars berott på en omständighet som den avgiftsskyldige varken kunnat eller bort förutse och inte heller kunnat påverka, eller

 3. vad den avgiftsskyldige gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.

SFS 2010:1617

24 §

Frågor om påförande av sanktionsavgift prövas av Transportstyrelsen.

Sanktionsavgiften tillfaller staten.

Innan sanktionsavgift påförs någon ska denne ges tillfälle att yttra sig.

SFS 2010:1617

25 §

Sanktionsavgift för överträdelser enligt 21–22 a §§ ska tas ut med de belopp som anges i bilagan till denna förordning.

Om sanktionsavgift tas ut gemensamt för flera överträdelser får det sammanlagda beloppet uppgå till högst

 1. tiotusen kronor för en förare, och

 2. tvåhundratusen kronor för en näringsidkare eller arbetsgivare.

Sanktionsavgift enligt andra stycket 2 får inte överstiga tio procent av näringsidkarens eller arbetsgivarens årsomsättning. Årsomsättningen ska avse omsättningen närmast föregående räkenskapsår. Om överträdelsen har skett under det första verksamhetsåret eller om uppgifter om årsomsättning annars saknas eller är bristfälliga, får årsomsättningen uppskattas.

SFS 2013:11

25 a §

Om sanktionsavgift enligt 22 a § ska tas ut av någon som inte har hemvist i Sverige, ska en polisman eller bilinspektör vid vägkontrollen besluta att sanktionsavgiften ska betalas i förskott. Förskottet ska betalas till Polismyndigheten.

SFS 2015:32

25 b §

Om det förskott som avses i 25 a § inte betalas omedelbart i samband med kontrollen, ska polismannen eller bilinspektören besluta att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden. En polisman eller bilinspektör får avstå från att fatta ett sådant beslut, om det finns synnerliga skäl.

Ett beslut enligt första stycket gäller tills förskottet betalats eller, om sanktionsavgift slutligt påförts utan att förskottet har betalats, denna avgift har betalats.

Ett beslut enligt första stycket ska upphävas om färden återupptas av någon annan än den som enligt 22 a § ska påföras sanktionsavgift.

SFS 2018:624

25 c §

Sanktionsavgiften får i förekommande fall inte tas ut med ett högre belopp än förskottet.

SFS 2013:11

25 d §

En polismans eller bilinspektörs beslut om att sanktionsavgiften ska betalas i förskott eller om att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden ska skyndsamt underställas Transportstyrelsens prövning. Transportstyrelsen ska omedelbart pröva om beslutet ska bestå.

Om ett beslut om att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden gäller enligt 25 b §, ska ärendet om sanktionsavgift handläggas utan dröjsmål. Transportstyrelsen får vid sin handläggning besluta att

 1. helt eller delvis sätta ned ett förskott som har bestämts för avgiften,

 2. upphäva det beslut som gäller enligt 25 b §, om det finns synnerliga skäl. Punkterna 1 och 2 gäller även när Transportstyrelsen slutligt prövar påförandet av sanktionsavgift.

SFS 2015:32

25 e §

Om någon sanktionsavgift inte tas ut, eller om avgiften sätts ned eller efterskänks, ska det överskjutande beloppet återbetalas.

SFS 2013:11

26 §

Sanktionsavgifter ska betalas inom trettio dagar efter det att beslutet har vunnit laga kraft eller den längre tid som anges i beslutet.

Sanktionsavgifter ska betalas till Transportstyrelsen.

SFS 2010:1617

27 §

När ett beslut om sanktionsavgift har vunnit laga kraft får det verkställas enligt utsökningsbalken.

SFS 2010:1617

28 §

Sanktionsavgift får påföras bara om den som anspråket riktas mot har getts tillfälle att yttra sig inom två år från det att förutsättningarna att besluta om avgift har uppfyllts.

SFS 2010:1617

29 §

En sanktionsavgift faller bort, om beslutet om avgiften inte har verkställts inom fem år från det att beslutet vann laga kraft.

SFS 2010:1617

30 §

Ansvar enligt denna förordning inträder inte, om straff kan dömas ut enligt brottsbalken eller enligt lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott eller om sanktionsavgift kan påföras enligt förordningen.

SFS 2010:1617

Underrättelser

Rubriken införd g. SFS2010-1617

31 §

En kopia av dom eller slutligt beslut i ett mål om ansvar eller påförande av sanktionsavgift enligt denna förordning ska av domstolen sändas till Transportstyrelsen.

SFS 2010:1617

Hindrande av fortsatt färd

Rubriken införd g. SFS2010-1617

32 §

En polisman ska hindra fortsatt färd med ett fordon som sker i strid mot denna förordning eller mot någon föreskrift som har meddelats med stöd av förordningen, om den fortsatta färden skulle medföra en påtaglig fara för trafiksäkerheten eller annars utgöra en väsentlig olägenhet. Till dess att orsaken till en överträdelse har åtgärdats ska en polisman vidare hindra fortsatt färd med ett fordon i fall då AETR har överträtts på ett sätt som uppenbart kan utgöra ett hot mot trafiksäkerheten.

SFS 2013:11

Överklaganden

Rubriken införd g. SFS2010-1617

33 §

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Följande beslut får inte överklagas:

 1. beslut i fråga om skriftligt prov enligt 7 §,

 2. en polismans eller bilinspektörs beslut enligt 25 a och 25 b §§, och

 3. Transportstyrelsens beslut enligt 25 d §.

SFS 2018:624

Bemyndiganden

Rubriken införd g. SFS2010-1617

34 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

 1. verkställigheten av denna förordning, och

 2. avgifter för kontroll i företags lokaler och för ärendehandläggning enligt denna förordning och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen.

Föreskrifter om kontroll ska meddelas efter att Polismyndigheten har hörts.

SFS 2014:1257

Bilaga

Sanktionsavgifter enligt 21–22 a §§

1. Sanktionsavgifter enligt 21 och 22 §§

Överträdelser av AETR

Nr

Rättslig grund

Typ av överträdelse

Avgift i kronor per allvarlighetsgrad (*)

MAÖ

A

 

Besättning

 

A1

 

Artikel 5

 

Inte iakttagit regler om lägsta ålder för förare

 
 
 

2 000

 
 

B

 

Körtider

 

B1

 

Artikel 6.1

 

Överskriden daglig körtid (9 timmar) om en förlängning till 10 timmar inte medgetts

 

9 tim <…< 10 tim

 
 
 

1 000

 

B2

 

10 tim <…< 11 tim

 
 

2 000

 
 

B3

 

11 tim <…

 

4 000

 
 
 

B4

 

Överskriden daglig körtid (10 timmar) om en förlängning medgetts

 

10 tim <…< 11 tim

 
 
 

1 000

 

B5

 

11 tim <…< 12 tim

 
 

2 000

 
 

B6

 

12 tim <…

 

4 000

 
 
 

B7

 

Artikel 6.2

 

Överskriden körtid per vecka

 

56 tim <…< 60 tim

 
 
 

1 000

 

B8

 

60 tim <…< 70 tim

 
 

2 000

 
 

B9

 

70 tim <…

 

4 000

 
 
 

B10

 

Artikel 6.3

 

Överskriden sammanlagd körtid under två veckor i följd

 

90 tim <…< 100 tim

 
 
 

1 000

 

B11

 

100 tim <…< 112 tim 30 min

 
 
 

2 000

 

B12

 

112 tim 30 min <…</

 

4 000

 
 
 

C

 

Raster

 

C1

 

Artikel 7

 

Överskriden oavbruten körtid

 

4 tim 30 min <… 5 tim

 
 
 

1 000

 

C2

 

5 tim <…< 6 tim

 
 

2 000

 
 

C3

 

6 tim <…

 

4 000

 
 
 

D

 

Viloperioder

 

D1

 

Artikel 8.1–8.2 8.4–8.5

 

Otillräcklig dygnsvila (mindre än 11 timmar) om reducerad dygnsvila inte har medgetts

 

10 tim <…< 11 tim

 
 
 

1 000

 

D2

 

8 tim 30 min <…< 10 tim

 
 

2 000

 
 

D3

 

…< 8 tim 30 min

 

4 000

 
 
 

D4

 

Otillräcklig reducerad dygnsvila (mindre än 9 timmar) om reducerad dygnsvila medgetts

 

8 tim <…< 9 tim

 
 
 

1 000

 

D5

 

7 tim <…< 8 tim

 
 

2 000

 
 

D6

 

…< 7 tim

 

4 000

 
 
 

D7

 

Otillräcklig uppdelning av dygnsvilan (mindre än 3 + 9 timmar)

 

3 tim + (8 tim <…< 9 tim)

 
 
 

1 000

 

D8

 

3 tim + (7 tim <…< 8 tim)

 
 

2 000

 
 

D9

 

3 tim + (…< 7 tim)

 

4 000

 
 
 

D10

 

Artikel 8.3

 

Otillräcklig dygnsvila (mindre än 9 timmar) vid multibemanning

 

8 tim <…< 9 tim

 
 
 

1 000

 

D11

 

7 tim <…< 8 tim

 
 

2 000

 
 

D12

 

…< 7 tim

 

4 000

 
 
 

D13

 

Artikel 8.6 a

 

Otillräcklig veckovila (mindre än 24 timmar)

 

22 tim <…< 24 tim

 
 
 

1 000

 

D14

 

20 tim <…< 22 tim

 
 

2 000

 
 

D15

 

…< 20 tim

 

4 000

 
 
 

D16

 

Otillräcklig veckovila (mindre än 45 timmar) om reducerad veckovila inte har medgetts

 

42 tim <…< 45 tim

 
 
 

1 000

 

D17

 

36 tim <…< 42 tim

 
 

2 000

 
 

D18

 

…< 36 tim

 

4 000

 
 
 

D19

 

Artikel 8.6 b

 

Otillräcklig veckovila (mindre än 90 timmar) vid uppskjuten veckovila

 

84 tim

<…< 90 tim

 
 
 

1 000

 

D20

 

76 tim <…< 84 tim

 
 

2 000

 
 

D21

 

…< 76 tim

 

4 000

 
 
 

D22

 

Otillräcklig veckovila (mindre än 69 timmar) vid uppskjuten veckovila om reducerad veckovila inte har medgetts

 

65 tim <…< 69 tim

 
 
 

1 000

 

D23

 

57 tim <…< 65 tim

 
 

2 000

 
 

D24

 

…< 57 tim

 

4 000

 
 
 

E

 

Betalning och organisation av arbetet

 

E1

 

Artikel 11.3

 

Samband mellan lön och tillryggalagda sträckor eller transporterad godsmängd

 

4 000

 
 
 

E2

 

Artikel 11.1– 11.2

 

Inte organiserat arbetet, informerat förare och företagit kontroll så att överenskommelsen följs

 

4 000

 
 
 

E3

 

Artikel 11.5

 

Inte tillsett att avtalade transporttidsscheman är förenliga med överenskommelsen

 

4 000

 
 
 

F

 

Skäl för avvikelse

 

F1

 

Artikel 9 andra meningen

 

Inte iakttagit regler om att ange skäl för avvikelse från överenskommelsen

 
 
 

1 000

 

G

 

Installation av färdskrivare

 

G1

 

Artikel 10

 

Ingen typgodkänd färdskrivare har installerats och använts

 

4 000

 
 
 

(*) MAÖ = Mycket allvarlig överträdelse, AÖ = Allvarlig överträdelse, MÖ = Mindre överträdelse

 

Överträdelser av bilagan till AETR

Nr

Rättslig grund

Typ av överträdelse

Avgift i kronor per allvarlighetsgrad (*)

MAÖ

H

 

Användning av färdskrivare, förarkort eller diagramblad

 

H1

 

Artikel 11.1

 

Otillräckligt antal diagramblad

 
 

2 000

 
 

H2

 

Ej godkänd typ av diagramblad

 
 

2 000

 
 

H3

 

Otillräckligt med papper för utskrifter

 
 
 

1 000

 

H4

 

Artikel 11.2 a

 

Inte iakttagit regler om att bevara, överlämna eller uppvisa diagramblad, kopierade uppgifter eller utskrifter för behörig kontrolltjänsteman under förutsättning att sanktionsavgift enligt avsnitt 3 inte kan tas ut

 

4 000

 
 
 

H5

 

Artikel 11.4 a tredje stycket

 

Föraren har fler än ett giltigt förarkort

 

4 000

 
 
 

H6

 

Artikel 11.4 a tredje stycket

 

Användning av ett förarkort som inte är förarens eget giltiga kort

 

4 000

 
 
 

H7

 

Artikel 11.4 a tredje stycket

 

Användning av ett förarkort som är skadat eller vars giltighet har gått ut

 

4 000

 
 
 

H8

 

Artikel 12.1

 

Användning av smutsiga eller skadade blad eller förarkort, med läsliga uppgifter

 
 
 

1 000

 

H9

 

Användning av smutsiga eller skadade blad eller förarkort, med oläsliga uppgifter

 

4 000

 
 
 

H10

 

Utebliven ansökan, inom 7 kalenderdagar, om ersättning av förarkort som skadats, inte fungerar på fullgott sätt, förkommit eller stulits

 
 

2 000

 
 

H11

 

Artikel 12.2

 

Felaktig användning av diagramblad eller förarkort

 

4 000

 
 
 

H12

 

Otillåtet avlägsnande av blad eller förarkort, vilket påverkar registreringen av relevanta uppgifter

 

4 000

 
 
 

H13

 

Otillåtet avlägsnande av blad eller förarkort, vilket inte påverkar registreringen av uppgifter

 
 
 

1 000

 

H14

 

Användning av diagramblad eller förarkort under en längre tid än de är avsedda för, utan försvunna uppgifter

 
 
 

1 000

 

H15

 

Användning av diagramblad eller förarkort under en längre tid än de är avsedda för, och försvunna uppgifter

 

4 000

 
 
 

H16

 

Ingen manuell inmatning trots att detta krävs

 

4 000

 
 
 

H17

 

Fel blad eller förarkort i fel kortplats (multibemanning)

 

4 000

 
 
 

H18

 

Artikel 12.3

 

Den tid som registrerats på bladet överensstämmer inte med den officiella tiden i fordonets registreringsland

 
 

2 000

 
 

H19

 

Felaktig användning av omställningsanordningen

 

4 000

 
 
 

I

 

Ifylld information

 

I1

 

Artikel 12.5

 

Efternamn saknas på diagrambladet

 

4 000

 
 
 

I2

 

Förnamn saknas på diagrambladet

 

4 000

 
 
 

I3

 

Datum då användningen av bladet inleddes eller avslutades saknas

 
 

2 000

 
 

I4

 

Orten där användningen av bladet inleddes eller avslutades saknas

 
 
 

1 000

 

I5

 

Registreringsnummer saknas på diagrambladet

 
 
 

1 000

 

I6

 

Vägmätarställning (start) saknas på diagrambladet

 
 

2 000

 
 

I7

 

Vägmätarställning (slut) saknas på diagrambladet

 
 
 

1 000

 

I8

 

Tid för fordonsbyte saknas på diagrambladet

 
 
 

1 000

 

I9

 

Artikel 12.5 A

 

Symbolen för landet ej angiven i färdskrivaren

 
 
 

1 000

 

I10

 

Artikel 12.7

 

Inte kunnat uppvisa förarkort, diagramblad, manuell registrering eller utskrift

 

4 000

 
 
 

J

 

Driftavbrott

 

J1

 

Artikel 13.1

 

Ej reparerad av en godkänd montör eller verkstad

 

4 000

 
 
 

J2

 
 

Ej reparerad under resans gång

 
 

2 000

 
 

K

 

Manuell inmatning för utskrifter

 

K1

 

Artikel 13.2

 

Föraren för inte in all information för de tidsperioder som inte längre registreras när färdskrivaren inte är i funktion eller inte fungerar på fullgott sätt

 

4 000

 
 
 

K2

 

Förarkortets nummer, namn eller körkortsnummer saknas på tilläggsbladet

 

4 000

 
 
 

K3

 

Underskrift saknas på tilläggsbladet

 
 

2 000

 
 

K4

 

Artikel 13.3 första – tredje stycket

 

Förkommet eller stulet förarkort har inte formellt rapporterats till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där stölden inträffade

 

4 000

 
 
 

(*) MAÖ = Mycket allvarlig överträdelse, AÖ = Allvarlig överträdelse, MÖ = Mindre överträdelse

 
 

Överträdelser av denna förordning och av bilagan till AETR

Nr

Rättslig grund

Typ av överträdelse

Avgift i kronor

L1

 

Artikel 10

 

Fört fordon med digital färdskrivare utan att inneha förarkort

 

4 000

 

L2

 

Artikel 11.2 b

 

Inte iakttagit regler om att överföra uppgifter från fordonsenheten och förarkortet

 

4 000

 

L3

 

Inte iakttagit regler om att bevara och för behörig kontrolltjänsteman tillgängliggöra uppgifter från fordonsenhet och förarkort under förutsättning att sanktionsavgift enligt avsnitt 3 inte kan tas ut

 

4 000

 

L5

 

11 b § tredje stycket

 

För sent utförd kopiering

 

1 000

 

L6

 

18 § andra stycket

 

Inte undantagen transport efter utebliven besiktning av färdskrivarutrustning

 

4 000

 

L7

 

18 a § andra stycket

 

Inte undantagen transport då färdskrivarutrustningen visats ha brister

 

4 000

 

2. Sanktionsavgifter enligt 22 a §

Överträdelser av AETR

Nr

Rättslig grund

Typ av överträdelse

Avgift i kronor per allvarlighetsgrad (*)

MAÖ

A

 

Besättning

 

A1

 

Artikel 5

 

Brott mot lägsta ålder för förare

 
 

2 000

 
 

B

 

Körtider

 

B1

 

Artikel 6.1

 

Överskriden daglig körtid (9 timmar) om en förlängning till 10 timmar inte medgetts

 

9 tim <…< 10 tim

 
 
 

1 000

 

B2

 

10 tim <…< 11 tim

 
 

2 000

 
 

B3

 

11 tim <…

 

4 000

 
 
 

B4

 

Överskriden daglig körtid (10 timmar) om förlängning medgetts

 

10 tim <…< 11 tim

 
 
 

1 000

 

B5

 

11 tim <…< 12 tim

 
 

2 000

 
 

B6

 

12 tim <…

 

4 000

 
 
 

B7

 

Artikel 6.2

 

Överskriden körtid per vecka

 

56 tim <…< 60 tim

 
 
 

1 000

 

B8

 

60 tim <…< 70 tim

 
 

2 000

 
 

B9

 

70 tim <…

 

4 000

 
 
 

B10

 

Artikel 6.3

 

Överskriden sammanlagd körtid under två veckor i följd

 

90 tim <…< 100 tim

 
 
 

1 000

 

B11

 

100 tim <…< 112 tim 30 min

 
 

2 000

 
 

B12

 

112 tim 30 min <…

 

4 000

 
 
 

C

 

Raster

 

C1

 

Artikel 7

 

Överskriden oavbruten körtid

 

4 tim 30 min <… 5 tim

 
 
 

1 000

 

C2

 

5 tim <…< 6 tim

 
 

2 000

 
 

C3

 

6 tim <…

 

4 000

 
 
 

D

 

Viloperioder

 

D1

 

Artikel 8.1–8.2 8.4–8.5

 

Otillräcklig dygnsvila (mindre än 11 timmar) om reducerad dygnsvila inte har medgetts

 

10 tim <…< 11 tim

 
 
 

1 000

 

D2

 

8 tim 30 min <…< 10 tim

 
 

2 000

 
 

D3

 

…< 8 tim 30 min

 

4 000

 
 
 

D4

 

Otillräcklig reducerad dygnsvila (mindre än 9 timmar) om reducerad dygnsvila medgetts

 

8 tim <…< 9 tim

 
 
 

1 000

 

D5

 

7 tim <…< 8 tim

 
 

2 000

 
 

D6

 

…< 7 tim

 

4 000

 
 
 

D7

 

Otillräcklig uppdelning av dygnsvilan (mindre än 3 + 9 timmar)

 

3 tim + (8 tim <…< 9 tim)

 
 
 

1 000

 

D8

 

3 tim + (7 tim <…< 8 tim)

 
 

2 000

 
 

D9

 

3 tim + (…< 7 tim)

 

4 000

 
 
 

D10

 

Artikel 8.3

 

Otillräcklig dygnsvila (mindre än 9 timmar) vid multibemanning

 

8 tim <…< 9 tim

 
 
 

1 000

 

D11

 

7 tim <…< 8 tim

 
 

2 000

 
 

D12

 

…< 7 tim

 

4 000

 
 
 

D13

 

Artikel 8.6 a

 

Otillräcklig veckovila (mindre än 24 timmar)

 

22 tim <…< 24 tim

 
 
 

1 000

 

D14

 

20 tim <…< 22 tim

 
 

2 000

 
 

D15

 

…< 20 tim

 

4 000

 
 
 

D16

 

Otillräcklig veckovila (mindre än 45 timmar) om reducerad veckovila inte har medgetts

 

42 tim <…< 45 tim

 
 
 

1 000

 

D17

 

36 tim <…< 42 tim

 
 

2 000

 
 

D18

 

…< 36 tim

 

4 000

 
 
 

D19

 

Artikel 8.6 b

 

Otillräcklig veckovila (mindre än 90 timmar) vid uppskjuten veckovila

 

84 tim <…< 90 tim

 
 
 

1 000

 

D20

 

76 tim <…< 84 tim

 
 

2 000

 
 

D21

 

…< 76 tim

 

4 000

 
 
 

D22

 

Otillräcklig veckovila (mindre än 69 timmar) vid uppskjuten veckovila om reducerad veckovila inte har medgetts

 

65 tim <…< 69 tim

 
 
 

1 000

 

D23

 
 

57 tim <…< 65 tim

 
 

2 000

 
 

D24

 
 

…< 57 tim

 

4 000

 
 
 

E

 

Skäl för avvikelse

 

E1

 

Artikel 9 andra meningen

 

Inte iakttagit regler om att ange skäl för avvikelse från överenskommelsen

 
 
 
 

1 000

 

F

 

Installation av färdskrivare

 

F1

 

Artikel 10

 

Ingen typgodkänd färdskrivare har installerats och använts

 
 

4 000

 
 
 

(*) MAÖ = Mycket allvarlig överträdelse, AÖ = Allvarlig överträdelse, MÖ = Mindre överträdelse

 

Överträdelser av bilagan till AETR

Nr

Rättslig grund

Typ av överträdelse

Avgift i kronor per allvarlighetsgrad (*)

MAÖ

G

 

Användning av färdskrivare, förarkort eller diagramblad

 

G1

 

Artikel 10

 

Fört fordon med digital färdskrivare utan att inneha förarkort

 

4 000

 
 
 

G2

 

Artikel 11.4 a tredje stycket

 

Föraren har fler än ett giltigt förarkort

 

4 000

 
 
 

G3

 

Artikel 11.4 a tredje stycket

 

Användning av ett förarkort som inte är förarens eget giltiga kort

 

4 000

 
 
 

G4

 

Artikel 11.4 a tredje stycket

 

Användning av ett förarkort som är skadat eller vars giltighet har gått ut

 

4 000

 
 
 

G5

 

Artikel 12.1

 

Användning av smutsiga eller skadade blad eller förarkort, med läsliga uppgifter

 
 
 

1 000

 

G6

 

Användning av smutsiga eller skadade blad eller förarkort, med oläsliga uppgifter

 

4 000

 
 
 

G7

 

Utebliven ansökan, inom 7 kalenderdagar, om ersättning av förarkort som skadats, inte fungerar på fullgott sätt, förkommit eller stulits

 
 

2 000

 
 

G8

 

Artikel 12.2

 

Felaktig användning av diagramblad eller förarkort

 

4 000

 
 
 

G9

 

Otillåtet avlägsnande av blad eller förarkort, vilket påverkar registreringen av relevanta uppgifter

 

4 000

 
 
 

G10

 

Otillåtet avlägsnande av blad eller förarkort, vilket inte påverkar registreringen av uppgifter

 
 
 

1 000

 

G11

 

Användning av diagramblad eller förarkort under en längre tid än de är avsedda för, utan försvunna uppgifter

 
 
 

1 000

 

G12

 

Användning av diagramblad eller förarkort under en längre tid än de är avsedda för, och försvunna uppgifter

 

4 000

 
 
 

G13

 

Ingen manuell inmatning trots att detta krävs

 

4 000

 
 
 

G14

 

Fel blad eller förarkort i fel kortplats (multibemanning)

 

4 000

 
 
 

G15

 

Artikel 12.3

 

Den tid som registrerats på bladet överensstämmer inte med den officiella tiden i fordonets registreringsland

 
 

2 000

 
 

G16

 

Felaktig användning av omställningsanordningen

 

4 000

 
 
 

H

 

Ifylld information

 

H1

 

Artikel 12.5

 

Efternamn saknas på diagrambladet

 

4 000

 
 
 

H2

 

Förnamn saknas på diagrambladet

 

4 000

 
 
 

H3

 

Datum då användningen av bladet inleddes eller avslutades saknas

 
 

2 000

 
 

H4

 

Orten där användningen av bladet inleddes eller avslutades saknas

 
 
 

1 000

 

H5

 

Registreringsnummer saknas på diagrambladet

 
 
 

1 000

 

H6

 

Vägmätarställning (start) saknas på diagrambladet

 
 

2 000

 
 

H7

 

Vägmätarställning (slut) saknas på diagrambladet

 
 
 

1 000

 

H8

 

Tid för fordonsbyte saknas på diagrambladet

 
 
 

1 000

 

H9

 

Artikel 12.5 A

 

Symbolen för landet ej angiven i färdskrivaren

 
 
 

1 000

 

H10

 

Artikel 12.7

 

Inte kunnat uppvisa förarkort, diagramblad, manuell registrering eller utskrift

 

4 000

 
 
 

I

 

Driftavbrott

 

I1

 

Artikel 13.1 andra stycket

 

Ej reparerad under resans gång

 
 

2000

 
 

J

 

Manuell inmatning för utskrifter

 

J1

 

Artikel 13.2

 

Föraren för inte in all information för de tidsperioder som inte längre registreras när färdskrivaren inte är i funktion eller inte fungerar på fullgott sätt

 

4 000

 
 
 

J2

 

Förarkortets nummer, namn eller körkortsnummer saknas på tilläggsbladet

 

4 000

 
 
 

J3

 

Underskrift saknas på tilläggsbladet

 
 

2 000

 
 

J4

 

Artikel 13.3 första – tredje stycket

 

Förkommet eller stulet förarkort har inte formellt rapporterats till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där stölden inträffade

 

4 000

 
 
 

(*) MAÖ = Mycket allvarlig överträdelse, AÖ = Allvarlig överträdelse,

MÖ = Mindre överträdelse

 

Överträdelser av denna förordning

Nr

 

Rättslig grund

 

Typ av överträdelse

 

Avgift i kronor

 

K1

 

20 §

 

Olovligt avlägsnande av plombering på färdskrivarutrustning

 

4 000

 

3. Sanktionsavgifter då företagskontroll inte har kunnat genomföras

Rättslig grund

Typ av överträdelse

Avgift i kronor per fordon som används i transportverksamhet som omfattas av överenskommelsen

Artikel 11.2 a i bilagan till AETR

 

Inte iakttagit regler om att bevara, överlämna eller uppvisa diagramblad, kopierade uppgifter eller utskrifter för behörig kontrolltjänsteman

 

20 000

 

Artikel 11.2 b i bilagan till AETR

 

Inte iakttagit regler om att bevara och för behörig kontrolltjänsteman tillgängliggöra uppgifter från fordonsenhet och förarkort

 

20 000

 

SFS 2013:11

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1993:185

1. Denna förordning träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Om ikraftträdande av denna förordning föreskrivs i särskild förordning. Se förordning 1993:1646.)

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1975:883) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter.

3. Föreskrifterna i artikel 12 om personlig kontrollbok och i artikel 12 a om kontrollanordning i AETR i dess lydelse före den 24 april 1992 får i fråga om sådan i överenskommelsen avsedd internationell vägtransport som utförs inom landet eller vägtransport utom landet med fordon som är registrerat i Sverige och som omfattas av förordningen (1993:184) om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter tillämpas under ett år från ikraftträdandet av denna förordning och i fråga om övriga internationella vägtransporter enligt 3 § 1 till d. 24 april 1995.

SFS 1995:145

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1995.

SFS 1995:523

Denna förordning träder ikraft d. 1 juli 1995.

SFS 1996:803

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 1996.

SFS 1998:991

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998.

SFS 1998:1284

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1999.

SFS 2001:659

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2001.

SFS 2001:1091

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002.

SFS 2002:938

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2003.

SFS 2004:866

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2005:20

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2005.

SFS 2008:1161

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:1363

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2010:1617

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som ägt rum före d. 1 jan. 2011.

SFS 2011:814

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2011.

SFS 2012:111

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2012. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande för sådana prov som har anordnats av en fristående gymnasieskola.

SFS 2013:11

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som ägt rum före d. 1 mars 2013.

SFS 2014:1257

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2015:32

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2015.

SFS 2018:624

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.