Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1993:614) om teleterminalutrustning

Denna förordning har enligt förordning (2000:124) upphört att gälla den 8 april 2000.

Utfärdad den 10 juni 1993.
Utkom från trycket den 17 juni 1993

Tillämpningsområde

1 §

Denna förordning gäller teleterminalutrustning som går att ansluta till ett allmänt tillgängligt telenät.

Bemyndigande och registrering

2 §

Post- och telestyrelsen får meddela sådana föreskrifter om teleterminalutrustning som avses i 2 och 4 §§ lagen (1992:1527) om teleterminalutrustning.

SFS 1998:1078

3 §

Post- och telestyrelsen får återkalla registrering av teleterminalutrustning om det framkommer att registreringen gjorts på oriktiga grunder.

SFS 1999:758

4 §

Post- och telestyrelsen får, om det finns särskilda skäl, för viss tid medge undantag från registrering och från andra föreskrivna krav för att teleterminalutrustning skall få anslutas till ett allmänt tillgängligt telenät.

SFS 1999:758

Tillsynsmyndighet

5 §

Tillsyn enligt lagen (1992:1527) om teleterminalutrustning utövas av Post- och telestyrelsen.

Post- och telestyrelsen får meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs för tillsynen.

SFS 1998:1078

6 §

[har upphävts genom förordning (1999:840).]

SFS 1999:840

Överklagande

7 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

SFS 1998:1078

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1993:614

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1993.

2. Teleterminalutrustning som före ikraftträdandet har registrerats eller skall anses vara registrerad hos Telestyrelsen enligt 2 § andra stycket teleförordningen (1985:765) skall anses vara registrerad (typgodkänd) hos Telestyrelsen enligt 3 § första stycket denna förordning.

3. Sådana medgivanden för anslutning av teleterminalutrustning till det allmänna telenätet som avses i 2 a § andra stycket teleförordningen (1985:765) och som före ikraftträdandet beslutats av Televerket skall gälla till utgången av år 1995 och anses vara beslutade av Telestyrelsen enligt 4 § denna förordning.

SFS 1998:1078

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

SFS 1999:758

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 1999.

SFS 1999:840

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000.