Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet

Denna lag har enligt Lag (2002:574) upphört att gälla den 1 maj 2003.

Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2002:574).

Utfärdad den 20 december 1994.

1 §

På fordonsområdet skall nationell typbesiktning, registreringsbesiktning av hela fordon, kontrollbesiktningar och andra slag av nationella besiktningar beträffande fordon utföras av de besiktningsorgan som anges i 2 §.

SFS 1996:1556

2 §

Besiktningsorgan

Besiktningsområde

Aktiebolaget Svensk Bilprovning

 

Motorfordon, terrängfordon, släpfordon till motorfordon och till traktorer ombyggda bilar, allt med undantag av

 
 

a) kontroll av redskap för bestämning av volym eller massa,

 
 

b) flygande inspektion och inspektion hos försäljare,

 
 

c) kontroll av terrängsläp till traktorer, motorredskap och tunga terrängvagnar,

 
 

d) kontroll av tunga terrängvagnar.

 

SMP Svensk Maskinprovning Aktiebolag

 

Traktorer, motorredskap, tunga terrängvagnar samt släpfordon till dessa fordon allt med undantag av till traktorer ombyggda bilar och med undantag av kontrollbesiktning av motorredskap klass I, som är inrättade som mobilkranar

 

SAQ Kontroll Aktiebolag

 

Kontrollbesiktning av motorredskap klass I, som är inrättade som mobilkranar.

 

[Lag (1996:1556).]

SFS 1996:1556

3 §

Besiktningsorganen skall ha en sådan ställning och besiktningsverksamheten en sådan inriktning att organens oberoende ställning inte kan ifrågasättas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om utförandet av besiktningsverksamheten, krav på denna och organisationen av verksamheten.

4 §

Ett besiktningsorgan får vid besiktningen utnyttja provningsresultat från tillverkare eller andra med motsvarande ansvar för produkten, om detta medges i föreskrifter eller i beslut i det särskilda fallet.

5 §

Styrelsen för teknisk ackreditering utövar tillsyn över verksamhet som avses i denna lag eller i de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

6 §

Styrelsen för teknisk ackreditering har rätt att hos de organ som omfattas av tillsynen på begäran få tillträde till lokaler samt upplysningar och handlingar i den utsträckning som behövs för tillsynen.

7 §

Besiktningsorgan som omfattas av denna lag får ta ut avgift för att täcka kostnaderna för besiktningar enligt vad regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer närmare föreskriver.

Besiktningsorgan som anges i första stycket skall lämna bidrag till Styrelsen för teknisk ackreditering för att täcka kostnaderna för dess verksamhet enligt denna lag. Bidragets storlek fastställs av regeringen.

8 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får överlämna till ett besiktningsorgan som är bolag eller annan juridisk person att besluta i ärenden som rör myndighetsutövning och som gäller godkännande avseende fordon.

9 §

Beslut av Styrelsen för teknisk ackreditering om åtgärd enligt 6 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till Kammarrätten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:2043

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1995 och gäller till utgången av år 1997.

(Lagen 1994:2043 skall enligt lag 1996:1556 fortsätta att gälla utan tidsbegränsning.)

SFS 1996:1556

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1997.