Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1995:436) om behörig myndighet enligt vissa EU-rättsakter rörande järnväg m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. F 2010:785.

Utfärdad den 27 april 1995.
Utkom från trycket den 16 maj 1995

  Regeringen är behörig myndighet enligt följande EU-rättsakter:

 1. rådets förordning (EEG) nr 1191/69 av den 26 juni 1969 om medlemsstaternas åtgärder i fråga om allmän trafikplikt på järnväg, väg och inre vattenvägar, 1) i dess lydelse enligt rådets förordning (EEG) nr 1893/91 av den 20 juni 1991 om ändring i förordning (EEG) nr 1191/69 om medlemsstaternas åtgärder i fråga om allmän trafikplikt på järnväg, väg och inre vattenvägar,2)

  1)

  (EGT nr L 156, 28.6.69, s. 1 (Celex 369R1191)).

  2)

  EGT nr L 169, 29.6.91, s. 1 (Celex 391R1893)).

 2. rådets förordning (EEG) nr 1192/69 av den 26 juni 1969 om införande av enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning.3)

  3)

  (EGT nr L 156, 28.6.69, s. 8 (Celex 369R1192)).

SFS 2010:785

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1995:436

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 1995, då förordningen (1993:1326) om järnvägsföretags redovisningar, prisbildningen för internationell järnvägsbefordran m.m. samt förordningen (1993:1327) om allmän trafikplikt och transportstöd när det gäller järnväg, väg och inre vattenvägar skall upphöra att gälla.

SFS 2010:785

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2010.