Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1995:525) om behöriga myndigheter, m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska unionen

Denna förordning har enligt förordning (1998:786) upphört att gälla den 1 oktober 1998.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (1998:786).

Utkom från trycket den 31 maj 1995
Utfärdad den 11 maj 1995.

1 §

I denna förordning anges de myndigheter som skall pröva frågor och fullgöra de olika uppgifter som åligger en medlemsstat enligt

  1. Rådets förordning (EEG) nr 684/92 av den 16 mars 1992 om gemensamma regler för internationell persontransport med buss.l

  2. Rådets förordning (EEG) nr 881 /92 av den 26 mars 1992 om tillträde till marknaden för godstransporter på väg inom gemenskapen till eller från en medlemsstats territorium eller genom en eller flera medlemsstaters territorier.2

  3. Rådets förordning (EEG) nr 2454/92 av den 23 juli 1992 om villkoren för att transportföretag skall få utföra nationella persontransporter på väg i en annan medlemsstat än den där de är hemmahörande.3

Rådets förordning (EEG) nr 3118/93 av den 25 oktober 1993 om förutsättningar för transportföretag att utföra inrikes godstransporter på väg i en medlemsstat där de inte är etablerade.4

Vidare föreskrivs om kontroller, sanktioner, avgifter och överklaganden.

Behöriga myndigheter

2 §

Behöriga myndigheter enligt förordning (EEG) nr 684/92 är

  1. länsstyrelsen i det län där sökanden är folkbokförd,

  2. om sökanden är en juridisk person, länsstyrelsen i det län där företagets ledning finns,

  3. länsstyrelsen i Stockholms län, om sökanden inte har den nämnda anknytningen till landet och

  4. Vägverket i fråga om artiklarna 7.1 och 7.2.

Den tillståndsmyndighet som meddelat det nationella tillståndet enligt 4 § yrkestrafiklagen (1988:263) är behörig myndighet enligt förordningen (EEG) nr 881/92, artiklarna 5.1, 7 och 8 och Vägverket enligt samma förordning artiklarna 10 och 11.

Generaltullstyrelsen är behörig myndighet enligt förordning (EEG) nr 2454/92 och förordning (EEG) nr 3118/93.

Kontroller

3 §

Med behörig kontrollant enligt artikel 15 i förordning (EEG) nr 684/92, artikel 5.4 i förordning (EEG) nr 881/92, artiklarna 5 och 6 i förordning (EEG) nr 2454/92 och behörig tjänsteman enligt artikel 3.4 i förordning (EEG) nr 3118/93 avses för Sveriges del polisman.

Avgifter för vissa ärenden

4 §

Avgift tas ut för Generaltullstyrelsens och länsstyrelsers prövning av ansökan om tillstånd i de fall som framgår av andra stycket.

För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:

Ärendeslag 

 

 Avgiftsklass

 

Tillstånd av Generaltullstyrelsen till transport till eller från utlandet gällande tur- och returresa eller enkel resa

 

1

 

Tillstånd beviljat av länsstyrelse

 

2

 

Intyg (certifikat) meddelat av länsstyrelse

 

1

 

Kontrolldokument (waybill) meddelat av länsstyrelse

 

1

 

Verkställighetsföreskrifter

Överklaganden