Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1995:1122) om statlig garanti för fartygsfinansiering

Utfärdad den 12 oktober 1995.
Utkom från trycket den 24 oktober 1995

Statlig garanti (kreditgaranti) får lämnas enligt denna förordning för

  1. lån som beställare tar upp i samband med betalning till varvsföretag i Sverige för levererade fartyg som har nybyggts och

  2. lån som svenska varvsföretag tar upp för att finansiera beställda fartyg under byggnad.

Kreditgaranti får lämnas endast om

  1. fartyget helt eller delvis grundas på ny teknik,

  2. fartyget har ett högt förädlingsvärde, och

  3. fartyget säljs till köpare på en marknad där varvsföretaget tidigare inte haft någon eller endast liten försäljning.

För att kreditgaranti skall lämnas krävs vidare att de ekonomiska förutsättningarna för försäljningen skall vara goda. Detta innefattar att

  1. försäljningspriset skall täcka varvsföretagets självkostnader,

  2. de ekonomiska förutsättningarna i den verksamhet där fartyget skall användas bedöms vara goda, och

  3. varvsföretaget skall ha goda förutsättningar att färdigställa och leverera fartyget.

Frågor om kreditgarantier prövas av Riksgäldskontoret eller den myndighet som kontoret bestämmer. Närmare bestämmelser om kreditgarantier finns i förordningen (2011:211) om utlåning och garantier.

SFS 2011:218

För kreditgaranti som utfärdas skall låntagaren i förskott betala en årlig avgift som Riksgäldskontoret fastställer.

Avgiften skall bestämmas med utgångspunkt från riskerna med garantin och behovet att täcka garantisystemets kostnader på lång sikt. Den skall uppgå till minst 1,5 procent av det garanterade beloppet per år.

Kreditgaranti får högst avse ett belopp motsvarande 80 procent av det kontrakterade försäljningspriset. Det garanterade lånet får ha en löptid av längst tolv år från leverans.

SFS 1997:1018

Kreditgaranti får utfärdas tidigast tolv månader före avsett leveransdatum. Om fartyget har särskilt lång byggnadstid, får garantin dock utfärdas tidigast arton månader före avsett leveransdatum.

[har upphävts genom förordning (1997:1018).]

SFS 1997:1018

[har upphävts genom förordning (1997:1018).]

SFS 1997:1018

[har upphävts genom förordning (1997:1018).]

SFS 1997:1018

[har upphävts genom förordning (1997:1018).]

SFS 1997:1018

[har upphävts genom förordning (1997:1018).]

SFS 1997:1018

[har upphävts genom förordning (1997:1018).]

SFS 1997:1018

[har upphävts genom förordning (1997:1018).]

SFS 1997:1018

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1995:1122

(Utkom 24 oktober 1995.)

Denna förordning träder i kraft dagen efter den dag då förordning enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling. Kreditgaranti enligt förordning får lämnas för lån avseende fartyg som har levererats från den 1 juli 1995.

SFS 1997:1018

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

SFS 2011:218

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2011.