Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1995:1652) om byggande av järnväg

Denna förordning upphör enligt F (2012:708) att gälla den 1 januari 2013.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2012:708).

Utfärdad den 21 december 1995.
Utkom från trycket den 4 januari 1996

Skyldigheter för den som avser att bygga en järnväg

1 §

Trafikverket får meddela närmare föreskrifter om genomförande av förstudie och järnvägsutredning enligt 2 kap. 1 och 1 a §§ lagen (1995:1649) om byggande av järnväg. Föreskrifter om samråd och miljökonsekvensbeskrivning i samband med förstudie och järnvägsutredning ska meddelas i samråd med Naturvårdsverket.

Samtliga länsstyrelser ska underrättas om de föreskrifter Trafikverket meddelar med stöd av första stycket.

SFS 2010:134

1 a §

När Trafikverket överlämnar en fråga om byggande av järnväg till regeringen för prövning enligt 17 kap. 1 eller 3 § miljöbalken, skall verket i sitt yttrande enligt 2 kap. 1 b § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg bland annat lämna de uppgifter som behövs för att bedöma hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken iakttas samt uppgift om det samråd som skett enligt 6 kap. 4–6 §§ miljöbalken. Även i övrigt ansvarar Trafikverket för att ett tillräckligt underlag finns för regeringens prövning.

SFS 2010:134

1 b §

Den som upprättar en järnvägsplan skall utreda möjligheterna att genom fastighetsrättsliga åtgärder eller åtgärder enligt anläggningslagen (1973:1149) avhjälpa eller minska intrång till följd av järnvägsbygget.

SFS 1998:894

2 §

Den som ansöker hos Trafikverket om att få en järnvägsplan fastställd, ska till planen foga en planbeskrivning, som redovisar planeringsförutsättningarna, planens syfte och skälen till planens utformning. I ansökan ska även lämnas de uppgifter som behövs för att bedöma hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken följs samt uppgift om det samråd som skett enligt 6 kap. 4–6 §§ miljöbalken, i den mån sådana uppgifter inte redovisas på annat sätt.

En karta över det område som berörs av järnvägsprojektet ska fogas till ansökan, om det inte är uppenbart obehövligt.

SFS 2010:170

Trafikverkets samråds- och underrättelseskyldighet

Rubriken har denna lydelse enl. F 2010:134. SFS2010-0134

3 §

Synpunkter på en utställd järnvägsplan ska lämnas skriftligen till Trafikverket inom den tid som verket bestämmer. Under samma tid ska det också ges möjlighet att lämna synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen.

Under utställningstiden ska planen med miljökonsekvensbeskrivning i original eller kopia finnas tillgänglig hos Trafikverket samt på lämplig plats i berörda kommuner. Detsamma gäller samrådsredogörelsen enligt 2 kap. 5 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

SFS 2010:134

4 §

Trafikverket skall underrätta fastighetsägare och andra som redovisats i fastighetsförteckningen, berörda kommuner och myndigheter samt andra som kan bedömas ha ett väsentligt intresse av planen om

  1. den tid inom vilken synpunkter kan lämnas, och

  2. var planen med miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelsen finns tillgängliga.

Underrättelsen skall postas i rekommenderad försändelse. Trafikverket skall även föra in en kungörelse om utställningen i Post- och Inrikes Tidningar och ortstidning eller endera av dessa som Trafikverket bestämmer. I kungörelsen skall anges var planen och beskrivningen finns tillgänglig och vart skriftliga anmärkningar kan lämnas.

SFS 2010:134

5 §

Trafikverket skall inhämta berörda länsstyrelsers yttranden över en järnvägsplan som varit utställd.

SFS 2010:134

6 §

Trafikverket skall underrätta sökanden, berörda kommuner, länsstyrelser och lantmäterimyndigheter samt övriga som yttrat sig eller särskilt berörs

  1. om beslut att fastställa eller ändra en järnvägsplan, och

  2. om beslut att upphäva ett beslut att fastställa en järnvägsplan.

Ett beslut att fastställa en järnvägsplan skall vidare kungöras på det sätt som anges i 4 § andra stycket. I kungörelsen skall anges var beslutet hålls tillgängligt samt inom vilken tid beslutet får överklagas och vart skriftligt överklagande skall lämnas.

Om ett beslut att fastställa en järnvägsplan upphör att gälla, skall Trafikverket alltid underrätta lantmäterimyndigheten om detta.

SFS 2010:134

Länsstyrelsens beslut

7 §

Innan länsstyrelsen meddelar beslut enligt 3 kap. lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, skall Trafikverket höras. Länsstyrelsen skall underrätta Trafikverket samt berörda enskilda, kommuner och myndigheter om meddelade beslut.

SFS 2010:134

8 §

Om det i ett tillståndsärende hos länsstyrelsen visar sig att länsstyrelsens tillstånd behövs både enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg och enligt miljöbalken, skall länsstyrelsen pröva ärendet enligt båda författningarna.

SFS 1998:894

9 §

Beslut om undantag från bestämmelser som avses i 1 kap. 5 § andra stycket lagen (1995:1649) om byggande av järnväg meddelas av länsstyrelsen. Att regeringens tillåtelse behövs i vissa fall följer av 7 kap. 29 § miljöbalken.

Länsstyrelsen skall underrätta sökanden, Trafikverket samt berörda enskilda, kommuner och myndigheter om beslutet.

SFS 2010:134

Mål om inlösen

10 §

När stämning utfärdas i mål om inlösen enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, ska mark- och miljödomstolen underrätta inskrivningsmyndigheten om målet för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Om ett sådant mål avskrivs helt eller delvis, ska domstolen underrätta inskrivningsmyndigheten för borttagande av anteckningen.

Första stycket gäller inte om målet endast gäller inlösen av särskild rätt som inte är inskriven.

SFS 2010:1989

Avgifter

11 §

Avgift enligt avgiftsklass 4 i avgiftsförordningen (1992:191) tas ut för prövning av ansökan om tillstånd enligt 3 kap. 1 § och 2 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

Överklagande

12 §

Länsstyrelsens beslut enligt 9 § får överklagas hos regeringen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1995:1652

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1996.

SFS 1998:894

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

SFS 2000:327

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.

SFS 2010:134

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2010.

SFS 2010:170

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2010.

SFS 2010:1989

Denna förordning träder i kraft d. 2 maj 2011.