Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1996:12) med verkställighetsföreskrifter till 10 kap. sjölagen (1994:1009)

Denna förordning upphör enligt F (2013:540) att gälla den 3 september 2013.

Upprättande, förvaltning och fördelning av en begränsningsfond

1 §

Den som vill upprätta en begränsningsfond enligt 10 kap. 6 § sjölagen (1994:1009) skall skriftligen ansöka om detta hos domstolen samt lämna uppgifter om

 1. fartygets namn, registerbeteckning, nationalitet och hemort,

 2. fartygets dräktighet beräknad enligt 9 kap. 5 § 6 sjölagen,

 3. fartygsägarens namn och adress,

 4. namn och adress på den som har meddelat försäkring eller ställt säkerhet för fartygsägarens ansvar, och

 5. namn och adress på samtliga kända sakägare.

Sökanden skall till domstolen ge in en kopia av ett sådant certifikat för fartyget som avses i 10 kap. 12 eller 13 §§ sjölagen samt en handling som visar den uppgift om fartygets dräktighet som avses i första stycket 2.

2 §

Bestämmelserna i 2–6 §§ förordningen (1985:68) om begränsningsfond skall tillämpas i fråga om en sådan begränsningsfond som upprättas enligt 10 kap. 6 § sjölagen.

Om en sådan dom som anges i 4 § den förordningen har meddelats i en främmande stat som har tillträtt den i 10 kap. 1 § första stycket sjölagen angivna 1992 års ansvarighetskonvention (konventionsstat), skall även en kopia av beslutet om verkställighet enligt 21 kap. 6 § sjölagen ges in.

Försäkring eller annan säkerhet för svenska fartyg

3 §

Frågor om godkännande av en försäkring eller en säkerhet som avses i 10 kap. 12 § första stycket sjölagen prövas av Finansinspektionen.

Ett certifikat som avses i 10 kap. 12 § tredje stycket sjölagen utfärdas av inspektionen.

4 §

Ansökan om ett certifikat görs hos Finansinspektionen på formulär som fastställs av inspektionen.

5 §

Har ansvaret för ett fartyg som inte ägs av staten täckts av en försäkring skall till ansökan om certifikatet fogas ett intyg av försäkringsgivaren. Av intyget skall framgå att

 1. försäkringen täcker det ansvar som avses i 10 kap. 12 § första stycket sjölagen, och

 2. försäkringen under certifikatets giltighetstid inte kan upphöra att gälla tidigare än tre månader från den dag ett skriftligt meddelande om tiden för försäkringens upphörande kom in till Finansinspektionen, om inte certifikatet har tillställts inspektionen eller ett nytt certifikat har utfärdats.

Det intyg som avses i första stycket skall vara avfattat på svenska eller engelska.

6 §

Har ägaren täckt sitt ansvar med en annan säkerhet än försäkring, skall 5 § första stycket 2 och andra stycket tillämpas.

7 §

Certifikatet skall utfärdas på formulär enligt bilaga till denna förordning. För ett fartyg som ägs av staten skall användas formulär 1 och för ett annat svenskt fartyg formulär 2.

Finansinspektionen skall sända certifikatet till fartygets ägare.

Försäkring eller annan säkerhet för utländska fartyg

8 §

För ett utländskt fartyg som är registrerat i en konventionsstat och inte ägs av en främmande stat skall ett certifikat som avses i 10 kap. 13 § andra stycket sjölagen vara utfärdat eller bestyrkt av en behörig myndighet i registreringsstaten. Certifikatet, som skall vara avfattat på engelska eller franska eller innehålla en översättning till ett av dessa språk, skall innehålla de uppgifter som anges i formulär 2.

9 §

För ett utländskt fartyg som inte är registrerat i en konventionsstat och inte ägs av en främmande stat skall Finansinspektionen utfärda ett certifikat som avses i 10 kap. 13 § andra stycket sjölagen. Ansökan om ett certifikat för ett sådant fartyg görs hos Finansinspektionen senast trettio dagar innan fartyget kan förväntas komma till en svensk hamn eller till en annan tilläggsplats som är belägen inom svenskt sjöterritorium. Ansökan, som skall vara avfattad på svenska eller engelska, skall innehålla uppgift om

 1. fartygets namn, registerbeteckning, nationalitet och hemort,

 2. fartygsägarens namn och den ort där hans huvudsakliga verksamhet bedrivs,

 3. arten av den säkerhet som har ställts för ansvaret om fartygets ansvar inte är täckt av en försäkring, och

 4. en försäkringsgivares namn och den ort där hans huvudsakliga verksamhet bedrivs samt den ort där försäkringen har utfärdats eller säkerheten ställts; det som sägs om en försäkringsgivare gäller också annan som har ställt säkerhet.

Har ägarens ansvar täckts av en försäkring, skall till ansökan fogas ett intyg av försäkringsgivaren av vilket framgår att

 1. försäkringen täcker det ansvar som avses i 10 kap. 13 § första stycket sjölagen, och

 2. försäkringen under certifikatets giltighetstid inte kan upphöra att gälla tidigare än tre månader från den dag ett skriftligt meddelande om tiden för försäkringens upphörande kom in till Finansinspektionen, om inte certifikatet har tillställts inspektionen eller nytt certifikat har utfärdats.

Det intyg som avses i andra stycket skall vara avfattat på svenska eller engelska.

10 §

Har ägaren täckt sitt ansvar med en annan säkerhet än försäkring, skall 9 § andra stycket 2 och tredje stycket tillämpas.

11 §

Om Finansinspektionen finner att försäkringen eller säkerheten för ett fartyg som avses i 9 § är betryggande, skall certifikatet utfärdas på formulär som fastställs av inspektionen.

Inspektionen skall sända certifikatet till fartygets ägare.

12 §

Ett certifikat som har utfärdats i en annan konventionsstat för ett fartyg som avses i 9 § skall jämställas med ett certifikat som har utfärdats av Finansinspektionen enligt 11 §.

13 §

För ett fartyg som ägs av en främmande stat skall ett certifikat som avses i 10 kap. 13 § andra stycket sjölagen vara utfärdat av en behörig myndighet i den staten.

Övriga bestämmelser

14 §

Finansinspektionen skall till Transportstyrelsen översända kopior av certifikat som inspektionen har utfärdat.

SFS 2008:1307

15 §

Har en sådan anmälan om upphörande av giltighet för försäkring eller annan säkerhet som avses i 5 § första stycket 2 eller 9 § andra stycket 2 kommit in till Finansinspektionen, skall inspektionen omgående underrätta Transportstyrelsen om detta.

SFS 2008:1307

16 §

Transportstyrelsen skall i samarbete med Tullverket och Kustbevakningen kontrollera att den skyldighet att ta och vidmakthålla en försäkring eller ställa en säkerhet som föreskrivs i 10 kap. sjölagen fullgörs och att certifikat medförs ombord på fartyg enligt 10 kap. 12 eller 13 § i den lagen.

SFS 2008:1307

17 §

Finansinspektionen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av 3–13 §§ i denna förordning. Transportstyrelsen får efter samråd med Tullverket och Kustbevakningen meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av 16 § i denna förordning.

SFS 2008:1307

Formulär 1

Certifikat för försäkring eller annan ekonomisk säkerhet om ansvar för skada orsakad av förorening genom olja

Certificate of insurance or other financial liability security in respect of civil liability for oil pollution damage

Utfärdat enligt bestämmelserna i artikel VII i 1992 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja.

Issued in accordance with the provisions of Article VII on the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.

Fartygets namn

 

Bokstäver eller siffror som identifierar fartyget

 

Hemort

 

Ägarens namn och adress

 

Name of ship

 

Distinctive number or letters

 

Port of registry

 

Name and address of owner

 

Härmed intygas att ovan angivna fartyg ägs av den svenska staten och att staten täcker dess ansvarighet inom de gränser som anges i artikel V första stycket i 1992 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja.

This is to certify that the above-named ship is owned by the State of Sweden and that the ship's liability is covered within the limits prescribed by Article V, paragraph 1, of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.

Detta certifikat gäller till

This certificate is valid until. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Utfärdat enligt den svenska regeringens bemyndigande av Finansinspektionen

Issued under the authority of the Government of Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority

At. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

den

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

(ort)

 
 

on

 

(datum)

 

(place)

 
 
 

(date)

 
 
 
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

(den utfärdande tjänstemannens namnteckning och titel)

 
 

(signature and title of issuing official)

 

Formulär 2

Certifikat för försäkring eller annan ekonomisk säkerhet om ansvar för skada orsakad av förorening genom olja

Certificate of insurance or other financial liability security in respect of civil liability for oil pollution damage

Utfärdat enligt bestämmelserna i artikel VII i 1992 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja.

Issued in accordance with the provisions of Article VII of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.

Fartygets namn

 

Bokstäver eller siffror som identifierar fartyget

 

Hemort

 

Ägarens namn och adress

 

Name of ship

 

Distinctive number or letters

 

Port of registry

 

Name and address of owner

 

Härmed intygas att för ovan angivna fartyg gäller en försäkring eller en annan ekonomisk säkerhet som uppfyller föreskrifterna i artikel VII i 1992 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja.

This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of insurance or other financial security satisfying the requirements of Article VII of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.

Säkerhetens art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Type of Security

Säkerhetens giltighetstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Duration of Security

Namn och adress för försäkringsgivaren och/eller den (de) person(er) som har ställt annan ekonomisk säkerhet

Name and Address of the Insurer(s) and/or Guarantor(s)

Namn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Name

Adress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Address

Detta certifikat gäller till . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

This certificate is valid until

Utfärdat enligt den svenska regeringens bemyndigande av Finansinspektionen

Issued under the authority of the Government of Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority

At. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

den

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

(ort)

 
 

on

 

(datum)

 

(place)

 
 
 

(date)

 
 
 
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

(den utfärdande tjänstemannens namnteckning och titel)

 
 

(signature and title of issuing official)

 

Formulär 3

Certifikat för försäkring eller annan ekonomisk säkerhet om ansvar för skada orsakad av förorening genom olja

Certificate of insurance or other financial liability security in respect of civil liability for oil pollution damage

Utfärdat enligt bestämmelserna i artikel VII i 1969 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja.

 

Utfärdat enligt bestämmelserna i artikel VII i 1992 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja.

 

Issued in accordance with the provisions of Article VII of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969.

 

Issued in accordance with the provisions of Article VII of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.

 

Fartygets namn

 

Bokstäver eller siffror som identifierar fartyget

 

Hemort

 

Ägarens namn och adress

 

Name of ship

 

Distinctive number or letters

 

Port of registry

 

Name and address of owner

 
 
 
 
 

Härmed intygas att ovan angivna fartyg ägs av den svenska staten och att staten täcker dess ansvar inom de gränser som anges i artikel V första stycket i 1969 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja.

 

Härmed intygas att ovan angivna fartyg ägs av den svenska staten och att staten täcker dess ansvar inom de gränser som anges i artikel V första stycket i 1992 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja.

 

This is to certify that the above-named ship is owned by the State of Sweden and that the ship's liability is covered within the limits prescribed by Article V, paragraph 1, of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969.

 

This is to certify that the above-named ship is owned by the State of Sweden and that the ship's liability is covered within the limits prescribed by Article V, paragraph 1, of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.

 

Detta certifikat gäller till . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

This certificate is valid until

Utfärdat enligt den svenska regeringens bemyndigande av Finansinspektionen

Issued under the authority of the Government of Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority

At. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

den

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

(ort)

 
 

on

 

(datum)

 

(place)

 
 
 

(date)

 
 
 
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

(den utfärdande tjänstemannens namnteckning och titel)

 
 

(signature and title of issuing official)

 

Formulär 4

Certifikat för försäkring eller annan ekonomisk säkerhet om ansvar för skada orsakad av förorening genom olja

Certificate of insurance or other financial liability security in respect of civil liability for oil pollution damage

Utfärdat enligt bestämmelserna i artikel VII i 1969 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja.

 

Utfärdat enligt bestämmelserna i artikel VII i 1992 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja.

 

Issued in accordance with the provisions of Article VII of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969.

 

Issued in accordance with the provisions of Article VII of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969.

 

Fartygets namn

 

Bokstäver eller siffror som identifierar fartyget

 

Hemort

 

Ägarens namn och adress

 

Name of ship

 

Distinctive number or letters

 

Port of registry

 

Name and address of owner

 
 
 
 
 

Härmed intygas att för ovan angivna fartyg gäller en försäkring eller en annan ekonomisk säkerhet som uppfyller föreskrifterna i artikel VII i 1969 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja. .

 

Härmed intygas att för ovan angivna fartyg gäller en försäkring eller en annan ekonomisk säkerhet som uppfyller föreskrifterna i artikel VII i 1992 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja.

 

This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of insurance or other financial security satisfying the requirements of Article VII of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969.

 

This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of insurance or other financial security satisfying the requirements of Article VII of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.

 

Säkerhetens art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Type of Security

Säkerhetens giltighetstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Duration of Security

Namn och adress för försäkringsgivaren och/eller den (de) person(er) som har ställt annan ekonomisk säkerhet

Name and Address of the Insurer(s) and/or Guarantor(s)

Namn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Name

Adress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Address

Detta certifikat gäller till . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

This certificate is valid until

Utfärdat enligt den svenska regeringens bemyndigande av Finansinspektionen

Issued under the authority of the Government of Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority

At. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

den

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

(ort)

 
 

on

 

(datum)

 

(place)

 
 
 

(date)

 
 
 
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

(den utfärdande tjänstemannens namnteckning och titel)

 
 

(signature and title of issuing official)

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1996:12

1. Denna förordning träder i kraft d. 30 maj 1996. Genom förordningen upphävs förordningen (1975:150) med verkställighetsföreskrifter till lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss. I de fall lagen om ansvarighet för oljeskada till sjöss skall tillämpas enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1995:1081) om ändring i sjölagen (1994:1009), skall dock förordningen (1975:150) med verkställighetsföreskrifter till lagen (1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss tillämpas.

2. Så länge Sverige är bundet av den i 10 kap. sjölagen angivna 1969 års ansvarighetskonvention skall i stället för de certifikat som anges i 7 § användas formulär 3 för fartyg som ägs av staten och formulär 4 för andra svenska fartyg.

SFS 2008:1307

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.