Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1996:53) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar

Denna förordning upphör enligt F (2016:98) att gälla den 1 mars 2016.

Utfärdad den 1 februari 1996
Utkom från trycket den 13 februari 1996

Föreskrifterna i denna förordning meddelas för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 94/25/EG av den 16 juni 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar i fråga om fritidsbåtar1) , senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/44/EG2) .

1)

EGT L 164, 30.6.1994, s. 15 (Celex 31994L0025).

2)

EUT L 214, 26.8.2003, s. 18 (Celex 32003L0044).

SFS 2004:413

Förordningen gäller sådana produkter som avses i 1 § lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från tillämpningsområdet för lagen om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar.

Transportstyrelsen får även meddela föreskrifter om vilken utrustning som skall omfattas av lagen om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar.

SFS 2008:1164

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka säkerhets- och miljökrav som skall uppfyllas av produkter och utrustning som omfattas av lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar när de släpps ut på marknaden, och om hur man skall bedöma om kraven uppfylls.

Transportstyrelsen får även meddela föreskrifter om att vissa produkter skall uppfylla säkerhets- och miljökrav när de efter att ha genomgått omfattande förändringar släpps ut på marknaden eller tas i bruk.

SFS 2008:1164

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka krav en representant som avses i 2 a § första stycket lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar skall uppfylla.

Transportstyrelsen får även meddela föreskrifter om att någon annan än som framgår av lagen om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar får överta ansvar enligt den lagen.

SFS 2008:1164

Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om CE-märkning enligt 3 § lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar, och om att kraven i fråga om CE-märkning även skall gälla vissa motorer.

SFS 2008:1164

Transportstyrelsen skall ha tillsyn över att lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen eller denna förordning följs.

SFS 2008:1164

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter enligt 6 § lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar.

SFS 2008:1164

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1996:53

Denna förordning träder i kraft d. 16 juni 1996.

SFS 2004:413

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2008:1164

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.