Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1996:1365) om tillämpning av lagen (1995:927) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)

Denna förordning har enligt F (2003:438) upphört att gälla den 21 juli 2003.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2003:438).

Utfärdad den 5 december 1996.
Utkom från trycket den 18 december 1996

Bestämmelserna i 1 kap. 1, 4, 5 och 8 §§, 2 kap. 4 a–6 §§, 10 kap. 6, 7 a, 9, 12 a och 22 §§ samt 11 kap 1 § lagen (1995:927) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49) och bestämmelserna i 10 kap. 1, 5, 8 och 19 §§ samt 12 kap. 2 och 3 §§ nämnda lag såvitt avser dokument och certifikat angående godkänd säkerhetsorganisation samt tillsyn av rederiers och fartygs säkerhetsorganisation skall tillämpas från och med den 1 juli 1998 för oljetankfartyg, kemikalietankfartyg, gastankfartyg, bulkfartyg och höghastighetsfartyg med en bruttodräktighet om 500 eller mer samt för passagerarfartyg som får medföra 13–100 passagerare och som inte är ro-ro-passagerarfartyg.

Med oljetankfartyg, kemikalietankfartyg, gastankfartyg, bulkfartyg och höghastighetsfartyg avses i denna förordning följande.

  • Oljetankfartyg: Fartyg som är byggt eller anpassat huvudsakligen för transport av petroleum i varje form i bulk i lastrummen, däri inbegripet kombinationsfartyg och kemikalietankfartyg, när det för last eller dellast av petroleum i någon form i bulk. Med kombinationsfartyg förstås fartyg avsett för transport antingen av petroleum i någon form eller fasta laster i bulk.

  • Kemikalietankfartyg: Fartyg som är byggt eller anpassat huvudsakligen för transport av skadliga flytande ämnen i bulk, däri inbegripet oljetankfartyg, när det för last eller dellast av skadliga ämnen i bulk.

  • Gastankfartyg: Fartyg som är byggt eller anpassat för huvudsakligen transport av gas i varje form i bulk.

  • Bulkfartyg: Fartyg som är byggt med enkelt däck, vingtankar och sidotankar i lastlådan samt huvudsakligen avsett att transportera fast last i bulk.

  • Höghastighetsfartyg: Fartyg avsett att föra last och som kan uppnå en fart i meter per sekund, som uppgår till eller överstiger 3,7▿0,1667, där ▿ är deplacement (m³) vid konstruktionsvattenlinjen.

SFS 2000:1152

Bestämmelserna i 1 kap. 1, 4, 5 och 8 §§, 2 kap. 4 a–6 §§, 10 kap. 6, 7 a, 9, 12 a och 22 §§ samt 11 kap 1 § lagen (1995:927) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49) och bestämmelserna i 10 kap. 1, 5, 8 och 19 §§ samt 12 kap. 2 och 3 §§ nämnda lag såvitt avser dokument och certifikat angående godkänd säkerhetsorganisation samt tillsyn av rederiers och fartygs säkerhetsorganisation skall tillämpas från och med den 1 juli 1998 för oljetankfartyg, kemikalietankfartyg, gastankfartyg, bulkfartyg och höghastighetsfartyg med en bruttodräktighet om 500 eller mer samt för passagerarfartyg som får medföra 13–100 passagerare och som inte är ro-ro-passagerarfartyg. Från och med den 1 juli 2002 skall nämnda bestämmelser tillämpas även för övriga lastfartyg med en bruttodräktighet om 500 eller mer, fiskefartyg med en bruttodräktighet om 500 eller mer samt fartyg med en bruttodräktighet om 100 eller mer, som huvudsakligen används för bogsering.

Med oljetankfartyg, kemikalietankfartyg, gastankfartyg, bulkfartyg och höghastighetsfartyg avses i denna förordning följande.

  • Oljetankfartyg: Fartyg som är byggt eller anpassat huvudsakligen för transport av petroleum i varje form i bulk i lastrummen, däri inbegripet kombinationsfartyg och kemikalietankfartyg, när det för last eller dellast av petroleum i någon form i bulk. Med kombinationsfartyg förstås fartyg avsett för transport antingen av petroleum i någon form eller fasta laster i bulk.

  • Kemikalietankfartyg: Fartyg som är byggt eller anpassat huvudsakligen för transport av skadliga flytande ämnen i bulk, däri inbegripet oljetankfartyg, när det för last eller dellast av skadliga ämnen i bulk.

  • Gastankfartyg: Fartyg som är byggt eller anpassat för huvudsakligen transport av gas i varje form i bulk.

  • Bulkfartyg: Fartyg som är byggt med enkelt däck, vingtankar och sidotankar i lastlådan samt huvudsakligen avsett att transportera fast last i bulk.

  • Höghastighetsfartyg: Fartyg avsett att föra last och som kan uppnå en fart i meter per sekund, som uppgår till eller överstiger 3,7▿0,1667, där ▿ är deplacement (m³) vid konstruktionsvattenlinjen.

SFS 2000:1152