Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1996:1366) om tillämpning av förordningen (1995:991) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (1988:594)

Denna förordning har enligt F (2003:438) upphört att gälla den 21 juli 2003.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2003:438).

Utfärdad den 5 december 1996.
Utkom från trycket den 18 december 1996

Bestämmelserna i 1 kap. 2, 3 och 6 §§, 2 kap. 1, 4 och 5 §§, samt 7 kap. 7 § förordningen (1995:991) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (1988:594) skall tillämpas från och med den 1 juli 1998 för oljetankfartyg, kemikalietankfartyg, gastankfartyg, bulkfartyg och höghastighetsfartyg med en bruttodräktighet om 500 eller mer samt för passagerarfartyg som får medföra 13–100 passagerare och som inte är ro-ro-passagerarfartyg.

Med oljetankfartyg, kemikalietankfartyg, gastankfartyg, bulkfartyg och höghastighetsfartyg avses i denna förordning följande.

  • Oljetankfartyg: Fartyg som är byggt eller anpassat huvudsakligen för transport av petroleum i varje form i bulk i lastrummen, däri inbegripet kombinationsfartyg och kemikalietankfartyg, när det för last eller dellast av petroleum i någon form i bulk. Med kombinationsfartyg förstås fartyg avsett för transport antingen av petroleum i någon form eller fasta laster i bulk.

  • Kemikalietankfartyg: Fartyg som är byggt eller anpassat huvudsakligen för transport av skadliga flytande ämnen i bulk, däri inbegripet oljetankfartyg, när det för last eller dellast av skadliga ämnen i bulk.

  • Gastankfartyg: Fartyg som är byggt eller anpassat för huvudsakligen transport av gas i varje form i bulk.

  • Bulkfartyg: Fartyg som är byggt med enkelt däck, vingtankar och sidotankar i lastlådan samt huvudsakligen avsett att transportera fast last i bulk.

  • Höghastighetsfartyg: Fartyg avsett att föra last och som kan uppnå en fart i meter per sekund, som uppgår till eller överstiger 3,7▿0,1667, där ▿ är deplacement (m³) vid konstruktionsvattenlinjen.

SFS 1997:747