Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1997:262) om nationell väghållningsplan

Denna förordning upphör enligt F (2009:236) att gälla den 14 april 2009.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2009:236).

Utfärdad den 15 maj 1997
Utkom från trycket den 6 juni 1997

1 §

Vägverket skall upprätta en nationell väghållningsplan till ledning vid fördelning av medel för nyinvesteringar, förbättringsåtgärder och drift av statliga vägar samt sektorsåtgärder.

SFS 2002:75

2 §

[Upphävd g. F (2002:75).]

SFS 2002:75

3 §

Planen skall ange

 1. ett rikstäckande nät av riksvägar av särskild betydelse (stamvägnätet) och förslag till standard på detta vägnät,

 2. den inriktning på nyinvesteringar och förbättringsåtgärder på stamvägnätet som är nödvändig för att nå de transportpolitiska målen,

 3. inriktningen på åtgärder för tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion på det statliga vägnätet,

 4. inriktningen på drifts- och underhållsåtgärder på det statliga vägnätet,

 5. inriktningen på åtgärder för förbättrad miljö på det statliga vägnätet,

 6. inriktningen på sektorsåtgärder,

 7. en bedömning som innefattar redovisning av inverkan på de transportpolitiska målen.

Planen skall redovisa strategiska överväganden när det gäller vad som anges i första stycket 2–5.

SFS 2002:75

4 §

Den nationella väghållningsplanen skall avse tolv år.

Planen skall förnyas vart fjärde år om inte regeringen i det enskilda fallet beslutar något annat.

SFS 2002:75

5 §

Innan den nationella väghållningsplanen upprättas skall Vägverket hämta in synpunkter från länsstyrelserna, kommunerna och andra som kan ha ett väsentligt intresse av planen.

6 §

Vägverket ska hämta in yttranden över den upprättade planen från länsstyrelserna, Banverket, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Boverket, Naturvårdsverket, Försvarsmakten och Tillväxtverket samt ge kommunerna tillfälle att lämna synpunkter på planen.

SFS 2009:172

7 §

Synpunkter och yttranden enligt 5 och 6 §§ skall i förekommande fall även inhämtas från

 1. ett samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen som har till uppgift att besluta om prioritering bland åtgärder avseende infrstruktur m.m. vid upprättande av länsplaner för regional infrastruktur, och

 2. ett regionalt självstyrelseorgan enligt lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning.

SFS 2002:850

8 §

Den nationella väghållningsplanen ska fastställas av regeringen.

Vägverket ska sända kopia av den fastställda planen till

 1. Banverket,

 2. Transportstyrelsen,

 3. Sjöfartsverket,

 4. Naturvårdsverket,

 5. Tillväxtverket,

 6. länsstyrelserna,

 7. samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen,

 8. regionala självstyrelseorgan enligt lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning,

 9. Försvarsmakten,

 10. kommunerna.

SFS 2009:172

9 §

Beslut enligt denna förordning får ej överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1997:262

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1997 och tillämpas första gången på den nationella väghållningsplan som upprättas och fastställs för åren 1998–2007.

SFS 1998:1309

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 2000:1137

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2002:75

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2002 och tillämpas första gången på den nationella väghållningsplanen som upprättas och fastställs för åren 2004–2015.

SFS 2002:485

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2002.

SFS 2002:850

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2004:1124

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2008:1184

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:172

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2009.