Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

Utkom från trycket den 6 juni 1997
Utfärdad den 15 maj 1997

1 §

Inom varje län ska det upprättas en länsplan till ledning när medel för investeringar och förbättringsåtgärder ska fördelas. Länsplanen ska, med hänsyn till de regionala förutsättningarna, bidra till att de transportpolitiska målen uppnås. Om det bedöms ändamålsenligt får en gemensam plan för två eller flera län upprättas.

Regionerna upprättar planen. Vad som sägs i denna förordning om regioner gäller också Gotlands kommun.

SFS 2019:1029

2 §

Länsplanen skall upprättas med hänsyn till de samlade transportbehoven inom en region.

3 §

Länsplanen ska avse tolv år och omfatta

 1. investeringar i statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet,

 2. . åtgärder i sådana anläggningar m.m. för vilka statlig medfinansiering kan beviljas enligt 2 § förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.,

 3. åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur,

 4. åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av betydelse för det regionala transportsystemet som bör redovisas i planen, och

 5. bidrag för icke-statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt viktiga för regionen.

SFS 2019:667

3 a §

Länsplanen får avse investeringar och förbättringsåtgärder för vilka Trafikverket har ansvaret enligt förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur.

Länsplanen får även avse byggande och drift av enskilda vägar.

SFS 2010:137

3 b §

Som villkor för bidrag enligt 3 § 5 gäller att

 1. bidraget används för att finansiera driften av flygplatsen på ett sätt som är förenligt med kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) 2017/1084,

 2. flygplatsen omfattas av ett av kommissionen godkänt förordnande enligt kommissionens meddelande (2012/C 8/03) om Europeiska unionens rambestämmelser för statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster, eller

 3. flygplatsen omfattas av ett förordnande enligt kommissionens beslut (2012/21/EU) av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Bidraget lämnas till den kommun som meddelat förordnandet eller till den kommun där flygplatsen ligger. Bidraget får täcka det faktiska underskottet för det aktuella verksamhetsåret vid flygplatsen. Eventuellt överskott ska betalas tillbaka eller avräknas påföljande verksamhetsår.

SFS 2019:667

4 §

Länsplanen ska ange

 1. standard på anläggningarna,

 2. den3 inriktning på åtgärder enligt 3 och 3 a §§ som bedöms ha störst effekt för att nå de transportpolitiska målen,

 3. redovisning av de objekt som beräknas kosta minst 25 miljoner kronor och som bedöms bli utförda under planens giltighetstid,

 4. redovisning av åtgärdernas beräknade kostnader,

 5. redovisning av överenskommelser om icke-statlig medfinansiering,

 6. redovisning av beräknade årliga medel i statlig medfinansiering för olika ändamål, och

 7. en bedömning som innefattar redovisning av inverkan på de transportpolitiska målen.

SFS 2010:137

4 a §

Den regionala planen för transportinfrastruktur ska innefatta en beskrivning av ett för personer med funktionsnedsättning prioriterat regionalt transportnät inom vilket infrastrukturen, stationerna och fordonen ska kunna användas av alla.

SFS 2009:239

5 §

[Upphävd g. F (2009:239).]

SFS 2009:239

6 §

Trafikverket ska bistå regionen när länsplanen upprättas. Vid beredningen har regionen ansvaret för samordning av åtgärdsförslagen.

SFS 2019:1029

7 §

Trafikverket ska lämna underlag till länsplanen. Underlaget ska avse gällande nationella planeringsförutsättningar och ange inriktningsmål inom respektive trafikslag samt vilka särskilda regionala aspekter som bör beaktas. Trafikverket ska dessutom lämna förslag till vilka regionala infrastrukturobjekt som bör genomföras och lämna en redovisning av objektens beräknade kostnader.

Regionen ska också begära in förslag om vilka objekt som bör utföras i länet från regionala kollektivtrafikmyndigheter, kommuner, länsstyrelsen och andra berörda myndigheter.

SFS 2019:1029

8 §

[Upphävd g. F (2002:76).]

SFS 2002:76

9 §

[Upphävd g. F (2002:76).]

SFS 2002:76

10 §

Länsplanen fastställs av regionen efter samråd med länsstyrelsen. Innan länsplanen fastställs ska yttranden inhämtas över den upprättade länsplanen från de förslagsgivare som anges i 7 §. Även Försvarsmakten och andra berörda statliga myndigheter samt berörda organisationer ska höras.

SFS 2019:1029

11 §

Om en väsentlig avvikelse behöver göras i fråga om innehållet i en fastställd länsplan, ska regionen ändra den.

Innan ett beslut om ändring av en plan fattas ska yttranden inhämtas från de förslagsgivare som anges i 7 §.

SFS 2019:1029

12 §

Regionen ska skicka en kopia av den fastställda länsplanen till regeringen och de förslagsgivare som anges i 7 §.

SFS 2019:1029

13 §

[Upphävd g. F (2018:2009).]

SFS 2018:2009

14 §

Trafikverket ska fortlöpande underrätta regionen om genomförandet av åtgärderna i länsplanen.

Trafikverket ska årligen till regeringen redovisa hur de fastställda länsplanerna genomförts. Redovisningen ska ske regionvis och omfatta uppgifter om genomförda åtgärder, uppnådda effekter, hur de nationella inriktningsmålen har uppfyllts, kostnader och anslagsförbrukning.

SFS 2019:1029

15 §

[Upphävd g. F (2009:239).]

SFS 2009:239

16 §

[Upphävd g. F (2002:76).]

SFS 2002:76

17 §

[Upphävd g. F (2018:2009).]

SFS 2018:2009

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1997:263

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1997 och tillämpas första gången på de länsplaner som upprättas och fastställs för åren 1998–2007.

SFS 2001:139

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2001.

SFS 2002:76

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2002.

SFS 2002:851

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2004:1125

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2008:1183

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:239

Denna förordning träder i kraft d. 14 april 2009 och tillämpas första gången på de länsplaner som upprättas och fastställs för åren 2010–2021.

SFS 2010:137

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2010.

SFS 2010:1753

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2011:1127

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2014:1569

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2015.

SFS 2016:128

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2016.

SFS 2017:943

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.

SFS 2018:2009

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2019:667

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2019.

SFS 2019:1029

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.