Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1997:686) om ansökan och redovisning av ekonomiskt bidrag från Europeiska gemenskapen till de svenska delarna av de transeuropeiska transportnätverken

1 §

I denna förordning meddelas föreskrifter enligt rådets förordning (EG) nr 2236/95 av den 18 september 1995 om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området för transeuropeiska nät 1) .

1)

EGT nr L 228, 23.9.1995, s. 1 (Celex 395R2236).

2 §

Trafikverket upprättar och lämnar till Europeiska kommissionen ansökningar om bidrag till den svenska delen av de transeuropeiska transportnätverken. Ansökningarna ska i första hand avse projekt som har nationell prioritet.

SFS 2010:138

3 §

Utbetalning av bidrag från Europeiska kommissionen ska ske till Trafikverket.

Utbetalningar från EU-budgeten i euro räknas av Riksbanken om till kronor enligt gällande valutakurs. Beloppen överförs i kronor av Riksbanken till Trafikverkets konto i statens centralkonto i Riksbanken.

SFS 2010:138

4 §

Trafikverket ska redovisa erhållna bidrag på särskild inkomsttitel i statsbudgeten.

SFS 2010:138

5 §

Medel för att utföra projekten ska redovisas på särskild anslagspost. Detta ska gälla även när bidrag tillförs privaträttsliga subjekt. Medlen ska särredovisas i Trafikverkets årsredovisning.

Vid omräkning av utgiftsbelopp från kronor till euro ska den valutakurs tillämpas som gällde för den månad då Europeiska kommissionen mottog redovisningar för utgiftsbeloppen. Om kursvinster eller kursförluster uppstår vid återflödet från EU-budgeten ska dessa avräknas mot det ordinarie anslaget.

SFS 2010:138

6 §

Trafikverket ska omgående informera Ekonomistyrningsverket, Riksgäldskontoret och Konjunkturinstitutet om storleken på och tidpunkten för återflödet från EU-budgeten avseende bidrag till svenska projekt.

SFS 2010:138

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1997:686

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 1997.

SFS 1998:431

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1998.

SFS 2005:7

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2005.

SFS 2006:1104

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007.

SFS 2008:1159

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2010:138

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2010.