Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Yrkestrafiklag (1998:490)

Denna lag upphör enligt Lag (2012:210) att gälla den 1 juni 2012.

Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2012:210).

Utfärdad den 11 juni 1998.
Utkom från trycket den 22 juni 1998

Lagens tillämpningsområde

Denna lag gäller yrkesmässig trafik, varmed avses sådan trafik som

 1. bedrivs med personbilar, lastbilar, bussar, terrängmotorfordon eller traktorer med tillkopplade släpfordon (traktortåg) och

 2. innebär att fordon och förare mot betalning ställs till allmänhetens förfogande för transporter av personer eller gods.

Lagen innehåller också särskilda bestämmelser om vissa transporter i internationell vägtrafik och om otillåten taxitrafik.

<kgp:refblock>

Körning av lastbil i syfte att hämta gods för transport mot betalning ansågs ha företagits i yrkesmässig trafik H 2004:472, anm. även vid 5 § BrP.

</kgp:refblock>

SFS 2006:512

Fordonsbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Med regional kollektivtrafikmyndighet avses i denna lag detsamma som i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.

<kgp:refblock>

Lag (2010:1065) om kollektivtrafik.

</kgp:refblock>

SFS 2010:1069

Yrkesmässig trafik kan drivas som

1. Linjetrafik

 

Sådan yrkesmässig trafik för persontransporter som är tidtabellsbunden och där ersättningen bestäms särskilt för varje passagerare för sig. En förutsättning är vidare att trafiken inte ingår som ett led i ett sammanhängande arrangemang, där huvudsyftet är ett annat än själva transporten.

 
 
 

2. Taxitrafik

 

Sådan yrkesmässig trafik för persontransporter med personbil eller lätt lastbil som inte är linjetrafik.

 
 
 

3. Beställningstrafik med buss

 

Sådan yrkesmässig trafik för person- transporter med buss, tung lastbil, terrängmotorfordon eller traktortåg som inte är linjetrafik.

 
 
 

4. Godstrafik

 

Sådan yrkesmässig trafik som avser transport av gods.

 

Trafiktillstånd

Tillståndsplikt

Yrkesmässig trafik får drivas endast av den som har trafiktillstånd.

En regional kollektivtrafikmyndighet får driva linjetrafik utan särskilt tillstånd. Myndigheten får anlita någon annan för att utföra sådan trafik. Den som utför trafiken ska ha tillstånd till yrkesmässig trafik för persontransporter.

SFS 2010:1069

Prövningsmyndighet

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2009:1356. SFS2009-1356

Frågor om trafiktillstånd prövas av Transportstyrelsen.

<kgp:refblock>

Ett aktiebolags ledning ansågs finnas där styrelsen hade sitt säte R 1995:41.

</kgp:refblock>

SFS 2009:1356

Trafikansvariga

Hos juridiska personer som har trafiktillstånd skall det finnas en eller flera personer som har särskilt ansvar för att verksamheten utövas i enlighet med gällande regler och god branschsed samt på ett trafiksäkert sätt (trafikansvariga).

En trafikansvarig skall också finnas för utomlands bosatta näringsidkare som driver tillståndspliktig trafik i Sverige.

Trafikansvariga är

 1. i aktiebolag och ekonomiska föreningar den verkställande direktören, om det finns en sådan, eller annars den styrelseledamot som bolaget eller föreningen har utsett,

 2. i kommanditbolag och andra handelsbolag varje bolagsman,

 3. i ideella föreningar och stiftelser den styrelseledamot som föreningen eller stiftelsen har utsett,

 4. i europeiska ekonomiska intressegrupperingar företagsledaren,

 5. i utländska företag (filialer) den verkställande direktören i filialen,

 6. i statliga och kommunala organ samt hos andra privaträttsliga juridiska personer än som avses i 1–5 den eller de som organet respektive den juridiska personen har utsett, och

 7. för näringsverksamhet som drivs av utomlands bosatta näringsidkare föreståndaren.

Om det finns särskilda skäl, får Transportstyrelsen medge

 1. att någon annan än den eller de som nu har angetts ska vara trafikansvarig, eller

 2. att kommanditdelägare undantas från att vara trafikansvarig.

SFS 2009:1356

Gemensamma regler om tillståndsprövning

Trafiktillstånd får endast ges till den som med hänsyn till yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden och gott anseende bedöms vara lämplig att driva verksamheten.

Den som söker trafiktillstånd skall utöver vad som följer av första stycket kunna styrka att han uppfyller kravet på ekonomiska resurser enligt 9 §.

<kgp:refblock>

Tillräckligt yrkeskunnande? R 1992:70.

</kgp:refblock>

I fråga om juridiska personer och utomlands bosatta näringsidkare skall prövningen enligt 5 § första stycket avse den eller de som är trafikansvariga.

Därutöver skall, utom när det gäller yrkeskunnande, prövningen i fråga om en privaträttslig juridisk person och en utomlands bosatt näringsidkare avse den juridiska personen respektive näringsidkaren samt följande personer:

 1. Den verkställande direktören och annan som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,

 2. de styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som till följd av eget eller närståendes ekonomiska intresse har en väsentlig gemenskap med den juridiska personen som är grundad på andelsrätt eller därmed jämförligt ekonomiskt intresse, och

 3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag.

Som närstående till en styrelseledamot eller en styrelsesuppleant anses den som enligt 4 kap. 3 § första stycket konkurslagen (1987:672) är att anse som närstående till gäldenären.

Om någon av dem som anges i 6 § byts ut eller om det tillkommer någon sådan person, skall den nya personens lämplighet prövas.

Kravet på yrkeskunnande ska anses uppfyllt av den som har godkänts vid ett skriftligt prov som anordnats av Trafikverket.

Provet ska avse de kunskaper som en tillståndshavare bör ha i fråga om främst

 1. rättsregler,

 2. företagsledning och ekonomisk ledning av ett företag,

 3. tekniska normer och driftsförhållanden, och

 4. trafiksäkerhet.

Kravet på yrkeskunnande ska även anses uppfyllt av den som kan visa ett sådant bevis om yrkesmässig kompetens som har utfärdats av en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i enlighet med rådets direktiv 96/26/EG av den 29 april 1996 om rätt att yrkesmässigt bedriva person- och godstransporter på väg och om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för att främja ett effektivt utnyttjande av dessa transportörers etableringsrätt på området för nationella och internationella transporter.

<kgp:refblock>

Ang. EES se s. R 96.

</kgp:refblock>

SFS 2010:94

Den som söker trafiktillstånd skall ha tillräckliga ekonomiska resurser för att på ett tillbörligt sätt kunna starta och driva företaget. Vid prövningen härav skall främst likviditet och soliditet beaktas.

Om inte särskilda skäl föranleder annat skall sökanden anses ha tillräckliga resurser, om han förfogar över kapital och reserver om minst 100 000 kronor för ett fordon och 50 000 kronor för varje därutöver tillkommande fordon.

<kgp:refblock>

Se YrkestrafikF (1998:779)2:6.

</kgp:refblock>

Den som innehar trafiktillstånd skall kunna styrka att han fortlöpande uppfyller kravet på ekonomiska resurser enligt 9 §.

Vid prövningen av sökanden i fråga om kravet på gott anseende skall beaktas sökandens vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse.

Kravet på gott anseende anses inte uppfyllt av den som har dömts för

 1. allvarliga brott, inräknat ekonomiska brott,

 2. allvarliga eller upprepade överträdelser av

  a) denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag,

  b) författningar eller föreskrifter om vägtrafik och vägtransporter, särskilt bestämmelser om förares kör- och vilotider, fordons vikt och mått, fordons utrustning och beskaffenhet eller bestämmelser av väsentlig betydelse för trafiken, trafiksäkerheten eller skyddet av miljön, eller

  c) bestämmelser om löne- och anställningsförhållanden i branschen.

Om en ansökan om trafiktillstånd avslås på grund av omständigheter som anges i 11 § skall en tid på lägst sex månader och högst fem år bestämmas, under vilken den prövade skall anses olämplig att driva yrkesmässig trafik.

Gemensamma regler om villkor för tillstånd

Trafiktillstånd får förenas med villkor om det finns särskilda skäl. Sådana villkor får föreskrivas såväl i samband med att tillstånd ges som senare under tillståndstiden.

Gemensamma regler om tillstånds giltighet

Trafiktillstånd gäller tills vidare. Om det finns särskilda skäl, kan tillståndet begränsas till viss tid eller till vissa transporter.

Om tillståndshavaren dör, övergår tillståndet på dödsboet. Om tillståndshavaren försätts i konkurs, övergår tillståndet på konkursboet. Tillståndet gäller, om inte Transportstyrelsen på grund av särskilda skäl medger längre giltighetstid, under högst sex månader räknat från dödsfallet eller konkursbeslutet.

För verksamheten i dödsboet eller konkursboet ska det finnas en föreståndare som har godkänts av Transportstyrelsen. I fråga om denne ska 5 § tilllämpas. Om det inte har anmälts en föreståndare till Transportstyrelsen inom en månad efter dödsfallet eller konkursbeslutet, upphör tillståndet. Detsamma gäller om föreståndaren inte godkänns och det inte anmäls en annan föreståndare inom den tid som Transportstyrelsen bestämmer. Om inte heller den andre föreståndaren godkänns, upphör tillståndet att gälla tre veckor efter det att beslutet har vunnit laga kraft.

SFS 2009:1356

Särskilda regler för linjetrafik

[Upphävd g. Lag (2010:1069).]

SFS 2010:1069

[Upphävd g. Lag (2010:1069).]

<kgp:refblock>

Se YrkestrafikF (1998:779)2:11.

</kgp:refblock>

SFS 2010:1069

Särskilda regler för persontransporter

Den som har tillstånd till persontransporter får även frakta gods med fordon som tillståndet avser.

Den som har tillstånd till taxitrafik är skyldig att före färden genom lämpliga åtgärder låta passagerarna få kännedom om den taxa som han tillämpar.

Taxan skall vara uppbyggd så att priset för transporten dels enkelt kan bedömas före färden, dels med kännedom om körd sträcka och nyttjad tid enkelt kan beräknas efter färden. Taxan får inte vara uppbyggd så att grunderna för prisets bestämmande förändras under färden.

Bestämmelser om prisinformation finns också i prisinformationslagen (2004:347).

<kgp:refblock>

Se YrkestrafikF (1998:779)11:5.

Fråga om taxiförare, som tillämpat väsentligt högre taxa än den brukliga, gett tillräckligt tydlig prisinformation R 2010:70.

</kgp:refblock>

SFS 2004:348

Taxiförarlegitimation m.m.

Krav på taxiförarlegitimation

En personbil eller en lätt lastbil får föras i linjetrafik eller taxitrafik endast av den som har taxiförarlegitimation.

Prövningsmyndighet

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2009:1356. SFS2009-1356

Frågor om taxiförarlegitimation prövas av Transportstyrelsen.

SFS 2009:1356

Prövningen avseende taxiförarlegitimation

Taxiförarlegitimation får ges till den som

 1. har fyllt 21 år,

 2. sedan minst två år har körkort med behörigheten B eller har körkort med behörigheten D,

 3. uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till säkerheten för passagerare och andra trafikanter,

 4. i fråga om yrkeskunnande och laglydnad bedöms vara lämplig att tjänstgöra som förare i taxitrafik, och

 5. har avlagt godkänt körprov för taxiförarlegitimation.

För den som, inom gymnasieskolan eller motsvarande utbildning, förvärvat grundläggande kompetens genom godkänd grundutbildning enligt 4 kap. 1 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens för fordon som kräver förarbehörigheten D eller DE, gäller i stället för första stycket 1 och 2 att personen ska ha fyllt 18 år och ha körkort med behörigheten B.

Det som sägs i första stycket 2 om krav på innehav av körkort med behörigheten B sedan minst två år gäller inte den som under de tre senaste åren har haft taxiförarlegitimation och som vid ansökan om ny sådan har körkort med behörigheten B.

En taxiförarlegitimation gäller endast tillsammans med ett giltigt körkort. Legitimationen får förenas med villkor som är motiverade av medicinska eller andra särskilda skäl. Villkor får meddelas såväl i samband med att legitimationen beslutas som senare under giltighetstiden.

<kgp:refblock>

Vandelsprövning för förarlegitimation R 1995:44 I–III.

Se YrkestrafikF (1998:779)11:5.

</kgp:refblock>

SFS 2010:486

Den som söker eller innehar taxiförarlegitimation är skyldig att genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller annan liknande undersökning för prövning av de medicinska krav som avses i denna lag eller i föreskrifter meddelade med stöd av denna lag.

Om en läkare vid undersökning av en innehavare av taxiförarlegitimation finner att denne av medicinska skäl är olämplig att inneha sådan legitimation, ska läkaren anmäla det till Transportstyrelsen. Innan någon anmälan görs ska läkaren underrätta innehavaren. Anmälan behöver inte göras om det finns anledning att anta att innehavaren kommer att följa läkarens tillsägelse att avstå från att föra ett fordon i sådan trafik som avses i 1 §.

Om en läkare vid undersökning eller genomgång av journalhandlingar finner det sannolikt att körkortshavaren av medicinska skäl är olämplig att ha taxiförarlegitimation och körkortshavaren motsätter sig fortsatt undersökning eller utredning, ska läkaren anmäla förhållandet till Transportstyrelsen.

SFS 2011:1582

I ett mål eller ärende om taxiförarlegitimation får Transportstyrelsen förelägga den enskilde att ge in läkarintyg.

SFS 2009:1356

Kravet på yrkeskunnande enligt 3 § 4 ska anses uppfyllt av den som har godkänts vid ett skriftligt prov som anordnats av Trafikverket.

SFS 2010:94

Om en ansökan om taxiförarlegitimation avslås på grund av att kravet på laglydnad enligt 3 § 4 inte anses uppfyllt, skall en tid på lägst sex månader och högst fem år bestämmas under vilken den prövade skall anses olämplig att inneha taxiförarlegitimation.

Genom förhandsbesked kan det prövas om det finns hinder mot att taxiförarlegitimation ges.

Krav på förarbehörighet i vissa fall

Traktortåg eller tung terrängvagn får föras i yrkesmässig trafik endast av den som har körkort med behörigheten C, D eller E eller har taxiförarlegitimation.

Ett utländskt körkort medför inte rätt för någon annan än medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) att köra svenskregistrerat motordrivet fordon i yrkesmässig trafik.

Internationella vägtransporter m.m.

Inledande bestämmelse

Med internationella vägtransporter avses i denna lag yrkesmässiga transporter på väg av personer eller gods till eller från Sverige eller i transittrafik genom Sverige.

För internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) gäller särskilda bestämmelser.

Tillståndsplikt för transporter med fordon som är registrerade i Sverige

Internationella vägtransporter och yrkesmässig trafik utom landet med fordon som är registrerade i Sverige får drivas endast av den som har trafiktillstånd enligt denna lag.

På grund av överenskommelse mellan Sverige och en annan stat kan det vid trafik som avses i 2 § krävas särskilt tillstånd för transport av personer eller gods med ett fordon som är registrerat i Sverige (transporttillstånd).

<kgp:refblock>

Se YrkestrafikF (1998:779)4:2.

</kgp:refblock>

Tillståndsplikt för transporter med fordon som är registrerade i utlandet

Internationella vägtransporter och annan yrkesmässig trafik i Sverige med fordon som är registrerade i utlandet får utföras endast av den som har getts tillstånd av en behörig utländsk myndighet till sådana transporter.

<kgp:refblock>

Se anm. vid 2:1.

</kgp:refblock>

På grund av överenskommelse mellan Sverige och en annan stat kan det vid trafik som avses i 4 § utöver tillstånd enligt den bestämmelsen krävas särskilt tillstånd av en behörig utländsk myndighet för transport av personer eller gods med ett fordon som är registrerat i utlandet.

Vid trafik som avses i 4 §, med fordon registrerade i en stat med vilken Sverige inte har någon överenskommelse om vägtransporter, krävs utöver tillstånd enligt den bestämmelsen tillstånd av behörig svensk myndighet.

<kgp:refblock>

Se anm. vid 2:1 – Se YrkestrafikF (1998:779)4:2.

</kgp:refblock>

Prövningsmyndighet

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2008:1370. SFS2008-1370

Frågor om transporttillstånd och tillstånd enligt 5 § andra stycket prövas av Transportstyrelsen.

SFS 2008:1370

Tillståndsprövning m.m.

Transporttillstånd får endast meddelas den som kan förväntas iaktta de bestämmelser som gäller för trafiken.

När ett transporttillstånd meddelas skall det förenas med de villkor som behövs.

Ett transporttillstånd får inte överlåtas utan medgivande av den myndighet som har meddelat det.

Återkallelse av tillstånd och taxiförarlegitimation m.m.

Återkallelse av trafiktillstånd

Om det i den yrkesmässiga trafiken eller i övrigt vid driften av trafikrörelsen eller i annan näringsverksamhet som tillståndshavaren driver har förekommit allvarliga missförhållanden eller om annars förutsättningarna för tillstånd enligt 2 kap. 5 § inte längre föreligger, ska tillståndet återkallas av Transportstyrelsen.

Om missförhållandena inte är så allvarliga att tillståndet bör återkallas, får i stället varning meddelas.

<kgp:refblock>

Varning efter trafiknykterhetsbrott R 1993:71 – Varning pga. brister i redovisningen till Skatteverket R 2008:59 – Ej återkallelse då kravet på ekonomiska resurser uppfyllts efter överklagande R 2008:62.

</kgp:refblock>

SFS 2009:1356

Ett tillstånd skall återkallas enligt 1 § om en tillståndshavare, en trafikansvarig eller någon annan som prövats enligt 2 kap. 6 §

 1. har dömts för allvarliga brott, inräknat ekonomiska brott,

 2. har dömts för allvarliga eller upprepade överträdelser av

  1. denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag,

  2. författningar eller föreskrifter om vägtrafik och vägtransporter, särskilt bestämmelser om förares kör- och vilotider, fordons vikt och mått, fordons utrustning och beskaffenhet eller bestämmelser av väsentlig betydelse för trafiken, trafiksäkerheten eller skyddet av miljön, eller

  3. bestämmelser om löne- och anställningsförhållanden i branschen,

 3. i väsentlig mån har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna vad avser betalning av skatter och avgifter, eller

 4. på väsentligt sätt har åsidosatt villkor för tillståndet.

Ett tillstånd skall också återkallas, om det vid prövning som avses i 2 kap. 7 § framgår att någon av dem som prövats är olämplig.

Om ett tillstånd återkallas på grund av någon av de omständigheter som anges i 2 § eller på grund av allvarliga missförhållanden enligt 1 § första stycket skall en tid på lägst tre och högst fem år bestämmas, under vilken den prövade skall anses olämplig att driva yrkesmässig trafik.

Ett ärende som avses i 1–3 §§ får inte avgöras utan att tillståndshavaren har getts skälig tid att byta ut en trafikansvarig eller annan vars lämplighet prövas. Om inte heller den nya personen godkänns skall tillståndet återkallas.

<kgp:refblock>

R 2003:37.

</kgp:refblock>

Ett tillstånd som inte används skall återkallas, om inte särskilda skäl talar emot det.

Återkallelse av taxiförarlegitimation m.m.

En taxiförarlegitimation ska återkallas av Transportstyrelsen om innehavaren

 1. genom brottslig gärning eller på grund av andra missförhållanden har visat sig olämplig att tjänstgöra som förare i linjetrafik eller taxitrafik enligt 3 kap. 1 §,

 2. inte längre uppfyller de medicinska krav som avses i 3 kap. 3 §,

 3. inte följer ett föreläggande att ge in läkarintyg, eller

 4. begär att legitimationen ska återkallas.

Om de missförhållanden som avses i första stycket 1 inte är så allvarliga att tillståndet bör återkallas får i stället varning meddelas.

<kgp:refblock>

Taxiförares misshandelsbrott av normalgraden medförde ej återkallelse av förarlegitimationen R 2008:49; däremot återkallelse för taxiförare som begått misshandel av normalgraden som inneburit kraftigt våld mot obekant person 2010:118.

</kgp:refblock>

SFS 2009:1356

Om en taxiförarlegitimation återkallas på grund av omständigheter som anges i 6 § 1 skall en tid på lägst tre och högst fem år bestämmas, under vilken den prövade skall anses olämplig att inneha taxiförarlegitimation.

En taxiförarlegitimation skall återkallas tills vidare i avvaktan på slutligt avgörande, om det på sannolika skäl kan antas att legitimationen kommer att slutligt återkallas enligt 6 §.

En taxiförarlegitimation skall tas om hand av en polisman eller en åklagare

 1. om det finns grund för att ta hand om innehavarens körkort enligt 5 kap. 7 § körkortslagen (1998:488),

 2. om körkortet eller legitimationen har återkallats, eller

 3. om det på sannolika skäl kan antas att legitimationen kommer att återkallas enligt 6 §.

En taxiförarlegitimation är ogiltig under den tid den är omhändertagen.

Om en taxiförarlegitimation har omhändertagits enligt 9 § första stycket 3, ska Transportstyrelsen utan dröjsmål avgöra om legitimationen ska återkallas tills vidare eller lämnas tillbaka.

SFS 2009:1356

När en taxiförarlegitimation återkallas, tas om hand eller blir ogiltig av något annat skäl skall innehavaren efter anmaning överlämna den till Transportstyrelsen eller en polismyndighet.

<kgp:refblock>

Se YrkestrafikF (1998:779)3:8.

</kgp:refblock>

SFS 2008:1370

Om en taxiförarlegitimation har blivit ogiltig endast på grund av att föreskriven körkortsbehörighet saknas, skall legitimationen lämnas ut i samband med att körkortet lämnas ut.

Återkallelse av transporttillstånd

När ett trafiktillstånd återkallas ska även ett transporttillstånd återkallas av Transportstyrelsen.

I övrigt ska reglerna om återkallelse av trafiktillstånd i 1–5 §§ tillämpas även i fråga om transporttillstånd.

SFS 2008:1370

Gemensamma bestämmelser

Till grund för slutlig återkallelse eller varning med anledning av brottslig gärning skall beträffande frågan om brott föreligger läggas en lagakraftvunnen dom, ett godkänt strafföreläggande, ett godkänt föreläggande av ordningsbot eller ett beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i annan författning.

Med en svensk dom jämställs en brottmålsdom eller ett annat likvärdigt avgörande som har meddelats av en utländsk domstol eller någon annan utländsk myndighet.

Ett beslut om återkallelse eller varning skall delges den som beslutet rör.

Tillsyn m.m.

Transportstyrelsen utövar tillsyn över att tillståndshavare bedriver verksamheten enligt gällande bestämmelser. Transportstyrelsen ska också i övrigt verka för att kraven på trafiksäkerhet, trafikmiljö och arbetsmiljö uppfylls samt att yrkesmässig trafik bedrivs under konkurrensvillkor som är lika för alla trafikutövare.

Transportstyrelsen utövar också tillsyn över att en innehavare av taxiförarlegitimation uppfyller de krav som gäller för legitimationen.

SFS 2009:1356

Bestämmelser om tillsyn över handikappanpassning av kollektivtrafik finns i lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik.

<kgp:refblock>

Lag (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafikF (1980:398) i samma ämne.

</kgp:refblock>

Straffbestämmelser m.m.

Olaga yrkesmässig trafik m.m.

Den som uppsåtligen driver yrkesmässig trafik enligt denna lag utan tillstånd döms för olaga yrkesmässig trafik till böter eller fängelse i högst ett år.

En tillståndshavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot villkor som har meddelats i tillståndet döms till böter.

<kgp:refblock>

Ang. domstols underrättelseskyldighet se YrkestrafikF (1998:779)8:4 här nedan – Fråga om en enstaka transport utgjorde olaga yrkesmässig trafik H 2004:385.

</kgp:refblock>

Den som uppsåtligen utan tillstånd till taxitrafik utför en persontransport med personbil eller lätt lastbil mot ersättning efter erbjudande om körning till allmänheten döms, om gärningen inte är straffbar enligt 1 §, för otillåten taxitrafik till böter.

SFS 2006:512

Beställaransvar

Har yrkesmässig trafik enligt denna lag drivits utan tillstånd, döms den som yrkesmässigt för egen eller annans räkning har slutit avtal om transporten med trafikutövaren till böter eller fängelse i högst ett år, om han kände till eller hade skälig anledning anta att tillstånd saknades.

Brott mot bestämmelserna om taxiförarlegitimation

Den som i strid mot 3 kap. 1 § uppsåtligen för ett fordon utan att inneha taxiförarlegitimation döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Till samma straff döms en tillståndshavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet i strid mot 3 kap. 1 § anlitar förare som saknar taxiförarlegitimation.

En förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot villkor som har meddelats för taxiförarlegitimationen döms till böter.

Brott mot bestämmelserna om krav på förarbehörighet i vissa fall

Den som uppsåtligen bryter mot bestämmelserna i 3 kap. 10 eller 11 § döms till böter.

Den som i fall som avses i 3 kap. 10 eller 11 § uppsåtligen eller av oaktsamhet överlämnar åt eller på annat sätt tillåter annan att föra fordon utan att denne är berättigad till det döms till böter.

Hindrande av fortsatt färd

Om ett fordon framförs i strid mot denna lag eller en föreskrift eller ett villkor som har meddelats med stöd av lagen får polisman eller tulltjänsteman hindra fortsatt färd. Därvid får polismannen eller tulltjänstemannen medge att det fordon med vilket transporten sker förs till närmaste lämpliga uppställnings- eller avlastningsplats eller verkstad. I fråga om ett fordon som är registrerat i utlandet och som förs in i Sverige får polismannen eller tulltjänstemannen medge att det omedelbart förs ut ur landet.

Omhändertagande av registreringsskylt för taxifordon

En särskild registreringsskylt för ett fordon som anmälts för användning i taxitrafik enligt denna lag och som inte undantagits från skyldigheten att ha taxameter får tas om hand av polisman

 1. om fordonet utan tillstånd används i taxitrafik eller om det av annan anledning inte längre finns förutsättningar för att fordonet skall ha en sådan skylt,

 2. om fordonet är belagt med sådant körförbud som avses i 3 kap. 6 § fordonslagen (2002:574),

 3. om det för fordonet gäller brukandeförbud enligt en föreskrift som meddelats med stöd av lagen (2001:558) om vägtrafikregister eller användningsförbud enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) eller lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, eller

 4. om fordonet saknar föreskriven trafikförsäkring.

Vid ett omhändertagande av registreringsskyltar tillämpas 6 § andra meningen på motsvarande sätt.

<kgp:refblock>

Se YrkestrafikF (1998:779)7:5 och 6.

</kgp:refblock>

SFS 2006:237

Biträde vid förundersökning

Vid förundersökning som gäller brott enligt 1 § får åklagare eller polismyndighet som leder undersökningen begära hjälp av Tullverket samt ge tulltjänsteman i uppdrag att genomföra en viss åtgärd under förundersökningen, om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna.

Om det finns anledning att anta att brott enligt första stycket har förövats, har en tulltjänsteman samma befogenhet som tillkommer polisman att hålla förhör och vidta andra åtgärder enligt 23 kap. 3 § tredje stycket rättegångsbalken.

SFS 1999:437

Överklagande m.m.

Trafiktillstånd

[Upphävd g. Lag (2010:1069).]

SFS 2010:1069

Transportstyrelsens beslut i frågor om yrkesmässig trafik får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

<kgp:refblock>

Se Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar14 § under FörvProc.

</kgp:refblock>

SFS 2010:1069

[Upphävd g. Lag (2009:1356).]

SFS 2009:1356

Taxiförarlegitimation

Transportstyrelsens beslut i frågor om taxiförarlegitimation får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

<kgp:refblock>

Se anm. vid 1 §.

</kgp:refblock>

SFS 2009:1356

Transporttillstånd

Transportstyrelsens beslut i frågor om transporttillstånd och tillstånd enligt 4 kap. 5 § andra stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

<kgp:refblock>

Se anm. vid 1 §.

</kgp:refblock>

SFS 2008:1370

Gemensamma bestämmelser

Följande beslut får inte överklagas:

 1. beslut i fråga om skriftliga prov enligt

  2 kap. 8 § eller 3 kap. 7 §,

 2. beslut i fråga om körprov för taxiförarlegitimation enligt 3 kap. 3 § första stycket 5, och

 3. beslut i fråga om omhändertagande av taxiförarlegitimation enligt 5 kap. 9 §.

Ett föreläggande att ge in läkarintyg får överklagas endast i samband med överklagande av det beslut genom vilket ärendet avgörs.

SFS 2007:93

I fråga om beslut enligt denna lag, eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller tillämplig förordning, som får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol gäller följande.

Ett beslut som rör en fysisk person överklagas hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets personen är folkbokförd eller, om denne inte är folkbokförd i Sverige, hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets personen vistas.

Ett beslut som rör en juridisk person, varmed avses även offentligrättsliga juridiska personer såsom staten, en kommun, ett kommunalförbund eller ett landsting, överklagas hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets företagets eller verksamhetens ledning finns.

Beslut i andra fall än som sägs i andra och tredje styckena överklagas hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets beslutet meddelades.

SFS 2009:1357

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Transportstyrelsen får föra talan även till förmån för den enskilda parten.

SFS 2009:1356

Verkställighet

Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen skall gälla omedelbart, om inte annat förordnas.

Bemyndiganden

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva eller i enskilda fall medge undantag från denna lag. Undantag får förenas med villkor.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag samt meddela föreskrifter om

 1. taxitrafik såvitt gäller prisinformation, utmärkning av fordon och den lokalkännedom som taxiförare bör ha,

 2. taxameterutrustning samt användning och kontroll av sådan utrustning,

 3. registrering av tillståndsinnehav och innehav av taxiförarlegitimation,

 4. kunskapskrav för fordonsbesättningar vid vägtransporter,

 5. körprov för taxiförarlegitimation, samt

 6. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller tillämplig förordning.

SFS 2009:1356

Om riket är i krig eller krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har befunnit sig får regeringen föreskriva att denna lag helt eller delvis inte skall tillämpas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:490

1. Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 1998 då lagen (1985:449) om rätt att driva viss linjetrafik och yrkestrafiklagen (1988:263) skall upphöra att gälla.

2. Trafiktillstånd som har meddelats enligt äldre bestämmelser skall gälla som motsvarande tillstånd enligt den nya lagen.

3. Om det i ett tillstånd som har meddelats enligt äldre bestämmelser har föreskrivits att tillståndet gäller endast under viss tid, skall föreskriften fortfarande gälla. Även övriga villkor och begränsningar som har föreskrivits i ett sådant tillstånd skall fortfarande gälla.

4. Ett särskilt medgivande till trafik som har lämnats enligt lagen om rätt att driva viss linjetrafik gäller också fortsättningsvis, inbegripet de villkor och begränsningar som kan ha föreskrivits för det.

5. I fråga om den som har erhållit trafiktillstånd enligt äldre bestämmelser tillämpas kapitalkraven i 5 b § yrkestrafikförordningen (1988:1503) intill utgången av år 2000.

6. Ärende som före ikraftträdandet inte har avslutats hos den myndighet som enligt äldre bestämmelser är behörig att pröva det skall prövas av den myndigheten även om denna inte är behörig enligt den nya lagen.

7. Om det i en lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts med en bestämmelse i denna lag, skall hänvisningen i stället avse den nya bestämmelsen.

SFS 1998:491

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 1999:437

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1999.

SFS 2001:572

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2001.

SFS 2002:580

Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2003.

SFS 2003:638

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2004:348

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2004.

SFS 2006:237

Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2006. Brukandeförbud som har inträtt enligt äldre bestämmelser skall gälla som användningsförbud enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) eller lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt.

SFS 2006:512

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006 såvitt avser 1 kap. 1 § och 6 kap. 1 a § och i övrigt d. 1 april 2007.

2. För ansökningar om taxiförarlegitimation som getts in före d. 1 april 2007 gäller 3 kap. 3 § i sin äldre lydelse.

SFS 2007:93

Denna lag träder i kraft d, 1 april 2007.

SFS 2008:1370

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen i stället för Vägverket respektive Tullverket vara den enskildes motpart, om styrelsen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.

SFS 2009:1356

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den enskildes motpart.

SFS 2009:1357

Denna lag träder i kraft d. 15 febr. 2010.

SFS 2010:94

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2010.

SFS 2010:486

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2010:1069

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2011:1582

Denna lag träder i kraft d. 1 febr. 2012.