Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Rubriken har denna lydelse enligt F 2009:1365.

Utkom från trycket den 7 juli 1998
Utfärdad den 25 juni 1998.

1 §

Denna förordning reglerar vissa förhållanden i anslutning till

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg,

 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 ,

 3. kommissionens förordning (EG) nr 3298/94 av den 21 december 1994 om det närmare förfarandet i systemet med transiträttigheter (miljöpoäng) för transport med tung lastbil genom Österrike, upprättat genom artikel 11 i protokoll nr 9 till anslutningsakten för Norge, Österrike, Finland och Sverige, och

 4. rådets beslut nr 917/2002/EG av den 3 oktober 2002 om ingåendet av Interbus-överenskommelsen om tillfällig internationell persontransport med buss.

SFS 2011:1093

Behörig myndighet

Rubriken har denna lydelse enligt SFS2009-1365

2 §

Transportstyrelsen är behörig myndighet enligt de rättsakter som anges i 1 §.

SFS 2009:1365

Undantag

Rubriken införd g. SFS2003-0860

2 a §

Den som har hemvist i Sverige, Danmark, Finland eller Norge får utföra sådan tillfällig persontrafik som avses i artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1073/2009 mellan dessa länder utan sådant kontrolldokument som avses i artikel 12 i samma förordning.

SFS 2011:1093

Kontroller

3 §

Med behörig kontrollant enligt artiklarna 4.3 andra meningen, 17 och 19 i förordning (EG) nr 1073/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013 och enligt artiklarna 4.6 och 5.6 i förordning (EG) nr 1072/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013 avses polisman och bilinspektör. I fråga om inhämtande av uppgift i gemenskapstillstånd eller förartillstånd vid Kustbevakningens tillsyn över att lagen (2006:263) om transport av farligt gods och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen följs beträffande gods i hamnars landområden som är avsett för vidare transport, avses med behörig kontrollant enligt artiklarna 4.6 och 5.6 i förordning (EG) nr 1072/2009 kustbevakningstjänsteman. Med behörig kontrolltjänsteman enligt den överenskommelse som bifogats rådets beslut nr 917/2002/EG avses polisman och bilinspektör.

SFS 2015:75

Straffbestämmelser m.m.

3 a §

Det bevismaterial som avses i artikel 8.3 i förordning (EG) nr 1072/2009, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013 av den 13 maj 2013, ska vid kontrolltillfället kunna visas upp på begäran av en polisman, bilinspektör eller tulltjänsteman tillsammans med en bestyrkt kopia av ett sådant gemenskapstillstånd och, om det är tillämpligt, ett sådant förartillstånd som avses i nämnda EU-förordning.

SFS 2018:622

Förartillstånd

Rubriken har denna placering enl. SFS2014-1063

3 b §

Vid en begäran om utfärdande av förartillstånd enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1072/2009 ska en bestyrkt kopia av förarens anställningsavtal samt övriga uppgifter som behövs för att ansökan ska kunna prövas ges in till Transportstyrelsen.

SFS 2014:1063

3 c §

Giltighetstiden för ett förartillstånd enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1072/2009 får fastställas till längst fem år, dock inte för längre tid än anställningen varar enligt anställningsavtalet.

SFS 2011:1093

3 d §

Ett förartillstånd som utfärdas enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1072/2009 ska förses med unionskod 95 om den berörda föraren uppfyller kraven på yrkesförarkompetens enligt lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens. Koden ska anges i tillståndets avsnitt för särskilda anmärkningar.

SFS 2020:301

Ansvarsbestämmelser m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2014-1439

4 §

Till böter döms den som uppsåtligen

 1. driver trafik utan sådant

  1. tillstånd som avses i artikel 4 eller 6 i förordning (EG) nr 1073/2009, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013,

  2. kontrolldokument som avses i artikel 12 i samma förordning, om han eller hon inte är undantagen från kravet på kontrolldokument enligt 2 a §,

  3. certifikat som avses i artikel 5.5 i samma förordning,

 2. driver trafik utan något av de tillstånd som avses i artikel 3 i förordning (EG) nr 1072/2009, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013,

 3. utför cabotagetrafik i strid med förordning (EG) nr 1073/2009, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013, eller

 4. utför transporter utan sådant tillstånd som avses i artikel 15 i den överenskommelse som bifogas rådets beslut nr 917/2002/EG eller sådant kontrolldokument som avses i artikel 10 i samma överenskommelse.

SFS 2014:1439

5 §

Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1. bryter mot artikel 4.3 andra meningen eller artikel 19 i förordning (EG) nr 1073/2009,

 2. bryter mot artikel 4.6 andra meningen eller artikel 5.6 tredje meningen i förordning (EG) nr 1072/2009,

 3. bryter mot artikel 17.1 i förordning (EG) nr 1073/2009, eller

 4. bryter mot artikel 18 eller artikel 20 i den överenskommelse som bifogats rådets beslut nr 917/2002/EG.

SFS 2011:1093

5 a §

Sanktionsavgift ska påföras det transportföretag som innehar ett gemenskapstillstånd och som utför godstransporter i strid med artikel 8 i förordning (EG) nr 1072/2009, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013.

SFS 2017:517

6 §

Om internationell persontrafik som avses i denna förordning har drivits utan tillstånd eller om cabotagetrafik har utförts i strid med förordning (EG) nr 1073/2009, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013, döms den som yrkesmässigt för egen eller annans räkning har beställt transporten till böter, om han eller hon

 1. vid tidpunkten för beställningen kände till eller hade skälig anledning att anta att tillstånd saknades eller att villkoren för att utföra cabotagetrafiken inte var uppfyllda, eller

 2. beställt transporten av trafikutövaren och uppsåtligen eller av oaktsamhet inte kontrollerat innehavet av tillstånd vid tidpunkten för transporten på ett sätt som skäligen kan begäras.

SFS 2018:622

6 a §

Om internationell godstrafik som avses i denna förordning har drivits utan tillstånd eller om en transport har utförts i strid med artikel 8 i förordning (EG) nr 1072/2009, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013, döms den som yrkesmässigt för egen eller annans räkning har beställt transporten till böter, om han eller hon

 1. vid tidpunkten för beställningen kände till eller hade skälig anledning att anta att tillstånd saknades eller att villkoren i artikel 8 i nämnda EU-förordning inte var uppfyllda, eller

 2. beställt transporten av trafikutövaren och uppsåtligen eller av oaktsamhet inte kontrollerat innehavet av tillstånd vid tidpunkten för transporten på ett sätt som skäligen kan begäras.

SFS 2018:622

Hindrande av fortsatt färd

Rubriken införd g. SFS2014-1439

7 §

Om ett fordon framförs i strid mot bestämmelser som avses i denna förordning får en polisman eller en tulltjänsteman hindra fortsatt färd. Polismannen eller tulltjänstemannen får medge att fordonet förs till närmaste lämpliga uppställnings- eller avlastningsplats eller verkstad. I fråga om ett fordon som är registrerat i utlandet och som förs in i Sverige får polismannen eller tulltjänstemannen medge att det omedelbart förs ut ur landet.

Sanktionsavgift m.m.

Rubriken införd g. SFS2014-1439

Prövningsmyndighet och avgiftens storlek

Rubriken införd g. SFS2014-1439

7 a §

Frågor om påförande av sanktionsavgift enligt 5 a § prövas av Transportstyrelsen.

Sanktionsavgiften tillfaller staten.

Innan sanktionsavgift påförs ska transportföretaget ges tillfälle att yttra sig.

Sanktionsavgift får sättas ned eller efterges om det finns särskilda skäl.

SFS 2014:1439

7 b §

Sanktionsavgift enligt 5 a § ska påföras med ett belopp om 40 000 kronor.

SFS 2014:1439

Förskott

Rubriken införd g. SFS2014-1439

7 c §

Om ett transportföretag ska påföras sanktionsavgift enligt 5 a §, ska en polisman, bilinspektör eller tulltjänsteman vid vägkontrollen besluta om förskott för sanktionsavgiften.

Ett förskott som har beslutats av en polisman eller bilinspektör ska betalas till Polismyndigheten. Ett förskott som har beslutats av en tulltjänsteman ska betalas till Tullverket.

SFS 2018:622

7 d §

Om det förskott som anges i 7 c § inte betalas omedelbart i samband med kontrollen, ska polismannen, bilinspektören eller tulltjänstemannen besluta att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden. En polisman, bilinspektör eller tulltjänsteman får avstå från att fatta ett sådant beslut, om det finns synnerliga skäl.

Ett beslut enligt första stycket gäller tills förskottet betalats eller, om sanktionsavgift slutligt påförts utan att förskottet har betalats, denna avgift har betalats.

SFS 2018:622

7 e §

Ett beslut om förskott för sanktionsavgift eller att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden ska skyndsamt underställas Transportstyrelsens prövning. Transportstyrelsen ska omedelbart pröva om beslutet ska bestå.

Om ett beslut om att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden gäller enligt 7 d §, ska ärendet om sanktionsavgift handläggas utan dröjsmål. Transportstyrelsen får vid sin handläggning

 1. helt eller delvis sätta ned ett förskott som har bestämts för avgiften,

 2. upphäva det beslut som gäller enligt 7 d §, om det finns synnerliga skäl.

Punkterna 1 och 2 gäller även när Transportstyrelsen slutligt prövar påförandet av sanktionsavgift.

SFS 2018:622

7 f §

Om det inte påförs någon sanktionsavgift, eller om avgiften sätts ned eller efterges, ska det överskjutande beloppet av betalat förskott enligt 7 c § återbetalas.

SFS 2014:1439

Betalning av sanktionsavgifter

Rubriken införd g. SFS2014-1439

7 g §

Sanktionsavgifter ska betalas inom trettio dagar efter det att beslutet har vunnit laga kraft eller den längre tid som anges i beslutet.

Sanktionsavgifter ska betalas till Transportstyrelsen.

SFS 2014:1439

Verkställighet

Rubriken införd g. SFS2014-1439

7 h §

När ett beslut om sanktionsavgift har vunnit laga kraft får det verkställas enligt utsökningsbalken.

SFS 2014:1439

7 i §

Sanktionsavgift får påföras bara om den som anspråket riktas mot har getts tillfälle att yttra sig inom två år från det att förutsättningarna att besluta om avgift har uppfyllts.

SFS 2014:1439

7 j §

En sanktionsavgift faller bort, om beslutet om avgiften inte har verkställts inom fem år från det att beslutet vann laga kraft.

SFS 2014:1439

Överklagande

8 §

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Följande beslut får inte överklagas:

 1. en polismans, bilinspektörs eller tulltjänstemans beslut enligt 7 c och 7 d §§, och

 2. Transportstyrelsens beslut enligt 7 e §.

SFS 2018:622

Bemyndiganden

9 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning när det gäller transporter som avses i förordning (EG) nr 1072/2009, förordning (EG) nr 1073/2009 och förordning (EG) nr 3298/94.

Polismyndigheten får, efter att ha gett Transportstyrelsen tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelser i denna förordning om förskott för sanktionsavgifter som beslutas av polismän eller bilinspektörer.

Tullverket får, efter att ha gett Transportstyrelsen tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelser i denna förordning om förskott för sanktionsavgifter som beslutas av tulltjänstemän.

Polismyndigheten får, efter att ha gett Tullverket tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelser i denna förordning om hindrande av fortsatt färd som beslutas av polismän.

Tullverket får, efter att ha gett Polismyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelser i denna förordning om hindrande av fortsatt färd som beslutas av tulltjänstemän.

SFS 2018:622

Avgifter

10 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en ansökan enligt denna förordning.

SFS 2010:1593

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:786

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998 då förordningen (1995:525) om behöriga myndigheter, m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska unionen skall upphöra att gälla.

2. Den upphävda förordningen skall dock fortfarande tillämpas på förhållanden som hänför sig till den tid under vilken förordningen har varit i kraft.

3. Om ett ärende före ikraftträdandet inte har avslutats hos en myndighet, som enligt äldre bestämmelser är behörig att pröva det, skall det prövas av den myndigheten även om denna inte är behörig enligt den nya förordningen.

SFS 1999:557

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1999.

SFS 1999:671

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 1999.

SFS 1999:784

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 1999.

SFS 2001:665

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2001.

SFS 2002:113

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2002.

SFS 2003:49

Denna förordning träder i kraft d. 19 mars 2003.

SFS 2003:860

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2008:1140

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:1365

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2010:223

Denna förordning träder i kraft d. 14 maj 2010.

SFS 2010:1593

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2011:1093

Denna förordning träder i kraft d. 4 dec. 2011.

SFS 2014:1063

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2014.

SFS 2014:1261

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2014:1439

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet.

SFS 2014:1440

(Utkom d. 12 dec. 2014.)

SFS 2015:33

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2015.

SFS 2015:75

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2015.

SFS 2017:517

1. Denna förordning träder i kraft d. 17 juli 2017.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet.

SFS 2018:622

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2020:301
 1. Denna förordning träder i kraft d. 23 maj 2020.

 2. Förartillstånd som inte är försedda med unionskod 95 och som utfärdats före d. 23 maj 2020 i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av d. 21 okt. 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg gäller till och med deras sista giltighetsdag.