Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1998:898) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

Utfärdad den 25 juni 1998.
Utkom från trycket den 8 juli 1998

1 §

Sjöfartsverket beslutar enligt 1 och 2 §§ lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn.

Transportstyrelsen får efter samråd med Sjöfartsverket meddela föreskrifter enligt 3 § lagen om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn.

SFS 2008:1130

2 §

När Sjöfartsverket överlämnar en fråga om allmän farled eller allmän hamn till regeringen för prövning enligt 17 kap. 1 eller 3 § miljöbalken, ska verket i sitt yttrande enligt 1 d § lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn bland annat lämna de uppgifter som behövs för att bedöma hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken följs samt uppgift om de samråd som skett enligt 6 kap. miljöbalken. Även i övrigt ansvarar Sjöfartsverket för att ett tillräckligt underlag finns för regeringens prövning.

SFS 2018:2048

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:898

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999, då förordningen (1983:814) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn upphör att gälla.

SFS 2008:1130

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2017:971

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.

SFS 2018:2048

Denna förordning träder i kraft d. 9 jan. 2019.