Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal

Denna förordning har enligt F (2007:237) upphört att gälla den 15 juni 2007.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2007:237).

Utfärdad den 9 juli 1998.
Utkom från trycket den 21 juli 1998

Allmänna bestämmelser

1 §

Denna förordning gäller behörigheter, certifikat och övriga intyg för sjöpersonal.

I 4 kap. 7 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) finns det föreskrifter om rätt att ställa andra krav än som anges i denna förordning.

SFS 2003:443

2 §

I denna förordning används följande beteckningar med den betydelse som anges nedan.

Beteckning

 

Betydelse

 

Handelsfartyg

 

Fartyg som används för handelssjöfart eller transport av passagerare eller till annat ändamål som hör ihop med handelssjöfarten såsom bogsering, isbrytning, bärgning och dykning

 

Ångfartyg

 

Ångmaskindrivet fartyg

 

Motorfartyg

 

Annat maskindrivet fartyg än ångfartyg

 

Passagerarfartyg

 

Fartyg som är försett med passagerarfartygscertifikat och som medför fler än 12 passagerare

 

Ro-ro-passagerarfartyg

 

Passagerarfartyg med ro-ro lastutrymmen eller lastutrymmen för särskilda lastkategorier såsom de definieras i 1974 års internationella konvention om säkerhet för människoliv till sjöss (SOLAS 74)

 

Höghastighetsfartyg

 

Fartyg som används för handelssjöfart eller transport av passagerare och som kan uppnå en fart i meter per sekund som uppgår till eller överstiger 3,7▿0,1667, där ▿ är deplacement (m³) vid konstruktionsvattenlinjen

 

Traditionsfartyg

 

Sådana fartyg som Sjöfartsverket beslutat skall anses utgöra traditionsfartyg

 

Godkänd utbildning

 

Utbildning som berättigar till behörighetsbevis, certifikat eller intyg enligt denna förordning och som godkänts av Sjöfartsverket eller av en administration i ett annat land med vilket Sjöfartsverket ingått avtal om godkännande av utbildningar

 

Fiskefartyg

 

Fartyg som yrkesmässigt används för att fånga fisk eller andra levande tillgångar ur havet

 

Pråm

 

Fartyg som inte är försett med eget framdrivningsmedel

 

Vägfärja

 

Fartyg som avses i 2 § andra stycket väglagen (1971:948)

 

Dräktighet

 

Det bruttodräktighetstal som anges i det mätbrev som gäller för fartyget

 

Maskinstyrka

 

Den axeleffekt som kan tas ut från fartygets framdrivningsmaskineri, angiven i kilowatt (kW)

 

Däckstjänstgöring

 

Tjänstgöring till sjöss inom fartygets däcksavdelning

 

Maskinrumstjänstgöring

 

Tjänstgöring till sjöss i fartygets maskinutrymmen

 

Kvalificerad verkstadstjänstgöring

 

Verkstadstjänstgöring som omfattar

 1. tillverkning, reparation eller montering av fartygets framdrivningsmaskineri om minst 400 kW eller

 2. tjänstgöring som reparatör i fartygets maskinutrymmen på fartyg med minst 1 500 kW maskinstyrka eller

 3. tjänstgöring i maskinverkstad på Försvarsmaktens fartyg med minst 1 500 kW maskinstyrka

 

Tjänstgöring i elektrisk verkstad

 

Tjänstgöring i elektrisk verkstad eller verkstadsavdelning på fartyg eller i land med arbete av sådan art att underhåll av elektrisk utrustning i regler och manöversystem ingått som en del av arbetsuppgifterna.

 

SFS 2002:643

3 §

Den fart i vilken ett fartyg används anges i denna förordning med nedan angivna beteckningar (fartområden).

Beteckning

Betydelse

Inre fart

 

Fart i trafik inom Sverige och utanför kusterna, dock högst en nautisk mil från en hamn eller annan plats där fartyget kan finna skydd, samt fart i Kalmarsund och nationell fart i Öresund. Som inre fart anses också fart i fartområde D, såsom detta definieras i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438).

 

Närfart

 

Fart till och från orter vid Östersjön eller farvatten som har förbindelse med Östersjön, dock inte bortom linjen Hanstholm-Lindesnäs, samt fart genom Kielkanalen till Cuxhafen.

 

Europafart

 

Fart från en punkt N 68° O 14° – Shetlands nordpynt, därifrån västerut till V 11°, längs denna longitud över Irlands västkust till N 30°, därifrån österut längs denna latitud.

 

Oceanfart

 

All annan fart än ovan angivna.

 

SFS 2003:443

4 §

Sjöfartsverket prövar om behörighetsvillkoren är uppfyllda samt utfärdar, efter skriftlig ansökan, behörighetsbevis och certifikat.

Vissa certifikat får efter Sjöfartsverkets medgivande utfärdas av utbildningsanordnare.

Sjöfartsverket skall vid prövningen av behörighetsvillkoren beakta att minst bestämmelserna i den av Internationella sjöfartskonferensen år 1995 reviderade konventionen om normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (STCW 95) är uppfyllda. Vad avser radiopersonal skall även minst bestämmelserna i 1974 års Internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS 74) samt de föreskrifter som föreskrivs i Internationella teleunionens radioreglemente (ITU:s RR) vara uppfyllda.

5 §

Sjöfartsverket får medge att den som, utan att ha den teoretiska utbildning eller praktik som erfordras för viss behörighet, har fått en likvärdig utbildning eller praktik skall få behörighetsbevis för denna behörighet. Medgivande får förses med villkor och återkallas när det finns skäl till det.

Den som har behörighet för en viss befattning på fartyg på grund av examens-, utbildnings- eller annat kompetensbevis över behörighetsgrundande högre utbildning som utfärdats i något annat land än länderna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz kan efter ansökan hos Sjöfartsverket få behörighetsbevis för motsvarande svensk behörighet om sökanden uppfyller villkoren enligt verkets föreskrifter.

Den som har behörighet för en viss befattning på fartyg på grund av examens-, utbildnings- eller annat kompetensbevis över behörighetsgrundande högre utbildning som utfärdats i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz skall efter ansökan hos Sjöfartsverket få behörighetsbevis för motsvarande svensk behörighet om sökanden uppfyller villkoren enligt verkets föreskrifter.

I fall som avses i första, andra och tredje stycket skall Sjöfartsverket meddela beslut senast fyra månader efter det att alla handlingar som gäller sökanden har lämnats in till verket. Behörighetsbeviset får utformas som ett erkännande av behörighetsgrundande utländsk utbildning.

Om behörighetsbevis enligt 2 kap. 11 och 12 §§, specialbehörigheter enligt 3 kap. och certifikat enligt 4 kap. har utfärdats i ett annat land får Sjöfartsverket besluta att sådana bevis, behörigheter och certifikat skall äga samma giltighet vid tjänstgöring på svenskt fartyg som om de hade utfärdats av Sjöfartsverket.

SFS 2003:443

5 a §

Om det krävs att en sökande skall slutföra en anpassningstid eller genomgå ett lämplighetsprov för att få ett visst behörighetsbevis enligt 5 § tredje stycket, skall Sjöfartsverket först kontrollera om de kunskaper som den sökande har fått genom sin yrkeserfarenhet är sådana att de helt eller delvis motsvarar de krav som är föreskrivna för den svenska behörigheten.

SFS 2004:750

6 §

Sjöfartsverket meddelar föreskrifter om rätt att tillgodoräkna viss tjänstgöring eller utbildning såsom praktik för att uppfylla ett behörighetsvillkor.

7 §

Sjöfartsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Om föreskriften gäller utbildning av sjöpersonal skall Sjöfartsverket först ha hört berörda utbildningsmyndigheter.

Om föreskriften gäller behörigheter och certifikat för radiopersonal skall Sjöfartsverket först ha hört Post- och telestyrelsen.

7 a §

Sjöfartsverket får meddela föreskrifter om särskilda behörigheter för personal som enbart tjänstgör på fiskefartyg, traditionsfartyg eller fartyg som enbart är sysselsatta i inre fart. Sådana föreskrifter får inte strida mot någon internationell överenskommelse som biträtts av Sverige.

SFS 2002:643

7 b §

Sjöfartsverket får på ansökan av enskild besluta att ett fartyg skall anses vara ett traditionsfartyg vid tillämpningen av denna förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen. Vid en sådan prövning skall ett fartyg anses utgöra traditionsfartyg om

 1. traditionellt sjömanskap och traditionell teknik ligger till grund för fartygets framförande,

 2. fartyget är av kulturhistoriskt värde eller är en kopia av ett kulturhistoriskt värdefullt fartyg eller om det är ett fartyg som byggts på ett sådant sätt att traditionella färdigheter och traditionellt sjömanskap uppmuntras och främjas, och

 3. fartygsverksamheten inte har ett kommersiellt syfte.

SFS 2002:643

8 §

All verksamhet som gäller utbildning, kompetensbedömning, certifiering, intyg om erkännande och förnyad giltighet skall övervakas genom ett system för kvalitetsnormer.

Ytterligare föreskrifter om systemet för kvalitetsnormer meddelas av Sjöfartsverket.

Behörigheter

1 §

För att få behörighet enligt detta kapitel, med undantag för fartygsbefäl klass VIII och maskinbefäl klass VIII, fordras godkänd utbildning vid högskola och praktik i den omfattning som anges i detta kapitel. För samtliga behörigheter fordras personbevis som inte är äldre än tre månader samt läkarintyg som inte är äldre än två år som visar att de krav på syn- och hörselförmåga som föreskrivs i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk är uppfyllda.

Vid en ansökan om erkännande av utländska yrkesbehörigheter får sökanden, för att styrka att de svenska kraven på syn- och hörselförmåga är uppfyllda, åberopa det dokument som krävs i sökandens ursprungsstat eller den stat sökanden kommer från eller ett intyg som utfärdats av en behörig myndighet i denna stat och som motsvarar ett svenskt läkarintyg. Sådana utländska dokument eller intyg får inte vara äldre än två år.

Sjöfartsverket prövar som ett led i behörighetsärendet om dokumentet eller intyget innehåller de uppgifter som behövs.

SFS 2004:1069

Behörigheter för fartygsbefäl och övrig däckspersonal

2 §

Behörigheter för fartygsbefäl och övrig däckspersonal är följande.

 1. Sjökapten (K)

 2. Fartygsbefäl (klass II)

 3. Fartygsbefäl (klass III)

 4. Fartygsbefäl (klass IV)

 5. Fartygsbefäl (klass V)

 6. Fartygsbefäl (klass VI)

 7. Fartygsbefäl (klass VII)

 8. Fartygsbefäl (klass VIII)

 9. Matros (Mtr)

 10. Lättmatros (Lmt)

3 §

För att få behörighet som sjökapten skall sökanden

 1. ha avlagt sjökaptensexamen,

 2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort till sjöss i minst 36 månader som fartygsbefäl på handelsfartyg med en dräktighet om minst 500.

Av denna tid skall minst 18 månader ha fullgjorts i närfart eller vidsträcktare fart, varav minst nio månader som befälhavare eller överstyrman på ett fartyg med en dräktighet om minst 3 000 i lägst Europafart eller som annan styrman i oceanfart på ett fartyg med en dräktighet om minst 3 000.

4 §

För att få behörighet som fartygsbefäl klass II skall sökanden

 1. ha avlagt sjökaptensexamen, och

 2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort i minst 12 månader som fartygsbefäl på fartyg med en dräktighet om minst 500 i närfart eller vidsträcktare fart.

5 §

För att få behörighet som fartygsbefäl klass III skall sökanden

 1. ha avlagt styrmansexamen samt fullgjort godkänd utbildning, och

 2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort i minst 36 månader som fartygsbefäl på fartyg med en dräktighet om minst 500 i närfart eller vidsträcktare fart.

6 §

För att få behörighet som fartygsbefäl klass IV skall sökanden

 1. ha avlagt styrmansexamen samt fullgjort godkänd utbildning, och

 2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort i minst 12 månader som fartygsbefäl på fartyg med en dräktighet om minst 500 i närfart eller vidsträcktare fart.

7 §

För att få behörighet som fartygsbefäl klass V skall sökanden

 1. ha avlagt styrmansexamen, och

 2. ha fullgjort minst 36 månaders däckstjänstgöring.

Av denna tid skall minst 18 månader ha fullgjorts på handelsfartyg med en dräktighet om minst 500 i närfart eller vidsträcktare fart varav minst nio månader på fartyg med en dräktighet om minst 3 000 i Europafart eller vidsträcktare fart.

För den som i minst sex månader har tjänstgjort som befälsassistent i Europafart eller vidsträcktare fart får den sammanlagda tjänstgöringstiden minskas till 30 månader.

Praktiken enligt ovan får ersättas av handledd fartygsförlagd utbildning om denna fullgjorts som en del av ett utbildningsprogram som leder till en sjökaptensexamen.

8 §

För att få behörighet som fartygsbefäl klass VI skall sökanden efter att ha fått behörighet av lägst klass VII ha tjänstgjort minst 12 månader som fartygsbefäl på fartyg med en dräktighet om minst 70.

9 §

För att få behörighet som fartygsbefäl klass VII skall sökanden

 1. ha fullgjort godkänd utbildning, och

 2. ha fullgjort minst 36 månaders däckstjänstgöring varav minst 12 månader på handelsfartyg som i minst sex månader gått i närfart eller vidsträcktare fart.

För den som har fullgjort minst sex månaders styrd praktik får den sammanlagda tjänstgöringstiden minskas till 30 månader.

10 §

För att få behörighet som fartygsbefäl klass VIII skall sökanden

 1. ha fullgjort godkänd utbildning, och

 2. ha fullgjort minst 36 månaders däckstjänstgöring varav minst 12 månader på handelsfartyg, eller

 3. ha fullgjort minst 24 månaders däckstjänstgöring varav minst 12 månader på fartyg i yrkesmässig trafik i inre fart, eller

 4. ha fullgjort minst 24 månaders däckspraktik på den fartygstyp behörigheten avser och inför fartygsinspektör ha avlagt godkänt prov i fartygets säkra handhavande.

Däckstjänstgöring enligt punkt 2 och 3 skall vara fullgjord på ett fartyg med en dräktighet om minst 20.

Sjöfartsverket kan begränsa behörigheten enligt 3 och 4 med avseende på fartområde, fartygsstorlek eller antal passagerare.

SFS 2002:643

11 §

För att få behörighet som matros skall sökanden ha fullgjort minst 18 månaders däckstjänstgöring varav minst sex månader i uppgifter som har samband med vakthållning på bryggan.

12 §

För att få behörighet som lättmatros skall sökanden ha fullgjort minst 12 månaders däckstjänstgöring varav minst sex månader i uppgifter som har samband med vakthållning på bryggan.

13 §

Behörighet enligt 11 och 12 §§ kan även uppnås genom treårig utbildning på gymnasiets energiprogram, gren för fartygsteknik, eller annan utbildning enligt föreskrifter som meddelas av Sjöfartsverket.

Behörigheter för maskinbefäl och övrig maskinpersonal

14 §

Behörigheter för maskinbefäl och övrig maskinpersonal enligt denna förordning är följande.

 • Sjöingenjör (I)

 • Maskinbefäl (klass II)

 • Maskinbefäl (klass III)

 • Maskinbefäl (klass IV)

 • Maskinbefäl (klass V)

 • Maskinbefäl (klass VI)

 • Maskinbefäl (klass VII)

 • Maskinbefäl (klass VIII)

 • Motorman (Mtm)

 • Eldare (Eld)

 • Fartygselektriker (Ele)

SFS 2004:1069

15 §

För att få behörighet som sjöingenjör skall sökanden

 1. ha avlagt sjöingenjörsexamen, och

 2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort i minst 36 månader som maskinbefäl, varav minst 12 månader som förste fartygsingenjör på fartyg med minst 3 000 kW maskinstyrka i Europafart eller mer vidsträckt fart.

SFS 2003:443

16 §

För att få behörighet som maskinbefäl klass II skall sökanden

 1. ha avlagt sjöingenjörsexamen, och

 2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort som maskinbefäl i minst 12 månader på fartyg med minst 3 000 kW maskinstyrka i närfart eller vidsträcktare fart.

17 §

För att få behörighet som maskinbefäl klass III skall sökanden

 1. ha avlagt maskinteknikerexamen samt fullgjort godkänd utbildning, och

 2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort som maskinbefäl i minst 24 månader, varav minst 12 månader som förste fartygsingenjör på fartyg med minst 750 kW maskinstyrka i närfart eller mer vidsträckt fart.

SFS 2003:443

18 §

För att få behörighet som maskinbefäl klass IV skall sökanden

 1. ha avlagt maskinteknikerexamen samt fullgjort godkänd utbildning, och

 2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort i minst 12 månader som maskinbefäl på fartyg med minst 750 kW maskinstyrka i närfart eller vidsträcktare fart.

19 §

För att få behörighet som maskinbefäl klass V skall sökanden

 1. ha avlagt maskinteknikerexamen, och

 2. ha fullgjort minst 30 månaders praktik varav

 • minst sex månaders styrd fartygsförlagd utbildning i maskinutrymmen på fartyg med minst 3 000 kW maskinstyrka,

 • minst 12 månaders maskinrumstjänstgöring,

 • minst sex månaders kvalificerad verkstadstjänstgöring, och

 • minst sex månaders tjänstgöring i elektrisk verkstad.

Praktiken enligt 2 får ersättas med en handledd utbildning som förlagts till fartyg eller verkstad om utbildningen fullgjorts som en del av ett utbildningsprogram som leder till sjöingenjörsexamen. Den handledda utbildningen skall omfatta minst sex månaders styrd fartygsförlagd utbildning på fartyg med minst 3 000 kW maskinstyrka.

Utbildningen skall dokumenteras i en godkänd utbildningsjournal.

19 a §

För att få behörighet som maskinbefäl klass VI skall sökanden efter att ha fått behörighet som maskinbefäl klass VII ha fullgjort minst 12 månaders tjänstgöring som maskinbefäl på fartyg med en maskinstyrka om lägst 400 kW.

SFS 2004:1069

19 b §

För att få behörighet som maskinbefäl klass VII skall sökanden

 1. ha fullgjort godkänd utbildning, och

 2. ha fullgjort minst 24 månaders maskinrumstjänstgöring, eller

 3. ha fullgjort minst 48 månaders tjänstgöring på fartyg med minst 400 kW maskinstyrka utan särskild maskinrumsbemanning och då deltagit i maskinens och tillhörande hjälpsystems skötsel vad avser förebyggande och avhjälpande underhåll, samt handhavandet av maskinrumsinstallationerna i närfart eller vidsträcktare fart.

SFS 2004:1069

20 §

För att få behörighet som maskinbefäl klass VIII skall sökanden

 1. ha fullgjort godkänd utbildning, och

 2. ha fullgjort minst 24 månaders maskinrumstjänstgöring, eller

 3. ha fullgjort minst 48 månaders tjänstgöring på fartyg med minst 400 kW maskinstyrka utan särskild maskinrumsbemanning och då deltagit i maskinens skötsel och handhavande i närfart eller vidsträcktare fart.

SFS 2004:1069

21 §

För att få behörighet som motorman skall sökanden ha fullgjort minst 18 månaders maskinrumstjänstgöring på motorfartyg varav högst nio månader får ersättas med kvalificerad verkstads- eller maskinrumstjänstgöring på ångfartyg.

22 §

För att få behörighet som eldare skall sökanden ha fullgjort minst 18 månaders maskinrumstjänstgöring på ångfartyg eller annat fartyg med större ånganläggning. Av denna tid får högst nio månader ersättas med kvalificerad verkstadstjänstgöring eller maskinrumstjänstgöring på motorfartyg.

23 §

För att få behörighet som fartygselektriker fordras fullgjord godkänd utbildning och minst nio månaders tjänstgöring i elektrisk verkstad.

24 §

Behörighet enligt 21 § kan även fås genom treårig utbildning på gymnasiets energiprogram, gren för fartygsteknik, eller annan utbildning enligt föreskrifter som meddelas av Sjöfartsverket.

SFS 1999:722

Behörighet för radiotelegrafist

25 §

För att få behörighet som radiotelegrafist skall sökanden

 1. inneha ett certifikat av lägst andra klass för fartygets radiotelegrafstation, och

 2. ha tjänstgjort minst sex veckor till sjöss som biträde åt behörig radiotelegrafist.

Närmare föreskrifter om behörighet meddelas av Sjöfartsverket efter att ha hört Post- och telestyrelsen samt berörda organisationer för redare och ombordanställda.

Bestämmelser om vissa behörighetsvillkor

26 §

Utbildning som utgör behörighetsvillkor får ersättas med likvärdig utbildning vid Försvarsmakten eller Kustbevakningen.

27 §

Däckstjänstgöring skall fullgöras på fartyg med en dräktighet om minst 70 om inte annat föreskrivs för viss behörighet.

Däckstjänstgöring på fiskefartyg får tillgodoräknas enligt de föreskrifter som meddelas av Sjöfartsverket.

28 §

Maskinrumstjänstgöring skall fullgöras på fartyg med minst 400 kW maskinstyrka och med särskild maskinbemanning om inte annat föreskrivs för viss behörighet.

29 §

Maskinrumstjänstgöring som utgör behörighetsvillkor för behörigheterna sjöingenjör och maskinbefäl klasserna II–VII skall till hälften fullgöras på ångfartyg och till hälften på motorfartyg. Den som tjänstgjort mindre än den föreskrivna tiden på ångfartyg eller motorfartyg men i övrigt uppfyller behörighetsvillkoren för någon av de nämnda behörigheterna får endast behörighet för tjänstgöring på ångfartyg eller motorfartyg.

SFS 2004:1069

30 §

För tjänstgöring som befälsassistent fordras

 1. teoretisk utbildning för den behörighet som tjänstgöringen syftar till,

 2. att tjänstgöringen inte sker i en befattning som ingår i fartygets säkerhetsbesättning,

 3. att däckstjänstgöringen fullgörs på handelsfartyg med en dräktighet om minst 3 000, och

 4. att maskinrumstjänstgöringen fullgörs på handelsfartyg med minst 1 500 kW maskinstyrka.

Sjöfartsverket får medge att tjänstgöring som befälsassistent fullgörs på fartyg som inte uppfyller kraven på dräktighet eller maskinstyrka om fartyget i övrigt bedöms lämpligt för sådan tjänstgöring.

SFS 1999:722

31 §

Tjänstgöring på utländska fartyg får räknas som praktik i den omfattning som Sjöfartsverket medger. Sjöfartsverket skall särskilt pröva om de uppgifter som har lämnats om tjänstgöringen kan godtas.

Specialbehörigheter

Radio

1 §

För att få specialbehörighet som allmänt behörig radiooperatör i GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) skall sökanden inneha ett allmänt operatörcertifikat för maritim mobil trafik i GMDSS (GOC-certifikat).

2 §

För att få specialbehörighet som begränsat behörig radiooperatör i GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) skall sökanden inneha ett begränsat operatörcertifikat för maritim mobil trafik i GMDSS (ROC-certifikat).

3 §

För att få specialbehörighet som radiooperatör i GMDSS fordras läkarintyg som inte är äldre än två år och som visar att de krav på syn- och hörselförmåga som föreskrivs i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk är uppfyllda.

Tankfartyg

4 §

För att få en sådan specialbehörighet för olje-, gas- och kemikalielasthantering som avses 4 kap. 11 § första stycket fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) skall sökanden ha fullgjort

 1. en godkänd utbildning i hantering av det slags last som specialbehörigheten avser, och

 2. en godkänd utbildning i brandskydd.

Fartygsbefäl och annan sjöpersonal med direkt ansvar för lastning, lossning eller annan lasthantering skall ha fullgjort sex månaders tjänstgöring på den typ av fartyg specialbehörigheten avser. I fråga om specialbehörighet för både olje- och kemikalielasthantering får tjänstgöringen anses fullgjord genom nio månaders tjänstgöring på olje- och kemikalietankfartyg, varav minst tre månader på vardera fartygstyp.

Maskinbefäl skall ha fullgjort minst en månads maskinrumstjänstgöring på fartyg med last av det slag specialbehörigheten avser.

SFS 2003:443

Torrlastfartyg som för farlig last

5 §

För att få sådan specialbehörighet för torrlasthantering som avses i 4 kap. 11 § tredje stycket fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) skall sökanden ha fullgjort godkänd utbildning i hantering av farlig last i torrlastfartyg och brandskydd.

SFS 2003:443

Höghastighetsfartyg

6 §

För att få specialbehörighet för tjänstgöring på höghastighetsfartyg skall sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

Passagerar- och ro-ro-passagerarfartyg

7 §

För att få specialbehörighet för tjänstgöring på passagerar- och ro-ro-passagerarfartyg skall befälhavare, överstyrmän, tekniska chefer, förste fartygsingenjörer och annan sjöpersonal med direkt ansvar för passagerare i nödsituationer ha fullgjort godkänd utbildning i krishantering.

SFS 2003:443

Fiskefartyg

8 §

För att få specialbehörighet för tjänstgöring som befälhavare på fiskefartyg med en längd om minst 12 meter skall sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

Certifikat

Radio

1 §

För att få ett allmänt eller begränsat radiotelefonistcertifikat för sjöradiotrafik skall sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

2 §

För att få ett allmänt operatörcertifikat för maritim mobil trafik i GMDSS (GOC-certifikat) eller ett begränsat operatörcertifikat för maritim mobil trafik i GMDSS (ROC- certifikat) skall sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

Tankfartyg

3 §

För att få certifikat för sådan tjänstgöring på tankfartyg som avses i 4 kap. 11 § andra stycket fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) skall sökanden ha fullgjort

 1. en godkänd utbildning i brandskydd och

 2. en godkänd orienteringsutbildning om hantering av last i tankfartyg eller

 3. minst tre månaders tjänstgöring på tankfartyg.

Tjänstgöringsperioden enligt 3 får ersättas med en handledd praktik under förutsättning att

 • praktiken omfattar minst en månad,

 • de enskilda resorna under praktiken inte överstiger 72 timmar,

 • sjömannen deltagit i lasthanteringsoperationer som bedöms motsvara tjänstgöring enligt 3,

 • tankfartyget har en dräktighet om högst 3 000.

SFS 2003:443

Räddningsfarkoster, beredskapsbåtar m.m.

4 §

För att få certifikat för att handha räddningsfarkoster och beredskapsbåtar skall sökanden

 1. vara minst 18 år,

 2. ha tjänstgjort minst 12 månader till sjöss eller

 3. ha tjänstgjort minst sex månader till sjöss och fullgjort godkänd utbildning.

5 §

För att få certifikat för att sköta snabba beredskapsbåtar skall sökanden ha certifikat enligt 4 § och ha fullgjort godkänd utbildning.

6 §

För att få certifikat som släckledare skall sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

7 §

För att få certifikat som sjukvårdare ombord skall sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

8 §

Ett certifikat är en särskild handling som gäller tills vidare. Sjöfartsverket får meddela föreskrifter om att certifikat skall gälla för en begränsad tid.

SFS 2005:875

Intyg

1 §

All sjöpersonal skall före påmönstring ha fullgjort godkänd förtrogenhetsutbildning eller ha fått instruktioner i personlig överlevnadsteknik.

2 §

Sjöpersonal med arbetsuppgifter ombord som rör säkerhet och miljö skall ha fullgjort godkänd utbildning och ha tillräckliga språkkunskaper för att kunna förstå och vidarebefordra säkerhetsinformation.

Sjöpersonal som tjänstgör på passagerar- och ro-ro- passagerarfartyg skall dessutom ha fullgjort godkänd utbildning för tjänstgöring på sådana fartyg samt behärska engelska och, om fartyget trafikerar skandinavien, ett skandinaviskt språk.

3 §

Redaren skall se till att befälhavaren får skrivna instruktioner om de rutiner som skall följas så att bestämmelserna i 1 och 2 §§ uppfylls.

4 §

Redaren eller befälhavaren utfärdar intyg om genomgången förtrogenhetsutbildning enligt 1 §.

Utbildningsansvarig eller säkerhetsansvarig enligt rederiets dokument om godkänd säkerhetsorganisation inom rederiet utfärdar intyg om genomgången utbildning enligt 2 §.

Ett intyg är en särskild handling som gäller tills vidare. Sjöfartsverket får meddela föreskrifter om att intyg skall gälla för en begränsad tid.

SFS 2005:875

5 §

Redaren skall föra ett register över all anställd sjöpersonals utbildning, behörighet, relevant arbetserfarenhet och medicinska status samt hålla registret lätt tillgängligt för kontroll.

Behörighetsbevis

1 §

Innehav av behörighet eller specialbehörighet skall styrkas med behörighetsbevis.

Behörighetsbevis eller annan handling som visar behörigheten skall i original föras med på det fartyg där innehavaren tjänstgör och på begäran visas upp för myndigheter.

2 §

Ett behörighetsbevis är en särskild handling och utfärdas för en tid av högst fem år.

Behörighetsbevis enligt 2 kap. 11, 12 och 21–23 §§ utfärdas utan tidsbegränsning.

Ytterligare föreskrifter om vad som krävs för att få giltighetstiden för ett behörighetsbevis förlängd får meddelas av Sjöfartsverket.

SFS 2002:643

3 §

Sjöfartsverket fastställer avgifter för bevis om behörigheter och specialbehörigheter som utfärdas enligt denna förordning samt för dispenser från bestämmelserna i förordningen.

Behörigheternas innebörd

1 §

Behörighet medför rätt att inneha befattningar på fartyg i den utsträckning som anges i beslut om säkerhetsbesättning eller i de föreskrifter om bemanning som Sjöfartsverket meddelar.

I bilagan till denna förordning anges den rätt att ha befattning på fartyg som följer med innehav av vissa behörigheter.

I beslut om säkerhetsbesättning eller i bemanningsföreskrifter får det anges att en befattning får innehas av sjöpersonal med lägre eller högre eller annan behörighet än den som följer av bestämmelserna i denna förordning.

SFS 1999:722

Giltighet av äldre behörigheter och utbildningar

1 §

Behörighetsbevis som är utfärdade enligt förordningen (1982:892) om behörigheter för sjöpersonal, eller äldre bestämmelser, gäller längst till den 1 februari 2002. Sådant äldre behörighetsbevis motsvarar behörighet enligt denna förordning på det sätt som Sjöfartsverket föreskriver. Sjöfartsverket får också meddela föreskrifter om krav på kompletterande utbildning. Nytt behörighetsbevis utfärdas efter ansökan hos Sjöfartsverket.

SFS 1999:722

2 §

Sjöfartsverket har rätt att före den 1 februari 2002 utfärda behörighetsbevis i enlighet med bestämmelserna i förordningen (1982:892) om behörigheter för sjöpersonal för den som före den 1 augusti 1998 påbörjat behörighetsgrundande utbildning eller avlagt behörighetsgrundande examen. Behörigheten gäller dock längst till den 1 februari 2002.

SFS 1999:722

3 §

Om en äldre behörighet gäller enbart för tjänstgöring på motorfartyg eller ångfartyg, gäller motsvarande begränsning även för den nya behörigheten.

Bilaga A

Fartygsbefäl

 

Inre fart

 

Närfart

 

Europafart

 

Oceanfart

 

Dräktighet

 

Bfh.

 

Öst

 

Stm.

 

Bfh.

 

Öst.

 

Stm.

 

Bfh.

 

Öst.

 

Stm.

 

Bfh.

 

Öst.

 

Stm.

 

20–70

 

VIII

 

VIII

 

VIII

 

VI

 

VII

 

VII

 
 
 
 
 
 
 

71–500

 

VI

 

VII

 

VIII

 

VI

 

VII

 

VII

 

III

 

V

 

V

 

K

 

II

 

V

 

501–3000

 

III

 

IV

 

VII

 

III

 

IV

 

V

 

III

 

IV

 

V

 

K

 

II

 

V

 

>3000

 

III

 

IV

 

V

 

K

 

II

 

V

 

K

 

II

 

V

 

K

 

II

 

V

 

Maskinbefäl

 

Inre fart

 

Närfart

 

Europafart

 

Oceanfart

 

Mask.styrka (kW)

 

Tch

 

1Fi

 

Fi

 

Tch

 

1Fi

 

Fi

 

Tch

 

1Fi

 

Fi

 

Tch

 

1Fi

 

Fi

 

750–1500

 

VII

 

VIII

 

VIII

 

VI

 

VI

 

VII

 

III

 

VI

 

VII

 

I

 

IV

 

V

 

1501–3000

 

IV

 

VIII

 

VIII

 

III

 

IV

 

VII

 

III

 

IV

 

V

 

I

 

IV

 

V

 

>3000

 

IV

 

V

 

VIII

 

I

 

II

 

V

 

I

 

II

 

V

 

I

 

II

 

V

 

SFS 2004:1069

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:965

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 1998.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1982:892) om behörighet för sjöpersonal.

SFS 1999:722

Denna förordning träder i kraft d. 15 sept. 1999.

SFS 2002:170

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2002.

SFS 2002:643

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2002.

SFS 2003:443

Denna förordning träder i kraft d. 21 juli 2003.

SFS 2004:750

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2004.

SFS 2004:1069

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

2. Ett behörighetsbevis som maskinbefäl klass VI som utfärdats före d. 1 jan. 2005 skall anses motsvara en behörighet som maskinbefäl klass VIII.

SFS 2005:875

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.