Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1998:978) om trafikskolor

Utfärdad den 2 juli 1998.
Utkom från trycket den 28 juli 1998

Transportstyrelsen utövar tillsyn över trafikskolor.

SFS 2008:1145

[Upphävd g. F (2009:1368).]

SFS 2009:1368

I ett ärende om tillstånd att bedriva trafikskola enligt 2 § lagen (1998:493) om trafikskolor ska Transportstyrelsen meddela beslut inom två månader efter det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst en månad. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

SFS 2009:1105

Om Transportstyrelsen i ett ärende om tillstånd enligt 2 § lagen (1998:493) om trafikskolor begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Myndigheten får dock begära att dokumentet ska ges in i original eller i en bestyrkt kopia eller i form av en auktoriserad översättning.

SFS 2009:1105

För att få godkännande som trafiklärare ska den sökande ha genomgått en utbildning till trafiklärare inom yrkeshögskolan eller annan likvärdig utbildning och med hänsyn till sina personliga förhållanden anses lämplig som trafiklärare.

För att få godkännande som utbildningsledare ska den sökande ha arbetat som godkänd trafiklärare i minst två år och med hänsyn till sina kunskaper om trafiksäkerhet och sina personliga förhållanden anses lämplig som utbildningsledare.

Godkännande som trafikskolechef ska meddelas den som med hänsyn till lämplighet och allmän duglighet bedöms kunna utföra de arbetsuppgifter som ankommer på en sådan chef.

SFS 2009:132

Tillstånd skall förenas med de villkor och bestämmelser som behövs. Föranleder inte särskilda förhållanden annat, utfärdas tillståndet tills vidare.

[Upphävd g. F (2011:176).]

SFS 2011:176

I en trafikskola skall de läromedel och det undervisningsmaterial i övrigt finnas som behövs för den teoretiska undervisningen samt en lokal som är lämplig för sådan undervisning.

Undervisningen skall bedrivas enligt kursplaner som Transportstyrelsen fastställer. Undervisning får meddelas i en eller flera delar av kursplanen för elever som slutför sin utbildning utanför trafikskolan. För varje elev skall utbildningskort föras.

SFS 2008:1145

Beslut om återkallelse av tillstånd eller godkännande eller varning delges den som avses med beslutet.

Om Polismyndigheten finner att ett tillstånd för trafikskola eller ett godkännande som trafikskolechef, utbildningsledare eller trafiklärare bör återkallas, ska myndigheten anmäla detta till Transportstyrelsen.

SFS 2014:1263

Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz finns i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som meddelas i anslutning till den lagen.

SFS 2016:173

[Upphävd g. F (2011:176).]

SFS 2011:176

Ytterligare föreskrifter om trafikskolor, om utbildning vid sådana skolor och om kompetenskrav enligt 3 § får meddelas av Transportstyrelsen. Styrelsen får också meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen (1998:493) om trafikskolor och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

SFS 2010:1594

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

SFS 2018:975

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:978

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998.

SFS 2003:521

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2003.

SFS 2004:1085

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2008:1145

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:132

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2009. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för den som har genomgått en påbyggnadsutbildning inom kommunal vuxenutbildning eller annan likvärdig utbildning.

SFS 2009:1105

Denna förordning träder i kraft d. 27 dec. 2009 och tillämpas endast i fråga om ansökningar som kommit in till myndigheten efter ikraftträdandet.

SFS 2009:1368

(Utkom d. 1 jan. 2010.)

SFS 2010:1594

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2011:176

(Utkom d. 15 mars 2011.)

SFS 2014:1263

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2016:173

Denna förordning träder i kraft d. 15 april 2016.

SFS 2018:975

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.