Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1998:1355) om trafik med höghastighetsfartyg

Utfärdad den 29 oktober 1998.
Utkom från trycket den 17 november 1998

Definition

Med höghastighetsfartyg förstås i denna förordning ett fartyg som har en längd som överstiger 50 meter och kan uppnå en fart i meter per sekund som uppgår till eller överstiger 3,7▿0,1667, där ▿ är deplacement (m³) vid konstruktionsvattenlinjen, dock minst 32 knop.

Anmälan om trafik med höghastighetsfartyg

Ägaren till ett höghastighetsfartyg skall, innan det sätts i trafik till eller från en svensk hamn, anmäla detta till Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter en anmälan enligt första stycket skall innehålla och om hur långt före trafikstart en anmälan skall ges in.

SFS 2008:1132

Ett höghastighetsfartyg får användas utan att en anmälan enligt 2 § har gjorts om fartyget ska användas för tjänsteutövning i Polismyndigheten, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Tullverket eller den kommunala räddningstjänsten.

SFS 2014:1266

Särskilda trafikregler för höghastighetsfartyg

Transportstyrelsen får, efter samråd med länsstyrelserna i de län där fartyget skall framföras, besluta särskilda trafikregler för användningen av ett höghastighetsfartyg.

Trafikreglerna skall syfta till att motverka olägenheter av användningen av höghastighetsfartyget eller vara nödvändiga av säkerhetsskäl.

Om de beslutade trafikreglerna för ett höghastighetsfartyg skulle visa sig vara otillräckliga för att uppfylla sitt syfte får Transportstyrelsen, efter samråd med de berörda länsstyrelserna, utfärda nya trafikregler.

SFS 2008:1132

Transportstyrelsen skall skriftligen underrätta anmälaren om de särskilda trafikregler som styrelsen beslutar. En kopia av beslutet skall medföras ombord på fartyget.

SFS 2008:1132

Ägaren till ett höghastighetsfartyg för vilket Transportstyrelsen beslutat särskilda trafikregler skall informera om fartygets trafik i den utsträckning som styrelsen bestämmer.

SFS 2008:1132

Ansvarsbestämmelser m.m.

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

  1. bryter mot 2 §,

  2. bryter mot de särskilda trafikregler som beslutats enligt 4 §, eller

  3. framför ett höghastighetsfartyg utan att medföra Transportstyrelsens beslut enligt 5 §.

Straff döms inte ut enligt denna paragraf om gärningen är belagd med straff i sjölagen (1994:1009).

SFS 2008:1132

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

SFS 2018:979

Transportstyrelsen ska särskilt underrätta Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Statens Jordbruksverk och berörda länsstyrelser om beslut enligt 4 §. Dessa myndigheter får överklaga sådana beslut.

SFS 2011:657

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:1355

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999. Den tillämpas även på höghastighetsfartyg som har satts i trafik dessförinnan.

SFS 2008:1132

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2011:657

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2014:1266

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2018:979

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.