Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1999:215) om lotsavgifter

Utfärdad den 31 mars 1999.
Utkom från trycket den 27 april 1999

Tillämpningsområde

1 §

Lotsavgift skall tas ut för lotsning eller annat biträde av lots enligt förordningen (1982:569) om lotsning m.m.

Grunder för lotsavgift

2 §

Sjöfartsverket skall fastställa lotsavgifter och får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för fastställandet av sådana avgifter.

SFS 2003:87

3 §

Lotsavgiften skall fastställas med ledning av de uppgifter om fartyget, dess resa och last som fartygets redare, ägare eller ett ombud för någon av dessa skall lämna i samband med att lots beställs.

Om de uppgifter som behövs för att fastställa avgiften inte lämnas, får avgiften fastställas efter skälig grund.

4 §

Den som anlitar lots skall betala kostnaden för lotsens och, i förekommande fall, lotsens medhjälpares

  1. hemresa, när lotsen på grund av ishinder, sjöhävning eller liknande omständighet följer med fartyget en längre väg än som annars skulle ha skett,

  2. inställelse, när lotsen har kallats att inställa sig utanför det sjötrafikområde där denne tjänstgör,

  3. hemresa, när lotsning eller annat biträde har avslutats utanför det sjötrafikområde där lotsen tjänstgör, dock inte om förrättningen utanför detta sjötrafikområde endast avsett lotsning i lotsled,

  4. inställelse och hemresa, när lotsen har kallats att inställa sig men inte har anlitats, och detta inte beror på lotsen samt beställningen inte heller har ändrats eller återkallats i behörig tid.

5 §

Lotsen, lotsens medhjälpare och lotseleven skall få likadan kost ombord som fartygets befäl.

Lotsen, lotsens medhjälpare och lotseleven skall vid behov beredas sovplats.

Debitering av lotsavgift

6 §

Ett fartygs ägare eller redare är ansvarig för att lotsavgiften betalas.

7 §

Sjöfartsverket skall svara för debitering och uppbörd av lotsavgifter.

8 §

Sjöfartsverket får medge nedsättning i avgifter som bestämts med stöd av denna förordning om det är förenligt med verkets ekonomiska intresse. Om det finns synnerliga skäl får verket medge befrielse från avgift.

Nedsättning eller befrielse får dock inte medges om detta snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att vissa företag eller viss produktion gynnas på ett sådant sätt att handeln med varor eller tjänster inom Europeiska unionen påverkas.

9 §

Sjöfartsverket får meddela föreskrifter om ersättning för sådana kostnader som avses i 4 §.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av ansökan om undantag från skyldighet att anlita lots enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 5 § förordningen (1982:569) om lotsning m.m.

SFS 2010:1598

Överklagande

10 §

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

SFS 2018:982

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1999:215

Denna förordning träder i kraft d. 15 maj 1999, då förordningen (1982:914) om lotsavgifter skall upphöra att gälla. För lotsning som påbörjats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

SFS 2003:87

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2003.

SFS 2008:1110

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2010:1598

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2018:982

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.