Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1999:836) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

Denna förordning har enligt F (2003:398) upphört att gälla den 25 juli 2003.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2003:398).

Utfärdad den 4 november 1999.
Utkom från trycket den 16 november 1999

Tillämpningsområde

1 §

Denna förordning gäller i fråga om avgifter som skall betalas till Post- och telestyrelsen enligt bestämmelser i

 • 43 § telelagen (1993:597),

 • 15 § lagen (1993:599) om radiokommunikation,

 • 18 § postlagen (1993:1684),

 • 10 a § lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning, och

 • 22 § lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.

SFS 2000:1115

Televerksamhet

2 §

Den som är tillståndshavare enligt telelagen (1993:597) skall betala en årlig avgift som uppgår till högst 1,9 promille av årsomsättningen i den verksamhet som omfattas av tillståndet, dock lägst 50 000 kr.

3 §

Den som utan att vara tillståndshavare bedriver verksamhet som är anmäld enligt 5 § telelagen (1993:597) skall betala en årlig avgift som beräknas på årsomsättningen för den verksamhet som omfattas av anmälan.

4 §

Post- och telestyrelsen får föreskriva att den som ansöker om tillstånd eller förhandsbesked enligt telelagen (1993:597) skall betala en särskild avgift.

5 §

Den som har ett sådant betydande inflytande som avses i 6 § telelagen (1993:597) på den sammanlagda svenska marknaden för tjänster för vilka anmälningsskyldighet gäller enligt 5 § samma lag skall betala en årlig avgift för finansiering av åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar inom telekommunikationsområdet.

Regeringen fastställer senast den 31 december varje år storleken på det samlade avgiftsuttaget för denna finansiering.

6 §

Post- och telestyrelsen skall senast den 1 september varje år fastställa vilka som för det följande året har ett sådant inflytande som avses i 5 §.

Radioverksamhet

7 §

Den som har tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (1993:599) om radiokommunikation skall betala en årlig avgift för

 1. mobila teletjänster med högst 200 kr per bassändare,

 2. mobilstationsnät vad gäller

  • fasta sändare i nät, där tillståndsplikt gäller för mobil sändare, med högst 350 kr per sändare,

  • fasta sändare i nät, där mobil sändare är undantagen tillståndsplikt enligt Post- och telestyrelsens föreskrifter, med högst 1 000 kr per sändare,

  • landmobil radio med högst 100 kr per sändare,

  • luftfartygs- och fartygsradio med högst 1 000 kr per tillstånd, dock högst 150 kr per tillstånd för fritidsbåtar,

 3. ljudradio med högst 18 000 kr per sändare,

 4. televisionssändare för analog sändning med högst 40 000 kr per sändare, dock högst 10 000 kr per sändare med kanal 21 eller därutöver,

 5. televisionssändare för digital sändning med högst 40 000 kr per sändare,

 6. fast radio med högst 800 kr per sändare,

 7. jordstation med högst 20 000 kr per sändare,

 8. amatörradio med högst 700 kr per tillstånd,

 9. övrig radio med högst 2 000 kr per tillstånd eller, när avgiften beräknas per sändare, med högst 1 000 kr per sändare.

SFS 2000:1115

8 §

Den som erhåller radiocertifikat skall betala en avgift med högst 1 000 kr.

9 §

Enligt lagen (1993:599) om radiokommunikation får en särskild avgift tas ut för att behandla en ansökan om tillstånd och från den som använder radiosändare, men som enligt lagen är undantagen från tillståndsplikt.

SFS 2000:1115

10 §

Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt samt Försvarets materielverk skall för den verksamhet som Materielverket bedriver på uppdrag av Försvarsmakten eller Försvarets radioanstalt betala en årlig avgift av högst 1 500 000 kr.

Polisen skall betala en årlig avgift av högst 1 500 000 kr.

Avgifterna enligt första och andra stycket skall betalas på det sätt som Post- och telestyrelsen närmare föreskriver.

SFS 2000:1115

Radio- och teleterminalutrustning

Rubriken har denna lydelse enligt förordning 2000:1115. SFS1999-0836

11 §

För tillsyn enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning skall en årlig avgift betalas av

 1. tillståndshavare enligt telelagen (1993:597) med högst 0,2 promille av årsomsättningen i den verksamhet som omfattas av tillståndet,

 2. den som utan att vara tillståndshavare bedriver verksamhet som är anmäld enligt telelagen (1993:597) med högst 2 500 kr,

 3. den som har tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (1993:599) om radiokommunikation vad gäller

  1. mobila teletjänster med högst 10 kr per bassändare,

  2. mobilstationsnät vad gäller

   • fasta sändare i nät, där tillståndsplikt gäller för mobil sändare, med högst 20 kr per sändare,

   • fasta sändare i nät, där mobil sändare är undantagen tillståndsplikt enligt Post- och telestyrelsens föreskrifter, med högst 60 kr per sändare,

   • landmobil radio med högst 10 kr per sändare,

   • luftfartygs- och fartygsradio med högst 60 kr per tillstånd, dock högst 20 kr per tillstånd för fritidsbåtar,

  3. ljudradio med högst 900 kr per sändare,

  4. televisionssändare för analog sändning med högst 3 000 kr per sändare, dock högst 1 000 kr per sändare med kanal 21 eller därutöver,

  5. televisionssändare för digital sändning med högst 2 000 kr per sändare,

  6. fast radio med högst 60 kr per sändare,

  7. jordstation med högst 1 000 kr per sändare,

  8. amatörradio med högst 10 kr per tillstånd,

  9. övrig radio med högst 50 kr per tillstånd eller, när avgiften beräknas per sändare, med högst 30 kr per sändare,

 4. Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt samt Försvarets materielverk med högst 90 000 kr, och

 5. Polisen med högst 90 000 kr.

SFS 2000:1115

Postverksamhet

12 §

Den som är tillståndshavare enligt postlagen (1993:1684) skall betala en årlig avgift som beräknas med utgångspunkt från hur många adresserade brevförsändelser som förmedlats under närmast föregående kalenderår. Avgiften får inte sättas högre än 0,45 öre per försändelse. Tillståndshavare vars avgift därmed skulle bli lägre än 30 000 kr skall dock betala en årlig minimiavgift som får beräknas på annat sätt. Minimiavgiften får dock inte överstiga 30 000 kr.

13 §

Post- och telestyrelsen får föreskriva att den som ansöker om tillstånd eller förhandsbesked enligt postlagen (1993:1684) skall betala en särskild avgift.

14 §

Postbefordringsföretag skall betala en särskild avgift för obeställbara brev som sänds in till Post- och telestyrelsen. Det totala avgiftsuttaget får uppgå till högst 8 000 000 kr per år.

Utfärdande av kvalificerade certifikat till allmänheten

Rubriken införd genom förordning 2000:1115. SFS1999-0836

14 a §

Post- och telestyrelsen får föreskriva att den som bedriver verksamhet som är anmäld enligt 8 § lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer skall betala en årlig avgift som beräknas med utgångspunkt från hur många kvalificerade certifikat som utfärdats under närmast föregående kalenderår. Avgiften får inte sättas högre än 30 kr per certifikat. Post- och telestyrelsen får dock föreskriva att en certifikatutfärdare vars avgift därmed skulle bli lägre än 100 000 kr skall betala en årlig minimiavgift om högst 100 000 kr.

SFS 2000:1115

Gemensam bestämmelse

15 §

Post- och telestyrelsen får meddela närmare föreskrifter om avgifterna.

Post- och telestyrelsen får, utom vad gäller avgifter för radioverksamhet, helt eller delvis medge befrielse från avgiftsskyldighet om det finns särskilda skäl till det.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1999:836

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 2000:1115

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.