Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1999:877) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter

Denna lag upphör enligt Lag (2009:121) att gälla den 1 april 2009.

Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2009:121).

Utfärdad den 11 november 1999.
Utkom från trycket den 23 november 1999

Transportstyrelsen skall utfärda förarbevis för moped klass I för den som har fyllt 15 år samt har genomgått föreskriven utbildning och godkänts vid ett kunskapsprov.

SFS 2008:1373

Transportstyrelsen skall utfärda förarbevis för terrängskoter för den som har fyllt 16 år samt har genomgått föreskriven utbildning och godkänts vid ett kunskapsprov.

SFS 2008:1373

Utbildning enligt denna lag får bedrivas endast efter tillstånd av Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen får ge tillstånd till fysiska eller juridiska personer, som med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt bedöms ha förutsättningar att bedriva en god utbildning.

SFS 2008:1373

Transportstyrelsen får återkalla ett tillstånd om förutsättningarna för tillstånd enligt 3 § inte längre finns.

SFS 2008:1373

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får överlämna till fysiska eller juridiska personer att anordna kunskapsprov, att utfärda bevis om avlagda kunskapsprov och att ta ut avgift för proven.

Transportstyrelsen skall utöva tillsyn över utbildning och kunskapsprov.

<kgp:refblock>

Se F 1999:991 10 § ff efter denna lag.

</kgp:refblock>

SFS 2008:1373

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag samt meddela föreskrifter om

  1. utfärdande av bevis enligt denna lag,

  2. den registrering som behövs för tillämpningen av lagen.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från lagen.

<kgp:refblock>

Se F 1999:991 1 § ff och 17 § efter denna lag.

</kgp:refblock>

Den som uppsåtligen kör moped klass I eller terrängskoter utan att vara behörig till det döms till penningböter.

Körs moped klass I av barn som inte har fyllt 15 år eller terrängskoter av barn som inte har fyllt 16 år, döms den som har vårdnaden om barnet eller, om förseelsen har begåtts av barnet i ett anställningsförhållande, arbetsgivaren till böter, om vårdnadshavaren eller arbetsgivaren uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som ankommer på honom eller henne för att förhindra förseelsen. Till samma straff döms även den som i annat fall uppsåtligen eller av oaktsamhet tillåter barn som inte har fyllt 15 år att köra moped klass I eller barn som inte har fyllt 16 år att köra terrängskoter.

<kgp:refblock>

Villkorlig körkortsåterkallelse undanröjd pga. flera misslyckade startförsök med alkohol i utandningsluften R 2004:56.

</kgp:refblock>

Beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut i fråga om godkännande vid kunskapsprov får dock inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

<kgp:refblock>

Ang. 1 st. se Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar14 § under FörvProc.

<kgp:law-ref>

Denna lag träder i kraft 1 jan. 2000. Bestämmelserna om moped klass I skall dock tillämpas först fr.o.m. 1 april 2000.

</kgp:law-ref>
</kgp:refblock>

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1999:877

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000. Bestämmelserna om moped klass I skall dock tillämpas först fr.o.m. d. 1 april 2000.

SFS 2008:1373

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den enskildes motpart.