Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2000:1336) om järnvägssystem för höghastighetståg

Denna lag har enligt Lag (2004:519) upphört att gälla den 1 juli 2004.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2004:519).

Utfärdad den 14 december 2000.
Utkom från trycket den 22 december 2000

Allmänna bestämmelser

1 §

Ett svenskt järnvägssystem som ingår i det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg skall uppfylla de villkor som föreskrivs i denna lag eller som anges i föreskrifter som meddelas med stöd av lagen när det gäller projektering, anläggning, anpassning och drift.

2 §

Vid tillämpningen av denna lag och de föreskrifter som meddelas med stöd av lagen avses med

transeuropeiskt järnvägssystem för höghastighetståg:infrastruktursystem som beskrivs i bilaga I till rådets direktiv96/48/EG av den 23 juli 1996 om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg, och som omfattar järnvägslinjer och fasta installationer som ingår i det transeuropeiska transportnätet och som konstruerats eller anpassats för trafik med höghastighetståg samt rullande materiel som är avsedd att framföras på dessa infrastrukturer,

driftskompatibilitet: egenskapen hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg att medge säker trafik med höghastighetståg utan driftsavbrott samtidigt som angivna prestandakrav uppfylls; denna egenskap grundas på alla de föreskrifter samt tekniska och driftsmässiga villkor som skall iakttas för att de väsentliga kraven skall uppfyllas,

delsystem: strukturella eller funktionella delsystem som ingår i det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg och för vilka väsentliga krav skall anges,

komponenter som är nödvändiga för driftskompatibilitet: alla grundläggande komponenter, grupper av komponenter, underenheter eller kompletta enheter av materiel som införlivats eller avses att införlivas i ett delsystem och som driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg är direkt eller indirekt beroende av,

väsentliga krav:alla de krav som beskrivs i bilaga III till rådets direktiv96/48/EG och som måste uppfyllas av det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg, av delsystemen och av de komponenter som är nödvändiga för driftskompatibilitet,

europeisk specifikation:en gemensam teknisk specifikation, ett europeiskt tekniskt godkännande eller en nationell standard, så som de definieras i artikel 1.8–1.12 i rådets direktiv93/38/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av upphandlingsförfarandet för enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna1) , ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/4/EG2) som genomför en europeisk standard,

1)

EGT L 199, 9.8.1993, s. 84 (Celex 31993L0038).

2)

EGT L 101, 1.4.1998, s. (Celex 31998L0004).

tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD): de specifikationer som samtliga delsystem skall tillgodose för att de väsentliga kraven skall vara uppfyllda genom upprättande av ett nödvändigt inbördes funktionellt förhållande mellan delsystemen i järnvägssystemet för höghastighetståg samt säkerställande av detta systems enhetlighet,

anmälda organ: de organ som skall bedöma överensstämmelsen eller lämpligheten hos komponenter som är nödvändiga för driftskompatibilitet eller handlägga förfarandet för EG-kontroll för delsystemen.

Bedömning av överensstämmelse

3 §

Bedömning av överensstämmelse och lämplighet i fråga om komponenter som är nödvändiga för driftskompatibilitet och delsystem skall göras enligt de förfaranden som föreskrivs med stöd av denna lag och som anges som bedömningsförfaranden i tillämpliga tekniska specifikationer.

4 §

EG-kontroll av delsystem skall utföras av de anmälda organen enligt föreskrifter som meddelas enligt denna lag. Om så föreskrivs i tillämpliga tekniska specifikationer skall bedömning av överensstämmelse och lämplighet i fråga om komponenter som är nödvändiga för driftskompatibilitet göras under medverkan av de anmälda organen enligt föreskrifter som meddelas enligt denna lag.

För anmälda organ finns också bestämmelser i lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

Krav på komponenter som är nödvändiga för driftskompatibilitet

5 §

Komponenter som är nödvändiga för driftskompatibilitet och som skall ingå i ett svenskt järnvägssystem som är en del av det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg får släppas ut på marknaden endast om de gör det möjligt att uppnå driftskompatibilitet och uppfyller de väsentliga krav och de krav på bedömning av överensstämmelse eller lämplighet som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

När komponenter som är nödvändiga för driftskompatibilitet används, skall det tillses att de används inom det användningsområde och på det sätt som de är avsedda för samt installeras och underhålls korrekt.

6 §

Om komponenter som är nödvändiga för driftskompatibilitet är försedda med en EG-försäkran om överensstämmelse eller lämplighet skall de betraktas som överensstämmande med de väsentliga krav som gäller för dem.

Krav på delsystem

7 §

Ett delsystem får tas i bruk endast om det har utformats, anlagts och installerats samt drivs så att det inte inverkar menligt på uppfyllandet av de väsentliga krav som gäller för det när det integreras i det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om väsentliga krav och krav på EG-kontroll när det gäller delsystem.

8 §

Om ett delsystem är försett med en EG-kontrollförklaring skall det betraktas som driftskompatibelt och överensstämmande med de väsentliga krav som gäller för det.

Beslut om undantag

9 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, efter anmälan till Europeiska gemenskapernas kommission, besluta om undantag från att tillämpa en viss teknisk specifikation för driftskompatibilitet för ett projekt som gäller en ny linje eller anpassning av en befintlig linje till trafik med höghastighetståg om projektet är långt framskridet den dag då den tekniska specifikationen för driftskompatibilitet offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Om projektet avser anpassning av en befintlig linje till trafik med höghastighetståg, får undantag enligt första stycket beslutas också om tillämpningen av en teknisk specifikation för driftskompatibilitet äventyrar projektets ekonomiska livskraft.

Ytterligare bemyndiganden

10 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de ytterligare föreskrifter om tekniska specifikationer för komponenter som är nödvändiga för driftskompatibilitet och delsystem som behövs för genomförandet av rådets direktiv 96/48/EG.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också meddela föreskrifter om villkor för projektering, anläggning, anpassning och drift av infrastruktur och rullande materiel samt om teknisk kontroll som behövs för genomförandet av rådets direktiv 96/48/EG.

Tillsyn

11 §

Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag och av de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

12 §

Tillsynsmyndigheten har rätt att när det behövs för tillsynen

  1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar,

  2. få tillträde till anläggningar, fordon och annan materiel, områden, lokaler och andra utrymmen som berörs av verksamheten, dock inte bostäder.

Tillsynsmyndigheten har rätt att få verkställighet hos kronofogdemyndigheten av ett beslut som gäller åtgärder enligt första stycket. Beslutet får verkställas enligt utsökningsbalken.

13 §

Tillsynsmyndigheten får meddela de beslut om förelägganden och förbud som behövs i enskilda fall för efterlevnaden av denna lag eller de föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen.

Om en komponent som är nödvändig för driftskompatibilitet är försedd med en EG-försäkran, har släppts ut på marknaden och används på det sätt som den är avsedd för, men komponenten ändå medför en risk för att de väsentliga kraven inte längre kommer att uppfyllas, får tillsynsmyndigheten meddela beslut som begränsar komponentens användningsområde, förbjuder utsläppande på marknaden eller avser återkallelse från marknaden.

Om ett strukturellt delsystem som är försett med EG-kontrollförklaring inte uppfyller villkoren i denna lag eller de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, får tillsynsmyndigheten meddela beslut om förelägganden om kompletterande kontroller.

I beslut om föreläggande och förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite.

Överklagande

14 §

Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat har bestämts.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:1336

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.